ESAB | A6 Mastertrac | Instruction manual | ESAB A6 Mastertrac Brugermanual

ESAB A6 Mastertrac Brugermanual
A6 Mastertrac
A6TF F1/ A6TF F1 Twin
Bruksanvisning
0449 265 460
2009-10-05
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
-- 2 --
4
3
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
5
8
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveisemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveising på horisontalt plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddeler A6TF F1 (UP), A6TF F1 Twin (UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning av Hoveddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
10
11
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av Bremsenavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoplinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lading av sveisetråd (A6TF F1/ A6TF F1 Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skift av materulle (A6TF F1/ A6TF F1 Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutstyr for UP-sveising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfylling av sveisepulver (UP-sveising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forflytning av sveiseautomaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygging av A6TF F1/ A6TF F1 Twin (UP-sveising) til MIG/MAG-sveising. . . . . . .
Ombygging av A6TF F1 (UP-sveising) til Twin-arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
17
18
19
19
19
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
6 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mulige feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
RESERVDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
TOCn
-- 4 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir
iverksatt. Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon. Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge
utstyret.
1. Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S
bruken
S
nødstoppens plassering
S
funksjon
S
gjeldende sikkerhetsforskrifter
S
sveising
2. Operatøren må sørge for:
S
at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde
før det startes.
S
at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
S
at arbeidsområdet er fritt for gjenstander.
3. Arbeidsplassen må:
S
være egnet for sveisearbeid
S
være trekkfri
4. Personlig verneutstyr
S
Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert
tøy, vernehansker. Merk! Ikke bruk beskyttelseshansker når du skal skifte
tråd
S
Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som
kan bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5. Beskyttelse mot andre farer
S
Støv av en viss partikkelstørrelse kan være skadelig for mennesker.
Monter derfor et ventilasjonssystem og avtrekk for å eliminere denne faren.
S
Ved utskifting av trådtrommel må det utvises største forsiktighet, da
trådendene kan forårsake personskader.
-5SafeArcT NO
NO
6. Annet
S
Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S
Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S
Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S
Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
Tenk på dette:
S
At frikoplingen til giret er i låst stilling.
S
Hvis operatøren forlater sveiseautomaten, skal den parkeres med klosser
foran hjulene, slik at det ikke er noen fare for at maskinen ufrivillig skal
komme i bevegelse.
S
Før sveising, kontroller at sveiseautomaten ikke er ustabil.
S
At sveisehodets og trådrullens plassering påvirker sveiseautomatens
tyngdepunkt.
For høyt tyngdepunkt gir en ustabil sveiseautomat.
S
At forbruket av tråd og sveisepulver fører til at vektfordelingen forskyves
under sveising.
ADVARSEL, KLEMFARE!
Ikke bruk beskyttelseshansker når du skal skifte tråd, materuller eller trådspoler.
-6SafeArcT NO
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG
SELV OG ANDRE. VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT
PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med
vått verneutstyr.
S Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og
bruk verneklær.
S Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL
S Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET
INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
-7SafeArcT NO
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
Sveiseautomaten A6TF F1/ A6TF F1 Twin er laget for UP-sveising av butt- og
kilskjøt.
All annen bruk er forbudt.
ESABs sveiseautomater er beregnet for bruk sammen med styreenheten PEK og
ESABs sveisestrømkilde LAF eller TAF.
2.2
Sveisemetode
2.2.1
UP-sveising
S
UP Light duty
UP Light duty med et koplingsstykke ∅ 20 mm som tillater en belastning på
800 A (100 %).
S
UP Heavy duty
UP heavy duty med en kontaktanordning Ø 35 mm som tillater en belastning opp
til 1500 A.
Denne utførelsen kan forsynes med materuller for enkel- eller dobbeltrådsveising
(twinarc). For rørtråd finnes spesielle riflede materruller som garanterer sikker
fremmating av tråden uten deformering p.g.a. høye matetrykk.
2.3
Definisjoner
UP-sveising
Ved sveising beskyttes sveisestrengen av et pulverdekke.
UP Light duty
Denne utførelsen tillater en belastning opp til 800 A (100 %)
og finere sveisetråd.
UP Heavy duty
Denne utførelsen tillater en belastning opp til 1500 A (100 %)
og kraftigere sveisetråd.
Twinarc-sveising
Sveising med to tråder i samme sveisehode.
2.4
Sveising på horisontalt plan
Sveiseautomatene er konstruert for sveising i horisontalplanet.
A6TF F1/ A6TF F1 Twin må ikke brukes ved sveising på hellende underlag.
-8hfa8d1na
NO
2.5
Tekniske data
A6TF F1
A6TF F1 Twin
Tilkoblingsspenning
42 V AC
42 V AC
Tillatt belastning, 100% intermittens:
1500 A
1500 A
massiv enkel tråd
3,0-6,0 mm
3,0-6,0 mm
rørtråd
3,0-4,0 mm
3,0-4,0 mm
massiv dobbel tråd
2x2,0-3,0 mm
2x2,0-3,0 mm
Elektrodematingshastighet, maks
4 m/min
4 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
1,5 Nm
Løpehastighet
0,1-2,0 m/min
0,1-2,0 m/min
Elektrodevekt, maks
30 kg
30 kg
Pulverbeholderens volum
(Må ikke fylles med oppvarmet fluks)
10 l
10 l
Vekt (uten elektrode og fluks)
110 kg
140 kg
Beskyttelseklasse
IP10
IP10
EMC klassifikasjon
Klasse A
Klasse A
Elektrodedimensjoner:
-9hfa8d1na
NO
2.6
Hoveddeler A6TF F1 (UP), A6TF F1 Twin (UP)
1.
Vogn
5.
Kontaktstykke
8.
Pulverslange
2.
Bærearm
6.
Motor med gir (A6 VEC)
9.
Pulvermunnstykke
3.
Trådmateverk
7.
Pulverbeholder
10. Trådstyring
4.
Sleidepakke, manuell
For beskrivelse av hoveddelene se side 11.
- 10 hfa8d1na
NO
2.7
Beskrivning av Hoveddeler
2.7.1
Vogn
Vogna er firehjulsdrevet. Den kan låses fast med låsespaken (1).
2.7.2
Bærearm
På bærearmen monteres blant annet styreenhet, trådmateverk og pulverbeholder.
2.7.3
Trådmateverk
Trådmateverket brukes for å styre sveisetråden ned i kontaktstykket.
2.7.4
Manuell sleidepakke
Den horisontale og vertikale plasseringen av sveisehodet stilles inn med
lineærsleidene. Vinkelbevegelsen kan fritt stilles inn med rundsleiden.
2.7.5
Kontaktstykke
Danner kontakt med sveisetråden for strømoverføring ved sveising.
2.7.6
Motor med gir (A6 VEC)
Motoren brukes til å mate fram sveisetråden.
Du får flere opplysninger om A6 VEC i bruksanvisningen 0443 393 xxx.
2.7.7
Pulverbeholder/ Pulverslange/ Pulvermunnstykke
Sveisepulveret helles i pulverbeholderen og styres deretter til arbeidsstykket via
pulverslangen og pulvermunnstykket
Pulvermengden som slippes ned, styres via pulverventilen som sitter på
pulverbeholderen.
Se “Påfylling av sveisepulver på side 18.
- 11 hfa8d1na
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor
stor forsiktighet.
3.2
Montering
3.2.1
Trådtrommel (Tilbehør)
Trådtrommelen (1) monteres på bremsenavet (2).
ADVARSEL!
For at forhindre at trådtrommelen glider af bremsenavet:
S Still det røde håndtaket i låst stilling, slik etiketten ved
siden av bremsenavet viser.
3.3
Justering av Bremsenavet
Navet er justert ved levering. Ved behov for etterjustering,
følg anvisningene nedenfor. Juster bremsenavet slik at
tråden er noe slak når matingen opphører.
S
Justering av bremsemomentet:
S
Still den røde bryteren i
låst stilling.
S
Før en skrutrekker inn i
navets fjær.
Vridning av fjærene med urviseren gir mindre bremsemoment.
Vridning mot urviseren gir større bremsemoment.
OBS! Vri fjærene like mye.
- 12 hfa8i1na
NO
3.4
Tilkoplinger
S
PEK må tilkobles av ansvarlig person. Se bruksanvisning 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
S
For tilkobling av A6 GMH , se bruksanvisning 0460 671 xxx.
S
For tilkobling av A6 PAV , se bruksanvisning 0460 670 xxx.
3.4.1
Sveiseautomat A6TF F1/ A6TF F1 Twin
(Sveising under dekkpulverlag, UP)
1. Kople til styrekabelen (5) mellom sveisestrømkilden (3) og styreenheten
PEK (2).
2. Kople til returlederen (6) mellom sveisestrømkilden (3) og
arbeidsstykket (4).
3. Kople til sveisekabelen (7) mellom sveisestrømkilden (3) og
sveiseautomaten (1).
4. Kople til måleledningen (8) mellom sveisestrømkilden (3) og arbeidsstykket (4).
- 13 hfa8i1na
NO
4
DRIFT
4.1
Generelt
ADVARSEL:
Har du lest og forstått sikkerhetsinformasjonen?
Du må ikke ta maskinen i bruk på forhånd!
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 5. Les disse før utstyret tas i bruk.
Returkabel
Før sveisingen påbegynnes må det kontrolleres at returkabelen er tilkoblet.
Se side 13.
- 14 hfa8o1na
NO
4.2
Lading av sveisetråd (A6TF F1/ A6TF F1 Twin)
1. Monter trådtrommelen slik det er vist på side 12.
2. Kontrollere at materullen (1) og kontaktbakker og kontaktmunnstykker (3) har
riktig dimensjon for valgt tråddimensjon.
3. For A6TF F1 Twin:
S
Mat inn sveisetråden i trådlederen (8).
4. Ved sveising med tynn tråd:
S
Mat inn sveisetråden i retteverket for tynn tråd (6).
Pass på at retteverket er korrekt innstilt slik at tråden kommer rett ut av
kontaktbakkene eller kontaktmunnstykket (3).
5. Trekk fram enden av tråden gjennom trådmateverket (2).
S
Når tråddiameteren er større enn 2mm; rett ut 0,5 m av tråden og mat den
for hånd gjennom trådmateverket.
6. Plasser trådenden i sporet i materullen (1).
7. Still inn trådtrykket mot materullen med rattet (4).
S
OBS! Ikke spenn hardere enn at sikker matning opprettholdes.
8. Mat tråden framover til 30 mm nedenfor kontaktbakkene ved å trykke
styreenheten PEK.
9. Rett på tråden ved å justere rattet (5) .
S
Anvend alltid styrerør (7) for sikker mating av tynntråde (1,6 - 2,5 mm).
- 15 hfa8o1na
på
NO
4.3
Skift av materulle (A6TF F1/ A6TF F1 Twin)
Enkelttråd
S
Løsne rattene (3) og (4).
S
Løsne håndratt (2).
S
Skift materuller (1). De er merket med den aktuelle
tråddimensjonen.
Dobbelttråd (Twin arc)
S
Skift materuller (1) med doble spor på samme måte som for enkeltråd.
S
NB! Skift også trykkrulle (5). Den spesielle sfæriske trykkrullen for dobbeltråd
erstatter standard trykkrulle for enkeltråd.
S
Montere trykkrullen med en spesiell akseltapp (best. nr. 0146 253 001).
Riflede ruller for rørtråd (Tilbehør)
S
Skift ut materuller (1) og trykkrulle (5) parvis for aktuelle tråddimensjoner.
NB! For trykkrullen kreves en spesiell akseltapp (best. nr. 0212 901 101).
S
Trekk til trykkskruen (4) med måtelig trykk slik at rørtråden ikke blir deformert.
- 16 hfa8o1na
NO
4.4
Kontaktutstyr for UP-sveising.
4.4.1
Enkelttråd 3,0 - 6,0 mm
Bruk sveiseautomaten A6TF F1 (UP) som består av:
S
Trådmateverk (1)
S
Kontaktstykke D35 (2)
S
Kontaktflater (3)
Se til at god kontakt opprettholdes mellom
kontaktflatene og tråden.
4.4.2
Dobbelttråd 2 x 2,0 - 3,0 mm (D35)
Bruk sveiseautomaten A6TF F1 Twin(UP) som består av:
S
Trådmateverk (1)
S
Kontaktstykke Twin D35 (2)
S
Kontaktflater (3)
Se til at god kontakt opprettholdes mellom
kontaktflatene og tråden.
S
Styrerør (4, 6).
Tilbehør:
S
Tyndtrådsretteværk (5) som monteres på
oversiden af klemmen til retterulleværk (1)
NB! Ved montering av tyndtrådsretteværk (5),
må platen (7) fjernes dersom det finnes en slik.
NB! Beskyttelsesplaten (8) skal ikke fjernes.
Innstilling av tråden ved Twinarc-sveising:
S
Still inn trådene i fugen for å oppnå et optimalt sveiseresultat ved å vri
kontaktstykket. Kontaktstykket kan vris slik at slik at de er plassert etter
hverandre på linje med fugen eller i valgfri stilling opptil 90ºpå tvers av fugen,
dvs. en tråd på hver side av fugen.
- 17 hfa8o1na
NO
4.5
Påfylling av sveisepulver (UP-sveising)
1. Steng pulverventilen (1) på pulverbeholderen.
2. Løsne eventuelt syklonen til pulversugeren.
3. Fyll på sveisepulver.
MERK! Sveisepulveret skal være tørt.
4. Plassere pulverslangen slik at ikke den vikler seg
inn.
5. Juster pulvermunnstykkets høyde over sveiseapparatet,
slik at passende pulvermengde opprettholdes.
Pulverdekningen skal være så tykt at lysbuegjennomslag ikke forekommer.
- 18 hfa8o1na
NO
4.6
S
Forflytning av sveiseautomaten.
Frikople hjulene ved å vri på låsespaken (1).
N.B. Ved løfting av sveiseautomaten skal løfteøyet (2) benyttes.
4.7
Ombygging av A6TF F1/ A6TF F1 Twin (UP-sveising) til
MIG/MAG-sveising.
Montere i samsvar med følgende bruksanvisning for ombyggingssett.
4.8
Ombygging av A6TF F1 (UP-sveising) til Twin-arc
Montere i samsvar med følgende bruksanvisning for ombyggingssett.
- 19 hfa8o1na
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Generelt
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
OBS! Påse at nettspenningen er frakoblet før vedlikehold.
Se bruksanvisning 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036, for vedlikehold av
bryterskap PEK.
5.2
Daglig
S
Hold sveiseautomatens bevegelige deler fri for fluks og støv.
S
Kontroller at kontaktmunnstykket og alle elektriske ledninger er tilkoblet.
S
Kontroller at alle skrueforbindelser er strammet og at styring og drivvalser ikke er
slitt eller skadet.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lite at
elektrodespolen fortsetter å rotere når elektrodematingen stopper, og det må
ikke være såhøyt at matevalsene glir. Anbefalt bremsemoment for en 30 kg
elektrodespole er 1,5 Nm.
For justering av bremsemomentet se på side 12.
5.3
Periodisk
S
Kontroller elektrodemotorens karbonbørster hvert kvartal. Skift når de er nedslitt
til 6 mm.
S
Kontroller sleidene og smør dem hvis de går tregt.
S
Kontroller elektrodeføringen,
drivvalsene og kontaktmunnstykket
og skift slitte eller skadede deler
(se slitedeler på side 22).
S
Hvis fremdriften av vognen
begynner å rykke, kontroller
at kjeder er strammet. Ved
behov stram kjedet.
S
Når kjedet skal strammes, skru løs
mutteren og vri på den eksentriske
akselen, trekk deretter til mutteren igjen.
- 20 hfa8m1na
NO
6
FEILSØKING
6.1
Allment
Utstyr
S
Bruksanvisning for bryterskap PEK, best.nr 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
S Brukerhåndbok for motor med gir A6 VEC, best.nr 0443 393 xxx
Kontroller
S at sveisestrømkilden er tilkoblet riktig nettspenning
S at alle 3 faser er spenningsførende (faserekkefølgen er uten betydning)
S at sveiseledningene og tilkoblingene til disse er uskadde
S at innstillinger står i ønsket posisjon
S at nettspenningen kobles fra før reparasjon påbegynnes
6.2
Mulige feil
1. Symptom
Store variasjoner i ampere- og voltverdier på displayet.
Årsak 1.1
Kontaktbakker eller -munnstykke er slitt eller har feil dimensjon.
Tiltak
Skift kontaktbakker eller -munnstykke.
Årsak 1.2
Trykket på matevalsene er utilstrekkelig.
Tiltak
Øk trykket på matevalsene.
2. Symptom
Elektrodematingen er ujevn.
Årsak 2.1
Trykket på matevalsene er feil justert.
Tiltak
Endre trykket på matevalsene.
Årsak 2.2
Feil dimensjon på matevalsene.
Tiltak
Skift matevalser.
Årsak 2.3
Sporene i matevalsene er slitt.
Tiltak
Skift matevalser.
3. Symptom
Sveiseledningene blir overopphetede.
Årsak 3.1
Dårlige strømtilkoblinger.
Tiltak
Rengjør og trekk til alle strømtilkoplinger.
Årsak 3.2
Sveiseledningene har for liten dimensjon.
Tiltak
Øk ledningsdimensjonen eller bruk parallelle ledninger.
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 27.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
- 21 hfa8f1na
SLITEDELER
Feed rollers
SAW and MIG/MAG
Part no
D (mm)
0218 510 281
1,6
0218 510 282
2,0
0218 510 283
2,5
0218 510 286
4,0
0218 510 287
5,0
0218 510 288
6,0
0218 510 298
3,0--3,2
SAW Twin (D35)
Part no
D (mm)
0218 522 480
2,5
0218 522 481
3--3,2
0218 522 484
2,0
0218 522 486
1,2
0218 522 487
1,0
0218 522 488
1,6
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 024 880
0,8--1,6
0146 024 881
2,0--4,0
MIG/MAG
Part no
D (mm)
0145 538 880
0,6
0145 538 881
0,8
0145 538 882
1,0
0145 538 883
1,2
D (mm)
148 772--880
Wear parts
2,0--3,0
- 22 -
Pressure rollers
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 025 880
0,8--1,6
0146 025 881
2,0--4,0
0146 025 882
5,0--7,0
SAW Twin
Part no
0218 524 580
0146 253 001
Stub shaft
0144 953 001
Sperical ball bearing
0190 452 178
Washer
Stub shaft for pressure roller
SAW tubular wire
Part no
0212 901 101
Contact jaws
SAW HD (D35)
Part no
D (mm)
0265 900 880
3,0
0265 900 881
3,2
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
SAW Twin HD
Part no
D (mm)
0265 902 880
2,5--3,0
0265 902 881
2,0
0265 902 882
1,6
0265 902 883
4,0
Wear parts
- 23 -
Contact tip
MIG/MAG and SAW Twin LD (D35)
Part no
D (mm)
0153 501 002
0,8
0153 501 004
1,0
0153 501 005
1,2
0153 501 007
1,6
0153 501 009
2,0
0153 501 010
2,4--2,5
MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0258 000 908
1,2
0258 000 909
1,6
0258 000 910
2,0
0258 000 911
2,4
0258 000 913
1,0
0258 000 914
0,8
0258 000 915
3,2
Adapter for contact tip
SAW and MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0147 333 001
M6 / M 10
Wear parts
- 24 -
MÅLSKISSE
dimdoc
- 25 -
dimdoc
- 26 -
RESERVDELSLISTE
A6TF F1/ A6TF F1 Twin
Edition 2009-10-05
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 235 880
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW
0461 235 881
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW, Twin
0461 235 890
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW
0461 235 891
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW, Twin
Sparefram
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (156:1), SAW
0461235880
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250880
Wire feed unit, right
156:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,5 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 28 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (74:1), SAW
0461235890
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250890
Wire feed unit, right
74:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 29 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (156:1), SAW Twin
0460235881
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250881
Wire feed unit, Twin
156:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 30 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (74:1), SAW Twin
0461235891
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90mm
4
1
0449250891
Wire feed unit, Twin
74:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TFE/TGE
0449490881
Carriage
1
2
0334295880
Handle
2
2
0449205880
Guide arm complete
4
2
0334165880
Side plate
5
4
0229202280
Wheel
7
4
0219501013
Spring washer
8
1
0334198880
Front shaft with sprocket
D18,1/10,2
9
1
0332947880
Bracket
12
4
0334264001
Flange bearing unit
15
1
0218201502
Chain
1/2"x4,88
16
1
0218201602
Chain lock simple
1/2"x4,88
17
1
0334160001
Stub shaft
20
1
0334163880
Sprocket
21
1
0334162880
Sprocket
22
1
0334161001
Excenter
23
1
0334197880
Rear shaft with chain wheel
24
1
0449480880
Cover complete
25
1
0449485881
Drive unit
30
1
0334167001
Bottom plate
31
2
0215701019
Circlip
32
1
0334189001
Gear wheel
35
1
0215701243
Wedge
5x5x65
36
1
0461242880
Pulse transducer cable
1,25m
38
1
0461241880
Motor cable
43
1
0333630001
Locking arm adjustable
44
1
0211102940
Roll pin
D 3x28
45
1
0215701016
Circlip
D20
46
1
0334196001
Bushing
48
1
0334192880
Excenter
52
1
0221307001
Steel ball
7,94 mm
53
14
0219501101
Spring plate
D8/3,2x0,3
60
1
0334171001
Plate
63
4
0278300180
Insulator
64
1
0334706001
Plate
66
8
0449206001
Clamp
68
4
0191498003
Cover plate
71
2
0192230107
Dummy plug
72
1
0449487001
Attachment
73
1
0461213880
Motor attacment
75
1
0192784002
Sleeve plug
76
2
0192784102
Cap
77
1
0191998103
Attachment
79
1
0192784001
Pin plug
80
2
0192784101
Pin
h449490s
D25x1,2
D=16
2-pol.
2-pol.
- 32 -
h449490s
- 33 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449254880
Carrier
4
1
0334168880
Column
5
1
0334170001
Clamping ring
7
6
0219504307
Cup spring
d20/10.2
8
3
0193571106
Locking plate steel
26/10,5x22
m10x32
9
1
0193570129
Locking arm
12
1
0334176880
Reel holder
14
1
0146967880
Brake hub
17
1
0334297880
Box holder
21
1
0334185886
Box girder beam
30
1
0334707883
Thread steerer
f449254s
- 34 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449252880
Slide travel kit, manual
90mm
1
2
0154465880
Slide manual
L=90
2
1
0334171001
Plate
4
1
0334170001
Clamping ring
5
1
0334172001
Gear bracket
f449252s
- 35 -
Item
Qty
1
1
6
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
0154464001
Slide frame
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
f154465s
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
- 36 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250880
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Single
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
f449250s
D35/ L275
10 l
- 37 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250881
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Twin
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639887
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
D35/ L275
10 l
D 8/4
* Not shown in the picture
f449250s
- 38 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250890
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Singel
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
f449250s
D35/ L275
10 l
- 39 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250891
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Twin
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639891
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
40*
1
0145787880
Fine wire straightener
42*
1
0334278881
Guide insert for fine wire
D35/ L275
10 l
D8/4
* Not shown in the picture
f449250s
- 40 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
f147639s
D35
D11.3x2.4
- 41 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 D35 TWIN
0147639887
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
2
0332408001
Stub shaft
12
1
0218524580
Pressure roller twin
13
2
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
11,3x2,4
d18,1/10,2
M10
- 42 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639891
Straightener (right mounted)
A6 D35 TWIN (74:1)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
1
0212900001
Spacer screw
7
2
0215201209
Sealing, O--ring
8
1
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
12
1
0218524580
Pressure roller twin
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
1
0212902601
Spacer screw
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
D35
D11,3x2,4
D18,1/10,2
M10
- 43 -
Item
Qty
2
1
11
1
f334290s
Orderingno.
Denomination
Remarks
0334290882
Contact equipment single wire
D35
0417959881
Contact jaw tube
L=275
0153299880
Flux nozzle complete
- 44 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959881
Contact jaw tube
L = 275 mm
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
8
1
0443344881
Contact tube
f417959s
d20/10.2, T=1.1
L = 275 mm
- 45 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
f153299s
Notes
- 46 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
10l
0147649881
Flux Hopper
1
1
0154007001
Flux hopper
2
1
0148837001
Window (a6 flux hopper)
3
1
0147645001
Mounting
6
1
0153347880
Flux valve
7
1
0215201232
Sealing, O-ring
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
f147649s
69,2x5,7
L=500
- 47 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
h153347s
Notes
d 3x20
- 48 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145787880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145788001
Case
2
2
0145789001
Roller
3
2
0145790001
Roller
4
2
0145791001
Searing bushing
5
2
0190240103
Bearing bushing
9
2
0145793001
Runner
11
2
0145794001
Knob
13
1
0145795001
Link
0151287001
Hose
15
f145787s
Notes
D12/10
- 49 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising