ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Navodila za uporabo

ESAB MA23 Navodila za uporabo
SI
Origot
MA23
MA24
Priroènik z navodili
0460 454 091 SL 090605
Valid from program version 1.05
1 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Komandna plo¹èa MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komandna plo¹èa MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 VARJENJE MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razlaga simbolov in funkcij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skrite funkcije MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 VARJENJE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1
3.2
3.3
Nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razlaga simbolov in funkcij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skrite funkcije MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 POMNILNIK ZA VARILNE PODATKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5 KODE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
5.2
Seznam kod napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis kod napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 NAROÈANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
©TEVILKA ZA NAROÈANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TOCv
-- 2 --
SI
1
UVOD
Priroènik opisuje uporabo komandnih plo¹è MA23 in MA24 .
Splo¹na navodila za upravljanje najdete v priroènikih za napajalni transformator oziroma
podajalnik ¾ice.
Ob vklopu napajanja enota izvede diagnostièni samopreizkus diod LED in
zaslona ter prika¾e razlièico programa; v tem primeru je prikazana
razlièica programa 0.18A.
Priroènike za uporabo v drugih jezikih si lahko proteèite s spletne strani www.esab.com.
1.1
Komandna plo¹èa MA23
Nastavitev napetosti
Nastavitev hitrosti podajanja ¾ice,
toka (A, m/min ali odstotki)
Zaslon
Izbira varilnega postopka MG/MAG
oziroma MMA
Preklop med 2Nastavljanje s plo¹èe
in 4-hodnim naèinom
, sprememba programa s pro¾ilnim stikalom varilne pi¹tole
oziroma povezava z enoto za daljinsko upravljanje
Prikaz, ali je funkcija VRD (zni¾ana napetost pri odprtem tokokrogu) aktivna ali
neaktivna. Opomba! Funkcija VRD deluje samo na tistih varilnih transformatorjih,
na katerih je vgrajena.
Spiranje s plinom
Pomikanje ¾ice
Oznaka, kateri parameter je prikazan na zaslonu. V, A, m/min ali odstotki.
Nastavitev induktance
Tipke za pomnilnik varilnih podatkov. Glejte stran 12.
bi21d1va
-- 3 --
SI
1.2
Komandna plo¹èa MA24
Nastavitev napetosti/QSett
Nastavitev hitrosti podajanja ¾ice,
toka (A, m/min, odstotki ali
sekunde)
Zaslon
Izbira varilnega postopka MG/MAG
oziroma MMA
Izbira med QSett
, roènim nastavljanjem
Izbira med poèasnim zagonom
Preklop med 2Nastavljanje s plo¹èe
oziroma sinergijo
in zapolnjevanjem kraterja
in 4-hodnim naèinom
, sprememba programa s pro¾ilnim stikalom varilne pi¹tole
oziroma povezava z enoto za daljinsko upravljanje
Prikaz, ali je funkcija VRD (zni¾ana napetost pri odprtem tokokrogu) aktivna ali
neaktivna. Opomba! Funkcija VRD deluje samo na tistih varilnih transformatorjih,
na katerih je vgrajena.
Spiranje s plinom
Pomikanje ¾ice
Oznaka, kateri parameter je prikazan na zaslonu. V, sinergija, QSett, A, m/min,
sekunde ali odstotki.
Nastavitev induktance
oziroma èasa zapolnjevanja kraterja
izbira sinergije
Tipke za pomnilnik varilnih podatkov. Glejte stran 12.
bi21d1va
-- 4 --
SI
2
VARJENJE MIG/MAG
2.1
Nastavitve
Funkcije
Obmoèje nastavitev
MA23
MA24
Napetost
8-60 V
x
x
Hitrost podajanja ¾ice
0,8-25 m/min
x
x
Sinergija
izklopljeno ali vklopljeno
-
x
Sinergijske linije
15 kosov
-
x
QSett
izklopljeno ali vklopljeno
-
x
Roèno nastavljanje
izklopljeno ali vklopljeno
-
x
Poèasni zagon
izklopljeno ali vklopljeno
-
x
0 = izklopljeno, 1 = vklopljeno
x
-
Zapolnjevanje kraterja
izklopljeno ali vklopljeno
-
x
Èas zapolnjevanja kraterja
0-5 s
-
x
2- ali 4-hodni naèin
x
x
Aktivna komandna plo¹èa
izklopljeno ali vklopljeno
x
x
Spreminjanje podatkov pro¾enja
izklopljeno ali vklopljeno
x
x
Enota za daljinsko upravljanje
izklopljeno ali vklopljeno
x
x
-
x
x
Koraèno pomikanje ¾ice
-
x
x
Induktanca
0-100
x
x
1, 2, 3
x
x
0,1-9,9 s
x
x
0 = izklj., 1 = vklj.
x
x
Èas odgorevanja 1)
50-250 ms
x
x
Èas toka plina po varjenju 1)
0,1-9,9 s
x
x
Poèasni zagon
1)
2- ali 4-hodni naèin
Spiranje s plinom
2)
2)
Pomnilnik varilnih podatkov
Èas predtoka plina
Merska enota
1)
1)
1)
Te funkcije so skrite funkcije; glejte opis v toèki 2.3.
Teh funkcij ni mogoèe spreminjati med varjenjem.
2))
2.2
Razlaga simbolov in funkcij
Varjenje MIG/MAG
Pri varjenju MIG/MAG se tali elektroda, ki se kontinuirano dodaja v obliki ¾ice, zvarno talino
pa ¹èiti za¹èitni plin.
Hitrost podajanja ¾ice
Tu nastavite zahtevano hitrost podajanja ¾ice v metrih na minuto.
bi21d1va
-- 5 --
SI
Sinergija
Vsaka kombinacija vrste in premera ¾ice ter plinske me¹anice zahteva svoje razmerje med
hitrostjo podajanja ¾ice in napetostjo (dol¾ino obloka), da nastane stabilen, funkcionalen
oblok. Napetost (dol¾ina obloka) se prilagaja samodejno, skladno z vnaprej programirano
sinergijsko linijo, ki ste jo izbrali, kar zelo poenostavlja doloèanje pravilnih varilnih
parametrov. Povezava med hitrostjo podajanja ¾ice in drugimi parametri se imenuje
sinergijska linija. Razliène sinergijske linije so prikazane na strani 14.
Naroèite lahko tudi druge sinergijske linije, vendar pa vam jih mora namestiti poobla¹èeni
serviser podjetja ESAB.
Pri aktiviranju sinergije
izberite tudi mo¾nost sinergije
z gumbom za
nastavljanje.
QSett
QSett
se uporablja za la¾je nastavljanje varilnih parametrov.
S
S sukanjem gumba v smeri urnega kazalca se poveèuje (+) dol¾ina obloka.
S
S sukanjem gumba v nasprotni smeri urnega kazalca se zmanj¹uje (-) dol¾ina obloka.
KRATKI OBLOK
Na zaèetku varjenja z doloèeno varilno ¾ico/plinomQSettsamodejno nastavi vse
potrebne varilne parametre. Po tem QSettshrani vse podatke, potrebne za kakovostno
varjenje. Napetost se samodejno prilagaja spremembam hitrosti podajanja ¾ice.
RAZPR©ENI OBLOK
Ko se pribli¾ujete obmoèju razpr¹enega obloka, se mora vrednost QSett poveèati. Pri
varjenju s èistim razpr¹enim oblokom funkcijo QSett izklopite. Ohranijo se vse nastavitve
QSett, razen napetosti, ki jo je treba nastaviti.
Priporoèilo: Prvi var (6 sekund) s QSett opravite na preizkusnem obdelovancu, da
pridobite pravilne podatke.
Roèno
Roèno delovanje. Operater nastavlja ustrezne vrednosti podajanja ¾ice in napetosti.
Poèasni zagon
Pri poèasnem zagonu se ¾ica podaja s 50 % nastavljene hitrosti podajanja, dokler ne
vzpostavi elektriènega stika z obdelovancem.
bi21d1va
-- 6 --
SI
Zapolnjevanje kraterja
Èas zapolnjevanja kraterja
Zapolnjevanje kraterja prepreèi nastanek por, termalnih razpok in tvorbe kraterja ob varu, ko
se varjenje konèa.
Pri aktiviranju zapolnjevanja kraterja
izberite tudi mo¾nost zapolnjevanja kraterja
z gumbom za nastavljanje.
Te funkcije ni mogoèe uporabljati s QSett.
2 hoda
Pri nastavitvi 2 hodov se predtok plina (èe ga uporabljate) odpre, ko pritisnete na pro¾ilno
stikalo varilne pi¹tole. Nato se zaène varjenje. Ko stikalo sprostite, se varjenje prekine in
odpre pretok plina po koncu varjenja (èe je izbran).
4 hodi
Pri nastavitvi 4 hodov se predtok plina odpre ob pritisku na pro¾ilno stikalo varilne pi¹tole,
podajanje ¾ice pa takrat, ko stikalo sprostite. Varjenje se nadaljuje, dokler stikala ne
pritisnete znova. Takrat se podajanje ¾ice ustavi, ko pa stikalo izpustite, se odpre tok plina
po koncu (èe je izbran).
Aktivna komandna plo¹èa
Parametre nastavljate na komandni plo¹èi.
Spreminjanje varilnih parametrov
Ta funkcija omogoèa preklapljanje med razliènimi pomnilniki varilnih parametrov s pritiskom
na pro¾ilno stikalo varilne pi¹tole.
Za hitro zamenjavo brez pro¾enja varjenja naj bo pritisk na pro¾ilno stikalo kratek. Èe dr¾ite
pro¾ilno stikalo pritisnjeno predolgo, program to razume kot ukaz za zaèetek varjenja.
Spreminjanje varilnih parametrov pri 2-hodnem naèinu delovanja
Med varjenjem dr¾ite pro¾ilno stikalo varilne pi¹tole pritisnjeno; èe ¾elite zamenjati varilne
parametre, sprostite pro¾ilno stikalo in ga nato hitro spet pritisnite.
Spreminjanje varilnih parametrov pri 4-hodnem naèinu delovanja
Med varjenjem s 4-hodnim naèinom delovanja je stikalo varilne pi¹tole spro¹èeno; èe ¾elite
zamenjati varilne parametre, pritisnite pro¾ilno stikalo in ga nato hitro spet sprostite.
Za aktiviranje varilnih parametrov
izberite pomnilnik varilnih parametrov
oziroma
bi21d1va
-- 7 --
SI
Enota za daljinsko upravljanje
Parametre nastavljate daljinsko iz enote za upravljanje.
Pred aktiviranjem je treba enoto za daljinsko upravljanje prikljuèiti v vtiènico za enoto za
daljinsko upravljanje na stroju. Pri aktivni enoti za daljinsko upravljanje je komandna plo¹èa
stroja neaktivna.
Ko je aktivirana funkcija enote za daljinsko upravljanje, lahko preklapljate med pomnilniki
varilnih podatkov z varilno pi¹tolo s stikalom za izbiro programov (RS3).
VRD (Voltage Reducing Device, zni¾anje napetosti)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne poteka, ne
prese¾e 35 V. Pri aktivni funkciji je pri¾gana LED VRD.
Funkcija VRD je blokirana, ko sistem zazna zaèetek varjenja.
Èe pri vkljuèeni funkciji VRD napetost pri odprtem tokokrogu prese¾e 35 V, se na zaslonu
prika¾e obvestilo o napaki (16), pri prikazanem obvestilu o napaki pa varjenja ni mogoèe
zaèeti.
Opomba! Funkcija VRD deluje samo na tistih varilnih transformatorjih, na katerih je
vgrajena.
Spiranje s plinom
Spiranje s plinom se uporablja pri merjenju pretoka plina ali za odstranitev preostankov
vlage iz plinskih cevi pred zaèetkom varjenja. Spiranje s plinom teèe, dokler je pritisnjen
gumb, in zanj ni potrebna napetost ali podajanje ¾ice.
Pomikanje ¾ice
Pomikanje ¾ice se uporabi, èe je treba podati doloèeno dol¾ino ¾ice brez varilne napetosti.
®ica se pomika, dokler je gumb pritisnjen.
Induktanca
Vi¹ja induktanca zagotavlja ¹ir¹e obmoèje zvarne taline in manj ¹kropljenja. Pri ni¾ji
induktanci je zvok rezkej¹i, lok pa je stabilen in bolj zgo¹èen.
2.3
Skrite funkcije MIG/MAG
Komandna plo¹èa ima tudi skrite funkcije.
Èe ¾elite imeti dostop do skritih funkcij, dr¾ite tipko
pritisnjeno 5 sekund. Na zaslonu
se prika¾eta èrka in vrednost. Vrednost izbrane funkcije spremenite z gumbom za podajanje
¾ice.
bi21d1va
-- 8 --
SI
MA23
Èrkovna oznaka
funkcije
Funkcija
A
Predtok plina
I
Èas odgorevanja
L
Tok plina po koncu
J
Poèasni zagon
MA24
Èrkovna oznaka
funkcije
Funkcija
A
Predtok plina
C
Merska enota
I
Èas odgorevanja
L
Tok plina po koncu
Iz funkcije izstopite tako, da dr¾ite tipko
pritisnjeno 5 sekund.
Predtok plina
To nadzoruje èas, v katerem teèe za¹èitni plin, preden se vzpostavi oblok.
Merska enota
0 = izklj., 1 = vklj., Nastavitve = 1
Èas odgorevanja
Èas odgorevanja je èas, ki preteèe od trenutka, ko se ¾ica zaène ustavljati, do trenutka, ko
vir energije izklopi varilno napetost. Èe je ta èas prekratek, bo po koncu varjenja
preostanek ¾ice dalj¹i, zato se lahko hitreje ujame v strjujoèi se zvarni talini. Èe je ta èas
predolg, bo preostanek ¾ice kraj¹i, kar pomeni, da lahko oblok udari nazaj v kontaktno
toèko.
Tok plina po koncu
To nadzoruje èas, v katerem teèe za¹èitni plin, potem se izklopi oblok.
Poèasni zagon
Pri poèasnem zagonu se ¾ica podaja s 50 % nastavljene hitrosti podajanja, dokler ne
vzpostavi elektriènega stika z obdelovancem.
bi21d1va
-- 9 --
SI
3
VARJENJE MMA
3.1
Nastavitve
Funkcije
Obmoèje nastavitev
2)
MA23
MA24
x
x
Tok
16- maks. A
Aktivna komandna plo¹èa
izklopljeno ali vklopljeno
x
x
Enota za daljinsko upravljanje
izklopljeno ali vklopljeno
x
x
0-99
x
x
0 = izklopljeno, 1 = vklopljeno
x
x
0-99
x
x
1 = ArcPlust II oziroma 0 = ArcPlust
x
x
Sila obloka
1)
Drop welding
1)
Vroèi zagon
1)
Regulator varjenja
1)
2)
1)
Te funkcije so skrite funkcije; glejte opis v toèki 3.3.
Obmoèje nastavljanja je odvisno od transformatorja.
3.2
Razlaga simbolov in funkcij
Varjenje MMA
Varjenje MMA pomeni varjenje z opla¹èenimi elektrodami. Oblok tali elektrodo, njen pla¹è pa
ustvarja za¹èitno ¾lindro.
Aktivna komandna plo¹èa
Parametre nastavljate na komandni plo¹èi.
Enota za daljinsko upravljanje
Parametre nastavljate daljinsko iz enote za upravljanje.
Pred aktiviranjem je treba enoto za daljinsko upravljanje prikljuèiti v vtiènico za enoto za
daljinsko upravljanje na stroju. Pri aktivni enoti za daljinsko upravljanje je komandna plo¹èa
stroja neaktivna.
VRD (Voltage Reducing Device, zni¾anje napetosti)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne poteka, ne
prese¾e 35 V. Pri aktivni funkciji je pri¾gana LED VRD.
Funkcija VRD je blokirana, ko sistem zazna zaèetek varjenja.
Èe pri vkljuèeni funkciji VRD napetost pri odprtem tokokrogu prese¾e 35 V, se na zaslonu
prika¾e obvestilo o napaki (16), pri prikazanem obvestilu o napaki pa varjenja ni mogoèe
zaèeti.
Opomba! Funkcija VRD deluje samo na tistih varilnih transformatorjih, na katerih je
vgrajena.
bi21d1va
-- 10 --
SI
3.3
Skrite funkcije MMA
Komandna plo¹èa ima tudi skrite funkcije.
Èe ¾elite imeti dostop do skritih funkcij, dr¾ite tipko
pritisnjeno 5 sekund. Na zaslonu
se prika¾eta èrka in vrednost. Vrednost izbrane funkcije spremenite z gumbom za napetost.
MA23 in MA24
Èrkovna oznaka funkcije
Funkcija
C
Sila obloka
d
Drop welding
H
Vroèi zagon
F
Tip regulatorja
Iz funkcije izstopite tako, da dr¾ite tipko
pritisnjeno 5 sekund.
Sila obloka
Sila obloka je pomembna pri nastavljanju spremembe toka v odgovor na spremembo dol¾ine
obloka. Manj¹a vrednost omogoèa mirnej¹i oblok z manj ¹kropljenja.
Kapljièasto varjenje
Kapljièasto varjenje se uporablja pri varjenju z nerjavnimi elektrodami. Ta tehnika vkljuèuje
izmenièno vzpostavljanje in uga¹anje obloka, tako da se dose¾e bolj¹a regulacija dovoda
toplote. Elektrodo je treba samo rahlo dvigniti, da se oblok ugasne.
Vroèi zagon
Vroèi zagon poveèa tok varjenja za nastavljiv èas na zaèetku varjenja in tako zmanj¹a
tveganje slabega zlitja na zaèetku zvara.
Regulator varjenja
Regulator varjenja je vrsta krmilnika, ki med varjenjem ustvarja intenzivnej¹i, bolj
koncentriran in umirjen oblok. Prav tako hitreje nadaljuje varjenje po spu¹èenem kratkem
stiku, kar zmanj¹uje tveganje, da bi se elektroda ujela.
S
ArcPlust (0) priporoèamo za varjenje z osnovno vrsto elektrod.
S
ArcPlust (1) priporoèamo za varjenje z rutilnimi in celuloznimi elektrodami.
bi21d1va
-- 11 --
SI
4
POMNILNIK ZA VARILNE PODATKE
V pomnilniku komandne plo¹èe lahko shranite tri razliène programe parametrov varjenja.
Dr¾ite tipko
ali
ali
pritisnjeno 5 sekund, da shranite podatke v
pomnilniku. Ko so podatki shranjeni, zaène zelena signalna luèka utripati.
Med pomnilniki varilnih parametrov preklopite tako, da pritisnete tipko
oziroma
,
.
Pomnilnik varilnih parametrov ima rezervno baterijo, tako da nastavitve ostanejo v
pomnilniku tudi ob izklopu naprave.
5
KODE NAPAK
Kode napak ka¾ejo, da je v opremi pri¹lo do napake. Na spodnjem delu
zaslona se prika¾eta èrka E in ¹tevilka kode napake.
Prikazana je tudi ¹tevilka enote, ki je povzroèila napako.
©tevilka kode napak in ¹tevilka enote se prikazujeta izmenièno.
Obvestilo pomeni prekinitev stika komandne plo¹èe (U 0) s
transformatorjem.
Èe sistem zazna veè napak, je prikazana samo koda napake, ki je
nastopila zadnja. Kodo napake z zaslona izbri¹ete tako, da pritisnete
poljubno funkcijsko tipko ali zasuèete gumb.
OPOMBA! Èe je aktivna enota za daljinsko upravljanje, za brisanje prikaza kode napake
deaktivirajte daljinsko upravljanje s pritiskom na tipko
5.1
.
Seznam kod napak
U 0 = enota varilnih podatkov U 2 = transformator
U 1 = hladilna enota
bi21d1va
U 4 = enota za daljinsko upravljanje
-- 12 --
SI
5.2
Opis kod napak
Spodaj so na¹tete kode napak, ki jih lahko odpravi uporabnik. Èe je prikazana kaka druga
koda napake, poklièite serviserja.
Koda Opis
napake
E6
Visoka temperatura
Termièna izklopna varovalka se je spro¾ila.
Trenutni postopek varjenja se prekine. Nov zaèetek varjenja ni mogoè, dokler temperatura ne
pade.
Ukrep: Preverite, ali dovodne odprtine za zrak niso blokirane ali zapolnjne z umazanijo. Preverite
¾ivljenjsko dobo uporabljene opreme in se preprièajte, da ni bila preobremenjena.
E 12
Napaka v komunikaciji (opozorilo)
Trenutno je obremenitev sistemskega vodila CAN-bus prevelika.
Transformator/podajalnik ¾ice je izgubil stik s komandno plo¹èo.
Ukrep: Preverite opremo in se preprièajte, da je name¹èen en sam podajalnik oziroma ena sama
enota za daljinsko upravljanje. Èe se napaka ¹e naprej pojavlja, poklièite serviserja.
Izgubljen stik
Komandna plo¹èa je izgubila stik s podajalnikom ¾ice.
Trenutni postopek varjenja se zaustavi.
Ukrep: Preverite kable. Èe se napaka ¹e naprej pojavlja, poklièite serviserja.
Izgubljen stik
Komandna plo¹èa je izgubila stik s transformatorjem.
Trenutni postopek varjenja se zaustavi.
Ukrep: Preverite kable. Èe se napaka ¹e naprej pojavlja, poklièite serviserja.
Zmanjkalo ¾ice
Podajalnik ¾ice ne podaja veè ¾ice. Trenutni postopek varjenja se zaustavi, ni mogoèe zaèeti
varjenja.
Ukrep: Oskrbite podajalnik z ¾ico.
E 17
E 18
E 27
E 29
E 32
E 40
E 41
6
Ni pretoka hladilne vode
Spro¾ilo se je nadzorno stikalo pretoka.
Trenutni postopek varjenja se prekine, nov zaèetek varjenja pa ni veè mogoè.
Ukrep: Preverite tokokrog hladilne vode in èrpalko.
Ni pretoka plina
Pretok plina je manj¹i od 6 l/min. Ni mogoèe zaèeti varjenja.
Ukrep: Preverite plinski ventil, gibke cevi in spojke.
Nezdru¾ljive enote
Prikljuèen je neustrezen podajalnik ¾ice. Ni mogoèe zaèeti varjenja.
Ukrep: Prikljuèite ustrezen podajalnik ¾ice.
Izgubljen stik s hladilno enoto
Komandna plo¹èa je izgubila stik s hladilno enoto. Izklopite transformator!
Ukrep: Preverite kable in o¾ièenje. Èe se napaka ¹e naprej pojavlja, poklièite serviserja.
NAROÈANJE REZERVNIH DELOV
Nadomestne dele lahko naroèite pri najbli¾jem predstavniku proizvajalca ESAB - glejte
zadnjo stran tega zvezka.
bi21d1va
-- 13 --
Syn no
Material
ESAB designation
Wire diameter
(mm)
Shielding gas
1
Fe
OK AristoRod 12.50
1.0
82% Ar+18%CO2
2
Fe
OK AristoRod 12.50
1.2
82% Ar+18%CO2
3
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
100% Ar
4
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
100% Ar
5
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
100% Ar
6
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
100% Ar
7
SS
OK Autrod
1.0
98% Ar+2%CO2
8
SS
OK Autrod
1.2
98% Ar+2%CO2
9
Fe RCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
10
Fe RCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
11
Fe RCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
12
Fe BCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
13
Fe MCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
14
Fe MCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
15
Fe MCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
bi21syn
-- 14 --
MA23, MA24
©tevilka za naroèanje
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Origot MA23
0459 773 886 Origot MA24
0460 454 070
0460 454 071
0460 454 072
0460 454 073
0460 454 074
0460 454 075
0460 454 076
0460 454 077
0460 454 078
0460 454 079
0460 454 080
0460 454 081
0460 454 082
0460 454 083
0460 454 084
0460 454 027
0460 454 085
0460 454 089
0460 454 090
0460 454 091
0460 454 092
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Instruction manual SK
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi21o
-- 15 --
Edition 090605
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising