ESAB | FW1000 / FW1000L / FWR1000 | Instruction manual | ESAB FW1000 / FW1000L / FWR1000 Användarmanual

ESAB FW1000 / FW1000L / FWR1000 Användarmanual
Railtrac
FW1000/FW1000L/FWR1000
Bruksanvisning
0777 168 001 001 110921
Valid for serial no. 926 -xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
-- 2 --
3
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
6
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1
4.2
4.3
4.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af start/stop-beslag (kun til Railtrac FWR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
13
15
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.1
5.2
5.3
5.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontpanel-Åkvagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontpanel-Pendelverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
23
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsautomat FW1000/FW1000L/FWR1000 från serienummer 926 är i överensstämmelse med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG)
med tillägg (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999--07--02
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav
som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett
tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1. All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2. Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3. Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4. Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5. Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
-4hta1safs
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM SKALL
VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för Er hälsa
S Håll ansiktet borta från svetsröken.
S Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S Gnistor ("svetsloppor") kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens
närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
-5hta1safs
SE
3
INTRODUKTION
3.1
Allmänt
Railtrac 1000 är en serie mekaniseringsutrustningar vilka ger ökad effektivitet och
bättre arbetsmiljö vid svetsning och skärning. Utrustningarna kan användas för både
horisontella som vertikala fogar.
Railtrac FW1000 (Flexi Weaver med pendelenhet), Railtrac FW1000 L (Flexi
Weaver med pendelenhet och låg svetshastighet) och FWR1000 (Flexi Weaver
Return med pendelenhet och inställbara start-, stopp samt returfunktioner) är tre
utrustningar som kan utföra pendlad svetsning längs böjda objekt och i valfritt
mönster.
Utrustningarna består av vardera en åkvagn, kontrollelektronik och åkbana. Banan
av strängsprutad aluminium kan lätt förlängas, kapas eller förstyvas och då åkbanan
inte har några kuggstänger minimeras risken för driftstörningar vid eventuellt sprut
från svetsen.
Den flexibla åkbanan kan böjas ner till en diameter av tre meter utan att deformeras.
Vid diametrar ner till en meter kan åkbanan permanent deformeras och därunder
används specialvalsade ringar.
Skenan monteras mot underlaget med magnetfästen eller vakuumfästen.
Varje vakuumfäste består av en ejektor och två vakuumsugkoppar vilket ger en
säker fastsättning.
På åkvagnen kan en elektriskt programmerbar pendelenhet monteras. Pendelverket
är då synkroniserat med åkvagnens rörelser vilket ger möjlighet att svetsa med flera
olika pendelmönster.
1.
2.
3.
3a.
3b
Pendelverk
Höjdjusteringsslid
Pistolfäste
Universal
ESAB PSF (option)
4.
5.
6.
7.
-6hta1d1sa
Åkvagn
Förstyvningsskena
Flexiskena
Avlastning, slangpaket
SE
Åkvagnen styrs via en programmerbar kontrollåda.
På kontrollådan kan fem olika program lagras för att
underlätta antingen omställningen mellan de olika
svetsjobben eller för att lagra data för olika strängar
i samma fog.
I de tre varianterna av FW 1000 ingår ett slagtåligt och
kompakt fjärrdon vilket ger operatören full kontroll
över maskinen.
-7hta1d1sa
SE
3.2
Tekniska data
Åkvagn
Railtrac FW1000/FWR1000
Anslutningsspänning:
36-46 VAC / 40-60 VDC
Effektförbrukning:
max. 80 W
Vikt:
7 Kg
Mått åkvagn (lxwxh):
170x350x190 mm
Minsta böjdiameter skena:
3000 mm
Max. temp. magnet/vakuumfäste:
70 C / 90 C
Längd / Intervall häftsvetsning:
1 - 99 cm
Höjdjusteringsslid:
 22 mm
Svetshastighet:
10 - 150 cm/min
Återfyllnadssträcka “Backfill“
0 - 99 mm
Pendelhastighet:
6 - 60 mm/s
Pendelbredd:
1 – 30 mm
0-linjeförskjutning:
25 ( 12.5) mm
Hålltid i pendelvändläge:
0.0 - 9.9 s
Antal program:
5
Fjärrkontroll potentiometrar:
10 kohm/0,1 W
-8hta1d1sa
SE
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
Railtrac FW/ FWR kan anslutas till de flest av ESAB:s matarverk.
För anslutning till äldre matarverk, kontakta närmaste ESAB återförsäljare.
Railtrac FW/ FWR kan även drivas av andra svetsströmkällor via en separat
transformator, se sid 12.
För anslutning av matarverk till Railtrac FW/ FWR används en manöverkabel se
“tillbehör” sid 20.
4.2
Anslutningar
Railtrac FW/ FWR ! Origot Feed
Railtrac FW/ FWR ansluts direkt till fjärrdonsuttaget. Inget ingrepp i matarverket
behövs.
Origot Feed 304/ 484 med M12 panel.
Reglering av spänning är inte
möjlig från Railtrac FW/ FWR.
Origot Feed 304/ 484 med M13 panel.
Reglering av spänning är inte möjlig från
Railtrac FW/ FWR.
-9hta1i1sa
SE
Railtrac FW/ FWR ! Origot Feed 3004/4804 och Aristot Feed 3004/4804 med
monterad manöverpanel
S
S
S
S
S
S
S
Demontera luckan och montera dekalen (1)
Montera strömbrytaren med kablage (2)
Öppna uttaget för fjärruttaget (3).
Montera kablaget (4).
Montera fjärruttaget i fronten (5).
Koppla ihop kablaget med kretskorten (6).
Montera kretskortet i botten och montera luckan (7).
- 10 hta1i1sa
SE
Railtrac FW/ FWR ! Aristot Feed 3004/4804 med U8
S
Demontera luckan (1)
S
Öppna uttaget för fjärruttaget (2)
S
Montera kablaget (3)
S
Montera fjärruttaget i fronten (4)
S
Montera strömbrytaren med kablage på kretskortet (5)
S
Koppla ihop kablaget med kretskorten (6)
S
Montera kretskortet i botten och montera luckan (7)
- 11 hta1i1sa
SE
Railtrac FW/ FWR ! andra fabrikat av matarverk
Vid anslutning av Railtrac FW/ FWR till andra matarverk används transformatorn
och den manöverkabel som finns under “Tillbehör” på sid 20
10 kohm
F–G
=
Start / Stop funktion
J
=
Referens +
K
=
Referens svetsspänning
L
=
Referens 0
M
=
Referens trådmatningshastinghet
A–B
=
Spänningsmatning
- 12 hta1i1sa
SE
4.3
Montering
Följ nedanstående instruktioner för montering av fästen, åkvagn, pistolhållare samt
för anslutning av kontrollådan.
S
Montera magnetfästena på aluminiumskenan.
Montera om nödvändigt förstyvningsskenan.
S
Justera skenan så att den löper parallellt med fogen.
S
Montera åkvagnen.
S
Drag åt låsskruven (1).
Montera pistolhållaren (2).
Ç
- 13 hta1i1sa
SE
S
Anslut fjärrkontrollen, åkvagnen och
spänningskabeln till kontrollådan.
S
Tryck på 0-linjeknappen för automatisk
positionering.
S
Montera svetspistolen och sätt fast slangpaketet.
S
Justera svetspistolen till rätt position.
S
Säkerställ skenan från att falla ned ex.vis
med en lina.
- 14 hta1i1sa
SE
4.4
Montering af start/stop-beslag (kun til Railtrac FWR)
1.
Startposition
2.
1.
Skrue til at løsne magnetbeslag
1.
Føler
Stopposition
2.
Start/stop-beslag
- 15 hta1i1sa
3.
Hurtig retur efter stop
3.
Magnetbeslag
SE
5
DRIFT
5.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
5.2
Frontpanel-Åkvagn
1.
2.
Programval:
Funktionsväljare:
3.
4.
Hastighet:
100+:
5.
Kraterfyllnadstid: *
6.
Återfyllnads-sträcka
(Backfill): *
Intervall vid intermittenssvets:
Svetslängd vid
intermittenssvets:
Svets på/av:
7.
8.
9.
10. Intermittent/ Kontinuerlig svets
11. Svetsriktning/
Återfyllnad
Elektroniken har 5 olika program, “P1 – P5“.
Väljare för att visa antingen svetshastighet, kraterfyllnadstid,
återfyllnadssträcka eller längder vid intermittenssvetsning. Inkopplad
funktion visas av 1 av 4 lysdioder.
Displayen visar svetshastigheten i cm/min. Värde 10-150 cm/min.
Indikerar när svetshastigheten har värden över 100. Till talet på
displayen läggs 100. Exempel “37“ + 100 = 137 cm/min.
Tiden i sekunder under vilken maskinen står still och
trådmatarverkets inbyggda kraterfyllnadsfunktion är aktiverad. Värde
0-9,9 s.
Används som alternativ till kraterfyllnad. Åkvagnen åker baklänges en
inställbar sträcka för att fylla en eventuell krater. Värde 0-99 mm.
Lysdioden blinkar. Visar avståndet mellan svetsarna vid
intermittenssvetsning. Värde 1-99 cm.
Lysdioden blinkar. Visar svetslängd i cm vid intermittenssvetsning.
Värde 1-99 cm.
Lysdiod visar om startfunktionen är inkopplad eller ej.
Röd lysdiod = Svets på.
Väljer om maskinen skall svetsa intermittent eller kontinuerligt.
Grön lysdiod = Intermittent svetsning..
Grön lysdiod visar maskinens åkriktning eller om återfyllnadsfunktionen är i bruk.
* Används endast vid intervallsvetsning.
- 16 hta1o1sa
SE
5.3
Frontpanel-Pendelverk
1.
2.
Pendelhastighet:
Funktionsväljare:
3.
4.
Pendelbredd:
0-linjeinställning:
5.
6.
7.
Hålltid - vänster:
Hålltid - höger:
0-linje inställning:
8.
9.
Pendelmönster:
Pendelverk på / av:
Visar pendelhastigheten. Värde 6-60 mm/s.
Väljare för att visa pendelbredd, 0-linjeinställning och hålltider.
Inkopplad funktion visas av 1 av 4 lysdioder.
Visar pendelbredden. Värde 0-30 mm.
Visar pendelrörelsens centrum i förhållande till maskinens
arbetsområde. Värde “50“ = mitten, “00“ = 12,5 mm inåt,
“99“ = 12,5 mm utåt.
Hålltid i vänster vändläge. Värde 0-9,9 s.
Hålltid i höger vändläge. Värde 0-9,9 s.
Automatisk inställning av pendelverkets mittläge. När strömmen
kopplas på eller efter ett strömavbrott skall 0-linjen ställas in. En
blinkande lampa anger detta. När 0-linjen är inställd lyser lysdioden
konstant.
För val av 3 olika basmönster. Lysdiod visar valt mönster.
Röd lampa indikerar när pendelverket är inkopplat. Pendelverket
kopplas automatiskt in efter att 0-linjen är inställd.
- 17 hta1o1sa
SE
5.4
Fjärrkontroll
För åkrörelse i pilens riktning
Tryck en gång på knappen “START
SPEED+”
För snabbtransport: Håll knappen intryckt i två sekunder.
För åkrörelse i pilens riktning
Tryck en gång på knappen “START
SPEED-”
För snabbtransport: Håll knappen intryckt i två sekunder.
För svetsning i pilens riktning
Tryck två gånger på knappen “START
SPEED+”
För svetsning i pilens riktning
Tryck två gånger på knappen “START
SPEED-”
STOPP
Tryck på STOP-knappen.
För STOPP med återfyllnad “backfill”
Håll inne “NEXT” och tryck på “STOP”
- 18 hta1o1sa
SE
För ökning respektive minskning av framföringshastigheten
under svetsprocessen.
0-linjeförskjutning
För att stega upp ett program.
Håll ner “NEXT” och tryck på
“SPEED+”
Ändring av pendelbredd
För att stega ner ett program.
Håll ner “NEXT” och tryck på
“SPEED-”
Fjärrstyrning av svetsspänning
Fjärrstyrning av svetsström
- 19 hta1o1sa
SE
6
UNDERHÅLL
6.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
Dagligt underhåll
S
S
S
S
Kontrollera att kablar och pluggar är felfria.
Rengör magnet/vakuumkoppar och luftslangar och se till att de är skadefria.
Kontrollera att skenan inte är skadad.
Rengör åkvagnen och pistolfästet.
7
TILLBEHÖR
Origot
Feed 302
Origot
Feed 484
x
x
Manöverkabel 23-pol
0457 360 880
Origot
Origot
Aristot
Aristot
Feed 3004 Feed 4804 Feed 3004 Feed 4804
Adapter för fjärrkontroll 0459 681 880
x
x
x
x
x
x
x
x
MEK 4
MEK 4SP
MEK 4C
MEK 44C
MED 44A
Manöverkabel 23-pol
0457 360 880
x
x
x
x
x
Kabelsats, fjärruttag 23-pol
0457 462 880
x
x
x
x
x
MEH 30
MEH 44
Manöverkabel 4-pol, 12-pol
0457 360 883
x
x
Kabelsats
0443 341 880
x
x
Manöverkabel 4-pol
0457 360 882
MED44B
MEK 2
x
x
x
x
Universal
Manöverkabel
0457 360 881
x
Transformator
0457 467 880
x
Flytande huvud
0398 145 211
Ett “flytande huvud“ gör att pistolen eller skärbrännaren hålls på konstant höjd över
ytan under arbetets gång.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 23.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
- 20 hta1m1sa
MONTERINGSANVISNING
Start/stop bracket, FWR
assemdoc
- 21 -
sida
- 22 -
RESERVDELSFÖRTECKNING
FW1000/FW1000L/FWR1000
Edition 991105
Ordering no.
Denomination
0398 146 150
Carriage for FW/FWR 1000
0398 146 151
Carriage for FW 1000 L
0398 145 133
Weaving unit complete
0398 145 176
Control box complete
0398 145 179
Control box complete for low speed
0398 145 942
Remote control box
Torch holder complete
0398 146 112
Flexible alu-rail, 8 magnets
0398 146 113
Flexible alu-rail, 4 vacuum attachments
partdoc
- 23 -
Notes
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0398 146 150
0398 146 151
Carriage for Railtrac FW1000 and FWR1000
Carriage for Railtrac FW1000 L
Notes
(100-1500 mm/min)
low speed (50-- 990 mm/min)
1
1
0398 145 501
Cover
2
1
0398 145 502
Motor box
3
1
0398 145 503
Cable release
4
1
0398 145 505
Cable with 12 pin plug
5
1
0398 145 290
Inductive transducer
FWR
6
2
0398 145 506
Clamp for torch cable and inductive transducer
FWR
7
1
0398 145 507
Holder for torch cable clamp
8
1
0398 146 508
Bearing house short, drive wheel included
9
1
0398 146 509
Bearing house long, drive wheel included
10
1
0398 146 510
Distance, screws included
11
1
0398 146 511
Arm with support wheel
12
1
0398 145 512
Locking screw
13
1
0398 146 513
Bracket for locking screw
14
1
0398 146 514
Mounting plate
15a
1
0398 145 515
Motor with gear box (100-1500 mm/min)
15b
1
0398 145 516
Motor with gear box (50-990 mm/min)
16
1
0398 146 516
Drive wheel
17
1
0398 146 517
Drive chain
18
1
0398 146 530
Spring, short, screw included
19
1
0398 146 531
Spring, long
21
1
0398 145 732
Lever
22
1
0398 146 520
Support bracket with wheel
partdoc
- 24 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0398 145 133
Weaving unit complete
1
1
0398 145 601
Cover
3
1
0398 145 603
Cable release
4a
1
0398 145 616
Cable
0.4 m
4b
1
0398 145 505
Motor cable with plug
W 30
5
1
0398 145 605
Backplate
6
1
0398 145 606
Time belt
7
1
0398 145 607
Motor with belt wheel
8
1
0398 145 608
Connection terminal
9
1
0398 145 609
Weaving guide
10
1
0398 145 610
Inductive sensor
11
1
0398 145 611
Front plate
12
1
0398 145 612
Bracket with screws
13
2
0398 145 613
Steering bars with screws
14
1
0398 145 614
Outer guide
15
1
0398 145 615
Bottom plate with screws
partdoc
- 25 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0398 145 176
Control box complete
Railtrac FW / FWR 1000
0398 145 179
Control box complete for low speed
Railtrac FW 1000 L
0398 145 942
Remote control box
1
1
0398 146 901
Control box cabinet
2
1
0398 145 903
Magnet plate with screws
3
1
0417 855 010
Stop switch
4
1
0398 145 909
19-pin Burndy plug female
5
1
0398 145 908
12-pin Burndy plug w male
7
1
0398 145 907
12-pin Burndy plug female
8a
1
0398 145 924
Control unit, carriage
8b
1
0398 145 929
Control unit carriage
FWL
9
1
0398 145 925
Control unit, weaving
10
1
0398 145 942
Remote control complete
11
1
0398 145 943
Front sheet, remote control
12
1
0398 145 951
Cable with 19.pin Burndy
13
1
0398 145 944
Cable release
14a
1
0457 468 032
Knob
14b
1
0457 468 040
Potentiometer
partdoc
10 Kohm
- 26 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Torch holder
1
1
0398 145 801
Bracket
Height and tilting
2
1
0398 145 802
Slide
3
7
0417 855 009
Lever
4
1
0398 145 803
Bar
« 20 mm
5
1
0398 145 804
Height slide
without knob
6
1
0417 855 001
Knob
7
1
0398 145 805
Washer
9
1
0398 145 806
Straight bracket
10
1
0398 145 807
Bracket plate
11
1
0398 145 808
Intermediate bracket
12
1
0398 145 101
Torch holder
ESAB PSF 400/500
13
1
0398 145 100
Torch holder
Universal, « 12-36 mm
partdoc
- 27 -
Item
no.
)
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0398 146 112
Flexible alu-rail
2.5 m, 8 magnets
0398 146 113
Flexible alu-rail
2.5 m, 4 vacuum attachments
1
1
0398 146 115
Flexible rail
2.5 m
2
1
0398 146 116
Stiffener bar
2.5 m
3
1
0398 146 120
Snap bracket
4
1
0398 146 100
Magnet attachment
at least 8 / 2.5 m
5
1
0398 146 104
Vacuum attachment
at least 4 / 2.5 m )
6
1
0398 146 118
Start/ stop bracket
FWR
- Air consumption for each feet 0.72 Nl/s
- Recommended feed pressure 0.5 MPa
- Hose for compressed air 1/8.
partdoc
- 28 -
sida
- 29 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising