ESAB | A6 Mastertrac | Instruction manual | ESAB A6 Mastertrac Instrukcja obsługi

ESAB A6 Mastertrac Instrukcja obsługi
A6 Mastertrac
A6TF F1/ A6TF F1 Twin
Instrukcja obsługi
0449 265 461
2009-10-05
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
4
3
POLSKI
1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
5
8
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spawanie poziome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Główne zespoły urządzenia A6TF F1 (SAW),
A6TF F1 Twin (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Opis głównych zespołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
3 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1
3.2
3.3
3.4
8
8
8
8
9
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie piasty hamującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
4 OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Ładowanie drutu do spawania (A6TF F1 / A6TF F1 Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Zmiana rolki podajnika (A6TF F1 / A6TF F1 Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Urządzenia kontaktowe do spawania łukiem krytym pod topnikiem . . . . . . . . . . . . . . .
17
Uzupełnianie proszku topnika (Spawanie łukiem krytym pod topnikiem) . . . . . . . . . . .
18
Transport automatu spawalniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Przeróbka urządzenia A6TF F1 / A6TF F1 Twin
(do spawania łukiem krytym) na spawanie metodą MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.8 Przeróbka urządzenia A6TF F1 (do spawania łukiem krytym) na spawanie łukiem krytym
bliźniaczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dozór codzienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Dozór okresowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
6 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 MOŻLIWE USTERKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RYSUNEK WYMIAROWANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
25
SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
TOCo
-- 4 --
PL
1
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Użytkownicy sprzętu spawalniczego firmy ESAB są odpowiedzialni za
przestrzeganie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przez osoby pracujące na
lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą być zgodne z wymaganiami
stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi
miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze
znający zasady działania sprzętu spawalniczego. Niewłaściwe działanie sprzętu
może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń ciała u
operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1. Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
S
jego obsłudze
S
lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S
jego działaniu
S
odpowiednich środkach ostrożności
S
spawaniu
2. Operator musi upewnić się, że:
S
w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna
nieupoważniona osoba
S
w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
S
w obszarze roboczym/zasięgu roboczym nie znajdują się żadne obiekty.
3. Miejsce pracy musi być:
S
odpowiednie do tego celu
S
wolne od przeciągów
4. Sprzęt ochrony osobistej
S
Należy zawsze używać zalecanego sprzętu ochrony osobistej, takiego jak
okulary ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne. Uwaga! Nie
należy nosić rękawic ochronnych podczas wymiany drutu
S
Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety,
pierścionki, itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie.
5. Ochrona przed innymi zagrożeniami
S
Częsteczki pyłu o określonej wielkości mogą być szkodliwe dla ludzi.
W związku z tym należy zapewnić instalację wentylacyjną i wyciąg w celu
wyeliminowania tego zagrożenia.
S
Podczas wymiany bębna drutu należy postępować z najwyższą uwagą,
ponieważ koniec drutu mógłby spowodować odniesienie obrażeń ciała.
SafeArcT PL
-5-
PL
6. Ogólne środki ostrożności
S
Upewnić się, czy przewód powrotny został bezpiecznie podłączony.
S
Praca na sprzęcie o wysokim napięciu powinna być wykonywana
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
S
Odpowieni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować
się w pobliżu.
S
Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego
pracy.
Należy pamiętać, że:
S
Sprzęgło wyprzedzeniowe przekładni powinno być ustawione w położeniu
zablokowania.
S
W przypadku gdy operator opuszcza maszynę, należy ją zaparkować z
klinami przed kołami, aby zapobiec niezamierzonemu przemieszczeniu się
maszyny.
S
Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, czy automatyczna maszyna
spawalnicza nie jest niestabilna.
S
Umiejscowienie głowicy spawalniczej oraz kręgu drutu wpływa na położenie
środka ciężkości maszyny.
Zbyt wysokie położenie środka ciężkości oznacza niestabilność maszyny
spawalniczej.
S
Zużycie drutu i topnika powoduje zmianę rozkładu ciężaru w trakcie
spawania.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko zgniecenia!
Nie należy nosić rękawic ochronnych podczas wymiany drutu rolek podających i
szpuli.
SafeArcT PL
-6-
PL
OSTRZEŻENIE
SPAWANIE I CIĘCIE ŁUKOWE MOŻE ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU
OPERATORA I POZOSTAŁYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POBLIŻ U.
DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALEŹY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIĘ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCYMI NA
TWOIM STANOWISKU PRACY.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną şmierci.
S Urządzenie spawalnicze należy zainstalować i uziernić zgodnie z
obowiązującymi normami.
S Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z golą
skórą, mokrymi rękawicami lub mokrą odzieżą.
S Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia.
S Trzymaj głowę z dala od wyziewów.
S W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji
wyciągów.
ŁUK ELEKTRYCZNY - może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie
skóry.
S Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i
odzież ochronną.
S Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy
odpowiedrich oslon lub zasion.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.
S Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że
w pobliżu Twojego stanowiska pracy nie ma materialów łatwopalnych.
HAŁAS -głosne dżwięki mogą uszkodzić słuch.
S Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem.
S Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu.
WADLIWE DZIAŁANIE
S W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij eksperttów
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZĄDZENIA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
SafeArcT PL
-7-
PL
2
WPROWADZENIE
2.1
Informacje ogólne
Automaty spawalnicze A6TF F1 / A6TF F1 Twin są przeznaczone do spawania
łukiem krytym pod topnikiem (SAW) złączy doczołowych i pachwinowych.
Wszystkie inne zastosowania są zakazane.
Urządzenia te są przeznaczone do stosowania ze sterownikiem PEK oraz źródłami
prądu spawania LAF lub TAF firmy ESAB.
2.2
Metoda spawania
2.2.1
Spawanie łukiem krytym pod topnikiem (SAW)
S
Spawanie łukiem krytym pod topnikiem typu light duty
Metoda spawania łukiem krytym pod topnikiem typu light duty ze złączem
Ø 20 mm dopuszcza obciążenie robocze do 800 A (100 %).
S
Spawanie łukiem krytym pod topnikiem typu heavy duty
Metoda spawania łukiem krytym pod topnikiem typu heavy duty ze złączem
Ø 35 mm dopuszcza obciążenie robocze do 1500 A.
Ta wersja może być wyposażona w rolki podajnika do drutu pojedynczego lub
podwójnego (spawania łukiem krytym bliźniaczym). W przypadku proszkowego drutu
rdzeniowego dostępne są radełkowe rolki podajnika, co gwarantuje równomierne
podawanie drutu bez ryzyka odkształceń powodowanych dużym dociskiem
podajnika.
2.3
Definicje
Spawanie metodą
SAW
Spaw jest chroniony w trakcie spawania warstwą topnika.
SAW Light duty
Ta wersja dopuszcza obciążenie maksymalnie do 800 A
(100 %) i spawanie cienkim drutem.
SAW Heavy duty
Ta wersja dopuszcza obciążenie do 1500 A (100 %) i
spawanie grubym drutem.
Spawanie łukiem
krytym bliźniaczym
Metoda spawania z wykorzystaniem dwóch drutów w
jednej głowicy spawalniczej.
2.4
Spawanie poziome
Automaty spawalnicze są przeznaczone do spawania poziomego.
Nie należy ich stosować do spawania na płaszczyznach nachylonych.
hfa8d1oa
-8-
PL
2.5
Dane techniczne
A6TF F1
A6TF F1 Twin
Napięcie zasilające
42 V prąd zmienny
42 V prąd zmienny
Dopuszczalne obciążenie przy 100 %:
1500 A
1500 A
3,0-6,0 mm
3,0-4,0 mm
2x2,0-3,0 mm
3,0-6,0 mm
3,0-4,0 mm
2x2,0-3,0 mm
Prędkość podawania drutu, maks.
4 m/min
4 m/min
Moment hamujący piasty hamulca
1,5 Nm
1,5 Nm
Prędkość jazdy
0,1-2,0 m/min
0,1-2,0 m/min
Maks. ciężar drutu
30 kg
30 kg
Pojemność pojemnika topnika (nie wolno napełniać
podgrzewanym topnikiem)
10 l
10 l
Masa (bez drutu i topnika)
110 kg
140 kg
Klasa obudowy
IP10
IP10
Klasyfikacja EMC
Klasa A
Klasa A
Średnica drutu:
pojedynczy drut lity
drut rdzeniowy
podwójny drut lity
hfa8d1oa
-9-
PL
2.6
Główne zespoły urządzenia A6TF F1 (SAW),
A6TF F1 Twin (SAW)
1.
Wózek
5.
Złącze
8.
Dysza topnika
2.
Statyw
6.
9.
Końcówka dyszy topnika
3.
Podajnik drutu
Silnik z przekładnią
(A6 VEC)
4.
Zestaw suportów, z
ręcznym sterowaniem
7.
Kosz zasypowy topnika
Opis głównych zespołów, patrz strona 11.
hfa8d1oa
- 10 -
10. Prowadnik drutu
PL
2.7
Opis głównych zespołów
2.7.1
Wózek
Wózek posiada napęd na 4 koła. Wózek można zabezpieczyć za pomocą dźwigni
blokującej (1).
2.7.2
Statyw
Statyw służy do zamontowania między innymi sterownika, podajnika drutu i kosza
zasypowego topnika.
2.7.3
Podajnik drutu
Zespół służy do prowadzenia i podawania drutu do spawania do złącza.
2.7.4
Suporty obsługiwane ręcznie
Do regulacji położenia głowicy spawalniczej w poziomie i w pionie służą suporty
liniowe. Ruch kątowy można regulować płynnie za pomocą suportu obrotowego.
2.7.5
Złącze
Przenosi prąd spawania na drut w trakcie spawania.
2.7.6
Silnik z przekładnią (A6 VEC)
Silnik służy do podawania drutu do spawania.
Dalsze informacje o A6 VEC, patrz instrukcja obsługi 0443 393 xxx.
2.7.7
Kosz zasypowy topnika / Dysza topnika / Końcówka dyszy topnika
Topnik jest podawany do kosza zasypowego, skąd jest następnie przenoszony
dyszą przez końcówkę dyszy na spawany element.
Ilość podawanego topnika jest kontrolowana za pomocą zaworu topnika
zamocowanego do kosza zasypowego topnika.
Patrz “Uzupełnianie topnika na stronie 18.
hfa8d1oa
- 11 -
PL
3
INSTALACJA
3.1
Informacje ogólne
Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia.
OSTRZEŻENIE!
Obracające się części mogą spowodować obrażenia,
dlatego należy zachować dużą ostrożność.
3.2
Montaż
3.2.1
Szpula z drutem do spawania (akcesoria)
Szpula z drutem do spawania (1) jest
montowana na piaście hamującej (2).
UWAGA!
W celu zapobieżenia ześlizgiwaniu się cewki elektrody z
piasty hamulca należy zabezpieczyć cewkę za pomocą
czerwonego pokrętła, które zgodnie z tabliczką
ostrzegawczą, umieszczoną jest przy piaście hamulca.
3.3
Ustawienie piasty hamującej
Piasta hamująca jest ustawiona fabrycznie przy dostawie, a
gdy wymagane jest jej ponowne ustawienie, należy
postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Ustawić
piastę hamującą w taki sposób, by po zatrzymaniu
podawania drutu spawalniczego drut miał
niewielki luz.
S
Ustawienie momentu hamującego:
S
Przekręcić czerwoną dźwigienkę w
pozycję blokady.
S
Wsunąć śrubokręt między sprężyny w piaście.
Aby zmniejszyć moment hamujący należy obrócić sprężyny w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara
Aby zwiększyć moment hamujący należy obrócić sprężyny w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga: Długość obrotu obu sprężyn musi być jednakowa.
hfa8i1oa
- 12 -
PL
3.4
Przyłącza
3.4.1
Informacje ogólne
S
Sterownik PEK musi zostać podłączony przez wykwalifikowaną osobę. Patrz
instrukcja obsługi 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
S
Informacje o podłączeniu A6 GMH, patrz instrukcja obsługi 0460 671 xxx.
S
Informacje o podłączeniu A6 PAV, patrz instrukcja obsługi 0460 670 xxx.
3.4.2
Automat spawalniczy A6TF F1 / A6TF F1 Twin
(Spawanie łukiem krytym pod topnikiem, SAW)
1. Podłączyć przewód sterujący (5) między źródłem prądu (3) a sterownikiem
PEK (2).
2. Podłączyć przewód powrotny (6) między źródłem prądu (3) a spawanym
elementem (4).
3. Podłączyć przewód spawalniczy (7) między źródłem prądu (3) a automatem
spawalniczym (1).
4. Podłączyć przewód pomiarowy (8) między źródłem prądu (3) a spawanym
elementem (4).
hfa8i1oa
- 13 -
PL
4
OBSŁUGA
4.1
Informacje ogólne
Ostrzeżenie:
Czy przeczytałeś i przyswoiłeś informacje o
przepisach BHP?
Nie wolno wcześniej przystępować do obsługi
urządzenia!
Informacje o ogólnych przepisach BHP dotyczących obsługi urządzenia
zostały zamieszczone na stronie 5. Przed przystąpieniem do obsługi
urządzenia należy zapoznać się z instrukcją!
Przewód powrotny
Przed rozpoczęciem spawania sprawdzić, czy podłączony jest przewód powrotny.
Patrz strona 13.
hfa8o1oa
- 14 -
PL
4.2
Ładowanie drutu do spawania (A6TF F1 / A6TF F1 Twin)
1. Zamocować szpulę z drutem do spawania zgodnie z instrukcją na
stronie 12.
2. Sprawdzić, czy rozmiar rolki podajnika (1) oraz szczęki stykowej lub końcówki
kontaktowej (3) odpowiada wybranej średnicy drutu.
3. Dla A6TF F1 Twin:
S
Przełożyć drut przez prowadnik (8).
4. Podczas spawania z użyciem drutu o mniejszej średnicy:
S
Przełożyć drut przez podajnik drutu o mniejszej średnicy (6).
Sprawdzić, czy prostownik jest prawidłowo ustawiony. Drut powinien
wychodzić prosto przez szczęki stykowe lub końcówkę kontaktową (3).
5. Przeciągnąć końcówkę drutu przez prostownik (2).
S
W przypadku drutu o średnicy większej niż 2 mm: wyprostować 0,5 m drutu i
przełożyć go ręcznie przez prostownik.
6. Umieścić końcówkę drutu w rowku rolki podajnika (1).
7. Za pomocą gałki (4) ustawić naprężenie na rolce podajnika.
S
Wskazówka! Nie naprężać bardziej, niż jest to konieczne do uzyskania
równomiernej nadawy drutu.
8. Przesunąć drut do przodu 30 mm poniżej końcówki kontaktowej, naciskając
na sterowniku PEK.
9. Ustawić drut, dokonując niezbędnej regulacji gałką (5).
S
W celu zapewnienia równomiernej nadawy cienkiego drutu (1,6 - 2,5 mm)
należy zawsze używać rurki prowadzącej (7).
hfa8o1oa
- 15 -
PL
4.3
Zmiana rolki podajnika (A6TF F1 / A6TF F1 Twin)
Drut pojedynczy
S
Zwolnić gałki (3) i (4).
S
Zwolnić pokrętło (2).
S
Zmienić rolkę podajnika (1).
Są one oznaczone według średnicy
poszczególnych drutów.
Drut bliźniaczy (spawanie łukiem krytym bliźniaczym)
S
Dwurowkową rolkę podajnika (1) zmienia się w taki sam sposób, co rolkę
jednorowkową.
S
WSKAZÓWKA! Trzeba również zmienić rolkę dociskową (5). Zamiast
standardowej rolki dociskowej do drutu pojedynczego stosuje się specjalną
zakrzywioną rolkę dociskową do drutu podwójnego.
S
Zamontować rolkę dociskową ze specjalnym krótkim wałkiem
(nr zam. 0146 253 001).
Proszkowy drut rdzeniowy do rolek radełkowych (akcesoria)
S
Rolkę podajnika (1) i rolkę dociskową (5) należy wymieniać parami w zależności
od średnicy stosowanego drutu.
WSKAZÓWKA! Do montażu rolki dociskowej potrzebny jest specjalny krótki
wałek
(nr zam. 0212 901 101).
S
Dokręcić umiarkowanie śrubę dociskową (4) tak, aby proszkowy drut rdzeniowy
nie ulegał odkształceniu.
hfa8o1oa
- 16 -
PL
4.4
Urządzenia kontaktowe do spawania łukiem krytym pod
topnikiem
4.4.1
Do drutu pojedynczego 3,0 - 6,0 mm
Automat spawalniczy A6TF F1 (SAW) jest
stosowany w systemach obejmujących następujące
zespoły:
S
Podajnik drutu (1)
S
Złącze D35 (2)
S
Styk szczękowy (3)
Należy zapewnić dobry kontakt między
stykiem szczękowym a drutem.
4.4.2
Do drutu bliźniaczego 2 x 2,0 - 3,0 mm (D35)
Automat spawalniczy A6TF F1 Twin (SAW) jest
stosowany w systemach obejmujących następujące
zespoły:
S
Podajnik drutu (1)
S
Złącze Twin D35 (2)
S
Styk szczękowy (3)
Należy zapewnić dobry kontakt między
stykiem szczękowym a drutem.
S
Rurki prowadzące (4, 6).
Akcesoria:
S
Prostownik drutu o mniejszej średnicy (5),
który jest mocowany na górze zacisku podajnika drutu o
mniejszej średnicy (1).
Uwaga: Przy montażu prostownika drutu o mniejszej
średnicy należy zdjąć płytę (7), jeżeli jest.
Uwaga: Nie należy zdejmować płyty ochronnej (8).
Regulacja drutów do spawania łukiem krytym bliźniaczym:
S
Obracając złącze ustawić druty w spoinie, tak aby uzyskać optymalną jakość
spawania. Oba druty można obrócić w taki sposób, by były ustawione jeden za
drugim wzdłuż linii spoiny lub w dowolnym położeniu do 90° względem spoiny, to
znaczy po jednym drucie po każdej stronie spoiny.
hfa8o1oa
- 17 -
PL
4.5
Uzupełnianie proszku topnika (Spawanie łukiem krytym pod
topnikiem)
1. Zamknąć zawór topnika (1) na koszu zasypowym topnika.
2. Wymontować odpylnik cyklonowy na zespole
odzyskiwania topnika, jeśli jest zamontowany.
3. Uzupełnić proszek topnika.
WSKAZÓWKA! Proszek topnika musi być suchy.
4. Umieścić dyszę topnika w sposób zapobiegający jej
zagięciu.
5. Ustawić końcówkę dyszy topnika nad spawem na
wysokości zapewniającej dostarczenie prawidłowej
ilości topnika.
Warstwa topnika powinna być wystarczająca do
zabezpieczenia przed penetracją łuku.
hfa8o1oa
- 18 -
PL
4.6
S
Transport automatu spawalniczego
Odłączyć koła, przekręcając dźwignię blokującą (1).
Uwaga: W przypadku podnoszenia automatu spawalniczego należy użyć ucha do
podnoszenia (2).
4.7
Przeróbka urządzenia A6TF F1 / A6TF F1 Twin
(do spawania łukiem krytym) na spawanie metodą MIG/MAG
Zmontować zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu do przeróbki.
4.8
Przeróbka urządzenia A6TF F1 (do spawania łukiem krytym) na
spawanie łukiem krytym bliźniaczym
Zmontować zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu do przeróbki.
hfa8o1oa
- 19 -
PL
5
KONSERWACJA
5.1
Informacje ogólne
UWAGA!
Jeżeli klient w okresie gwarancji sam dokona jakichkolwiek czynności naprawczych
przy maszynie, wszelkie zobowiązania gwarancyjne ze strony dostawcy przestają
obowiązywać.
UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy
upewnić się, czy odłączono zasilanie z głównej sieci zasilającej.
Konserwacja sterownika PEK, patrz instrukcja obsługi
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
5.2
Dozór codzienny
S
Usunąć topnik i zabrudzenia z ruchomych części urządzenia spawalniczego.
S
Sprawdzić, czy końcówka kontaktowa oraz wszystkie przewody elektryczne są
podłączone.
S
Sprawdzić, czy wszystkie złącza śrubowe są dokręcone oraz, czy prowadnice i
rolki napędowe nie są nadmiernie zużyte lub uszkodzone.
S
Sprawdzić moment hamujący piasty hamulca. Nie powinien on być na tyle mały,
by szpula z drutem obracała się po zatrzymaniu podawania drutu, ani na tyle
duży, by rolki podajnika ślizgały się. Jako wartość orientacyjną można przyjąć,
że moment hamujący dla szpuli 30 kg powinien wynosić 1,5 Nm.
Ustawienie momentu hamującego, patrz strona 12.
5.3
Dozór okresowy
S
Sprawdzić szczotki silnika podajnika
drutu raz na trzy miesiące.
Wymienić, gdy zużyją się do
grubości 6 mm.
S
Sprawdzić suporty i nasmarować
je, jeśli się zacinają.
S
Sprawdzić prowadniki drutu, rolki
napędowe i końcówkę kontaktową
w podajniku drutu. Wymienić ewentualne
zużyte lub uszkodzone elementy
(patrz lista części zamiennych na stronie 22).
S
Jeżeli jazda wózka stanie się
nierównomierna, należy sprawdzić, czy naciąg łańcucha jest prawidłowy. W razie
potrzeby naciągnąć łańcuch.
S
Aby naciągnąć łańcuch, odkręcić nakrętkę (*1), obrócić krzywkę i dokręcić
nakrętkę.
hfa8m1oa
- 20 -
PL
6
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
6.1
Informacje ogólne
Wyposażenie
S
Instrukcja obsługi sterownika PEK, numer do zamawiania 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
S
Instrukcja obsługi silnika z przekładnią A6 VEC, numer do zamawiania
0443 393 xxx.
Sprawdzić,
S czy źródło zasilania jest podłączone do odpowiedniej głównej sieci zasilającej
S czy wszystkie trzy fazy doprowadzają odpowiednie napięcie (kolejność faz nie
ma znaczenia)
S czy przewody spawalnicze i złącza nie są uszkodzone
S czy parametry są prawidłowo ustawione
S czy przed rozpoczęciem naprawy odłączono zasilanie z głównej sieci zasilającej
6.2
MOŻLIWE USTERKI
1. Symptom
Przyczyna 1.1
Czynność zaradcza
Przyczyna 1.2
Czynność zaradcza
2. Symptom
Przyczyna 2.1
Czynność zaradcza
Przyczyna 2.2
Czynność zaradcza
Przyczyna 2.3
Czynność zaradcza
3. Symptom
Przyczyna 3.1
Czynność zaradcza
Przyczyna 3.2
Czynność zaradcza
7
Wartości natężenia i napięcia prądu ulegają dużym
wahaniom.
Szczęki stykowe lub dysze są zużyte lub mają zły rozmiar.
Wymienić szczęki stykowe lub dyszę.
Docisk rolki podajnika jest nieodpowiedni.
Zwiększyć docisk na rolkach podajnika.
Posuw drutu jest nierównomierny.
Nieprawidłowe ustawienie docisku na rolkach podajnika.
Wyregulować docisk na rolkach podajnika.
Nieprawidłowa średnica rolek podajnika.
Wymienić rolki podajnika.
Rowki w rolkach podajnika są zużyte.
Wymienić rolki podajnika.
Przegrzanie przewodów spawalniczych.
Słabe połączenie elektryczne.
Oczyścić i dokręcić wszystkie złącza elektryczne.
Przekrój poprzeczny przewodów spawalniczych jest zbyt mały.
Użyć przewodów o większym przekroju poprzecznym lub
zastosować przewody równoległe.
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Części zamienne zamawia się u najbliższego przedstawiciela ESAB, patrz ostatnia
strona niniejszej broszury. W zamówieniu należy podać typ maszyny, numer seryjny,
nazwy części i ich numery katalogowe wg spisu części zamiennych na str. 27.
Ułatwia to dostawę i gwarantuje otrzymanie właściwych części.
hfa8f1oa
- 21 -
Feed rollers
SAW and MIG/MAG
Part no
D (mm)
0218 510 281
1,6
0218 510 282
2,0
0218 510 283
2,5
0218 510 286
4,0
0218 510 287
5,0
0218 510 288
6,0
0218 510 298
3,0--3,2
SAW Twin (D35)
Part no
D (mm)
0218 522 480
2,5
0218 522 481
3--3,2
0218 522 484
2,0
0218 522 486
1,2
0218 522 487
1,0
0218 522 488
1,6
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 024 880
0,8--1,6
0146 024 881
2,0--4,0
MIG/MAG
Part no
D (mm)
0145 538 880
0,6
0145 538 881
0,8
0145 538 882
1,0
0145 538 883
1,2
D (mm)
148 772--880
Wear parts
2,0--3,0
- 22 -
Pressure rollers
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 025 880
0,8--1,6
0146 025 881
2,0--4,0
0146 025 882
5,0--7,0
SAW Twin
Part no
0218 524 580
0146 253 001
Stub shaft
0144 953 001
Sperical ball bearing
0190 452 178
Washer
Stub shaft for pressure roller
SAW tubular wire
Part no
0212 901 101
Contact jaws
SAW HD (D35)
Part no
D (mm)
0265 900 880
3,0
0265 900 881
3,2
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
SAW Twin HD
Part no
D (mm)
0265 902 880
2,5--3,0
0265 902 881
2,0
0265 902 882
1,6
0265 902 883
4,0
Wear parts
- 23 -
Contact tip
MIG/MAG and SAW Twin LD (D35)
Part no
D (mm)
0153 501 002
0,8
0153 501 004
1,0
0153 501 005
1,2
0153 501 007
1,6
0153 501 009
2,0
0153 501 010
2,4--2,5
MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0258 000 908
1,2
0258 000 909
1,6
0258 000 910
2,0
0258 000 911
2,4
0258 000 913
1,0
0258 000 914
0,8
0258 000 915
3,2
Adapter for contact tip
SAW and MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0147 333 001
M6 / M 10
Wear parts
- 24 -
RYSUNEK WYMIAROWANY
dimdoc
- 25 -
dimdoc
- 26 -
SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH
A6TF F1/ A6TF F1 Twin
Edition 2009-10-05
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 235 880
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW
0461 235 881
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW, Twin
0461 235 890
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW
0461 235 891
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW, Twin
Sparefram
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (156:1), SAW
0461235880
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250880
Wire feed unit, right
156:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,5 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 28 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (74:1), SAW
0461235890
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250890
Wire feed unit, right
74:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 29 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (156:1), SAW Twin
0460235881
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250881
Wire feed unit, Twin
156:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 30 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (74:1), SAW Twin
0461235891
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90mm
4
1
0449250891
Wire feed unit, Twin
74:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TFE/TGE
0449490881
Carriage
1
2
0334295880
Handle
2
2
0449205880
Guide arm complete
4
2
0334165880
Side plate
5
4
0229202280
Wheel
7
4
0219501013
Spring washer
8
1
0334198880
Front shaft with sprocket
D18,1/10,2
9
1
0332947880
Bracket
12
4
0334264001
Flange bearing unit
15
1
0218201502
Chain
1/2"x4,88
16
1
0218201602
Chain lock simple
1/2"x4,88
17
1
0334160001
Stub shaft
20
1
0334163880
Sprocket
21
1
0334162880
Sprocket
22
1
0334161001
Excenter
23
1
0334197880
Rear shaft with chain wheel
24
1
0449480880
Cover complete
25
1
0449485881
Drive unit
30
1
0334167001
Bottom plate
31
2
0215701019
Circlip
32
1
0334189001
Gear wheel
35
1
0215701243
Wedge
5x5x65
36
1
0461242880
Pulse transducer cable
1,25m
38
1
0461241880
Motor cable
43
1
0333630001
Locking arm adjustable
44
1
0211102940
Roll pin
D 3x28
45
1
0215701016
Circlip
D20
46
1
0334196001
Bushing
48
1
0334192880
Excenter
52
1
0221307001
Steel ball
7,94 mm
53
14
0219501101
Spring plate
D8/3,2x0,3
60
1
0334171001
Plate
63
4
0278300180
Insulator
64
1
0334706001
Plate
66
8
0449206001
Clamp
68
4
0191498003
Cover plate
71
2
0192230107
Dummy plug
72
1
0449487001
Attachment
73
1
0461213880
Motor attacment
75
1
0192784002
Sleeve plug
76
2
0192784102
Cap
77
1
0191998103
Attachment
79
1
0192784001
Pin plug
80
2
0192784101
Pin
h449490s
D25x1,2
D=16
2-pol.
2-pol.
- 32 -
h449490s
- 33 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449254880
Carrier
4
1
0334168880
Column
5
1
0334170001
Clamping ring
7
6
0219504307
Cup spring
d20/10.2
8
3
0193571106
Locking plate steel
26/10,5x22
m10x32
9
1
0193570129
Locking arm
12
1
0334176880
Reel holder
14
1
0146967880
Brake hub
17
1
0334297880
Box holder
21
1
0334185886
Box girder beam
30
1
0334707883
Thread steerer
f449254s
- 34 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449252880
Slide travel kit, manual
90mm
1
2
0154465880
Slide manual
L=90
2
1
0334171001
Plate
4
1
0334170001
Clamping ring
5
1
0334172001
Gear bracket
f449252s
- 35 -
Item
Qty
1
1
6
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
0154464001
Slide frame
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
f154465s
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
- 36 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250880
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Single
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
f449250s
D35/ L275
10 l
- 37 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250881
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Twin
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639887
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
D35/ L275
10 l
D 8/4
* Not shown in the picture
f449250s
- 38 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250890
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Singel
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
f449250s
D35/ L275
10 l
- 39 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250891
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Twin
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639891
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
40*
1
0145787880
Fine wire straightener
42*
1
0334278881
Guide insert for fine wire
D35/ L275
10 l
D8/4
* Not shown in the picture
f449250s
- 40 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
f147639s
D35
D11.3x2.4
- 41 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 D35 TWIN
0147639887
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
2
0332408001
Stub shaft
12
1
0218524580
Pressure roller twin
13
2
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
11,3x2,4
d18,1/10,2
M10
- 42 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639891
Straightener (right mounted)
A6 D35 TWIN (74:1)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
1
0212900001
Spacer screw
7
2
0215201209
Sealing, O--ring
8
1
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
12
1
0218524580
Pressure roller twin
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
1
0212902601
Spacer screw
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
D35
D11,3x2,4
D18,1/10,2
M10
- 43 -
Item
Qty
2
1
11
1
f334290s
Orderingno.
Denomination
Remarks
0334290882
Contact equipment single wire
D35
0417959881
Contact jaw tube
L=275
0153299880
Flux nozzle complete
- 44 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959881
Contact jaw tube
L = 275 mm
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
8
1
0443344881
Contact tube
f417959s
d20/10.2, T=1.1
L = 275 mm
- 45 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
f153299s
Notes
- 46 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
10l
0147649881
Flux Hopper
1
1
0154007001
Flux hopper
2
1
0148837001
Window (a6 flux hopper)
3
1
0147645001
Mounting
6
1
0153347880
Flux valve
7
1
0215201232
Sealing, O-ring
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
f147649s
69,2x5,7
L=500
- 47 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
h153347s
Notes
d 3x20
- 48 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145787880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145788001
Case
2
2
0145789001
Roller
3
2
0145790001
Roller
4
2
0145791001
Searing bushing
5
2
0190240103
Bearing bushing
9
2
0145793001
Runner
11
2
0145794001
Knob
13
1
0145795001
Link
0151287001
Hose
15
f145787s
Notes
D12/10
- 49 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising