ESAB | A2 Multitrac | Instruction manual | ESAB A2 Multitrac User manual

ESAB A2 Multitrac User manual
A2 Multitrac
A2TF J1/ A2TF J1 Twin/
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Eksploatavimo instrukcijos
0449 165 161 2009-10-07
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mon pasilieka teis keisti specifikacijas be sp jimo.
4
LIETUVIÙK
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
5
8
Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suvirinimo metodas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apibr žimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horizontalusis suvirinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagrindin s A2TF J1/ A2TF J1 Twin (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 TG J1/ A2 TG J1 4WD (MIG/MAG) pagrindin s sudedamosios dalys . . . . . . . . . .
Pagrindini sudedam j dali aprašas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
10
10
11
3 MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1
3.2
3.3
3.4
Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tvirtinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabdymo vor s reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
4 EKSPLOATAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suvirinimo vielos d jimas (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suvirinimo vielos d jimas (A2TG J1 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padavimo veleno keitimas (A2TF J1/A2TF J1 Twin, A2TG J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padavimo velen keitimas (A2TG J1 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
junkite rengin suvirinimui elektros lanku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG suvirinimo kontakto renginys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fliuso milteli pylimas (suvirinimas elektros lanku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatinio suvirinimo aparato transportavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2TF J1/ A2TF J1 Twin (suvirinimo po fliusu) konversija MIG/MAG suvirinimo aparat
23
4.11 A2TF J1 (suvirinimo po fliusu) konversija dvigubo lanko suvirinimo aparat . . . . . . .
16
17
18
19
19
20
21
22
23
..
23
5 TECHNIN PRIEŽI RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
6 TRIK I
ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
7 ATSARGINI DETALI UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATMEN BR ŽINYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
ATSARGINI
29
5.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kasdien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodiškas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Bendroji dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 GALIMI GEDIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DALI
S RAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
25
25
LT
1
SAUGA
ESAB suvirinimo aparat vartotojai privalo užtikrinti, kad visi, dirbantys su aparatais
ir esantys netoli j , naudot visas atitinkamas apsaugos priemones ir laikyt si
saugos reikalavim . Atsargumo priemon s turi atitikti tokio tipo suvirinimo aparatams
keliamus reikalavimus. Be standartini darbo vietai taikom taisykli bûtina laikytis ir
tolimesni patarim .
Visus darbus turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, gerai susipažin su suvirinimo
aparat veikimu. Operatorius, netinkamai naudodamas rengin , gali j sugadinti, o
pats rimtai susižaloti.
1. Visi, dirbantys su suvirinimo aparatu, privalo susipažinti su:
jo veikimu
lavarini jungikli vieta
jo funkcijomis
b tinomis apsaugos priemon mis
suvirinimu
2. Operatorius privalo užtikrinti, kad:
pradedant dirbti su aparatu darbo vietoje neb t pašalini asmen .
uždegant lank , aplinka b t apsaugota.
darbin je zonoje / teritorijoje turi neb ti pašalini objekt .
3. Darbo vieta:
turi atitikti renginio naudojimo paskirt
joje neturi b ti skersv j
4. Asmenin s apsaugos ranga
Dirbant b tina d v ti asmenines apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, atsparius ugniai drabužius, apsaugines pirštines.
Pastaba! Keisdami viel nenaudokite apsaugini pir tini .
Ned v ti laisv drabuži ir papuošal , pvz., šalik , apyranki , žied ir pan.,
kurie gali strigti ar užsideg sukelti nudegimus.
5. Apsauga nuo kit pavoj
Tam tikro dyd io dulki dalel s gali b ti kenksmingos mogui.
Kad neb t pavojaus, turi b ti v dinimo sistema ir trauktuvas.
Vielos b gn reikia keisti itin atsargiai ir nesusižeisti vielos galu.
SafeArcT LT
-5-
LT
6. Bendros atsargumo priemon s
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.
Su aukštos tampos renginiais dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
Ugnies gesintuvas turi b ti netoli ir aiškiai pažym tas.
Veikianèio aparato tepti ir remontuoti negalima.
Nepamirškite:
Pavaros laisvoji sankaba turi b ti užfiksuotoje pad tyje.
Prieš operatoriui paliekant aparat , jis turi b ti užfiksuotas prieš ratus
pastatant blokus, kad netik tai nepajud t .
Prieš jungdami patikrinkite, ar automatinis suvirinimo aparatas stovi stabiliai.
Suvirinimo galvut s ir vielos rit s nustatymas turi takos aparato svorio
centrui.
Jei svorio centras bus aukštai, suvirinimo aparatas stov s nestabiliai.
Vartojant flius ir viel , kei iasi aparato svorio pasiskirstymas.
SP JIMAS, PRISPAUDIMO PAVOJUS!
Keisdami laidus, tiekimo ritin lius ir laid rites, nem v kite apsaugini pir tini .
SafeArcT LT
-6-
LT
SUVIRINIMAS ELEKTROS LANKU IR PJOVIMAS GALI B TI PAVOJINGAS
JUMS PATIEMS IR APLINKINIAMS. VIRINANT B TINA IMTIS REIKALING
APSAUGOS PRIEMONI . PAPRAŠYKITE SAVO DARBDAVIO SUPAŽINDINTI SU
SAUGIAIS DARBO METODAIS, ATITINKAN IAIS GAMINTOJO SAUGUMO
REIKALAVIMUS.
ELEKTROS IŠKROVA - pavojinga gyvybei.
Suvirinimo rengin b tina sumontuoti ir žeminti pagal taikomus teis s aktus ir
standartus.
Dali , kuriomis teka elektros srov , arba elektrod negalima liesti plika ranka,
šlapiomis pirštin mis ar šlapiais drabužiais.
B tina save izoliuoti nuo žeminimo ir darbo detal s.
B tina užtikrinti saug atstum .
D MAI IR DUJOS - gali b ti pavojingi sveikatai.
Stenkit s pasitraukti kuo toliau nuo d m .
D mams ir dujoms iš kv pavimo zonos ir bendrosios teritorijos šalinti reikia
naudoti ventiliavimo ir ištraukimo ties lanku sistem .
LANKO SPINDULIAI - gali sužaloti akis ir nudeginti od .
Apsaugokite savo akis ir k n . Naudokite tinkam suvirinimo ekran ir filtro
l šius bei d v kite apsauginius drabužius.
Aplinkinius b tina apsaugoti tinkamais ekranais ar užuolaidomis.
GAISRO PAVOJUS
Kibirkštys gali sukelti gaisr . Tod l b tina užtikrinti, kad aplinkui neb t lengvai užsiliepsnojan i medžiag .
TRIUKŠMAS - Pernelyg didelis triukšmas gali pakenkti klausai
Apsaugokite savo ausis. Naudokite aus kištukus ar kitas klausos apsaugos
priemones.
Aplinkinius b tina sp ti apie pavoj .
GEDIMAI - renginiui SUGEDUS, kreipkit s kvalifikuot technik .
PRIEŠ MONTUOJANT AR EKSPLOATUOJANT APARAT ,
B TINA PERSKAITYTI IR SUPRASTI ŠIAS INSTRUKCIJAS.
B TINA APSISAUGOTI PA IAM IR APSAUGOTI KITUS!
SafeArcT LT
-7-
LT
2
ŽANGA
2.1
Bendroji dalis
A2TF J1/ A2TF J1 Twin automatinis suvirinimo aparatas yra skirtas SAW taškin ms
ir tarpin ms si l ms virinti.
A2TG J1 / A2TG J1 4WD automatinis suvirinimo aparatas yra skirtas MIG/MAG
taškin ms ir tarpin ms si l ms virinti.
Naudoti ne pagal paskirt draudžiama.
Jie skirti naudoti su valdymo skydeliu PEK ir ESAB suvirinimo maitinimo šaltiniais
LAF arba TAF.
2.2
Suvirinimo metodas
2.2.1
Suvirinimas elektros lanku (SAW)
Virinimui elektros lanku b tina naudoti A2TF J1/ A2TF J1 Twin automatin suvirinimo
aparat .
Suvirinimas elektros lanku glaistytais elektrodais, nedidel apkrova.
Virinant elektros lanku glaistytais elektrodais nedidele apkrova su ¨ 20 mm
jungiam ja detale, galima iki 800 A (100%) apkrova.
Šiame modelyje galima sumontuoti viengysl s arba dvigysl s virinimo vielos
(dvigubo lanko) padavimo velenus. Miltelinei vielai galima naudoti special sriegin
velen , kuris tolygiai paduoda viel ir neleidžia jai deformuotis d l aukšto tiekimo
sl gio.
2.2.2
MIG/MAG virinimas
MIG/MAG virinimui naudokite A2TG J1 arba A2TG J1 4WD (A2TG J1 4WD) sudaro
keturiais diskais varomas vielos padavimo blokas) automatin suvirinimo aparat .
Virinant MIG/MAG b du, virinama briauna apsaugoma apsaugin mis dujomis.
Virinimo galvut aušinama vandeniu. Aušinimui skirtas vanduo paduodamas žarna iš
tam skirt jung i .
2.3
Apibr žimai
SAW virinimas
Si l s briauna virinant uždengiama apsauginiu fliuso sluoksniu.
SAW nedidel apkrova
Galima virinti, naudojant žem srov ir plon viel .
MIG/MAG virinimas
Si l s briauna apsaugoma apsaugin mis dujomis.
Virinimas dvigubu lanku Virinimas dviem vielomis vienoje virinimo galvut je.
2.4
Horizontalusis suvirinimas
Automatiniai suvirinimo aparatai yra suprojektuoti horizontaliajam suvirinimui.
Jie neturi b ti naudojami nuožulni plokštum suvirinimo darbams.
hha1d1qa
-8-
LT
2.5
Techniniai duomenys
A2TF J1/
A2TG J1
A2TF J1 Twin (SAW) (MIG/MAG)
Maitinimo tampa:
42 V AC
42 V AC
100 % leidžiama apkrova:
800 A
600 A
1.6-4.0 mm
1.6-4.0 mm
2x1.2-2.0 mm
0.8-2.5 mm
1.2-3.2 mm
--
Didž. vielos padavimo greitis:
9 m/min
16 m/min
Stabdymo vor s stabdymo momentas:
1.5 Nm
1.5 Nm
Eigos greitis:
0.1-2.0 m/min
0.1-2.0 m/min
Maž. periferinio virinimo sukimosi spindulys:
1500 mm
1500 mm
Maž. vidini si li virinimo vamzdžio skersmuo:
1100 mm
1100 mm
Didž. vielos svoris:
30 kg
30 kg
Miltelin s vielos konteinerio talpa:
(Ned ti pakaitintos miltelin s vielos.)
6l
--
Svoris (be vielos ir milteli ):
47 kg
47 kg
Didž. šoninis nuolydis (viso bloko):
IP10
IP10
EMC klasifikacija
A klas
A klas
Vielos matmenys:
g kieta vienguba viela
tuš iavidur viela
dviguba viela
A2TG J1 4WD (MIG/MAG)
Duj r šys:
Mix/Ar
CO2
Maitinimo tampa:
42 V AC
42 V AC
100 % leidžiama apkrova:
600 A
650 A
1.0-1.6 mm
1.0-1.6 mm
1.0-2.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0-1.6 mm
Didž. vielos padavimo greitis:
25 m/min
25 m/min
Stabdymo vor s stabdymo momentas:
1.5 Nm
1.5 Nm
Eigos greitis:
0.1-2.0 m/min
0.1-2.0 m/min
Maž. periferinio virinimo sukimosi spindulys:
1500 mm
1500 mm
Maž. vidini si li virinimo vamzdžio
skersmuo:
1100 mm
1100 mm
Nuostato sritis, kontakto prietaisas :
±45°
±45°
Didž. vielos svoris:
30 kg
30 kg
Svoris (be vielos):
47 kg
47 kg
Didž. šoninis nuolydis (viso bloko):
IP10
IP10
EMC klasifikacija
A klas
A klas
Vielos matmenys:
Nelegiruota/mažai legiruota
Ner dijantis plienas
Tuš iavidur viela
Aliuminis
hha1d1qa
-9-
1.0-2.4 mm
LT
2.6
Pagrindin s A2TF J1/ A2TF J1 Twin (SAW)
1.
Vežim lis
5.
Jungiamasis vamzdis
9.
2.
Laikiklis
6.
Vielos padavimo variklis
10. Kreipian ioji ašis
3.
Vielos padavimo blokas
7.
Vielos kreiptuvas
4.
Šli ži komplektas,
valdom rankiniu b du
8.
Miltelin s vielos bunkeris
2.7
Miltelin s vielos vamzdis
A2 TG J1/ A2 TG J1 4WD (MIG/MAG) pagrindin s
sudedamosios dalys
1.
Vežim lis
2.
Laikiklis
3.
Vielos padavimo blokas
4.
Šli ži komplektas,
valdom rankiniu b du
5.
Jungtis
6.
Vielos padavimo variklis
7.
Vielos kreiptuvas
Pagrindini sudedam j dali aprašas pateikiamas 11 psl.
hha1d1qa
- 10 -
LT
2.8
Pagrindini sudedam j dali aprašas
2.8.1
Vežim lis
Vežim lis yra tiekiamas su keturi disk pavara.
Vežim l galima užfiksuoti fiksavimo svirtimi
(1).
2.8.2
Laikiklis
Valdymo d ž , vielos padavimo blokas ir
miltelin s vielos bunkeris turi b ti tvirtinami ant laikiklio.
2.8.3
Vielos padavimo blokas / vielos padavimo blokas su keturi disk
pavara
Blokas naudojamas suvirinimo vielai nukreipti ir paduoti jungiam j vamzd /jungiam j detal .
2.8.4
Rankiniai šliaužikliai
Horizontali ir vertikali suvirinimo galvut s pad tis nustatoma linijin mis šli ž mis.
Kampin jud jim galima laisvai sureguliuoti, naudojant rotacin šli ž .
2.8.5
Kontakto vamzdis / jungiamoji detal
Suvirinimo metu perduoda suvirinimo srov
2.8.6
viel .
Vielos padavimo variklis
Vielos padavimo variklis naudojamas suvirinimo vielai paduoti.
2.8.7
Kreipian ioji ašis
Kreipian ioji ašis naudojama suvirinimo galvut s pad
2.8.8
iai si l je nustatyti.
Fliuso bunkeris / fliuso vamzdis
Fliusas pilamas bunker ir nukreipiamas link apdorojamos detal s per fliuso
vamzd .
Išmetam milteli kiek reguliuoja milteli vožtuvas, tvirtinamas prie miltelin s vielos
bunkerio.
žr. Fliuso pylimas 22 psl.
2.8.9
Plonos vielos tiesinimo prietaisas
Blokas naudojamas plonai vielai ištiesinti.
hha1d1qa
- 11 -
LT
3
MONTAVIMAS
3.1
Bendroji dalis
rengin montuoti gali tik profesionalus darbuotojas.
SP JIMAS
B kite atsarg s, nes judan ios dalys gali sužaloti.
3.2
Tvirtinimas
3.2.1
Vielos b gnas (priedai)
Vielos b gnas (1) tvirtinamas ant stabdymo vor s (2).
SP JIMAS - GALI APSIVERSTI!
Kad rit nenuslyst nuo vor s:
rit reikia užfiksuoti, pasukant raudon reguliavimo
ranken l , kaip parodyta prie vor s pritvirtintoje sp jimo
lentel je.
3.3
Stabdymo vor s reguliavimas
Stabdži vor reguliuojama j prista ius, jei reikia reguliuoti
iš naujo, b tina laikytis tolimesni instrukcij . Sureguliuokite
stabdymo vor , kad sustabdžius vielos padavim , ji b t
šiek tiek laisva.
Stabdymo momento sureguliavimas:
Pasukite raudon ranken l
užfiksuot pad t .
kiškite atsuktuv
vor s spyruokles.
Pasukite spyruokles pagal laikrodžio rodykl stabdymo momentui sumažinti.
Pasukite spyruokles prieš laikrodžio rodykl stabdymo momentui padidinti.
PASTABA: Abi spyruokles pasukite tokiu pa iu atstumu.
hha1i1qa
- 12 -
LT
3.4
Jungtys
3.4.1
Bendroji dalis
PEK turi prijungti kvalifikuotas specialistas. Žr. naudotojo vadov
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
D l LAF/TAF suvirinimo maitinimo šaltinio prijungimo ži r ti atskir instrukcij
vadov .
3.4.2
A2TF J1/ A2TF J1 Twin (suvirinimas elektros lanku, SAW)
automatinio suvirinimo aparatas
1. Prijunkite kontrolin kabel (7) prie maitinimo šaltinio (8) ir valdymo skydelio
PEK (2).
2. Prijunkite gr žtam j kabel (11) prie maitinimo šaltinio (8) ir darbo detal s (9).
3. Prijunkite suvirinimo kabel (10) prie maitinimo šaltinio (8) ir automatinio
suvirinimo aparato (1).
4. Prijunkite matavimo kabel (12) prie maitinimo šaltinio (8) ir darbo detal s (9).
hha1i1qa
- 13 -
LT
3.4.3
A2TG J1 automatinio suvirinimo aparatas (lankinis suvirinimas
apsaugini duj aplinkoje, MIG/MAG)
1. Prijunkite kontrolin kabel (7) prie maitinimo šaltinio (8) ir valdymo skydelio
PEK (2).
2. Prijunkite gr žtam j kabel (11) prie maitinimo šaltinio (8) ir darbo detal s (9).
3. Prijunkite suvirinimo kabel (10) prie maitinimo šaltinio (8) ir automatinio
suvirinimo aparato (1).
4. Prijunkite duj žarn (5) prie reduktoriaus vožtuvo (6) ir ant suvirinimo aparato
esan ios duj jungties (13).
5. Prijunkite vandens aušinimui žarn (3) prie aušinimo bloko (4) ir automatinio
suvirinimo aparato (1).
6. Prijunkite matavimo kabel (12) prie maitinimo šaltinio (8) ir darbo detal s (9).
hha1i1qa
- 14 -
LT
3.4.4
A2TG J1 4 WD automatinio suvirinimo aparatas (lankinis suvirinimas
apsaugini duj aplinkoje, MIG/MAG)
1. Prijunkite kontrolin kabel (7) prie maitinimo šaltinio (8) ir valdymo skydelio
PEK (2).
2. Prijunkite gr žtam j kabel (11) prie suvirinimo maitinimo šaltinio (8) ir darbo
detal s (9).
3. Prijunkite suvirinimo kabel (10) prie maitinimo šaltinio (8) ir automatinio
suvirinimo aparato (1).
4. Prijunkite duj žarn (5) prie reduktoriaus vožtuvo (6) ir ant suvirinimo aparato
esan ios duj jungties (13).
5. Prijunkite vandens aušinimo žarn (3) prie aušinimo bloko (4) ir automatinio
suvirinimo aparato (1).
6. Prijunkite matavimo kabel (12) prie suvirinimo maitinimo šaltinio (8) ir darbo
detal s (9).
hha1i1qa
- 15 -
LT
4
EKSPLOATAVIMAS
4.1
Bendroji dalis
SP JIMAS:
Ar perskait te ir supratote vis informacij
apie darbo saug ?
Iki to laiko renginio eksploatuoti negalima!
rangos naudojimo bendr sias saugos taisykles galima rasti 5 psl.
Perskaitykite prieš prad dami naudoti ši rang !
Gr žties kabelis
Prieš pradedant suvirinimo darbus reikia patikrinti, ar prijungtas gr žtamasis kabelis.
Žr. 13- 15 psl.
hha1o1qa
- 16 -
LT
4.2
Suvirinimo vielos d jimas (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1)
A2TF J1 (SAW)
A2TF J1 Twin (SAW)
A2TG J1 (MIG/MAG)
1. Pritvirtinkite vielos b gn , laikydamiesi 12 psl. pateikt instrukcij .
2. Patikrinti, ar padavimo velenas (1) ir jungiamasis gnybtas arba jungiamasis
antgalis (3) atitinka pasirinktos vielos matmenims.
3. A2TF J1 Twin (dviguba) ir A2TG J1:
Perkiškite viel per vielos kreiptuv (8).
4. Jei virinama plona viela:
Perkiškite viel per plonos vielos padavimo blok (6).
Patikrinkite, ar tiesinimo renginys yra tinkamai sureguliuotas, kad išlendanti
pro jungiamuosius gnybtus arba jungiam j antgal (3) viela b t tiesi.
5. Ištraukite vielos gal per tiesinimo rengin (2).
Jei vielos skersmuo yra didesnis negu 2 mm; išlyginkite 0,5 m vielos ir
prakiškite j pro ištiesinimo prietais rankiniu b du.
6.
statykite vielos gal
padavimo volelio (1) griovel .
7. Reguliavimo ranken le (4) nustatykite vielos tempim ant padavimo veleno.
Pastaba! Ne tempkite daugiau negu reikia tolygiam padavimui pasiekti.
8. Paduokite viel pirmyn 30 mm po kontaktiniu antgaliu, spausdami
skydel PEK.
valdymo
9. Ištiesinkite viel , naudodamiesi reguliavimo ranken le (5).
Kreiptuvo vamzd (7) naudokite tolygiam plonos vielos padavimui užtikrinti (1,6
- 2,5 mm).
Virinant MIG/MAG <1,6 mm vielos dydžiais, reikia naudoti kreiptuvo spiral ,
kišt kreiptuvo vamzd (7).
hha1o1qa
- 17 -
LT
4.3
Suvirinimo vielos d jimas (A2TG J1 4WD)
1. Patikrinkite, ar padavimo voleliai (1, 4) ir kontakto antgalis (7) atitinka teisingus
pasirinktos vielos matmenis.
PASTABA!
Priešingoje padavimo velen pus je nurodytas atitinkamo griovelio skersmuo
(D).
2. Atsukite spaudimo prietais (10) ir d kite spaudimo svirtis (11).
3. Perkiškite vielos gal per vielos kreiptuvo antgal (12).
4.
statykite vielos gal
antgal (3).
5.
d kite vielos gal
antgal (9).
padavimo veleno (1) griovel ir perkiškite j per tarpin
kito padavimo veleno (4) griovel ir perkiškite j per išeinam j
6. Nuimkite spaudimo svirtis (11) ir spaudimo prietaisais (10)
sureguliuokite vielos tempim ant padavimo velen (1, 4).
PASTABA! Per daug ne tempkite.
7. Paduokite viel pirmyn 30 mm po kontaktiniu antgaliu, spausdami
skydel PEK.
hha1o1qa
- 18 -
valdymo
LT
4.4
Padavimo veleno keitimas (A2TF J1/A2TF J1 Twin, A2TG J1)
Viengubas laidas
Atleiskite (3) ir (4) reguliavimo ranken les.
Atleiskite (2) ranken l .
Pakeiskite padavimo velen (1).
Velenai yra pažym ti pagal atitinkam vielos dyd .
Dviguba viela (dvigubas lankas)
Pakeiskite padavimo velen (1) su dvigubais grioveliais tokiu pa iu b du kaip ir
viengubam laidui.
PASTABA! Sl gio velen (5) taip pat reikia pakeisti. Dvigubo laido specialus
sl gio velenas pakei ia standartin viengubo laido sl gio velen .
Surinkite sl gio velen su specialiu velenu
(užsakymo Nr. 0146 253 001).
Sriegini velen miltelin viela (priedai)
Pakeiskite abu, padavimo velen (1) ir sl gio velen (5), atsižvelgdami
naudojamos vielos dyd .
PASTABA! Sl gio velenui reikia naudoti special galin velen
(užsakymo Nr. 0212 901 101).
Užsukite sl gio sraigt (4), naudodami vidutin sl g , kad miltelin viela
nesideformuot .
4.5
Padavimo velen keitimas (A2TG J1 4WD)
Atsukite spaudimo prietaisus (10).
d kite spaudimo svirtis (11).
Atsukite padavimo velen tvirtinimo
sraigtus (2).
Pakeiskite padavimo velenus (1, 4).
Sureguliuokite vielos tempim ant nauj
padavimo velen .
hha1o1qa
- 19 -
LT
4.6
junkite rengin suvirinimui elektros lanku
4.6.1
Viengubai 1,6-4,0 mm vielai. Nedidele apkrova (D20)
A2TF J1(SAW) automatin suvirinimo aparat reikia
naudoti, kai komplekte yra:
Vielos padavimo blokas (1)
D20 jungiamoji detal (2)
Kontaktinis antgalis (3) (M12 sraigtas)
Užsukite kontaktin antgal (3) raktu tinkamam
kontaktui užtikrinti.
4.6.2
Dvigubai 2 x 1,2-2,0 mm vielai, dvigubos apkrovos (D35)
A2TF J1 Twin (SAW) automatin suvirinimo aparat
reikia naudoti, kai komplekte yra:
Vielos padavimo blokas (1)
D35 dviguba jungiamoji detal (2)
Kontaktinis antgalis (3) (M6 sraigtas)
Vielos padavimo blokas (5)
Kreiptuv vamzdžiai (4, 6).
Užsukite kontaktin antgal (3) raktu tinkamam
kontaktui užtikrinti.
Priedai:
Plonos vielos tiesinimo prietaisas (5) turi b ti
tvirtinamas ant vielos padavimo bloko gnybto viršaus (1).
PASTABA: rengiant plonos vielos tiesinimo tais
reikia nuimti plokštel (7) (jei ji yra).
PASTABA: apsaugin s plokštel s (8) nuimti negalima
Virinimo dvigubu lanku vielos reguliavimas:
statykite viel si l , kad sukant jungiam j detal b t pasiekta optimali
suvirinimo si l s kokyb . Dvi vielas galima pasukti taip, kad jos eit viena po
kitos išilgai si l s linijos arba bet koki iki 90º pad t išilgai si l s, t. y. po vien
viel kiekvienoje si l s pus je.
hha1o1qa
- 20 -
LT
4.7
MIG/MAG suvirinimo kontakto renginys
4.7.1
1,6-2,5 mm viengubai vielai (D35)
A2TG J1 (MIG/MAG) automatin suvirinimo aparat
reikia naudoti, kai komplekte yra:
Vielos padavimo blokas (1)
D35 jungiamoji detal (2)
Kontaktinis antgalis (3) (M10 sraigtas)
Užsukite kontaktin antgal (3) raktu tinkamam
kontaktui užtikrinti.
4.7.2
< 1,6 mm (D35) viengubai vielai
A2TG J1 (MIG/MAG) automatin suvirinimo aparat
reikia naudoti, kai komplekte yra:
Vielos padavimo blokas (1)
D35 jungiamoji detal (2)
Kontaktinis antgalis (3) (M12 sraigtas)
Kreiptuv vamzdžiai (4)
Užsukite kontaktin antgal (3) raktu tinkamam
kontaktui užtikrinti.
Naudokite šiuos priedus:
Plonos vielos tiesinimo prietaisas (5) turi b ti
tvirtinamas ant vielos padavimo bloko gnybto
viršaus (1).
Kreiptuvo spiral
kiškite kreiptuvo vamzd (4).
PASTABA: rengiant plonos vielos tiesinimo tais
reikia nuimti plokštel (7) (jei ji yra).
PASTABA: apsaugin s plokštel s (8) nuimti negalima
hha1o1qa
- 21 -
LT
4.7.3
Viengubai 1,0-2,4 mm vielai (vielos padavimo blokas su keturi disk
pavara)
A2TG J1 4WD (MIG/MAG) automatin suvirinimo
aparat reikia naudoti, kai komplekte yra:
Vielos padavimo blokas (5)
D35 kontakto prietaisas (6)
Užsukite kontaktin prietais (6)
šešiabriauniu varžtu (8).
Kontaktinis antgalis (7)
Užsukite kontaktin antgal tinkamam
kontaktui užtikrinti.
Išsirinkite vielos kreipiam j vor , atitinkan i
naudojamos vielos matmenis. žr. kontaktinio
prietaiso MTW 600 (0449 006 xxx) instrukcijas.
4.8
Fliuso milteli
pylimas (suvirinimas elektros lanku)
1. Uždarykite fliuso milteli vožtuv (1), esant
ant fliuso bunkerio.
2. Išimkite ant milteli atstatymo bloko, jei yra, esant blok .
3.
pilkite fliuso milteli .
PASTABA! Fliuso milteliai turi b ti sausi.
4.
statykite miltelin s vielos vamzd taip, kad jis
nesusinarpliot .
5. Sureguliuokite miltelin s vielos antgalio aukšt virš
si l s, kad b t tiekiamas atitinkamas fliuso milteli
kiekis.
Fliuso milteli kiekis turi b ti pakankamas, kad elektros
lankas neprasiskverbt kiaurai.
hha1o1qa
- 22 -
LT
4.9
Automatinio suvirinimo aparato transportavimas
Pasukant fiksavimo svirt (1), atlaisvinkite ratus.
Patikrinkite, ar apsaugin grandin (2) tinkamai priveržta, siekiant išvengti
nelaimingo atsitikimo, jei, pvz., vežim lis netinkamai pritvirtinamas prie apatini
vežim lio gnybt .
PASTABA: keliant automatin suvirinimo aparat reikia naudoti k limo s (3).
4.10
A2TF J1/ A2TF J1 Twin (suvirinimo po fliusu) konversija
MIG/MAG suvirinimo aparat
Surinkite laikydamiesi keitimo renginio komplekte esan i instrukcij .
4.11
A2TF J1 (suvirinimo po fliusu) konversija dvigubo lanko
suvirinimo aparat
Surinkite laikydamiesi keitimo renginio komplekte esan i instrukcij .
hha1o1qa
- 23 -
LT
5
TECHNIN PRIEŽI RA
5.1
Bendroji dalis
PASTABA!
Tiek jo suteikta garantija nebegalios, jei vartotojas pats bandys šalinti gedimus
garantinio laikotarpio metu.
PASTABA! Prieš atliekant visus apži ros darbus, b tina išjungti maitinimo šaltin .
Valdymo skydelio PEK technin prieži ra aprašoma naudotojo vadove
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
5.2
Kasdien
Nuvalyti fliuso miltelius ir purv nuo judan i suvirinimo aparato dali .
Patikrinti, ar prijungtas kontaktinis antgalis ir visi maitinimo kabeliai.
Patikrinti, ar hermetiškos visos prisuktos jungtys, ir, ar varomieji velenai n ra
susid v j ar sugadinti.
Patikrinti stabdymo vor s stabdymo moment . Jis neturi b ti toks mažas, kad
vielos rit sukt si sustabdžius vielos padavim , ir toks didelis, kad padavimo
velenai nuslyst . Kad gal tum te orientuotis, 30 kg vielos rit s stabdymo
momentas turi b ti 1.5 Nm.
D l stabdymo momento nustatymo žr. 12 psl.
5.3
Periodiškas
Patikrinti elektrod padavimo renginio elektrodo valdym , varomuosius velenus
ir kontaktin antgal .
Pakeisti susid v jusias ar sugedusias sudedam sias dalis.
Patikrinti šliaužiklius ir, jei jie stringa, sutepti.
Sutepti grandin .
Grandin s tarp vežim lio priekin s ir galin s ašies tempimas:
Išmontuoti vežim lio ratus ir ruošinius. Išimti Y flanšo guolio varžtus.
tempti grandin , sukant vežim lio galin aš lygiagre iai priekinei ašiai.
Surinkti atbuline tvarka.
Grandin s nuo vežim lio priekin s ašies iki variklio ir pavar d ž s
tempimas:
tempti grandin , sukant varikl ir pavar d ž .
hha1m1qa
- 24 -
LT
6
TRIK I
ŠALINIMAS
6.1
Bendroji dalis
renginys
Valdymo skydo PEK naudotojo vadovas. užs. nr. 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
Patikrinti
ar maitinimo šaltiniu teka tinkama galia.
ar visos trys faz s yra tinkam
tamp (fazi eiliškumas n ra svarbus)
ar suvirinimo kabeliai ir jungtys n ra pažeistos
ar pasirinkti nustatymai yra teisingi
ar prieš pradedant remonto darbus, išjungtas maitinimas
6.2
GALIMI GEDIMAI
1. požymis
1.1 atvejis
Veiksmas
1.2 atvejis
Veiksmas
2. požymis
2.1 atvejis
Veiksmas
2.2 atvejis
Veiksmas
2.3 atvejis
Veiksmas
3. požymis
3.1 atvejis
Veiksmas
3.2 atvejis
Veiksmas
7
Srov s ir tampos rodmenys per daug svyruoja.
Jungiamieji spaustuvai arba antgalis yra susid v j s arba
netinkamo dydžio.
Pakeisti jungiamuosius spaustuvus arba antgal .
Netinkamas padavimo veleno sl gis.
Padidinti padavimo velen sl g .
Netinkamas vielos padavimas.
Netinkamai nustatytas padavimo veleno sl gis.
Sureguliuoti padavimo velen spaudim .
Netinkamo dydžio padavimo velenai.
Pakeisti padavimo velenus.
Susid v j padavimo velen grioveliai.
Pakeisti padavimo velenus.
Perkait suvirinimo kabeliai.
Blogai sujungtos elektros jungtys.
Išvalyti ir sutvirtinti visas elektros jungtis.
Per maža skersin suvirinimo kabeli sritis.
Naudoti kabelius su didesniais skersiniais pj viais arba naudoti
lygiagre ius kabelius.
ATSARGINI
DETALI
UŽSAKYMAS
Atsargines dalis galima užsakyti artimiausioje ESAB atstovyb je, žr. galin viršel .
Užsakant atsargines detales, reikia nurodyti renginio tip ir numer bei paskirt ir
atsargin s detal s numer , kaip nurodyta atsargini detali s raše 29 psl.
Tai palengvins užsakymo vykdym ir užtikrins, kad gausite reikaling detal .
hha1f1qa
- 25 -
MATMENŲ BRĖŽINYS
A2TF J1/ A2TF J1 Twin
Recommended adjusting
Measure
Butt joint
Fillet joint
A
165 mm
165 mm
B
668 mm
668 mm
C
455 mm
455 mm
dimdoc
- 26 -
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Recommended adjusting
Measure
Butt joint
Fillet joint
A
165 mm
165 mm
B
668 mm
668 mm
C
455 mm
455 mm
dimdoc
- 27 -
- 28 -
ATSARGINI
DALI
S RAŠAS
A2TF J1/ A2TF J1 Twin/
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Edition 2009-10-07
!
!
!
"
!
- 29 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 233 880
Automatic welding machine
A2TF J1, SAW
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
4
1
0449 150 900
Wire feed unit complete
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1.6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
90 mm
- 30 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 233 881
Automatic welding machine
A2TF J1 Twin, SAW
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Support
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449 150 901
Wire feed unit complete
Twin
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1.6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
- 31 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 234 880
Automatic welding machine
A2TG J1, MIG/ MAG
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
4
1
0449 150 902
Wire feed unit complete
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
90 mm
- 32 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 234 881
Automatic welding machine
A2TG J1 4 WD, MIG/ MAG
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449 150 903
Wire feed unit complete
4 WD
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
- 33 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 100 883
Carriage
Notes
1
1
0449 087 001
Cover
9
3
0333 087 005
Y-Flange unit
12
4
0415 857 001
Rubber wheel
13
4
0211 102 962
Roll pin
14
1
0461 241 880
Motor cable
L=1.9 m
15
1
0461 242 880
Pulse transducer cable
L=2,1 m
23
2
0449 205 880
Guide arm complete
27
1
0413 366 320
Clamp
29
1
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 101 001
Plate
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
43
1
0449 089 881
Drive unit
44
1
049 098 001
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
47
1
0449 096 001
Shaft
50
1
0333 630 001
Adjustable locking lever
53
1
0449 097 001
Plate
55
8
0449 206 001
Clamp
56
4
0191 498 003
Cover plare
59
2
0333 086 003
Sprocket for carriage
60
2
0211 102 952
Roll pin
61
1
0218 201 501
Chain
3/8” x5.7
62
1
0218 201 601
Chain lock
3/8” x5.7
71
3
0449 108 001
Plate
72
9
0219 504 302
Spring washer
74
1
0413 539 002
Clamp
75
1
0193 570 131
Locking lever
84
4
0163 139 002
Bushing
85
4
0162 414 002
Insulating pipe
87
1
0413 527 001
Plate
$
- 34 -
#
$
- 35 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 154 880
Carrier
4
1
0413 671 001
Chain attachment
5
1
0413 597 001
Safety chain
11
6
0163 139 002
Bushing
12
6
0162 414 002
Insulating tube
14
1
0413 528 001
Column
15
1
0413 540 001
Clamp
16
1
0413 530 880
Arm
17
1
0146 967 880
Brake hub
18
1
0413 532 001
Attachment
20
1
0413 317 002
Handle
22
2
0156 442 002
Clamp screw
24
1
0334 185 886
Box girder beam complete
26
1
0413 525 001
Insulating tube
27
1
0413 317 001
Handle
30
2
0218 301 113
Lifting eye bolt
31
2
0162 414 004
Insulating tube
% $ &
Notes
R21 M8
- 36 -
% $ &
- 37 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
% $ &
- 38 -
Item
Qty
1
1
0413 519 001 Slide profile
2
1
0413 524 001 Bearing bushing
3
1
0413 521 001 Runner
5
1
0413 522 001 Lead screw
7
1
0334 537 002 Crank
9
2
0413 523 001 Axis
17
4
0190 240 107 Bearing
Orderingno.
Denomination
Remarks
0413 518 880 Slide
%
&
- 39 -
Item
no.
%
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 506 880
Rotary slide
1
1
0413 507 001
Flange
2
1
0413 508 001
Tensioning ring
3
1
0413 509 001
Flange
7
2
0219 504 405
Bellleville spring
8
1
0193 571 105
Locking piece
10
1
0193 570 123
Locking lever
&
Notes
T = 0.6
- 40 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 900
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protecting cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
$ &
D20, L = 260 mm
- 41 -
Item
no.
Qty
Denomination
Notes
0449 150 901
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
#
Ordering no.
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
52
2
0154 734 001
Clamp
55
1
0457 713 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protection cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
$ &
Twin, L = 275
- 42 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 902
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 002
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
11
2
0417 699 001
Rubber clamp
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
22
1
0156 800 002
Wire liner
25
1
0333 754 001
Hose
26
6
0193761 002
Hose clamp
27
2
0147 336 880
Hose coupling
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protection cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
$ &
L=2,25m, D 14/ 6.3
- 43 -
Item
no.
#
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 903
Wire feed unit complete (Right)
4WD, MIG/ MAG
1
1
0456 424 902
Wire feed unit
12
1
0457 460 881
Contact device
18
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
22
0156 800 002
Wire liner
25
0333 754 001
Hose
27
2
0147 336 880
Hose coupling
30
1
0449 011 001
Support
35
1
0449 009 002
Motorbracket
36
1
0449 009 001
Motorbracket
43
2
0163 139 002
Bushing
44
2
0162 414 002
Insulating tube
$ &
MTW 600, L=250
D 14/ 6.3
- 44 -
Item
Qty
1
1
0156 449 001 Clamp
6
2
0212 900 001 Spacer screw
7
4
0215 201 209 O-ring
8
2
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
10
1
0218 810 182 Handwheel
11
3
0332 408 001 Stub shaft
13
3
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601 Spacer screw
16
1
0415 499 001 Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880 Contact clamp
30
1
0212 601 110 Nut
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147 639 882 Straightener (right mounted)
% '
$
D11.3x2.4
M10
- 45 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147 639 886 Straightener (right mounted)
1
1
0156 449 001 Clamp
5
1
0156 530 001 Clamp half
6
1
0212 900 001 Spacer screw
7
2
0215 201 209 O-ring
8
1
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
11
1
0332 408 001 Stub shaft
12
1
0218 524 580 Pressure roller
13
1
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601 Spacer screw
19
2
0219 501 013 Spring washer
28
1
0156 531 001 Clamp half
30
1
0212 601 110 Nut
% '
$
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
- 46 -
Item
Qty
1
1
0413 073 002 Searing housing
2
2
0190 726 003 Ball bearing
3
1
0334 575 001 Stub shaft
4
1
0215 701 014 Betaining ring
5
3
0334 576 001 Spacer
Orderingno.
Denomination
Notes
0413 072 881 Bearing housing with stub shaft
%
'
D17
- 47 -
Item
Qty
1
1
0332 837 001 Hopper for flux
6
1
0153 347 881 Flux valve
7
1
00203 017 80 Flux strainer
16
1
0443 383 002 Flux hose
Orderingno.
Denomination
Remarks
0332 994 883 Flux hopper complete
%
$$
L= 500
- 48 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
# &
'
Notes
d 3x20
- 49 -
Item
no.
%
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
&
L=275, Heavy Duty
L=366
- 50 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
% '$&$
- 51 -
Item
no.
%&
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
$$
Notes
- 52 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0145 787 880 Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001 Case
2
2
0145 789 001 Roller
3
2
0145 790 001 Roller
4
2
0145 791 001 Searing bushing
5
2
0190 240 103 Bearing bushing
6
2
0145 792 001 Screw
9
2
0145 793 001 Runner
10
2
0145 796 002 Screw
11
2
0145 794 001 Knob
13
1
0145 795 001 Link
15
1
0151 287 001 Hose
% &' '
D12/10
L=600
- 53 -
Item
Qty
2
1
0145 226 001 Insulating sleeve
3
1
0190 680 313 O-ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303 O-ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405 O-ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880 Insert tube
Orderingno.
Denomination
Remarks
0030 465 389 Connector
%
9
1
0334 279 001 Spiral
22
1
0146 099 001 Plug
23
1
0145 534 882 Contact tube
24
1
0145 227 882 Gas nozzle
25
1
0144 998 882 Water hose
39
1
0040 979 804 Extension
&
L = 108, D20
- 54 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0456424902
Feed unit
1
1
0455046003
Gear housing
2
2
0368749881
Pressure device
3
1
0458997001
Shaft
4
1
0459001880
Pressure arm
5
2
0458999001
Shaft
6
1
0458993001
Spring
8
4
0215702706
Locking washer
Notes
9
2
0458722001
Shaft
10
1
0380351001
Wire guide nipple
11
1
0455072001
Intermediate nozzle
D13 (W)
12
1
0469837880
Outlet nozzle
(W)
13
1
0457365001
Current connection
18
1
0455048001
Insulating tube
19
1
0455077003
Drive unit with pulse transducer
21
4
0459441880
Gear wheel
22
1
0459440001
Motor gear
(W)
28
2
0458721001
Locking nut
M6
# &
- 55 -
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457 460 881
Contact device
MTW 600,
1
1
0457 457 002
Cooling jacket
2
1
0457 455 002
Contact tube
3
1
0457 456 001
Insulation sleeve
4
1
0457 451 001
Gas nozzle
5
1
0457 452 001
Spatter protection
6
1
0457 453 001
Centering sleeve
7
1
0457 617 001
Allen screw
8
1
0457 459 001
Insulation sleeve
250 mm
9
1
0457 458 001
O-ring
10
1
0457 616 880
Water hose set
11
1
0457 625 005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457 625 007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457 625 008
Contact tip
Ø1.6
1
0457 625 009
Contact tip
Ø1.8
0457 458 002
O-ring
1
0457 454 002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0-1.6 mm
(W)
1
0457 620 002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0-2.4 mm
(W)
12
13
% &'
- 56 -
(W)
(W)
Item
2
Qty
1
3
%
Orderingno.
Denomination
0461 238 881
Solenoid valve with cable
0157 259 001
Contact
0262 612 802
Cable
7
3
0262 613 329
Cable
11
1
0193 054 002
Solenoid valve
12
1
0194 269 002
Bushing
Notes
42 V
- 57 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising