ESAB | A2 Multitrac | Instruction manual | ESAB A2 Multitrac Instrukcja obsługi

ESAB A2 Multitrac Instrukcja obsługi
A2 Multitrac
A2TF J1/ A2TF J1 Twin/
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Instrukcja obsługi
0449 165 161 2009-10-07
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
4
POLSKI
1 ZASADY BEZPIECZE STWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
5
8
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spawanie poziome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Główne zespoły urz dzenia A2TF J1/ A2TF J1 Twin (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Główne zespoły urz dzenia A2TG J1/ A2TG J1 4WD (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis głównych zespołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
10
10
11
3 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1
3.2
3.3
3.4
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie piasty hamuj cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przył cza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
4 OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
6 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
6.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 MO LIWE USTERKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
7 ZAMAWIANIE CZ CI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RYSUNEK WYMIAROWANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
SPIS CZ
29
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Ładowanie drutu do spawania (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG J1) . . . . . . . . . . . . . . .
17
Zakładanie drutu do spawania (A2TG J1 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Zmiana rolki podajnika (A2TF J1/A2TF J1 Twin, A2TG J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Wymiana rolek podajnika (A2TG J1 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Urz dzenia kontaktowe do spawania łukiem krytym pod topnikiem . . . . . . . . . . . . . . .
20
Urz dzenia kontaktowe do spawania metod MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Uzupełnianie proszku topnika (Spawanie łukiem krytym pod topnikiem) . . . . . . . . . . .
22
Transport automatu spawalniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Przeróbka urz dzenia A2TF J1/ A2TF J1 Twin
(do spawania łukiem krytym) na spawanie metod MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
4.11 Przeróbka urz dzenia A2TF J1 (do spawania łukiem krytym) na spawanie łukiem krytym
bli niaczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
5.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dozór codzienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Dozór okresowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
PL
1
ZASADY BEZPIECZE STWA
U ytkownicy sprz tu spawalniczego firmy ESAB s odpowiedzialni za
przestrzeganie odpowiednich przepisów bezpiecze stwa przez osoby pracuj ce na
lub przy tym sprz cie. Zasady bezpiecze stwa musz by zgodne z wymaganiami
stawianymi tego rodzaju sprz towi. Poza standardowymi przepisami dotycz cymi
miejsca pracy nale y przestrzega przedstawionych zalece .
Wszelkie prace musz by wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze
znaj cy zasady działania sprz tu spawalniczego. Niewła ciwe działanie sprz tu
mo e prowadzi do sytuacji niebezpiecznych, a w rezultacie do obra e ciała u
operatora oraz uszkodzenia sprz tu.
1. Ka dy, kto u ywa sprz tu spawalniczego, musi zna si na:
jego obsłudze
lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
jego działaniu
odpowiednich rodkach ostro no ci
spawaniu
2. Operator musi upewni si , e:
w momencie uruchomienia sprz tu w miejscu pracy nie znajduje si
nieupowa niona osoba
adna
w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby s odpowiednio zabezpieczone
w obszarze roboczym/zasi gu roboczym nie znajduj si
adne obiekty.
3. Miejsce pracy musi by :
odpowiednie do tego celu
wolne od przeci gów
4. Sprz t ochrony osobistej
Nale y zawsze u ywa zalecanego sprz tu ochrony osobistej, takiego jak
okulary ochronne, odzie ognioodporna, r kawice ochronne. Uwaga! Nie
nale y nosi r kawic ochronnych podczas wymiany drutu
Nie nale y nosi adnych lu nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety,
pier cionki, itp., które mogłyby si o co zahaczy lub spowodowa
poparzenie.
5. Ochrona przed innymi zagro eniami
Cz steczki pyłu o okre lonej wielko ci mog by szkodliwe dla ludzi.
W zwi zku z tym nale y zapewni instalacj wentylacyjn i wyci g w celu
wyeliminowania tego zagro enia.
Podczas wymiany b bna drutu nale y post powa z najwy sz uwag ,
poniewa koniec drutu mógłby spowodowa odniesienie obra e ciała.
SafeArcT PL
-5-
PL
6. Ogólne rodki ostro no ci
Upewni si , czy przewód powrotny został bezpiecznie podł czony.
Praca na sprz cie o wysokim napi ciu powinna by wykonywana
wył cznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Odpowieni sprz t ga niczy powinien by wyra nie oznaczony i znajdowa
si w pobli u.
Smarowania i konserwacji sprz tu nie wolno przeprowadza podczas jego
pracy.
Nale y pami ta , e:
Sprz gło wyprzedzeniowe przekładni powinno by ustawione w poło eniu
zablokowania.
W przypadku gdy operator opuszcza maszyn , nale y j zaparkowa z
klinami przed kołami, aby zapobiec niezamierzonemu przemieszczeniu si
maszyny.
Przed rozpocz ciem pracy nale y upewni si , czy automatyczna maszyna
spawalnicza nie jest niestabilna.
Umiejscowienie głowicy spawalniczej oraz kr gu drutu wpływa na poło enie
rodka ci ko ci maszyny.
Zbyt wysokie poło enie rodka ci ko ci oznacza niestabilno maszyny
spawalniczej.
Zu ycie drutu i topnika powoduje zmian rozkładu ci
spawania.
OSTRZE ENIE! Ryzyko zgniecenia!
aru w trakcie
Nie nale y nosi r kawic ochronnych podczas wymiany drutu rolek podaj cych i
szpuli.
SafeArcT PL
-6-
PL
OSTRZE ENIE
SPAWANIE I CI CIE ŁUKOWE MO E ZAGRA A BEZPIECZE STWU
OPERATORA I POZOSTAŁYCH OSÓB PRZEBYWAJ CYCH W POBLI U.
DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE Y ZACHOWA SZCZEGÓLNE RODKI
OSTRO NO CI. PRZED PRZYST PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SI Z
PRZEPISAMI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY OBOWI ZUJ CYMI NA
TWOIM STANOWISKU PRACY.
PORA ENIE ELEKTRYCZNE - mo e by przyczyn mierci.
Urz dzenie spawalnicze nale y zainstalowa i uzierni zgodnie z
obowi zuj cymi normami.
Unikaj kontaktu cz ci znajduj cych si pod napi ciem lub elektrod z gol
skór , mokrymi r kawicami lub mokr odzie .
Odizoluj si od ziemi i przedmiotu obrabianego.
Upewnij si czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog by szkodliwe dla zdrowia.
Trzymaj głow z dala od wyziewów.
W celu unikni cia wdychania wyziewów i gazów nale y korzysta z wentylacji
wyci gów.
ŁUK ELEKTRYCZNY - mo e spowodowa uszkodzenie oczu i poparzenie
skóry.
Chro oczy i ciało. Stosuj odpowiedni osłon spawalnicz , ochron oczu i
odzie ochronn .
Chro osoby przebywaj ce w pobli u Twojego stanowiska pracy przy pomocy
odpowiedrich oslon lub zasion.
NIEBEZPIECZE STWO PO ARU.
Iskry powstaj ce podczas spawania mog spowodowa po ar. Upewnij si , e
w pobli u Twojego stanowiska pracy nie ma materialów łatwopalnych.
HAŁAS -głosne d wi ki mog uszkodzi słuch.
Chro słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne rodki ochrony przed hałasem.
Ostrze o niebezpiecze stwie osoby znajduj ce si w pobli u.
WADLIWE DZIAŁANIE
W przypadku wadliwego działania urz dzenia wezwij eksperttów
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ DZENIA
NALE Y ZAPOZNA SI Z NINIEJSZ INSTRUKCJ
CHRO
SafeArcT PL
SIEBIE I INNYCH!
-7-
2
WPROWADZENIE
2.1
Informacje ogólne
Automaty spawalnicze A2TF J1/ A2TF J1 Twin s przeznaczone do spawania
łukiem krytym pod topnikiem (SAW) zł czy doczołowych i pachwinowych.
Automaty spawalnicze A2TG J1/A2TG J1 4WD s przeznaczone do spawania
metod MIG/MAG spoin doczołowych i pachwinowych.
Wszystkie inne zastosowania s zakazane.
Urz dzenia te s przeznaczone do stosowania ze sterownikiem PEK oraz ródłami
pr du spawania LAF lub TAF firmy ESAB.
2.2
Metoda spawania
2.2.1
Spawanie łukiem krytym pod topnikiem (SAW)
Do spawania łukiem krytym nale y zawsze stosowa automat spawalniczy
A2TF J1/ A2TF J1 Twin.
Spawanie łukiem krytym pod topnikiem typu light duty
Metoda spawania łukiem krytym pod topnikiem typu light duty ze zł czem
Ø 20 mm dopuszcza obci enie robocze do 800 A (100 %).
Ta wersja mo e by wyposa ona w rolki podajnika do drutu pojedynczego lub
podwójnego (spawania łukiem krytym bli niaczym). W przypadku proszkowego drutu
rdzeniowego dost pne s radełkowe rolki podajnika, co gwarantuje równomierne
podawanie drutu bez ryzyka odkształce powodowanych du ym dociskiem podajnika.
2.2.2
Spawania metod MIG/MAG
Do spawania metod MIG/MAG stosowa albo automat spawalniczy A2TG J1 lub
A2TG J1 4WD (A2TG J14WD składa si z zespołu podajnika drutu z nap dem na
cztery koła).
W przypadku metody MIG/MAG spaw jest chroniony osłon gazów oboj tnych.
Głowica spawalnicza jest chłodzona wod . Woda z systemu chłodzenia jest
dostarczana przewodami z przeznaczonych do tego celu zł czy.
2.3
Definicje
Spawanie metod SAW
SAW Light duty
Spaw jest chroniony w trakcie spawania warstw topnika.
Ta wersja dopuszcza obci enie maksymalnie do 800 A (100 %) i
spawanie cienkim drutem.
SAW Heavy duty
Ta wersja dopuszcza obci
drutem.
Spawanie łukiem krytym
bli niaczym
Metoda spawania z wykorzystaniem dwóch drutów w jednej głowicy
spawalniczej.
2.4
enie do 1500 A (100 %) i spawanie grubym
Spawanie poziome
Automaty spawalnicze s przeznaczone do spawania poziomego.
Nie nale y ich stosowa do spawania na płaszczyznach nachylonych.
hha1d1oa
-8-
2.5
Dane techniczne
A2TF J1/
A2TG J1
A2TF J1 Twin (SAW) (MIG/MAG)
42 V AC
42 V AC
800 A
600 A
1.6-4.0 mm
1.6-4.0 mm
2x1.2-2.0 mm
0.8-2.5 mm
1.2-3.2 mm
--
9 m/min
16 m/min
Moment hamuj cy piasty hamulca
1.5 Nm
1.5 Nm
Pr dko
0.1-2.0 m/min
0.1-2.0 m/min
Promie skr tu dla spawania obwodowego, min.
1500 mm
1500 mm
rednica rury do wewn trznego układania
spoiny, min.
1100 mm
1100 mm
Maks. ci
30 kg
30 kg
Pojemno pojemnika topnika (nie wolno
napełnia podgrzewanym topnikiem)
6l
--
Masa (bez drutu i topnika)
47 kg
47 kg
Klasa obudowy
IP10
IP10
Klasyfikacja EMC
Class A
Class A
Napi cie zasilaj ce
Dopuszczalne obci
enie przy 100 %:
rednica drutu:
pojedynczy drut lity
drut rdzeniowy
podwójny drut lity
Pr dko
podawania drutu, maks.
jazdy
ar drutu
A2TG J1 4WD (MIG/MAG)
Rodzaj gazu:
Mieszanka/argon
CO2
Napi cie zasilaj ce
42 V AC
42 V AC
600 A
650 A
1.0-1.6 mm
1.0-1.6 mm
1.0-2.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0-1.6 mm
25 m/min
25 m/min
Moment hamuj cy piasty hamulca
1.5 Nm
1.5 Nm
Pr dko
0.1-2.0 m/min
0.1-2.0 m/min
Promie skr tu dla spawania obwodowego, min.
1500 mm
1500 mm
rednica rury do wewn trznego układania
spoiny, min.
1100 mm
1100 mm
Zakres nastawczy, koncentryczny lejek topnika:
±45°
±45°
Maks. ci
30 kg
30 kg
Masa (bez drutu)
47 kg
47 kg
Klasa obudowy
IP10
IP10
Klasyfikacja EMC
Class A
Class A
Dopuszczalne obci
enie przy 100 %:
rednica drutu:
drut w glowy/drut niskostopowy
stal nierdzewna
drut rdzeniowy
drut aluminiowy
Pr dko
hha1d1oa
podawania drutu, maks.
jazdy
ar drutu
-9-
1.0-2.4 mm
2.6
Główne zespoły urz dzenia A2TF J1/ A2TF J1 Twin (SAW)
1.
Wózek
5.
Rurka kontaktowa
8.
Kosz zasypowy topnika
2.
Statyw
6.
Motor podajnika drutu
9.
Dysza topnika
3.
Podajnik drutu
7.
Prowadnik drutu
10. Kołek prowadz cy
4.
Zestaw suportów, z
r cznym sterowaniem
Opis głównych zespołów, patrz strona 11.
2.7
Główne zespoły urz dzenia A2TG J1/ A2TG J1 4WD
(MIG/MAG)
1.
Wózek
2.
Statyw
3.
Podajnik drutu
4.
Zestaw suportów, z
r cznym sterowaniem
5.
Zł cze
Opis głównych zespołów, patrz strona 11.
hha1d1oa
- 10 -
6.
Motor podajnika drutu
7.
Prowadnik drutu
2.8
Opis głównych zespołów
2.8.1
Wózek
Wózek posiada nap d na 4 koła. Wózek mo na
zabezpieczy za pomoc d wigni blokuj cej (1).
2.8.2
Statyw
Statyw słu y do zamontowania mi dzy
innymi sterownika, podajnika drutu i kosza
zasypowego topnika.
2.8.3
Podajnik drutu /Podajnik drutu z nap dem na cztery koła
Zespół słu y do prowadzenia i podawania drutu do spawania do rurki
kontaktowej/zł cza.
2.8.4
Suporty obsługiwane r cznie
Do regulacji poło enia głowicy spawalniczej w poziomie i w pionie słu suporty
liniowe. Ruch k towy mo na regulowa płynnie za pomoc suportu obrotowego.
2.8.5
Rurka kontaktowa/ zł cze
Przenosi pr d spawania na drut w trakcie spawania.
2.8.6
Motor podajnika drutu
Motor podajnika drutu słu y do podawania drutu do spawania.
2.8.7
Kołek prowadz cy
Kołek prowadz cy wspomaga pozycjonowanie głowicy spawalniczej w spoinie.
2.8.8
Kosz zasypowy topnika / Dysza topnika
Topnik jest podawany do kosza zasypowego, sk d jest nast pnie przenoszony
dysz na spawany element.
Ilo podawanego topnika jest kontrolowana za pomoc zaworu topnika
zamocowanego do kosza zasypowego topnika.
Patrz “Uzupełnianie topnika na stronie 22.
2.8.9
Prostownik drutu o mniejszej rednicy
Zespół słu y do prostowania drutu do spawania o mniejszej rednicy.
hha1d1oa
- 11 -
3
INSTALACJA
3.1
Informacje ogólne
Instalacji mo e dokona jedynie osoba posiadaj ca uprawnienia.
OSTRZE ENIE!
Obracaj ce si cz ci mog spowodowa obra enia,
dlatego nale y zachowa du ostro no .
3.2
Monta
3.2.1
Szpula z drutem do spawania (akcesoria)
Szpula z drutem do spawania (1) jest
montowana na pia cie hamuj cej (2).
UWAGA!
W celu zapobie enia ze lizgiwaniu si cewki elektrody z
piasty hamulca nale y zabezpieczy cewk za pomoc
czerwonego pokr tła, które zgodnie z tabliczk
ostrzegawcz , umieszczon jest przy pia cie hamulca.
3.3
Ustawienie piasty hamuj cej
Piasta hamuj ca jest ustawiona fabrycznie przy dostawie, a
gdy wymagane jest jej ponowne ustawienie, nale y
post powa zgodnie z poni sz instrukcj . Ustawi
piast hamuj c w taki sposób, by po zatrzymaniu
podawania drutu spawalniczego drut miał
niewielki luz.
Ustawienie momentu hamuj cego:
Przekr ci czerwon d wigienk w
pozycj blokady.
Wsun
rubokr t mi dzy spr
yny w pia cie.
Aby zmniejszy moment hamuj cy nale y obróci spr
z ruchem wskazówek zegara
Aby zwi kszy moment hamuj cy nale y obróci spr
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga: Długo
hha1i1oa
obrotu obu spr
yny w kierunku zgodnym
yny w kierunku
yn musi by jednakowa.
- 12 -
3.4
Przył cza
3.4.1
Informacje ogólne
Sterownik PEK musi zosta podł czony przez wykwalifikowan osob . Patrz
instrukcja obsługi 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
Odno nie do podł czenia ródła pr du spawania LAF/TAF, zobacz oddzieln
instrukcj obsługi.
3.4.2
Automat spawalniczy A2TF J1/ A2TF J1 Twin
(Spawanie łukiem krytym pod topnikiem, SAW)
1. Podł czy przewód steruj cy (7) mi dzy ródłem pr du (8) a sterownikiem
PEK (2).
2. Podł czy przewód powrotny (11) mi dzy ródłem pr du (8) a spawanym
elementem (9).
3. Podł czy przewód spawalniczy (10) mi dzy ródłem pr du (8) a automatem
spawalniczym (1).
4. Podł czy przewód pomiarowy (12) mi dzy ródłem pr du (8) a spawanym
elementem (9).
hha1i1oa
- 13 -
3.4.3
Automat spawalniczy A2TG J1 (Spawanie łukowe w osłonie gazów
oboj tnych, MIG/MAG)
1. Podł czy przewód steruj cy (7) mi dzy ródłem pr du (8) a sterownikiem
PEK (2).
2. Podł czy przewód powrotny (11) mi dzy ródłem pr du (8) a spawanym
elementem (9).
3. Podł czy przewód spawalniczy (10) mi dzy ródłem pr du (8) a automatem
spawalniczym (1).
4. Podł czy przewód gazowy (5) mi dzy zaworem redukcyjnym (6) a zaworem
gazowym na głowicy spawalniczej (13).
5. Podł czy przewody wodne chłodzenia (3) mi dzy zespołem chłodz cym (4) a
głowic spawalnicz (1).
6. Podł czy przewód pomiarowy (12) mi dzy ródłem pr du (8) a spawanym
elementem (9).
hha1i1oa
- 14 -
3.4.4
Automat spawalniczy A2TG J1 4WD (Spawanie łukowe w osłonie
gazów oboj tnych, MIG/MAG)
1. Podł czy przewód steruj cy (7) mi dzy ródłem pr du (8) a sterownikiem
PEK (2).
2. Podł czy przewód powrotny (11) mi dzy ródłem pr du (8) a spawanym
elementem (9).
3. Podł czy przewód spawalniczy (10) mi dzy ródłem pr du (8) a automatem
spawalniczym (1).
4. Podł czy przewód gazowy (5) mi dzy zaworem redukcyjnym (6) a zaworem
gazowym na głowicy spawalniczej (13).
5. Podł czy przewody wodne chłodzenia (3) mi dzy zespołem chłodz cym (4) a
głowic spawalnicz (1).
6. Podł czy przewód pomiarowy (12) mi dzy ródłem pr du (8) a spawanym
elementem (9).
hha1i1oa
- 15 -
PL
4
OBSŁUGA
4.1
Informacje ogólne
Ostrze enie:
Czy przeczytałe i przyswoiłe informacje o
przepisach BHP?
Nie wolno wcze niej przyst powa do obsługi
urz dzenia!
Informacje o ogólnych przepisach BHP dotycz cych obsługi urz dzenia
zostały zamieszczone na stronie 5. Przed przyst pieniem do obsługi
urz dzenia nale y zapozna si z instrukcj !
Przewód powrotny
Przed rozpocz ciem spawania sprawdzi , czy podł czony jest przewód powrotny.
Patrz strona 13- 15.
hha1o1oa
- 16 -
PL
4.2
Ładowanie drutu do spawania (A2TF J1/ A2TF J1 Twin, A2TG
J1)
1. Zamocowa szpul z drutem do spawania zgodnie z instrukcj na
stronie 12.
2. Sprawdzi , czy rozmiar rolki podajnika (1) oraz szcz ki stykowej lub ko cówki
kontaktowej (3) odpowiada wybranej rednicy drutu.
3. Dla A2TF J1 Twin / A2TG J1:
Przeło y drut przez prowadnik (8).
4. Podczas spawania z u yciem drutu o mniejszej rednicy:
Przeło y drut przez podajnik drutu o mniejszej rednicy (6).
Sprawdzi , czy prostownik jest prawidłowo ustawiony. Drut powinien
wychodzi prosto przez szcz ki stykowe lub ko cówk kontaktow (3).
5. Przeci gn
ko cówk drutu przez prostownik (2).
W przypadku drutu o rednicy wi kszej ni 2 mm: wyprostowa 0,5 m drutu i
przeło y go r cznie przez prostownik.
6. Umie ci ko cówk drutu w rowku rolki podajnika (1).
7. Za pomoc gałki (4) ustawi napr
enie na rolce podajnika.
Wskazówka! Nie napr a bardziej, ni jest to konieczne do uzyskania
równomiernej nadawy drutu.
8. Przesun
drut do przodu 30 mm poni ej ko cówki kontaktowej, naciskaj c
na sterowniku PEK.
9. Ustawi drut, dokonuj c niezb dnej regulacji gałk (5).
W celu zapewnienia równomiernej nadawy cienkiego drutu (1,6 - 2,5 mm)
nale y zawsze u ywa rurki prowadz cej (7).
W przypadku spawania metod MIG/MAG za pomoc drutu o rednicy 1,6 mm
nale y u ywa spirali prowadz cej, wkładanej do rurki prowadz cej (7).
hha1o1oa
- 17 -
PL
4.3
Zakładanie drutu do spawania (A2TG J1 4WD)
1. Sprawdzi , czy rozmiar rolek podajnika (1, 4) oraz dyszy stykowej (7) odpowiada
wybranej rednicy drutu.
WSKAZÓWKA!
Rolki podajnika s oznaczone rednic poszczególnych rowków (D). Oznaczenie
jest umieszczone po przeciwległej stronie rolki.
2. Odblokowa zespół dociskowy (10) i podnie
ramiona dociskaj ce (11).
3. Przeło y ko cówk drutu przez zł czk prowadnika drutu (12).
4. Umie ci ko cówk drutu w rowku rolki podajnika (1) i przeło y j przez dysz
po redni (3).
5. Umie ci ko cówk drutu w rowku drugiej rolki podajnika (4) i przeło y j przez
dysz wylotow (9).
6. Opu ci ramiona dociskaj ce (11) i wyregulowa napr enie drutu na rolkach
podajnika (1, 4) za pomoc zespołu dociskowego (10).
WSKAZÓWKA! Nie dokr ca za mocno.
7. Przesun
drut do przodu 30 mm poni ej ko cówki kontaktowej, naciskaj c
na sterowniku PEK.
hha1o1oa
- 18 -
PL
4.4
Zmiana rolki podajnika (A2TF J1/A2TF J1 Twin, A2TG J1)
Drut pojedynczy
Zwolni gałki (3) i (4).
Zwolni pokr tło (2).
Zmieni rolk podajnika (1).
S one oznaczone według rednicy
poszczególnych drutów.
Drut bli niaczy (spawanie łukiem krytym bli niaczym)
Dwurowkow rolk podajnika (1) zmienia si w taki sam sposób, co rolk
jednorowkow .
WSKAZÓWKA! Trzeba równie zmieni rolk dociskow (5). Zamiast
standardowej rolki dociskowej do drutu pojedynczego stosuje si specjaln
zakrzywion rolk dociskow do drutu podwójnego.
Zamontowa rolk dociskow ze specjalnym krótkim wałkiem
(nr zam. 0146 253 001).
Proszkowy drut rdzeniowy do rolek radełkowych (akcesoria)
Rolk podajnika (1) i rolk dociskow (5) nale y wymienia parami w zale no ci
od rednicy stosowanego drutu.
WSKAZÓWKA! Do monta u rolki dociskowej potrzebny jest specjalny krótki
wałek
(nr zam. 0212 901 101).
Dokr ci umiarkowanie rub dociskow (4) tak, aby proszkowy drut rdzeniowy
nie ulegał odkształceniu.
4.5
Wymiana rolek podajnika (A2TG J1 4WD)
Odblokowa zespół dociskowy (10).
Podnie
Odkr ci
ramiona dociskaj ce (11).
ruby mocuj ce (2) rolek podajnika.
Wymieni rolki podajnika (1, 4).
Wyregulowa napr
rolkach podajnika.
hha1o1oa
enie drutu na nowych
- 19 -
PL
4.6
Urz dzenia kontaktowe do spawania łukiem krytym pod
topnikiem
4.6.1
Do drutu pojedynczego 1.6 - 4.0 mm. Light duty (D20)
Automat spawalniczy A2TF J1 (SAW) jest
stosowany w systemach obejmuj cych nast puj ce
zespoły:
Podajnik drutu (1)
Zł cze D20 (2)
Ko cówka kontaktowa (3) (gwint M12)
Dokr ci kluczem ko cówk kontaktow (3),
aby zapewni uzyskanie odpowiedniego styku.
4.6.2
Do drutu bli niaczego 2 x 1.2 - 2.0 mm, Light Twin (D35)
Automat spawalniczy A2TF J1 Twin (SAW) jest
stosowany w systemach obejmuj cych nast puj ce
zespoły:
Podajnik drutu (1)
Zł cze Twin D35 (2)
Ko cówka kontaktowa (3) (gwint M6)
Podajnik drutu o mniejszej rednicy (5)
Rurki prowadz ce (4, 6).
Dokr ci kluczem ko cówk kontaktow (3),
aby zapewni uzyskanie odpowiedniego styku.
Akcesoria:
Prostownik drutu o mniejszej rednicy (5),
który jest mocowany na górze zacisku podajnika drutu o
mniejszej rednicy (1).
Uwaga: Przy monta u prostownika drutu o mniejszej
rednicy nale y zdj płyt (7), je eli jest.
Uwaga: Nie nale y zdejmowa płyty ochronnej (8).
Regulacja drutów do spawania łukiem krytym bli niaczym:
Obracaj c zł cze ustawi druty w spoinie, tak aby uzyska optymaln jako
spawania. Oba druty mo na obróci w taki sposób, by były ustawione jeden za
drugim wzdłu linii spoiny lub w dowolnym poło eniu do 90 wzgl dem spoiny, to
znaczy po jednym drucie po ka dej stronie spoiny.
hha1o1oa
- 20 -
PL
4.7
Urz dzenia kontaktowe do spawania metod MIG/MAG
4.7.1
Do pojedynczego drutu 1.6 - 2.5 mm (D35)
Automat spawalniczy A2TG J1 Twin (MIG/MAG)
jest stosowany w systemach obejmuj cych
nast puj ce zespoły:
Podajnik drutu (1)
Zł cze D35 (2)
Ko cówka kontaktowa (3) (gwint M10)
Dokr ci kluczem ko cówk kontaktow (3),
aby zapewni uzyskanie odpowiedniego styku.
4.7.2
Do pojedynczego drutu < 1.6 mm (D35)
Automat spawalniczy A2TG J1 Twin (MIG/MAG)
jest stosowany w systemach obejmuj cych
nast puj ce zespoły:
Podajnik drutu (1)
Zł cze D35 (2)
Ko cówka kontaktowa (3) (gwint M12)
Rurki prowadz ce (4)
Dokr ci kluczem ko cówk kontaktow (3),
aby zapewni uzyskanie odpowiedniego styku.
U y nast puj cych akcesoriów:
Prostownik drutu o mniejszej rednicy (5), który jest mocowany na górze zacisku
podajnika drutu o mniejszej rednicy (1).
Spirala prowadz ca, wkładana do rurki prowadz cej (4).
Uwaga: Przy monta u prostownika drutu o mniejszej
rednicy nale y zdj płyt (7), je eli jest.
Uwaga: Nie nale y zdejmowa płyty ochronnej (8).
hha1o1oa
- 21 -
PL
4.7.3
Do pojedynczego drutu 1.0 - 2.4 mm (podajnik drutu z nap dem na
cztery koła)
Automat spawalniczy A2TG J1 4 WD (MIG/MAG)
jest stosowany w systemach obejmuj cych
nast puj ce zespoły:
Podajnik drutu (5)
Koncentryczny lejek topnika D35 (6)
Dokr ci koncentryczny lejek topnika (6)
za pomoc wkr tu z łbem sze ciok tnym (8).
Dysza kontaktowa (7)
Dokr ci dysz kontaktow , aby zapewni
uzyskanie odpowiedniego styku.
Wybra wkład prowadnika drutu o rozmiarze
odpowiadaj cym rodzajowi zastosowanego
drutu. Koncentryczny lejek topnika, patrz
instrukcja obsługi MTW 600 (0449 006 xxx).
4.8
Uzupełnianie proszku topnika (Spawanie łukiem krytym pod
topnikiem)
1. Zamkn
zawór topnika (1) na koszu zasypowym topnika.
2. Wymontowa odpylnik cyklonowy na zespole
odzyskiwania topnika, je li jest zamontowany.
3. Uzupełni proszek topnika.
WSKAZÓWKA! Proszek topnika musi by suchy.
4. Umie ci dysz topnika w sposób zapobiegaj cy jej
zagi ciu.
5. Ustawi ko cówk dyszy topnika nad spawem na
wysoko ci zapewniaj cej dostarczenie prawidłowej
ilo ci topnika.
Warstwa topnika powinna by wystarczaj ca do
zabezpieczenia przed penetracj łuku.
hha1o1oa
- 22 -
PL
4.9
Transport automatu spawalniczego
Odł czy koła, przekr caj c d wigni blokuj c (1).
Upewni si czy ła cuch bezpiecze stwa (2) jest prawidłowo zamocowany; ma
to na celu zapobieganie wypadkom, je eli na przykład element no ny nie
zostanie prawidłowo zablokowany do zacisku stopy wózka.
Uwaga: W przypadku podnoszenia automatu spawalniczego nale y u y ucha do
podnoszenia (3).
4.10
Przeróbka urz dzenia A2TF J1/ A2TF J1 Twin
(do spawania łukiem krytym) na spawanie metod MIG/MAG
Zmontowa zgodnie z instrukcj doł czon do zestawu do przeróbki.
4.11
Przeróbka urz dzenia A2TF J1 (do spawania łukiem krytym) na
spawanie łukiem krytym bli niaczym
Zmontowa zgodnie z instrukcj doł czon do zestawu do przeróbki.
hha1o1oa
- 23 -
PL
5
KONSERWACJA
5.1
Informacje ogólne
UWAGA!
Je eli klient w okresie gwarancji sam dokona jakichkolwiek czynno ci naprawczych
przy maszynie, wszelkie zobowi zania gwarancyjne ze strony dostawcy przestaj
obowi zywa .
UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno ci konserwacyjnych nale y
upewni si , czy odł czono zasilanie z głównej sieci zasilaj cej.
Konserwacja sterownika PEK, patrz instrukcja obsługi
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
5.2
Dozór codzienny
Usun
topnik i zabrudzenia z ruchomych cz
ci urz dzenia spawalniczego.
Sprawdzi , czy ko cówka kontaktowa oraz wszystkie przewody elektryczne s
podł czone.
Sprawdzi , czy wszystkie zł cza rubowe s dokr cone oraz, czy prowadnice i
rolki nap dowe nie s nadmiernie zu yte lub uszkodzone.
Sprawdzi moment hamuj cy piasty hamulca. Nie powinien on by na tyle mały,
by szpula z drutem obracała si po zatrzymaniu podawania drutu, ani na tyle
du y, by rolki podajnika lizgały si . Jako warto orientacyjn mo na przyj ,
e moment hamuj cy dla szpuli 30 kg powinien wynosi 1,5 Nm.
Ustawienie momentu hamuj cego, patrz strona 12.
5.3
Dozór okresowy
Sprawdzi sterowanie elektrod zespołu podawania elektrod, rolki nap dowe i
ko cówk kontaktow .
Wymieni zu yte lub uszkodzone elementy składowe.
Sprawdzi suporty i nasmarowa je, je li si zacinaj .
Nasmarowa ła cuch.
Napinanie ła cucha pomi dzy przedni i tyln osi wózka.
Zdemontowa koła i za lepki wózka. Wymontowa
kołnierzowego typu Y.
ruby ło yska
Napi ła cuch przez równoległe przesuwanie tylne osi wózka wzgl dem
przedniej osi wózka.
Zmontowa ponownie w odwrotnej kolejno ci.
Napinanie ła cucha od przedniej osi wózka do silnika nap dowego i
skrzynki przekładniowej.
Napi
hha1m1oa
ła cuch przesuwaj c silnik nap dowy i skrzynk przekładniow .
- 24 -
PL
6
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
6.1
Informacje ogólne
Wyposa enie
Instrukcja obsługi sterownika PEK. numer do zamawiania 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
Sprawdzi ,
czy ródło zasilania jest podł czone do odpowiedniej głównej sieci zasilaj cej
czy wszystkie trzy fazy doprowadzaj odpowiednie napi cie (kolejno faz nie
ma znaczenia)
czy przewody spawalnicze i zł cza nie s uszkodzone
czy parametry s prawidłowo ustawione
czy przed rozpocz ciem naprawy odł czono zasilanie z głównej sieci zasilaj cej
6.2
MO LIWE USTERKI
1. Symptom
Warto ci nat
wahaniom.
Przyczyna 1.1
Czynno zaradcza
Przyczyna 1.2
Czynno zaradcza
2. Symptom
Przyczyna 2.1
Czynno zaradcza
Przyczyna 2.2
Czynno zaradcza
Przyczyna 2.3
Szcz ki stykowe lub dysze s zu yte lub maj zły rozmiar.
Wymieni szcz ki stykowe lub dysz .
Docisk rolki podajnika jest nieodpowiedni.
Zwi kszy docisk na rolkach podajnika.
Posuw drutu jest nierównomierny.
Nieprawidłowe ustawienie docisku na rolkach podajnika.
Wyregulowa docisk na rolkach podajnika.
Nieprawidłowa rednica rolek podajnika.
Wymieni rolki podajnika.
Rowki w rolkach podajnika s zu yte.
Czynno zaradcza
3. Symptom
Przyczyna 3.1
Czynno zaradcza
Przyczyna 3.2
Czynno zaradcza
Wymieni rolki podajnika.
Przegrzanie przewodów spawalniczych.
Słabe poł czenie elektryczne.
Oczy ci i dokr ci wszystkie zł cza elektryczne.
Przekrój poprzeczny przewodów spawalniczych jest zbyt mały.
U y przewodów o wi kszym przekroju poprzecznym lub
zastosowa przewody równoległe.
7
ZAMAWIANIE CZ
enia i napi cia pr du ulegaj du ym
CI ZAMIENNYCH
Cz ci zamienne zamawia si u najbli szego przedstawiciela ESAB, patrz ostatnia
strona niniejszej broszury. W zamówieniu nale y poda typ maszyny, numer seryjny,
nazwy cz ci i ich numery katalogowe wg spisu cz ci zamiennych na str. 29.
Ułatwia to dostaw i gwarantuje otrzymanie wła ciwych cz ci.
hha1f1oa
- 25 -
RYSUNEK WYMIAROWANY
A2TF J1/ A2TF J1 Twin
Recommended adjusting
Measure
Butt joint
Fillet joint
A
165 mm
165 mm
B
668 mm
668 mm
C
455 mm
455 mm
dimdoc
- 26 -
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Recommended adjusting
Measure
Butt joint
Fillet joint
A
165 mm
165 mm
B
668 mm
668 mm
C
455 mm
455 mm
dimdoc
- 27 -
- 28 -
SPIS CZ
CI ZAPASOWYCH
A2TF J1/ A2TF J1 Twin/
A2TG J1/ A2TG J1 4WD
Edition 2009-10-07
!
- 29 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 233 880
Automatic welding machine
A2TF J1, SAW
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
4
1
0449 150 900
Wire feed unit complete
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1.6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
90 mm
- 30 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 233 881
Automatic welding machine
A2TF J1 Twin, SAW
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Support
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449 150 901
Wire feed unit complete
Twin
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1.6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
- 31 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 234 880
Automatic welding machine
A2TG J1, MIG/ MAG
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
4
1
0449 150 902
Wire feed unit complete
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
90 mm
- 32 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 234 881
Automatic welding machine
A2TG J1 4 WD, MIG/ MAG
1
1
0449 100 883
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449 150 903
Wire feed unit complete
4 WD
5
1
0460 504 880
Control box
PEK
6
1
0449 153 900
Cable kit
L = 1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse transducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
- 33 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 100 883
Carriage
Notes
1
1
0449 087 001
Cover
9
3
0333 087 005
Y-Flange unit
12
4
0415 857 001
Rubber wheel
13
4
0211 102 962
Roll pin
14
1
0461 241 880
Motor cable
L=1.9 m
15
1
0461 242 880
Pulse transducer cable
L=2,1 m
23
2
0449 205 880
Guide arm complete
27
1
0413 366 320
Clamp
29
1
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 101 001
Plate
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
43
1
0449 089 881
Drive unit
44
1
049 098 001
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
47
1
0449 096 001
Shaft
50
1
0333 630 001
Adjustable locking lever
53
1
0449 097 001
Plate
55
8
0449 206 001
Clamp
56
4
0191 498 003
Cover plare
59
2
0333 086 003
Sprocket for carriage
60
2
0211 102 952
Roll pin
61
1
0218 201 501
Chain
3/8” x5.7
62
1
0218 201 601
Chain lock
3/8” x5.7
71
3
0449 108 001
Plate
72
9
0219 504 302
Spring washer
74
1
0413 539 002
Clamp
75
1
0193 570 131
Locking lever
84
4
0163 139 002
Bushing
85
4
0162 414 002
Insulating pipe
87
1
0413 527 001
Plate
#
- 34 -
"
#
- 35 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 154 880
Carrier
4
1
0413 671 001
Chain attachment
5
1
0413 597 001
Safety chain
11
6
0163 139 002
Bushing
12
6
0162 414 002
Insulating tube
14
1
0413 528 001
Column
15
1
0413 540 001
Clamp
16
1
0413 530 880
Arm
17
1
0146 967 880
Brake hub
18
1
0413 532 001
Attachment
20
1
0413 317 002
Handle
22
2
0156 442 002
Clamp screw
24
1
0334 185 886
Box girder beam complete
26
1
0413 525 001
Insulating tube
27
1
0413 317 001
Handle
30
2
0218 301 113
Lifting eye bolt
31
2
0162 414 004
Insulating tube
$ # %
Notes
R21 M8
- 36 -
$ # %
- 37 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
$ # %
- 38 -
Item
Qty
1
1
0413 519 001 Slide profile
2
1
0413 524 001 Bearing bushing
3
1
0413 521 001 Runner
5
1
0413 522 001 Lead screw
7
1
0334 537 002 Crank
9
2
0413 523 001 Axis
17
4
0190 240 107 Bearing
Orderingno.
Denomination
Remarks
0413 518 880 Slide
$
%
- 39 -
Item
no.
$
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 506 880
Rotary slide
1
1
0413 507 001
Flange
2
1
0413 508 001
Tensioning ring
3
1
0413 509 001
Flange
7
2
0219 504 405
Bellleville spring
8
1
0193 571 105
Locking piece
10
1
0193 570 123
Locking lever
%
Notes
T = 0.6
- 40 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 900
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protecting cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
# %
D20, L = 260 mm
- 41 -
Item
no.
Qty
Denomination
Notes
0449 150 901
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
"
Ordering no.
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
52
2
0154 734 001
Clamp
55
1
0457 713 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protection cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
# %
Twin, L = 275
- 42 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 902
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 002
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
11
2
0417 699 001
Rubber clamp
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
22
1
0156 800 002
Wire liner
25
1
0333 754 001
Hose
26
6
0193761 002
Hose clamp
27
2
0147 336 880
Hose coupling
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protection cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
# %
L=2,25m, D 14/ 6.3
- 43 -
Item
no.
"
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 903
Wire feed unit complete (Right)
4WD, MIG/ MAG
1
1
0456 424 902
Wire feed unit
12
1
0457 460 881
Contact device
18
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
22
0156 800 002
Wire liner
25
0333 754 001
Hose
27
2
0147 336 880
Hose coupling
30
1
0449 011 001
Support
35
1
0449 009 002
Motorbracket
36
1
0449 009 001
Motorbracket
43
2
0163 139 002
Bushing
44
2
0162 414 002
Insulating tube
# %
MTW 600, L=250
D 14/ 6.3
- 44 -
Item
Qty
1
1
0156 449 001 Clamp
6
2
0212 900 001 Spacer screw
7
4
0215 201 209 O-ring
8
2
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
10
1
0218 810 182 Handwheel
11
3
0332 408 001 Stub shaft
13
3
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601 Spacer screw
16
1
0415 499 001 Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880 Contact clamp
30
1
0212 601 110 Nut
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147 639 882 Straightener (right mounted)
$ &
#
D11.3x2.4
M10
- 45 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147 639 886 Straightener (right mounted)
1
1
0156 449 001 Clamp
5
1
0156 530 001 Clamp half
6
1
0212 900 001 Spacer screw
7
2
0215 201 209 O-ring
8
1
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
11
1
0332 408 001 Stub shaft
12
1
0218 524 580 Pressure roller
13
1
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601 Spacer screw
19
2
0219 501 013 Spring washer
28
1
0156 531 001 Clamp half
30
1
0212 601 110 Nut
$ &
#
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
- 46 -
Item
Qty
1
1
0413 073 002 Searing housing
2
2
0190 726 003 Ball bearing
3
1
0334 575 001 Stub shaft
4
1
0215 701 014 Betaining ring
5
3
0334 576 001 Spacer
Orderingno.
Denomination
Notes
0413 072 881 Bearing housing with stub shaft
$
&
D17
- 47 -
Item
Qty
1
1
0332 837 001 Hopper for flux
6
1
0153 347 881 Flux valve
7
1
00203 017 80 Flux strainer
16
1
0443 383 002 Flux hose
Orderingno.
Denomination
Remarks
0332 994 883 Flux hopper complete
$
##
L= 500
- 48 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
" %
&
Notes
d 3x20
- 49 -
Item
no.
$
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
%
L=275, Heavy Duty
L=366
- 50 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
$ &#%#
- 51 -
Item
no.
$%
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
##
Notes
- 52 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0145 787 880 Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001 Case
2
2
0145 789 001 Roller
3
2
0145 790 001 Roller
4
2
0145 791 001 Searing bushing
5
2
0190 240 103 Bearing bushing
6
2
0145 792 001 Screw
9
2
0145 793 001 Runner
10
2
0145 796 002 Screw
11
2
0145 794 001 Knob
13
1
0145 795 001 Link
15
1
0151 287 001 Hose
$ %& &
D12/10
L=600
- 53 -
Item
Qty
2
1
0145 226 001 Insulating sleeve
3
1
0190 680 313 O-ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303 O-ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405 O-ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880 Insert tube
Orderingno.
Denomination
Remarks
0030 465 389 Connector
$
9
1
0334 279 001 Spiral
22
1
0146 099 001 Plug
23
1
0145 534 882 Contact tube
24
1
0145 227 882 Gas nozzle
25
1
0144 998 882 Water hose
39
1
0040 979 804 Extension
%
L = 108, D20
- 54 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0456424902
Feed unit
1
1
0455046003
Gear housing
2
2
0368749881
Pressure device
3
1
0458997001
Shaft
4
1
0459001880
Pressure arm
5
2
0458999001
Shaft
6
1
0458993001
Spring
8
4
0215702706
Locking washer
Notes
9
2
0458722001
Shaft
10
1
0380351001
Wire guide nipple
11
1
0455072001
Intermediate nozzle
D13 (W)
12
1
0469837880
Outlet nozzle
(W)
13
1
0457365001
Current connection
18
1
0455048001
Insulating tube
19
1
0455077003
Drive unit with pulse transducer
21
4
0459441880
Gear wheel
22
1
0459440001
Motor gear
(W)
28
2
0458721001
Locking nut
M6
" %
- 55 -
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457 460 881
Contact device
MTW 600,
1
1
0457 457 002
Cooling jacket
2
1
0457 455 002
Contact tube
3
1
0457 456 001
Insulation sleeve
4
1
0457 451 001
Gas nozzle
5
1
0457 452 001
Spatter protection
6
1
0457 453 001
Centering sleeve
7
1
0457 617 001
Allen screw
8
1
0457 459 001
Insulation sleeve
250 mm
9
1
0457 458 001
O-ring
10
1
0457 616 880
Water hose set
11
1
0457 625 005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457 625 007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457 625 008
Contact tip
Ø1.6
1
0457 625 009
Contact tip
Ø1.8
0457 458 002
O-ring
1
0457 454 002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0-1.6 mm
(W)
1
0457 620 002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0-2.4 mm
(W)
12
13
$ %&
- 56 -
(W)
(W)
Item
2
Qty
1
3
$
Orderingno.
Denomination
0461 238 881
Solenoid valve with cable
0157 259 001
Contact
0262 612 802
Cable
7
3
0262 613 329
Cable
11
1
0193 054 002
Solenoid valve
12
1
0194 269 002
Bushing
Notes
42 V
- 57 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising