ESAB | Autotransformer TUA 1 | Instruction manual | ESAB Autotransformer TUA 1 Användarmanual

ESAB Autotransformer TUA 1 Användarmanual
SE
Autotransformer TUA 1
Autotransformer TUA 2
Bruksanvisning
0459 302 001 SE 090901
Valid for serial no. 303-xxx-xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
4
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5.1
Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
Rengöring av dammfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INKOPPLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
10
12
13
14
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-2-
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att enhet Auto­
transformer TUA 1, Autotransformer TUA 2 från serienummer 303 är konstruerade och provade i
överensstämmelse med standard EN 60974-1 och EN 60974-10 (Class A) enligt villkoren i direktiv
(2006/95/EG) och (2004/108/EG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-01-05
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SÄKERHET
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
-3bu17d1sa
SE
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som nått
slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information från
vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
3
INTRODUKTION
Autotransformer TUA 1 och TUA 2 är två spartransformatorer avsedda att
användas tillsammans med de flesta ESAB strömkällor.
Spartransformatorn finns i två utföranden:
S
TUA 1 smal
S
TUA 2 bred
ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan 14.
3.1
Utrustning
Spartransformatorn levereras med bruksanvisning.
-4bu17d1sa
SE
4
TEKNISKA DATA
OBS! När spartransformatorn sammankopplas med en strömkälla är det
spartransformatorns tekniska data som gäller.
Autotransformer TUA 1
Nätspänning
Primärström
Imax
Autotransformer TUA 2
208/230/400/460/475/500/575V, 208/230/400/460/475/500/575V,
$10%, 3 50/60 Hz
$10%, 3 50/60 Hz
85/77/43/38/37/35/30 A
85/77/43/38/37/35/30 A
Kontinuerligt A-vägt ljudtryck <70 db
<70 db
Dimensioner lxbxh
614 x 289 x 266 mm
621 x 389 x 266 mm
Vikt
67 kg
80 kg
Isolationsklass
H
H
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
Se monteringsanvisning på sidan 8.
Se inkopplingsanvisning på sidan 10.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan denna
produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
-5bu17d1sa
SE
5.1
Nätanslutning
B Strömkällans nätkabel
A Nätanslutning
Kontrollera att spartransformatorn ansluts till rätt
nätspänning och att rätt säkringsstorlek används.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Autotransformer
Nätspänning
Nätkabelarea mm2
Fasström I effektiv
Säkring
trög smältsäkring
dvärgbrytare typ C
60 Hz
208 V
4G10
59A
50/60 Hz
230 V
4G10
54 A
50 Hz
400 V
4G4
30 A
60 Hz
460 V
4G4
27 A
60 Hz
475 V
4G4
26 A
50 Hz
500 V
2,5G4
25 A
60 Hz
575 V
2,5G4
22 A
63 A
63 A
63 A
63 A
35 A
50 A
35 A
32 A
35 A
32 A
35 A
32 A
25 A
32 A
OBS! Kabelareor och säkringsstorlekar ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan
enligt gällande lokala föreskrifter.
-6bu17d1sa
SE
6
UNDERHÅLL
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Underhåll får endast göras av behörig person
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Rengöring av dammfilter
S
Lossa fläktgaller med dammfilter (1).
S
Vik ut gallret (2).
S
Frigör dammfiltret (3).
S
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat
tryck).
S
Se till att filtret med det finaste mönstret placeras in mot gallret (2) (ut från
spartransformatorn)
S
Sätt tillbaka fläktgaller med dammfilter.
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Autotransformer TUA 1 / Autotransformer TUA 2 är konstruerade och provade i
enlighet med internationell och europeisk standard EN 60974-1 och EN 60974-10.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
-7bu17d1sa
Monteringsanvisning
8
-8bu17m11a
Schema
-9bu17e11a
Inkopplingsanvisning
- 10 bu17c11a
- 11 bu17c11a
Autotransformer TUA 1, Autotransformer TUA 2
Beställningsnummer
1.
Ordering no.
Denomination
0459 144 880 Autotransformer TUA 1 Narrow
0459 145 880 Autotransformer TUA 2 Wide
0459 302 990 Spare part list
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 12 bu17o11a
Edition 090901
Autotransformer TUA 1, Autotransformer TUA 2
Reservdelsförteckning
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 001
Front grill
bu17s
Denomination
- 13 -
Edition 090901
Autotransformer TUA 1, Autotransformer TUA 2
Tillbehör
Handle (1 piece) with mounting screws
Narrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 307 880
Wide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 307 881
bu17a11a
- 14 -
Edition 090901
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising