ESAB | FW1000 / FW1000L / FWR1000 | Instruction manual | ESAB FW1000 / FW1000L / FWR1000 Brugermanual

ESAB FW1000 / FW1000L / FWR1000 Brugermanual
Railtrac
FW1000/FW1000L/FWR1000
Brugsanvisning
0777 168 001 001 110921
Valid for serial no. 926 -xxx-xxxx
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
-- 2 --
3
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
6
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1
4.2
4.3
4.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af start/stop-beslag (kun til Railtrac FWR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
13
15
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.1
5.2
5.3
5.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontpanel - Kørevogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontpanel-Pendelverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
23
TOCd
-- 3 --
DK
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsautomat FW1000/FW1000L/FWR1000 från serienummer 926 är i överensstämmelse med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG)
med tillägg (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999--07--02
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende
sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type
svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for
arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i
svejseudstyrets funktion.
Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller
udstyret bliver beskadiget.
1. Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2. Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3. Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4. Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5. Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
-4hta1safd
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i "Stærkstrømsreglementet" og "Fællesregulativet".
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet, f eks ved brug af fodtøj
med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
-5hta1safd
DK
3
INTRODUKTION
3.1
Generelt
Railtrac 1000 er en serie mekaniseringsudstyr, som giver større effektivitet og bedre
arbejdsmiljø ved svejsning og skæring. Udstyret kan anvendes til såvel horisontale
som vertikale fuger.
Railtrac FW1000 (Flexi Weaver med pendelenhed), Railtrac FW1000 L (Flexi
Weaver med pendelenhed og lav svejsehastighed) og FWR1000 (Flexi Weaver
Return med pendelenhed og regulerbare start-, stop samt returfunktioner) er tre
aggregater, som kan udføre pendlet svejsning langs med bøjede objekter og i valgfrit
mønster.
Udstyret består af henholdsvis en kørevogn, en kørebane og styreelektronik. Banen
er af strengesprøjtet aluminium og kan nemt forlænges, kappes eller afstives.
Eftersom kørebanen ikke har nogle tandstænger, minimeres risikoen for
driftsforstyrrelser ved eventuelt sprøjt fra svejseaggregatet.
Den fleksible kørebane kan bøjes ned til en diameter på tre meter uden at
deformeres. Ved diametre ned til en meter bliver kørebanen permanent deformeret.
Derunder anvendes specialvalsede ringe.
Skinnen monteres mod underlaget med magneter eller vakuumsugekopper.
Hvert vakuumfæste består af en ejektor og to vakuumsugekopper, hvilket giver en
sikker fastgørelse.
På kørevognen kan der monteres en elektrisk programmerbar pendelenhed.
Pendelværket er da synkroniseret med kørevognens bevægelser, hvilket giver
mulighed for at svejse med flere forskellige pendelmønstre.
-6hta1d1da
DK
1.
Pendelværk
4.
Kørevogn
2.
Højdejusteringsslæde
5.
Afstivningsskinne
3.
Pistolfastgørelse
6.
Flexiskinne
3a. Universal
7.
Aflastning af slangepakke
3b ESAB PSF (option)
Kørevognen styres via en programmerbar
styreenhed. På styreenheden kan fem forskellige
programmer lagres for at lette enten omstillingen
mellem de forskellige svejseopgaver eller for at lagre
data til forskellige strenge i samme fuge.
-7hta1d1da
DK
I de tre varianter af FW1000 indgår der en slagfast og
kompakt fjernstyringsenhed, som giver operatøren fuld
kontrol over maskinen.
3.2
Tekniske data
Kørevogn
Railtrac FW1000/FWR1000
Tilslutningsspænding:
36-46 VAC / 40-60 VDC
Effektforbrug:
max. 80 W
Vægt:
7 Kg
Mål kørevogn (lxbxh):
170x350x190 mm
Mindste bøjediameter skinne:
3000 mm
Max. temp. magnet/sugekop:
70C / 90 C
Længde / Interval hæftesvejsning:
1 - 99 cm
Højdejusteringsslæde:
 22 mm
Svejsehastighed:
10 - 150 cm/min
Tilbagefyldningsstrækning “Backfill”
0 - 99 mm
Pendelhastighed:
6 - 60 mm/s
Pendelbredde:
1 - 30 mm
0-linjeforskydning:
25 ( 12,5) mm
Holdetid i pendelvendestilling:
0,0 - 9,9 s
Antal programmer:
5
Fjernkontrol, potentiometre:
10 kohm/0,1 W
-8hta1d1da
DK
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
Railtrac FW/ FWR kan tilsluttes de fleste af ESABs trådfremføringssystemer.
Ved tilslutning til ældre trådfremføringssystemer, kontakt nærmeste ESAB-forhandler.
Railtrac FW/ FWR kan også drives af andre svejsestrømkilder via en separat
transformator, se side 12.
For tilslutning af fremførerværket til Railtrac FW/ FWR anvendes manøverkabel iflg.
Tilbehør, på side 20.
4.2
Tilslutninger
Railtrac FW/ FWR ! Origot Feed
Railtrac FW/ FWR tilsluttes direkte til fjernkontroludgangen. Indgreb i
trådfremføringen er ikke nødvendig.
Origot Feed 304/ 484 med M12 panel.
Regulering af spændingen er ikke mulig
fra Railtrac FW/ FWR.
Origot Feed 304/ 484 med M13 panel.
Regulering af spændingen er ikke mulig
fra Railtrac FW/ FWR.
-9hta1i1da
DK
Railtrac FW/ FWR ! Origot Feed 3004/4804 og Aristot Feed 3004/4804 med
monteret manøvrepanel
S
S
S
S
S
S
S
Demontér lugen og montér mærkaten (1)
Montér stopkontakten med kabler (2)
Åbn udgangen for fjernkontrollen (3).
Montér kablerne (4).
Montér fjernkontroludgangen på forsiden (5).
Kobl kablerne til printkortene (6).
Montér printkortet i bunden og montér lugen (7).
- 10 hta1i1da
DK
Railtrac FW/ FWR ! Aristot Feed 3004/4804 med U8
S
Demontér lugen (1)
S
Åbn udgangen for fjernkontrollen (2)
S
Montér kablerne (3)
S
Montér fjernkontroludgangen på forsiden (4)
S
Montér stopkontakten med kabler på printkortet (5)
S
Kobl kablerne til printkortene (6)
S
Montér printkortet i bunden og montér lugen (7)
- 11 hta1i1da
DK
Railtrac FW/ FWR ! andre fabrikater af trådfremføringssystemer
Ved tilslutning af Railtrac FW/ FWR til andre trådfremføringssystemer anvendes
transformatoren og det manøvrekabel, der findes under “Tilbehør” på side 20.
10 kohm
F–G
=
Start / Stop funktion
J
=
Reference +
K
=
Reference svejsespænding
L
=
Reference 0
M
=
Reference trådfremføringshastighed
A–B
=
Spændingsfødning
- 12 hta1i1da
DK
4.3
Montering
Følg nedenstående instruktioner for montering af fastgørelser, kørevogn,
pistolholder samt for tilslutning af styreenheden.
S
Montér magneterne på aluminiumskinnen.
Montér afstivningsskinnen i nødvendige tilfælde.
S
Justér skinnen, så den løber parallelt med fugen.
S
Montér kørevognen.
S
Tilspænd låseskruen (1).
Montér pistolholderen (2).
Ç
- 13 hta1i1da
DK
S
Tilslut fjernkontrollen, vognen og
spændingskablet til styreenheden
S
Tryk på nul-linjeknappen for automatisk
positionering
S
Montér svejsepistolen og sæt slangepakken fast.
S
Justér svejsepistolen til korrekt position.
S
Gør skinnen faldsikker med f.eks. en line.
- 14 hta1i1da
DK
4.4
Montering af start/stop-beslag (kun til Railtrac FWR)
1.
Startposition
2.
1.
Skrue til at løsne magnetbeslag
1.
Føler
Stopposition
2.
Start/stop-beslag
- 15 hta1i1da
3.
Hurtig retur efter stop
3.
Magnetbeslag
DK
5
DRIFT
5.1
Generelt
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
5.2
Frontpanel - Kørevogn
1.
2.
Programvalg:
Funktionsvælger:
3.
4.
Hastighed:
100+:
5.
Kraterfyldningstid:
6.
Tilbagefyldningsstrækning (Backfill):
7.
Interval ved intermittent svejsning:
Svejselængde ved
intermittent svejsning:
Svejsning til/fra:
8.
9.
10. Intermittent/Kontinuerlig svejsning:
11. Svejseretning/Tilbagefyldning:
Elektronikken har 5 forskellige programmer, P1- P5.
Vælger til at vise enten svejsehastighed, kraterfyldningstid,
tilbagefyldningsstrækning eller længder ved intermittent svejsning.
Tilkoblet funktion vises med 1 af 4 lysdioder.
Displayet viser svejsehastigheden i cm/min. Værdi 10-150 cm/min.
Indikerer, når svejsehastigheden har værdier over 100. Til en vis
værdi på displayet lægges 100. Eksempel “37” + 100 = 137 cm/min.
Tiden i sekunder i hvilken maskinen står stille og trådfremførerværkets indbyggede kraterfyldningsfunktion er aktiveret. Værdi 0-9,9 s.
Anvendes som alternativ til kraterfyldning. Kørevognen kører
baglæns en indstillelig strækning for at fylde et eventuelt krater.
Værdi 0- 99 mm.
Lysdioden blinkar. Viser afstanden mellem svejseaggregaterne ved
intermittent svejsning. Værdi 1-99 cm.
Lysdioden blinker. Viser svejselængde i cm ved intermittent
svejsning. Værdi 1-99 cm.
Lysdiode viser, om startfunktionen er tilkoblet eller ikke. Rød lysdiode
= Svejsning til.
Til valg af, om maskinen skal svejse intermittent eller kontinuerligt.
Grøn lysdiode = Intermittent svejsning.
Grøn lysdiode viser maskinens køreretning eller om
tilbagefyldningsfunktionen er i anvendelse.
- 16 hta1o1da
DK
5.3
Frontpanel-Pendelverk
1.
2.
Pendelhastighed:
Funktionsvælger:
3.
4.
Pendelbredde:
0-linjeindstilling:
5.
6.
7.
Holdetid - venstre:
Holdetid - højre:
0-linjeindstilling:
8.
9.
Pendelmønster:
Pendelværk til/fra:
Viser pendelhastigheden. Værdi 6 -- 60 mm/s.
Vælger til at vise pendelbredde, 0--linjeindstilling og holdetider. Tilkoblet funktion vises med 1 af 4 lysdioder.
Visar pendelbredden. Værdi 0--30 mm.
Viser pendelbevægelsens centrum i forhold til maskinens arbejdsområde. Værdi 50 = midten, 00 = 12,5 mm indad, 99 = 12,5 mm udad.
Holdetid i venstre vendestilling. Værdi 0--9,9 s.
Holdetid i højre vendestilling. Værdi 0--9,9 s.
Automatisk indstilling af pendelværkets midterstilling. Når strømmen
kobles til eller efter strømsvigt, skal 0--linjen indstilles. En blinkende
lampe angiver detteNår 0--linjen er indstillet, lyser lysdioden konstant.
Til valg af 3 forskellige basismønstre. Lysdiode viser valgt mønster.
Rød lampe indikerer, når pendelværket er tilkoblet. Pendelværket
tilkobles automatisk, når nul--linjen er indstillet.
- 17 hta1o1da
DK
5.4
Fjernkontrol
Til kørebevægelse i pilens retning:
Tryk en gang på START SPEED +.
Til hurtig transport: Hold knappen inde
i to sekunder.
Til kørebevægelse i pilens retning:
Tryk en gang på START SPEED -.
Til hurtig transport: Hold knappen inde
i to sekunder.
Til svejsning i pilens retning:
Tryk to gange på START SPEED +.
Til svejsning i pilens retning:
Tryk to gange på START SPEED -.
STOPP
Til STOP med tilbagefyldning (backfill):
Hold NEXT inde og tryk på STOP.
Tryk på knappen STOP.
- 18 hta1o1da
DK
Til forhøjelse respektive mindskning af fremføringshastigheden under svejseprocessen.
0-linjeforskydning
Ændring af pendelbredde
For Program + søg et program opad.
Hold NEXT inde og tryk på SPEED +.
For Program + søg et program nedad.
Hold NEXT inde og tryk på SPEED -.
Fjernstyring af svejsespænding
Fjernstyring af svejsestrøm
- 19 hta1o1da
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
Daglig vedligeholdelse
S
S
S
S
Kontroller, at kabler og propper er fejlfrie.
Rens magnet/sugekopper og luftslanger og tilse, at de er skadefrie.
Kontrollér, at skinnen ikke er skadet.
Rens kørevognen og pistolfastgørelsen.
7
TILBEHØR
Origot
Feed 302
Origot
Feed 484
x
x
Manøverkabel 23-pol
0457 360 880
Origot
Origot
Aristot
Aristot
Feed 3004 Feed 4804 Feed 3004 Feed 4804
Fjernadapter
0459 681 880
x
x
x
x
x
x
x
x
MEK 4
MEK 4SP
MEK 4C
MEK 44C
MED 44A
Manøverkabel 23-pol
0457 360 880
x
x
x
x
x
Kabelsæt, fjernsudtag 23-pol
0457 462 880
x
x
x
x
x
MEH 30
MEH 44
Manøverkabel 4-pol, 12-pol
0457 360 883
x
x
Kabelsæt
0443 341 880
x
x
Manøverkabel 4-pol
0457 360 882
MED44B
MEK 2
x
x
x
x
Universal
Manøverkabel
0457 360 881
x
Transformator
0457 467 880
x
Flydende svejsehoved 0398 145 211
Et flydende svejsehoved holder pistolen eller skærebrænderen på konstant højde
over overfladen under arbejdets gang.
8
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB-forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 23.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
- 20 hta1m1da
MONTERINGSVEJLEDNING
Start/stop bracket, FWR
assemdoc
- 21 -
sida
- 22 -
RESERVDELSFORTEGNELSE
Edition 991105
Ordering no.
Denomination
0398 146 150
Carriage for FW/FWR 1000
0398 146 151
Carriage for FW 1000 L
0398 145 133
Weaving unit complete
0398 145 176
Control box complete
0398 145 179
Control box complete for low speed
0398 145 942
Remote control box
Torch holder complete
0398 146 112
Flexible alu-rail, 8 magnets
0398 146 113
Flexible alu-rail, 4 vacuum attachments
partdoc
- 23 -
Notes
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0398 146 150
0398 146 151
Carriage for Railtrac FW1000 and FWR1000
Carriage for Railtrac FW1000 L
Notes
(100-1500 mm/min)
low speed (50-- 990 mm/min)
1
1
0398 145 501
Cover
2
1
0398 145 502
Motor box
3
1
0398 145 503
Cable release
4
1
0398 145 505
Cable with 12 pin plug
5
1
0398 145 290
Inductive transducer
FWR
6
2
0398 145 506
Clamp for torch cable and inductive transducer
FWR
7
1
0398 145 507
Holder for torch cable clamp
8
1
0398 146 508
Bearing house short, drive wheel included
9
1
0398 146 509
Bearing house long, drive wheel included
10
1
0398 146 510
Distance, screws included
11
1
0398 146 511
Arm with support wheel
12
1
0398 145 512
Locking screw
13
1
0398 146 513
Bracket for locking screw
14
1
0398 146 514
Mounting plate
15a
1
0398 145 515
Motor with gear box (100-1500 mm/min)
15b
1
0398 145 516
Motor with gear box (50-990 mm/min)
16
1
0398 146 516
Drive wheel
17
1
0398 146 517
Drive chain
18
1
0398 146 530
Spring, short, screw included
19
1
0398 146 531
Spring, long
21
1
0398 145 732
Lever
22
1
0398 146 520
Support bracket with wheel
partdoc
- 24 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0398 145 133
Weaving unit complete
1
1
0398 145 601
Cover
3
1
0398 145 603
Cable release
4a
1
0398 145 616
Cable
0.4 m
4b
1
0398 145 505
Motor cable with plug
W 30
5
1
0398 145 605
Backplate
6
1
0398 145 606
Time belt
7
1
0398 145 607
Motor with belt wheel
8
1
0398 145 608
Connection terminal
9
1
0398 145 609
Weaving guide
10
1
0398 145 610
Inductive sensor
11
1
0398 145 611
Front plate
12
1
0398 145 612
Bracket with screws
13
2
0398 145 613
Steering bars with screws
14
1
0398 145 614
Outer guide
15
1
0398 145 615
Bottom plate with screws
partdoc
- 25 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0398 145 176
Control box complete
Railtrac FW / FWR 1000
0398 145 179
Control box complete for low speed
Railtrac FW 1000 L
0398 145 942
Remote control box
1
1
0398 146 901
Control box cabinet
2
1
0398 145 903
Magnet plate with screws
3
1
0417 855 010
Stop switch
4
1
0398 145 909
19-pin Burndy plug female
5
1
0398 145 908
12-pin Burndy plug w male
7
1
0398 145 907
12-pin Burndy plug female
8a
1
0398 145 924
Control unit, carriage
8b
1
0398 145 929
Control unit carriage
FWL
9
1
0398 145 925
Control unit, weaving
10
1
0398 145 942
Remote control complete
11
1
0398 145 943
Front sheet, remote control
12
1
0398 145 951
Cable with 19.pin Burndy
13
1
0398 145 944
Cable release
14a
1
0457 468 032
Knob
14b
1
0457 468 040
Potentiometer
partdoc
10 Kohm
- 26 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Torch holder
1
1
0398 145 801
Bracket
Height and tilting
2
1
0398 145 802
Slide
3
7
0417 855 009
Lever
4
1
0398 145 803
Bar
« 20 mm
5
1
0398 145 804
Height slide
without knob
6
1
0417 855 001
Knob
7
1
0398 145 805
Washer
9
1
0398 145 806
Straight bracket
10
1
0398 145 807
Bracket plate
11
1
0398 145 808
Intermediate bracket
12
1
0398 145 101
Torch holder
ESAB PSF 400/500
13
1
0398 145 100
Torch holder
Universal, « 12-36 mm
partdoc
- 27 -
Item
no.
)
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0398 146 112
Flexible alu-rail
2.5 m, 8 magnets
0398 146 113
Flexible alu-rail
2.5 m, 4 vacuum attachments
1
1
0398 146 115
Flexible rail
2.5 m
2
1
0398 146 116
Stiffener bar
2.5 m
3
1
0398 146 120
Snap bracket
4
1
0398 146 100
Magnet attachment
at least 8 / 2.5 m
5
1
0398 146 104
Vacuum attachment
at least 4 / 2.5 m )
6
1
0398 146 118
Start/ stop bracket
FWR
- Air consumption for each feet 0.72 Nl/s
- Recommended feed pressure 0.5 MPa
- Hose for compressed air 1/8.
partdoc
- 28 -
sida
- 29 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising