ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Používateľská príručka

ESAB MA23 Používateľská príručka
CZ
Origot
MA23
MA24
Návod k používání
0460 454 084 CZ 090818
Valid from program version 1.05
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Ovládací panel MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvĕtlení symbolů a funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skryté funkce MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
9
3 SVAŘOVÁNÍ MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvĕtlení symbolů a funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skryté funkce MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 PAMĔŤ SVAŘOVACÍCH DAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 CHYBOVÉ KÓDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Seznam chybových kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popisy chybových kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-2-
CZ
1
ÚVOD
Tato příručka popisuje použití ovládacích panelů MA23 a MA24.
Všeobecné informace o obsluze najdete v návodech k obsluze napájecího zdroje a
podavače drátu.
Po přivedení síťového napájení spustí jednotka autodiagnostiku
indikátorů LED a displeje, zobrazí se verze programu, v tomto
příkladu je verze programu 0.17A.
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z webových stránek
www.esab.com.
1.1
Ovládací panel MA23
Nastavení napĕtí
Nastavení rychlosti podávání
drátu, proudu (A, m/min nebo
procenta)
Displej
Volba metody svařování
MIG/MAG
Volba dvou
nebo MMA
nebo čtyř zdvihů
Nastavování z panelu
, zmĕna programu pomocí spouštĕ svařovací pistole
nebo připojení dálkového ovladače
Zobrazení aktivní nebo neaktivní funkce VRD (snížené napĕtí naprázdno).
Pozor! Funkce VRD funguje pro ty napájecí zdroje, ve kterých je
implementována.
Profukování plynem
Zavedení drátu
bi21d1ja
-3-
CZ
Indikace parametru, který je zobrazen na displeji. V, A, m/min nebo procenta.
Nastavení indukčního odporu
Tlačítka pro pamĕť svařovacích dat. Viz str. 12.
1.2
Ovládací panel MA24
Nastavení napĕtí/QSet
Nastavení rychlosti podávání
drátu, proudu (A, m/min,
procenta nebo sekundy)
Displej
Volba metody svařování
MIG/MAG
nebo MMA
Volba QSet
, ručního nastavení
Výbĕr pomalého startu
Volba dvou
nebo součinnosti
nebo vyplňování kráteru
nebo čtyř zdvihů
Nastavování z panelu
, zmĕna programu pomocí spouštĕ svařovací pistole
nebo připojení dálkového ovladače
Zobrazení aktivní nebo neaktivní funkce VRD (snížené napĕtí naprázdno).
Pozor! Funkce VRD funguje pro ty napájecí zdroje, ve kterých je
implementována.
Profukování plynem
Zavedení drátu
Indikace parametru, který je zobrazen na displeji. V, součinnost, QSet, A,
m/min, sekundy nebo procenta.
bi21d1ja
-4-
CZ
Nastavení indukčního odporu
nebo doby vyplňování kráteru
výbĕr součinnosti
Tlačítka pro pamĕť svařovacích dat. Viz str. 12.
2
SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
2.1
Nastavení
Funkce
Rozsah nastavení
Napĕtí
8 - 60 V
x
x
Rychlost podávání drátu
0,8 - 25 m/min
x
x
Součinnost
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
Křivky součinnosti
15 ks
-
x
QSet
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
Ruční nastavení
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
Pomalý start
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
0 = VYPNUTO nebo 1 = ZAPNUTO
x
-
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
Doba vyplňování kráteru
0-5s
-
x
2 nebo 4 zdvihy
x
x
Aktivní panel
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
x
x
Zmĕna dat spouštĕní
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
x
x
Dálkový ovladač
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
x
x
Profukování plynem 2)
-
x
x
Zavedení drátu
-
x
x
Indukční odpor
0 - 100
x
x
1, 2, 3
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
0 = palce, 1 = mm
x
x
50 - 250 ms
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
Pomalý start
2/4 zdvihy
1)
2)
Pamĕ svařovacích dat
Doba proudu plynu před zapálením
Mĕrné jednotky
1)
Doba zpĕtného hoření
1)
Proud plynu po zhasnutí
1)
2)
1)
1)
MA23
MA24
Tyto funkce jsou skryté, viz popis v bodu 2.3.
Tyto funkce nelze mĕnit bĕhem svařování.
2.2
Vysvĕtlení symbolů a funkcí
Svařování MIG/MAG
Při svařování MIG/MAG se taví nepřetržitĕ podávaný plnicí drát a svarová lázeň je
chránĕna ochranným plynem.
bi21d1ja
-5-
CZ
Rychlost podávání drátu
Tento parametr nastavuje požadovanou rychlost podávání trubičky v m/min
Součinnost
Každá kombinace typu drátu, průmĕru drátu a plynové smĕsi vyžaduje jedinečný
vztah mezi rychlostí podávání drátu a napĕtím (délkou oblouku), aby vznikl
stabilizovaný oblouk. Napĕtí (délka oblouku) se automaticky přizpůsobuje podle
předem naprogramované křivky součinnosti, kterou jste vybrali, což výraznĕ
usnadňuje nalezení správných svařovacích parametrů. Vztah mezi rychlostí
podávání drátu a dalšími parametry se nazývá křivka součinnosti. Viz různé křivky
součinnosti na str. 14.
Také lze objednat jiné křivky součinnosti, ale musí je nainstalovat autorizovaný
servisní technik ESAB.
Při aktivaci součinnosti
součinnosti
vyberte nastavovacím ovladačem také volbu
.
QSett
QSet
usnadňuje nastavování parametrů svařování.
Otáčením ovladače doprava se zvĕtšuje (+) délka oblouku.
Otáčením ovladače doleva se zkracuje (-) délka oblouku.
KRÁTKÝ OBLOUK
Při prvním zahájení svařování s určitým typem drátu/plynu QSetautomaticky
nastaví všechny potřebné parametry. Potom QSetuloží všechna data, aby vznikl
dobrý svar. Potom se napĕtí automaticky přizpůsobí zmĕnám v rychlosti podávání
drátu.
OBLOUK SE SPRCHOU
Při přibližování k prostoru oblouku se sprchou se musí zvyšovat hodnota pro
QSet.
Při svařování s čistým obloukem se sprchou vypnĕte funkci QSet. Všechny
parametry kromĕ napĕtí, které se musí nastavit, jsou odvozeny z QSet.
Doporučení: První svar (trvající šest sekund) s QSet vytvořte na zkušebním
kusu, aby byly všechny získané údaje správné.
Ruční
Ruční ovládání. Obsluha musí nastavit odpovídající hodnoty pro posuv drátu a
napĕtí.
bi21d1ja
-6-
CZ
Start podávání
Při pomalém startu je drát podáván rychlostí odpovídající 50 % stanovené rychlosti,
dokud nevytvoří elektrický kontakt s obrobkem.
Vyplňování kráteru
Doba vyplňování kráteru
Zaplnĕní kráterů napomáhá při přerušení svařování předcházet vzniku dutin,
tepelných trhlin a kráterů ve sváru.
Při aktivaci vyplňování kráteru
vyplňování kráteru
vyberte nastavovacím ovladačem také dobu
.
Tuto funkci nelze používat s QSet.
Dva zdvihy
Se dvĕma zdvihy začne proudit plyn před zapálením oblouku (pokud se používá)
stisknutím spouštĕcího spínače svařovací pistole. Potom začne svařování.
Uvolnĕním spouštĕcího spínače se svařování zcela zastaví a spustí se proud plynu
po zhasnutí (pokud je zvolen).
Čtyři zdvihy
Se čtyřmi zdvihy začne proudit plyn při stisknutí spouštĕcího tlačítka svařovací
pistole a po jeho uvolnĕní začíná podávání drátu. Svařování pokračuje do dalšího
stisknutí spouštĕcího spínače, pak se podávání zastaví a po uvolnĕní spínače
začne proudit plyn po zhasnutí (pokud je zvolen).
Aktivní panel
Nastavování se provádí na ovládacím panelu..
Zmĕna svařovacích dat
Tato funkce umožňuje přecházet mezi různými pamĕťmi svařovacích dat stisknutím
spouštĕ svařovací pistole.
Chcete-li provést zmĕnu bez probíhajícího svařování, rychle ji stisknĕte. Pokud se
spoušť drží příliš dlouho, program to interpretuje jako spuštĕní svařování.
Zmĕna svařovacích dat bĕhem svařování se dvĕma zdvihy
V průbĕhu svařování je spoušť svařovací pistole stisknutá; chcete-li zmĕnit pamĕť
svařovacích dat, rychle spoušť uvolnĕte a znovu stisknĕte.
Zmĕna svařovacích dat bĕhem svařování se čtyřmi zdvihy
V průbĕhu svařování se čtyřmi zdvihy je spoušť svařovací pistole uvolnĕná; chcete-li
zmĕnit pamĕť svařovacích dat, rychle spoušť stisknĕte a znovu uvolnĕte.
bi21d1ja
-7-
CZ
Při aktivaci svařovacích dat
vyberte pamĕť svařovacích dat
nebo
Dálkový ovladač
Nastavování se provádí na dálkovém ovladači.
Dálkový ovladač musí být před aktivací připojen k zásuvce pro dálkový ovladač na
stroji. Když je aktivován dálkový ovladač, panel je neaktivní.
S aktivovanou funkcí dálkového ovladače lze pomocí svařovací pistole s voličem
programů (RS3) přecházet mezi různými pamĕťmi svařovacích dat.
VRD (zařízení na snižování napĕtí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napĕtí naprázdno nepřekročí 35 V. Je
signalizována rozsvícením indikátoru LED VRD.
Když systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje funkci VRD.
Jestliže je aktivována funkce VRD a napĕtí naprázdno překročí mezní hodnotu 35
V, na displeji se zobrazí chybové hlášení (16) a dokud je zobrazeno, nelze zahájit
svařování.
Pozor! Funkce VRD funguje pro ty napájecí zdroje, ve kterých je implementována.
Profukování plynem
Profukování plynem se používá při mĕření průtoku plynu nebo vyfukování
jakéhokoliv vzduchu nebo vlhkosti z plynových hadic před zahájením svařování.
Trvá tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko, a probíhá bez napĕtí nebo podávání
drátu.
Zavedení drátu
Zavedení drátu se používá, když je třeba podat drát bez aplikace svařovacího
napĕtí. Drát se podává tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko.
Indukční odpor
Vyšší indukční odpor má za následek širší svarovou lázeň a menší rozstřik. Menší
indukční odpor má za následek tvrdší zvuk, ale stabilní, soustředĕný oblouk.
bi21d1ja
-8-
CZ
2.3
Skryté funkce MIG/MAG
V ovládacím panelu jsou skryté funkce.
Ke skrytým funkcím se dostanete tak, že na pĕt sekund podržíte tlačítko
. Na
displeji se zobrazí písmeno a hodnota. Ke zmĕnĕ hodnoty zvolené funkce se
používá otočný ovladač pro podávání drátu.
MA23
Písmeno funkce
Funkce
A
Proud plynu před
zapálením
I
Doba zpĕtného hoření
L
Proud plynu po zhasnutí
J
Pomalý start
MA24
Písmeno funkce
Funkce
A
Proud plynu před
zapálením
C
Mĕrné jednotky
I
Doba zpĕtného hoření
L
Proud plynu po zhasnutí
Skryté funkce opustíte tak, že na pĕt sekund podržíte tlačítko
.
Proud plynu před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zažehnutím oblouku.
Mĕrné jednotky
0 = palce, 1 = mm, Výchozí hodnota = 1
Doba zpĕtného hoření
Doba zpĕtného hoření je prodleva mezi časem, kdy se začne lámat drát, a časem,
kdy napájecí zdroj vypne svařovací napĕtí. Příliš krátká doba zpĕtného hoření má
za následek vysunutí delšího kousku drátu po dokončení svařování, což znamená
riziko, že se drát zachytí v tuhnoucí tavné lázni. Příliš dlouhá doba zpĕtného hoření
vede ke kratšímu vzdalování se zvýšeným rizikem, že se na kontaktní špičce znovu
zapálí oblouk.
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudĕní ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
bi21d1ja
-9-
CZ
Start podávání
Při pomalém startu je drát podáván rychlostí odpovídající 50 % stanovené rychlosti,
dokud nevytvoří elektrický kontakt s obrobkem.
3
SVAŘOVÁNÍ MMA
3.1
Nastavení
Funkce
Rozsah nastavení
Proud
16 - max. A
Aktivní panel
Dálkový ovladač
Síla oblouku
1)
Nárazové svařování
Horký start
1)
Regulátor svařování
1)
2)
1)
1)
2)
MA23
MA24
x
x
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
x
x
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
x
x
0 - 99
x
x
0 = VYPNUTO nebo 1 = ZAPNUTO
x
x
0 - 99
x
x
1 = ArcPlus II nebo 0 = ArcPlus
x
x
Tyto funkce jsou skryté, viz popis v bodu 3.3.
Rozsah nastavení je závislý na napájecím zdroji.
3.2
Vysvĕtlení symbolů a funkcí
Svařování MMA
Svařování MMA se může označovat také jako svařování s obalenými elektrodami.
Zapálením oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit ochrannou
strusku.
Aktivní panel
Nastavování se provádí na ovládacím panelu..
Dálkový ovladač
Nastavování se provádí na dálkovém ovladači.
Dálkový ovladač musí být před aktivací připojen k zásuvce pro dálkový ovladač na
stroji. Když je aktivován dálkový ovladač, panel je neaktivní.
bi21d1ja
- 10 -
CZ
VRD (zařízení na snižování napĕtí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napĕtí naprázdno nepřekročí 35 V. Je
signalizována rozsvícením indikátoru LED VRD.
Když systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje funkci VRD.
Jestliže je aktivována funkce VRD a napĕtí naprázdno překročí mezní hodnotu 35
V, na displeji se zobrazí chybové hlášení (16) a dokud je zobrazeno, nelze zahájit
svařování.
Pozor! Funkce VRD funguje pro ty napájecí zdroje, ve kterých je implementována.
3.3
Skryté funkce MMA
V ovládacím panelu jsou skryté funkce.
Ke skrytým funkcím se dostanete tak, že na pĕt sekund podržíte tlačítko
. Na
displeji se zobrazí písmeno a hodnota. Ke zmĕnĕ hodnoty zvolené funkce se
používá otočný ovladač pro napĕtí.
MA23 a MA24
Písmeno funkce
Funkce
C
Síla oblouku
d
Nárazové svařování
H
Horký start
F
Typ regulátoru
Skryté funkce opustíte tak, že na pĕt sekund podržíte tlačítko
.
Síla oblouku “Arc force"
Síla oblouku je důležitá ke stanovení, jak se bude proud mĕnit se zmĕnou délky
oblouku. Nižší hodnota vytváří chladnĕjší oblouk s menším rozstřikem.
Nárazové svařování
Nárazové svařování lze použít při svařování s nerezovými elektrodami. Tato funkce
umožňuje střídavĕ zapalovat a zhášet oblouk a tím lépe ovládat přívod tepla. Ke
zhasnutí oblouku je třeba elektrody mírnĕ zvednout.
Horký start “Hot start"
Horkým startem se zvyšuje svařovací proud po nastavitelnou dobu na začátku
svařování; snižuje se tak riziko špatného tavení na začátku svařovaného spoje.
bi21d1ja
- 11 -
CZ
Regulátor svařování
Regulátor svařování je typ ovládání, který vytváří intenzivnĕjší, koncentrovanĕjší a
klidnĕjší oblouk. Po bodovém zkratu dojde k rychlejší obnovĕ, což snižuje
nebezpečí, že dojde k přivaření elektrody.
ArcPlus (0) se doporučuje se základním typem elektrody
ArcPlusll (1) se doporučuje s rutilovým a buničitým typem elektrody
4
PAMĔŤ SVAŘOVACÍCH DAT
Do pamĕti ovládacího panelu lze uložit tři různé programy se svařovacími daty.
Data uložíte do pamĕti tak, že na pĕt sekund podržíte tlačítko
nebo
,
. Svařovací data jsou uložena, když začne blikat zelený indikátor.
Chcete-li přepínat mezi různými pamĕťmi svařovacích dat, stisknĕte tlačítko
,
nebo
.
Pamĕť svařovacích dat má zálonžn baterii, takže nastavení zůstane zachováno i po
vypnutí stroje.
5
CHYBOVÉ KÓDY
Chybové kódy oznamují, že došlo k poruše zařízení. Zobrazují se
ve spodní části displeje s písmenem E, následovaným číslem
chybového kódu.
Zobrazuje se číslo jednotky, jež oznamuje, která jednotka
generovala chybu.
Střídavĕ se zobrazují čísla chybových kódů a čísla jednotek.
Zobrazení poruchy oznamuje, že ovládací panel (U 0) ztratil
kontakt s napájecím zdrojem.
Jestliže se zjistí nĕkolik poruch, zobrazí se pouze kód té poruchy,
která se objevila jako poslední. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka nebo
otočením jakéhokoliv ovladače zrušíte zobrazení poruchy na
displeji.
POZOR! Je-li aktivován dálkový ovladač, deaktivujte ho stisknutím tlačítka
abyste zrušili zobrazení poruchy.
5.1
Seznam chybových kódů
U 0 = jednotka svařovacích dat U 2 = napájecí zdroj
U 1 = chladicí jednotka
bi21d1ja
U 4 = dálkový ovladač
- 12 -
,
CZ
5.2
Popisy chybových kódů
Následuje popis chybových kódů, které může uživatel sám opravit. Pokud se zobrazí
jiný kód, zavolejte servisního technika.
Chybo Popis
vý kód
E6
Vysoká teplota
Aktivovala se tepelná ochrana.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho znovu spustit, dokud teplota neklesne.
Zákrok: Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup chladicího vzduchu zakrytý nebo ucpaný
nečistotami. Zkontrolujte používaný pracovní cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení
nepřetĕžuje.
E 12
Chyba při komunikaci (varování)
Zatížení systémové sbĕrnice CAN je přechodnĕ příliš vysoké.
Došlo ke ztrátĕ kontaktu napájecího zdroje nebo podavače drátu s ovládacím panelem.
Zákrok: Zkontrolujte zařízení a ujistĕte se, že je nainstalován jen jeden podavač drátu
nebo dálkový ovladač. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
Ztráta kontaktu
Ovládací panel ztratil kontakt s podavačem drátu.
Aktuální svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního
technika.
Ztráta kontaktu
Ovládací panel ztratil kontakt s napájecím zdrojem.
Aktuální svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Kdy závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního
technika.
Došel drát
Podavač drátu nepodává žádný drát. Aktuální svařování se zastaví a zabrání se spuštĕní.
Zákrok: Vložte nový drát.
Neproudí chladicí voda
Aktivoval se průtokový spínač.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho spustit.
Zákrok: Zkontrolujte okruh chladicí vody a čerpadlo.
E 17
E 18
E 27
E 29
E 32
E 40
E 41
6
Neproudí plyn
Průtok plynu je nižší než 6 l/min. Zabrání se spuštĕní.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a přípojky.
Nekompatibilní jednotky
Je připojen nesprávný podavač drátu. Zabrání se spuštĕní.
Zákrok: Připojte správný podavač drátu.
Ztráta kontaktu s chladicí jednotkou
Ovládací panel ztratil kontakt s chladicí jednotkou. Vypnĕte napájení!
Zákrok: Zkontrolujte zapojení. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního
technika.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
bi21d1ja
- 13 -
Kombinace drátů a plynů
Material
Syn no
ESAB designation
Wire diameter
(mm)
Shielding gas
1
Fe
OK AristoRod 12.50
1.0
82% Ar+18%CO2
2
Fe
OK AristoRod 12.50
1.2
82% Ar+18%CO2
3
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
100% Ar
4
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
100% Ar
5
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
100% Ar
6
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
100% Ar
7
SS
OK Autrod
1.0
98% Ar+2%CO2
8
SS
OK Autrod
1.2
98% Ar+2%CO2
9
Fe RCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
10
Fe RCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
11
Fe RCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
12
Fe BCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
13
Fe MCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
14
Fe MCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
15
Fe MCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
bi21syn
- 14 -
MA23, MA24
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Origo MA23
0459 773 886 Origo MA24
0460 454 070
0460 454 071
0460 454 072
0460 454 073
0460 454 074
0460 454 075
0460 454 076
0460 454 077
0460 454 078
0460 454 079
0460 454 080
0460 454 081
0460 454 082
0460 454 083
0460 454 084
0460 454 085
0460 454 086
0460 454 089
0460 454 090
0460 454 091
0460 454 092
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi21o
- 15 -
Edition 090818
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising