ESAB | A2 Multitrac | Instruction manual | ESAB A2 Multitrac Användarmanual

ESAB A2 Multitrac Användarmanual
A2 Multitrac
A2TF J1/ A2TF J1 Twin/
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Bruksanvisning
0449 165 160 2009-10-07
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
4
SVENSKA
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
5
8
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsning på horisontellt plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvuddelar A2TF J1/ A2TF J1 Twin (UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvuddelar A2TG J1/ A2TG J1 4WD (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning av huvuddelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
10
10
11
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1
3.2
3.3
3.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av bromsnavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
6 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
6.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Möjliga fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laddning av svetstråd (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laddning av svetstråd (A2TG J1 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrulle (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrullar (A2TG J1 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutrustningar för UP-svetsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutrustningar för MIG/MAG-svetsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av svetspulver (UP-svetsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förflyttning av svetsautomaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombyggnad av A2TF J1/ A2TF J1 Twin (UP-svetsning) till MIG/MAG-svetsning . . .
Ombyggnad av A2TF J1 (UP-svetsning) till Twin-arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
19
19
20
21
22
23
23
23
24
24
24
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de
säkerhetsåtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna typ av
svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de
normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i
svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl
operatör som den maskinella utrustningen.
1. All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
dess handhavande
nödstoppens placering
dess funktion
gällande säkerhetsföreskrifter
svetsning
2. Operatören skall se till:
att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid
start
att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
att arbetsområdet är fritt från objekt.
3. Arbetsplatsen skall:
vara lämplig för ändamålet
vara dragfri
4. Personlig skyddsutrustning:
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex
skyddsglasögon, flamsäkra kläder, skyddshandskar. Observera! Använd ej
skyddshandskar vid byte av tråd.
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc
som kan fastna, eller ge brännskador.
5. Skydd mot andra risker
Damm av vissa partikelstorlekar kan vara skadligt för människor.
Anordna därför ventilationssystem och utsug som eliminerar dessa risker.
Vid byte av trådtrumma, iakttag störtsta försiktighet då trådände kan orsaka
personskada.
SafeArcT SE
-5-
SE
6. Övrigt
Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats.
Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
Tänk på följande:
Att frikopplingen till växeln är i låst läge.
Om operatören lämnar svetsautomaten skall den parkeras med klossar
framför hjulen så att ingen risk föreligger för att automaten kommer i ofrivillig
rörelse.
Före svetsning kontrollera att svetsautomaten inte är ostabil.
Att svetshuvudets och trådbobinens placering påverkar svetsautomatens
tyngdpunkt. För hög tyngdpunkt ger en ostabil svetsautomat.
Att förbrukningen av tråd och svetspulver resulterar i att viktfördelningen
förskjuts under svetsning.
VARNING KLÄMRISK!
Använd ej skyddshandskar vid byte av tråd, matarrullar och trådbobin.
SafeArcT SE
-6-
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH
ANDRA VAR DÄRFÖR FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER
ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM SKALL VARA BASERADE
PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för Er hälsa
Håll ansiktet borta från svetsröken.
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och
bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
Gnistor ("svetsloppor") kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål
inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna.
VID FEL
Kontakta fackman.
LÄS OCH FÖRSTÅ OPERATÖRSMANUALEN FÖRE
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
SafeArcT SE
-7-
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
Svetsautomat A2TF J1/ A2TF J1 Twin är avsedd för UP-svetsning av stum- och
kälfogar.
Svetsautomaterna A2TG J1/ A2TG J1 4WD är avsedda för MIG/MAG-svetsning av
stum- och kälfogar.
All övrig användning är förbjuden.
Svetsautomaterna är avsedda att användas tillsammans med manöverlåda
PEK och ESAB's svetsströmkällor LAF eller TAF.
2.2
Svetsmetod
2.2.1
UP-svetsning
För UP-svetsning används alltid svetsautomat A2TF J1/ A2TF J1 Twin.
UP Light duty
UP light duty med ett kontaktdon Ø 20 mm som tillåter en belastning upp till 800
A (100%).
Detta utförande kan förses med matarrullar för enkel- eller dubbeltrådsvetsning
(twinarc). För rörtråd finns speciella räfflade matarrullar som garanterar en säker
frammatning av tråden utan att den deformeras p.g.a höga matningstryck.
2.2.2
MIG/MAG-svetsning
För MIG/MAG-svetsning används svetsautomat A2TG J1 eller A2TG J1 4WD som
består av ett fyrhjulsdrivet trådmatarverk.
Vid MIG/MAG-svetsning skyddas svetssträngen med skyddsgas.
Svetsautomaterna är vattenkylda och kylvattnet kopplas in via slangar till de avsedda
anslutningarna.
2.3
Definitioner
Vid svetsning skyddas svetssträngen med ett pulvertäcke.
Detta utförande tillåter en belastning upp till 800 A (100%) samt att
klenare tråd används vid svetsning.
Vid svetsning skyddas svetssträngen med skyddsgas.
Svetsning med två trådar i ett och samma svetshuvud.
2.4
Svetsning på horisontellt plan
Svetsautomaterna är konstruerade för att svetsa i det horisontella planet.
A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1/ A2TG J1 4WD ska inte användas vid
svetsning i lutande plan.
hha1d1sa
-8-
SE
2.5
Tekniska data
!
"#
42 V AC
42 V AC
800 A
600 A
massiv enkeltråd
1,6-4,0 mm
0,8-2,5 mm
rörtråd
1,6-4,0 mm
1,2-3,2 mm
massiv dubbel tråd
2x1,2-2,0 mm
--
9 m/min
16 m/min
1,5 Nm
1,5 Nm
0,1-2,0 m/min
0,1-2,0 m/min
1500 mm
1500 mm
1100 mm
1100 mm
30 kg
30 kg
6l
--
47 kg
47 kg
IP10
IP10
Klass A
Klass A
!!$
% !
(! ) *
&& '
+
*
,
(! ) * +
-+ .
/ *+
% *+ + *+
0)
1#
-+
23
+
#
(! ) *
!
1)
)
-+
) -+ .
%
$!!
*! +
.)! ! ) * *
4 " !
" !
)!
( 5 )!
6
78
"
,
!
.
"#
!!$
% !
(! ) *
+
*
(! ) * +
-+ .
*+ $
#$
#$
#$
#$
#$ %%#$
63 )*
%%#$
%%#$
%%&$'
%% &$
&
) *
#$ %%&$'
!"
&
!"
'
'
#( )
#( )
0,1-2,0 m/min
0,1-2,0 m/min
1500 mm
1500 mm
1100 mm
1100 mm
) -+ .
* +
* +
.)! ! ) * ,
', +
', +
IP10
IP10
Klass A
Klass A
/ *+
% *+ + *+
0)
1#
-+
23
1)
42 V AC
,
!"!
$
42 V AC
&& ',
!
#!!
59
+
4 " !
( 5 )!
hha1d1sa
#
)
-+
)!
6
-9-
SE
2.6
1.
Huvuddelar A2TF J1/ A2TF J1 Twin (UP)
Vagn
2.7
1.
&'
!
"
%
"
# $
Huvuddelar A2TG J1/ A2TG J1 4WD (MIG/MAG)
Vagn
För beskrivning av huvuddelarna se sidan 11.
hha1d1sa
- 10 -
SE
2.8
Beskrivning av huvuddelar
2.8.1
Vagn
Vagnen är fyrhjulsdriven.
Den kan låsas fast via låsspaken (1).
2.8.2
Bärare
På bäraren monteras bland annat
manöverlåda, trådmatarverk och
pulverbehållare.
2.8.3
Trådmatarverk/ Trådmatarverk med fyrhjulsdrift
Trådmatarverket används för att styra svetstråden ned i kontaktröreret respektive
kontaktdonet.
2.8.4
Manuellt slidpaket
Svetshuvudets horisontella respektive vertikala placering ställs in med linjärsliderna.
Vinkelrörelsen kan fritt ställas in med rundsliden.
2.8.5
Kontaktrör / Kontaktdon
Förser svetstråden med ström via kontaktbackarna.
2.8.6
Trådmatningsmotor
Trådmatningsmotorn används för att mata fram svetstråden.
2.8.7
Siktpinne
Siktpinnen används för att sikta in svetshuvudet i fogen.
2.8.8
Pulverbehållare/ Pulverrör
Svetspulvret hälls i pulverbehållaren och styrs sedan till arbetsstycket via
pulverslangen.
Mängden svetspulver som släpps ner styrs via pulverventilen som sitter på
pulverbehållaren.
Se “Påfyllning av svetspulver” på sidan 22.
2.8.9
Klentrådsriktverk
Klentrådsriktverket används för att rikta in tråden vid användning av klen tråd.
hha1d1sa
- 11 -
SE
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING
Roterande delar utgör klämrisk. Iakttag största försiktighet!
3.2
Montering
3.2.1
Trådtrumma (Tillbehör)
Trådtrumman (1) monteras på på bromsnavet (2).
VARNING
För att förhindra att trådtrumman glider av bromsnavet:
Lås trådtrumman med hjälp av det röda vredet,
enligt varningsetiketten placerad intill bromsnavet.
3.3
Justering av bromsnavet
Bromsnavet är justerat vid leverans, vid behov av
efterjustering följ anvisningarna nedan. Justera bromsnavet
så att tråden är något slak när matningen upphör.
Justering av bromsmomentet:
Ställ det röda vredet i låst läge.
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medsols vridning av fjädrarna ger mindre bromsmoment.
Motsols vridning ger större bromsmoment.
OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
hha1i1sa
- 12 -
SE
3.4
Anslutningar
3.4.1
Allmänt
PEK ansluts av behörig person. Se bruksanvisning 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
För anslutning av svetsströmkälla LAF eller TAF se separat bruksanvisning.
3.4.2
#$
Svetsautomat A2TF J1/ A2TF J1 Twin (Pulverbågsvetsning, UP)
"
PEK
"
+ -
"
+
./
"
$
2. Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
3. Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetsautomat (1).
4. Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
hha1i1sa
- 13 -
SE
3.4.3
#$
Svetsautomat A2TG J1 (Gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG)
"
PEK
"
+ -
"
+
./
"
$
2. Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
3. Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetsautomaten (1).
4. Anslut gasslang (5) mellan reduceringsventilen (6) och svetsautomatens
gasventil (13).
5. Anslut slangar för kylvatten (3) mellan kylaggregatet (4) och svetsautomaten (1).
6. Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
hha1i1sa
- 14 -
SE
3.4.4
#$
Svetsautomat A2TG J1 4WD (Gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG)
"
"
"
+ PEK
"
+
./
$
2. Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
3. Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetsautomat (1).
4. Anslut gasslang (5) mellan reduceringsventilen (6) och svetsautomatens
gasventil (13).
5. Anslut slangar för kylvatten (3) mellan kylaggregat (4) och svetsautomat (1).
6. Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
hha1i1sa
- 15 -
SE
4
DRIFT
4.1
Allmänt
VARNING:
Har Du läst och förstått säkerhetsinformationen?
Om så ej är fallet får maskinen inte tas i bruk!
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 5. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Återledare
Innan igångkörning, kontrollera att återledaren är ansluten. Se sidan 13- 15.
hha1o1sa
- 16 -
SE
4.2
Laddning av svetstråd (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1)
#$ 0 "
" "!
" ! "!"
! " #&$
2. Kontrollera att matarrulle (1) och kontaktbackar resp. kontaktmunstycken (3) har
rätt dimension för vald tråddimension.
3. För A2TF J1 Twin och A2TG J1:
Mata in svetstråden i trådledaren (8).
4. Vid svetsning med klen tråd:
Mata in svetstråden i klentrådsriktverket (6).
Se till att riktverkan är rätt inställd så att tråden kommer rakt ut genom
kontaktbackarna resp kontaktmunstycket (3).
5. Dra fram trådens ände genom trådmatarverket (2).
Vid tråd med större diameter än 2 mm: räta ut 0,5 m av tråden och mata ned
den för hand genom trådmatarverket.
6. Placera trådänden i matarrullens (1) spår.
7. Ställ in trådtrycket mot matarrullen med ratt (4).
OBS! Spänn ej hårdare än säker matning erhålls.
8. Mata fram tråden 30 mm nedanför kontaktbackarna genom att trycka
manöverlåda PEK.
på
9. Rikta tråden genom justering på ratt (5).
Använd alltid styrrör (7) för säker matning av klen tråd (1,6 - 2,5 mm).
Vid MIG/MAG-svetsning med tråddimension mindre än 1,6 mm används en
styrspiral, som sättes i styrröret (7).
hha1o1sa
- 17 -
SE
4.3
Laddning av svetstråd (A2TG J1 4WD)
#$ 1 "
./ + " +
!
"
.+
/
!
" !"
" ! "$
OBS!
Matarrullarna är märkta med respektives spårs diameter (D) på motsatt rullsida.
2. Lossa tryckgivare (10) och fäll upp tryckarmarna (11).
3. Drag fram trådens ände genom trådledarnippeln (12).
4. Placera trådänden i matarrullens (1) spår och för svetstråden vidare genom
mellanmunstycket (3).
5. Placera svetstråden i den andra matarrullens (4) spår och för in den i
utloppsmunstycket (9).
6. Fäll ner tryckarmarna (11) och ställ in trådtrycket mot matarrullarna (1, 4) genom
att skruva på tryckgivaren (10).
OBS!
Det är viktigt att trycket inte är för stort.
7. Mata fram tråden 30 mm nedanför kontakt
manöverlåda PEK.
hha1o1sa
- 18 -
"
.+
genom att trycka
på
SE
4.4
Byte av matarrulle (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1)
Enkeltråd
Lossa rattarna (3) och (4).
Lossa handratt (2).
Byt matarrulle (1).
De är märkta med resp. tråddimension.
Dubbeltråd (Twin arc)
Byt matarrulle (1) med dubbla spår på samma
sätt som för enkeltråd.
OBSERVERA! Byt även tryckrulle (5).
Den speciella sfäriska tryckrullen för dubbel tråd ersätter standard tryckrulle för
enkeltråd.
Montera tryckrullen med speciell axeltapp (best. nr. 0146 253 001).
Rörtråd för räfflade rullar (Tillbehör)
Byt matarrulle (1) och tryckrulle (5) parvis för respektive tråddimensioner.
OBS! För tryckrulle erfordras speciell axeltapp (best. nr. 0212 901 101).
Drag åt ratten (4) med måttligt tryck så att rörtråden ej deformeras.
4.5
Byte av matarrullar (A2TG J1 4WD)
Lossa tryckgivare (10).
Fäll upp tryckarmarna (11).
Lossa fastsättningsskruvarna (2)
för matarrullarna.
Byt matarrullar (1, 4).
Justera trådtrycket mot de nya matarrullarna.
hha1o1sa
- 19 -
SE
4.6
Kontaktutrustningar för UP-svetsning.
4.6.1
Enkeltråd 1,6 - 4,0 mm. Light duty (D20)
Använd svetsautomat A2TF J1 (UP) där följande ingår:
Trådmatarverk (1),
Kontaktdon D20 (2)
Kontaktmunstycke (3) (M12-gänga).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att god
kontakt skall erhållas.
4.6.2
Dubbeltråd 2 x 1,2 - 2,0 mm. Light Twin (D35)
Använd svetsautomat A2TF J1 Twin (UP) där följande ingår:
Trådmatarverk (1),
Kontaktdon, Twin D35 (2)
Kontaktmunstycke (3) (M6-gänga)
Klentrådsriktverk (5)
Styrrör (4) och (6).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att
god kontakt skall erhållas.
Tillbehör:
Klentrådsriktverk (5) som monteras på
ovansidan av klamman för trådmatarverk (1)
OBS! Vid montering av klentrådsriktverk,
om platta (7) finnes,demontera den.
Viktigt! Skyddet (8) får ej demonteras .
Inställning av tråden vid Twinarc-svetsning:
Ställ in trådarna i fogen för optimalt svetsresultat genom att vrida kontaktdonet.
De båda trådarna kan vridas så att de är placerade efter varandra i linje med
fogen eller i valfritt läge upp till 90 tvärs fogen, dvs. en tråd på var sida av
fogen.
hha1o1sa
- 20 -
SE
4.7
Kontaktutrustningar för MIG/MAG-svetsning.
4.7.1
För enkeltråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Använd svetsautomat A2TG J1 (MIG/MAG) där följande
ingår:
Trådmatarverk (1),
Kontaktdon D35 (2)
Kontaktmunstycke (3) (M10-gänga).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att
god kontakt skall erhållas.
4.7.2
För enkeltråd mindre än 1,6 mm (D35)
Använd svetsautomat A2TG J1 (MIG/MAG) där följande ingår:
Trådmatarverk (1)
Kontaktdon D35 (2)
Kontaktmunstycke (3) (M12-gänga),
Styrrör (4).
Drag fast kontaktmunstycket (3) med nyckel för att
god kontakt skall erhållas.
Använd följande tillbehör:
Klentrådsriktverk (5) som monteras på
ovansidan av klamman för trådmatarverk (1)
Styrspiral som sätts in i styrröret (4).
OBS! Vid montering av klentrådsriktverk,
om platta (7) finnes,demontera den.
Viktigt! Skyddet (8) får ej demonteras .
hha1o1sa
- 21 -
SE
4.7.3
För enkeltråd 1,0-2,4 mm (trådmatarverk med fyrhjulsdrift)
Använd svetsautomat A2TG J1 4WD (MIG/MAG) där följande ingår:
Trådmatarverk (5),
Kontaktdon D35 (6)
Drag fast kontaktdonet (6) med
IN6 skruven (8).
Kontaktmunstycke (7).
Drag fast kontaktmunstycket så att god
kontakt erhålles.
Välj trådledarinsats i rätt dimension efter trådtyp,
se bruksanvisning för kontaktdon MTW 600 (0449 006 xxx).
4.8
Påfyllning av svetspulver (UP-svetsning)
#$ 2 "
"! "
- /
"$
2. Lossa eventuellt cyklonen till pulversugaren.
3. Fyll på svetspulver.
OBSERVERA! Svetspulvret ska vara torrt.
4. Placera pulverslangen så att det inte viker sig.
5. Justera pulvermunstyckets höjd över svetsen, så att
lämplig pulvermängd erhålls.
Pulvertäcket ska vara så högt att genomslag av
ljusbåge ej förekommer.
hha1o1sa
- 22 -
SE
4.9
Förflyttning av svetsautomaten
Frikoppla hjulen genom att vrida på låsspaken (1).
Kontrollera att säkerhetskättingen (2) sitter fast. Detta för att förhindra en olycka
om t.ex bäraren är dåligt låst i vagnens fotklamma.
OBS! Vid lyft av svetsautomat ska hålet (3) användas.
4.10
Ombyggnad av A2TF J1/ A2TF J1 Twin (UP-svetsning) till
MIG/MAG-svetsning
Montera enligt medföljande bruksanvisning för ombyggnadssats.
4.11
Ombyggnad av A2TF J1 (UP-svetsning) till Twin-arc
Montera enligt medföljande bruksanvisning för ombyggnadssats.
hha1o1sa
- 23 -
SE
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
OBS! Vid allt underhållsarbete ska nätspänningen vara frånslagen.
För underhåll av manöverlåda PEK, se bruksanvisning 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
5.2
Dagligen
Håll svetsautomatens rörliga delar rena från svetspulver och damm.
Kontrollera att kontaktmunstycket och samtliga elledningar är anslutna.
Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna och att styrning och drivrullar ej är
slitna eller skadade.
Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Det får ej vara så litet, att
elektrodtrumman fortsätter att rotera vid stopp av elektrodmatning och det får ej
vara så stort, att matarrullarna slirar. Riktvärde för bromsmoment för 30 kg
elektrodtrumma är 1,5 Nm.
För justering av bromsmomentet se sidan 12.
5.3
Periodiskt
Kontrollera elektrodmatarenhetens elektrodstyrning, drivrullar och
kontaktmunstycke.
Byt slitna eller skadade komponenter.
Kontrollera sliderna, smörj om de kärvar.
Smörj kedjan.
Spänning av vagnens kedja från framaxel till bakaxel.
Demontera vagnhjul och rondeller. Lossa Y-flänslagrens skruvar.
Spänn kedjan genom att flytta vagnens bakaxel parallellt i förhållande till
framaxeln.
Montera i omvänd ordning.
Spänning av vagnens kedja från framaxel till drivmotor med växel.
Spänn kedjan genom att flytta drivmotor med växel.
hha1m1sa
- 24 -
SE
6
FELSÖKNING
6.1
Allmänt
Utrustning
Bruksanvisning manöverlåda PEK, 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
Kontrollera
att svetsströmkällan är kopplad för rätt nätspänning
att samtliga 3 faser är spänningsförande (fasföljd utan betydelse)
att svetskablarna och anslutningar till dessa är oskadade
att reglagen står i önskat läge
att nätspänningen kopplas ifrån innan reparation påbörjas
6.2
Möjliga fel
1. Symtom
Ampere- och voltvärde ger stora variationer på displayen.
Orsak 1.1
Kontaktbackar resp -munstycke är slitna eller har fel dimension.
Åtgärd
Byt kontaktbackar resp -munstycke.
Orsak 1.2
Trycket på matarrullarna är otillräckligt.
Åtgärd
Öka trycket på matarrullarna.
2. Symtom
Elektrodmatningen är ojämn.
Orsak 2.1
Trycket på matarrullarna är fel inställt.
Åtgärd
Ändra trycket på matarrullarna.
Orsak 2.2
Fel dimension på matarrullarna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
Orsak 2.3
Spåren i matarrullarna är slitna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
3. Symtom
Svetskablarna blir överhettade.
Orsak 3.1
Dåliga anslutningar.
Åtgärd
Rengör och drag åt alla anslutningar.
Orsak 3.2
Svetskablarna har för klen dimension.
Åtgärd
Öka kabeldimensionen eller använd parallella kablar.
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 29.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
hha1f1sa
- 25 -
MÅTTSKISS
A2TF J1/ A2TF J1 Twin
Recommended adjusting
Measure
Butt joint
Fillet joint
A
165 mm
165 mm
B
668 mm
668 mm
C
455 mm
455 mm
dimdoc
- 26 -
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Recommended adjusting
Measure
Butt joint
Fillet joint
A
165 mm
165 mm
B
668 mm
668 mm
C
455 mm
455 mm
dimdoc
- 27 -
<
!
RESERVDELSFÖRTECKNING
A2TF J1/ A2TF J1 Twin/
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Edition 2009-10-07
9
*>
8
*+
*
?*
' # &** 44
&0
! .2 5
&
6# 2 5
' # &** 44#
&0
! . 2 5 7 !"
&
6# 7 !" 2 5
' # &*' 44
&0
! . 0 83 0 3
& 3 6# 0 83 0 3
' # &*' 44#
&0
! . 0 83 0 3
& 3 6# '59 0 83 0 3
=
&
& 3
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 233 880
Automatic welding machine
A2TF J1, SAW
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
4
1
0449 150 900
Wire feed unit complete
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1.6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
90 mm
@&
/' #&**
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 233 881
Automatic welding machine
A2TF J1 Twin, SAW
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Support
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449 150 901
Wire feed unit complete
Twin
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1.6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
@
/' #&**
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 234 880
Automatic welding machine
A2TG J1, MIG/ MAG
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
4
1
0449 150 902
Wire feed unit complete
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
90 mm
@
/' #&*'
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 234 881
Automatic welding machine
A2TG J1 4 WD, MIG/ MAG
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449 150 903
Wire feed unit complete
4 WD
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
@@
/' #&*'
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 100 883
Carriage
Notes
1
1
0449 087 001
Cover
9
3
0333 087 005
Y-Flange unit
12
4
0415 857 001
Rubber wheel
13
4
0211 102 962
Roll pin
14
1
0461 241 880
Motor cable
L=1.9 m
15
1
0461 242 880
Pulse transducer cable
L=2,1 m
23
2
0449 205 880
Guide arm complete
27
1
0413 366 320
Clamp
29
1
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 101 001
Plate
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
43
1
0449 089 881
Drive unit
44
1
049 098 001
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
47
1
0449 096 001
Shaft
50
1
0333 630 001
Adjustable locking lever
53
1
0449 097 001
Plate
55
8
0449 206 001
Clamp
56
4
0191 498 003
Cover plare
59
2
0333 086 003
Sprocket for carriage
60
2
0211 102 952
Roll pin
61
1
0218 201 501
Chain
3/8” x5.7
62
1
0218 201 601
Chain lock
3/8” x5.7
71
3
0449 108 001
Plate
72
9
0219 504 302
Spring washer
74
1
0413 539 002
Clamp
75
1
0193 570 131
Locking lever
84
4
0163 139 002
Bushing
85
4
0162 414 002
Insulating pipe
87
1
0413 527 001
Plate
@
/'':#
@A
/'':#
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 154 880
Carrier
4
1
0413 671 001
Chain attachment
5
1
0413 597 001
Safety chain
11
6
0163 139 002
Bushing
12
6
0162 414 002
Insulating tube
14
1
0413 528 001
Column
15
1
0413 540 001
Clamp
16
1
0413 530 880
Arm
17
1
0146 967 880
Brake hub
18
1
0413 532 001
Attachment
20
1
0413 317 002
Handle
22
2
0156 442 002
Clamp screw
24
1
0334 185 886
Box girder beam complete
26
1
0413 525 001
Insulating tube
27
1
0413 317 001
Handle
30
2
0218 301 113
Lifting eye bolt
31
2
0162 414 004
Insulating tube
Notes
R21 M8
@:
'':# '
@;
'':# '
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
@<
'':# &
Item
Qty
1
1
0413 519 001 Slide profile
2
1
0413 524 001 Bearing bushing
3
1
0413 521 001 Runner
5
1
0413 522 001 Lead screw
7
1
0334 537 002 Crank
9
2
0413 523 001 Axis
17
4
0190 240 107 Bearing
Orderingno.
Denomination
Remarks
0413 518 880 Slide
@=
'#* #4
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 506 880
Rotary slide
1
1
0413 507 001
Flange
2
1
0413 508 001
Tensioning ring
3
1
0413 509 001
Flange
7
2
0219 504 405
Bellleville spring
8
1
0193 571 105
Locking piece
10
1
0193 570 123
Locking lever
Notes
T = 0.6
&
'#*
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 900
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protecting cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
/'':#
D20, L = 260 mm
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 901
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
52
2
0154 734 001
Clamp
55
1
0457 713 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protection cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
/'':#
Twin, L = 275
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 902
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 002
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
11
2
0417 699 001
Rubber clamp
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
22
1
0156 800 002
Wire liner
25
1
0333 754 001
Hose
26
6
0193761 002
Hose clamp
27
2
0147 336 880
Hose coupling
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protection cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
L=2,25m, D 14/ 6.3
@
/'':#
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 903
Wire feed unit complete (Right)
4WD, MIG/ MAG
1
1
0456 424 902
Wire feed unit
12
1
0457 460 881
Contact device
18
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
22
0156 800 002
Wire liner
25
0333 754 001
Hose
27
2
0147 336 880
Hose coupling
30
1
0449 011 001
Support
35
1
0449 009 002
Motorbracket
36
1
0449 009 001
Motorbracket
43
2
0163 139 002
Bushing
44
2
0162 414 002
Insulating tube
/'':#
MTW 600, L=250
D 14/ 6.3
Item
Qty
1
1
0156 449 001 Clamp
6
2
0212 900 001 Spacer screw
7
4
0215 201 209 O-ring
8
2
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
10
1
0218 810 182 Handwheel
11
3
0332 408 001 Stub shaft
13
3
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601 Spacer screw
16
1
0415 499 001 Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880 Contact clamp
30
1
0212 601 110 Nut
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147 639 882 Straightener (right mounted)
D11.3x2.4
M10
A
#', *:
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147 639 886 Straightener (right mounted)
1
1
0156 449 001 Clamp
5
1
0156 530 001 Clamp half
6
1
0212 900 001 Spacer screw
7
2
0215 201 209 O-ring
8
1
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
11
1
0332 408 001 Stub shaft
12
1
0218 524 580 Pressure roller
13
1
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601 Spacer screw
19
2
0219 501 013 Spring washer
28
1
0156 531 001 Clamp half
30
1
0212 601 110 Nut
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
:
#', *:
Item
Qty
1
1
0413 073 002 Searing housing
2
2
0190 726 003 Ball bearing
3
1
0334 575 001 Stub shaft
4
1
0215 701 014 Betaining ring
5
3
0334 576 001 Spacer
Orderingno.
Denomination
Notes
0413 072 881 Bearing housing with stub shaft
D17
;
'#* ,&
Item
Qty
1
1
0332 837 001 Hopper for flux
6
1
0153 347 881 Flux valve
7
1
00203 017 80 Flux strainer
16
1
0443 383 002 Flux hose
Orderingno.
Denomination
Remarks
0332 994 883 Flux hopper complete
L= 500
<
**&::'
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
Notes
d 3x20
=
/# **',
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
L=275, Heavy Duty
L=366
A&
***4 &
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
A
'#,: :
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
Notes
A
# *&::
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0145 787 880 Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001 Case
2
2
0145 789 001 Roller
3
2
0145 790 001 Roller
4
2
0145 791 001 Searing bushing
5
2
0190 240 103 Bearing bushing
6
2
0145 792 001 Screw
9
2
0145 793 001 Runner
10
2
0145 796 002 Screw
11
2
0145 794 001 Knob
13
1
0145 795 001 Link
15
1
0151 287 001 Hose
D12/10
L=600
A@
#' ,4,
Item
Qty
2
1
0145 226 001 Insulating sleeve
3
1
0190 680 313 O-ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303 O-ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405 O-ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880 Insert tube
Orderingno.
Denomination
Remarks
0030 465 389 Connector
9
1
0334 279 001 Spiral
22
1
0146 099 001 Plug
23
1
0145 534 882 Contact tube
24
1
0145 227 882 Gas nozzle
25
1
0144 998 882 Water hose
39
1
0040 979 804 Extension
L = 108, D20
A
* '
*
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0456424902
Feed unit
1
1
0455046003
Gear housing
2
2
0368749881
Pressure device
3
1
0458997001
Shaft
4
1
0459001880
Pressure arm
5
2
0458999001
Shaft
6
1
0458993001
Spring
8
4
0215702706
Locking washer
Notes
9
2
0458722001
Shaft
10
1
0380351001
Wire guide nipple
11
1
0455072001
Intermediate nozzle
D13 (W)
12
1
0469837880
Outlet nozzle
(W)
13
1
0457365001
Current connection
18
1
0455048001
Insulating tube
19
1
0455077003
Drive unit with pulse transducer
21
4
0459441880
Gear wheel
22
1
0459440001
Motor gear
(W)
28
2
0458721001
Locking nut
M6
AA
/'
'&'
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457 460 881
Contact device
MTW 600,
1
1
0457 457 002
Cooling jacket
2
1
0457 455 002
Contact tube
3
1
0457 456 001
Insulation sleeve
4
1
0457 451 001
Gas nozzle
5
1
0457 452 001
Spatter protection
6
1
0457 453 001
Centering sleeve
7
1
0457 617 001
Allen screw
8
1
0457 459 001
Insulation sleeve
250 mm
9
1
0457 458 001
O-ring
10
1
0457 616 880
Water hose set
11
1
0457 625 005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457 625 007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457 625 008
Contact tip
Ø1.6
1
0457 625 009
Contact tip
Ø1.8
0457 458 002
O-ring
1
0457 454 002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0-1.6 mm
(W)
1
0457 620 002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0-2.4 mm
(W)
12
13
A:
' ,'
(W)
(W)
Item
2
Qty
1
3
Orderingno.
Denomination
0461 238 881
Solenoid valve with cable
0157 259 001
Contact
0262 612 802
Cable
7
3
0262 613 329
Cable
11
1
0193 054 002
Solenoid valve
12
1
0194 269 002
Bushing
Notes
42 V
A;
' #&*4
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising