ESAB | A2 Welding heads | Instruction manual | ESAB A2 Welding heads Používateľská príručka

ESAB A2 Welding heads Používateľská príručka
CZ
A2 Welding heads
A2 SF / A2 SF (Twin)/
A2 SG / A2 SG 4WD
Návod k pou¾ívání
0449 175 101 CZ 2009--03--11
Valid for serial no. 136
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
Spoleènost Esab Welding Equipment AB, 69581 Laxå, ©védsko, vydává nevyhrazenou záruku, ¾e svaøovací
automat A2 SF / A2 SG / A2 SG 4WD od výrobního èísla 136 splòuje normu EN 60292 a normu EN
60204 v souladu s po¾adavky smìrnice (89/392/EEC) a novely (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--11--01
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svaøovací metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní komponenta A2 SF (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní komponenta A2 SF (SAW, Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní komponenta A2 SG (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní komponenta A2 SG 4WD (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS HLAVNÍCH ÈÁSTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
7
8
8
9
9
10
3 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
3.2
3.3
3.4
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montá¾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seøízení brzdného kotouèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
4 ÈINNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nalo¾ení svaøovacího drátu (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nalo¾ení svaøovacího drátu (A2 SG 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna vodicí kladky(A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna vodicí kladky(A2 SG 4 WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní zaøízení pro svaøování pod tavidlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní zaøízení pro svaøování MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplòování tavidlového prá¹ku (Svaøování pod tavidlem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøechod ze svaøování A6 SF (svarování pod tavidlem) na svaøování MIG/MAG . . . . . . . . . .
Pøechod ze svaøování A6 SF (svaøování pod tavidlem) na Twin-arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
19
20
20
21
22
24
24
24
5 ÚDR¾BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1
5.2
5.3
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dennì: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pravidelnì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
6 ØE©ENÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.1
6.2
V¹eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mo¾né závady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
7 PØÍSLU©ENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ROZMÌROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 3 --
CZ
1
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
fhb1safJ
-- 4 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
fhb1safJ
-- 5 --
CZ
2
ÚVOD
2.1
V¹eobecné informace
V¹echny svaøovací hlavy, které jsou souèástí tohoto návodu k obsluze, jsou urèeny pro
svaøování MIG/MAG tupých a rohových spojù.
Mají se pou¾ívat spoleènì s regulátorem A2-A6 (PEH) se zdrojem svaøovacího proudu
spoleènosti ESAB LAF nebo TAF.
2.2
Svaøovací metoda
2.2.1 Svaøování pod tavidlem (SAW)
For submerged arc welding the A2 SF welding head is always to be used.
S
Svaøování pod tavidlem
Svaøování pod tavidlem, pro malé zatí¾ení, s konektorem j 20 mm umo¾òuje zatí¾ení
a¾ 800 A (100 %).
Tuto verzi lze doplnit podávacími kladkami pro jednodrátové nebo dvoudrátové svaøování
(dvojitý oblouk). Pro drát s tavidlovým jádrem je k dispozici speciální rýhovaná kladka, která
garantuje rovnomìrné podávání drátu bez rizika deformace z dùvodu vysokého podávacího
tlaku.
2.2.2 Svaøování MIG/MAG
Pro svaøování MIG/MAG se pou¾ívají svaøovací hlavy A2 SG nebo A2 SG 4WD.
Pøi svaøování MIG/MAG je housenka chránìna ochranným plynem.
Svaøovací hlava je chlazena vodou. Chladicí voda je pøivádìna hadicemi z pøípojek, které jsou
urèeny pro tento úèel.
2.3
Definice
Svarování SAW
Svarová housenka je pøi svaøování chránìna povlakem tavidla.
SAW, pro malé zatí¾ení Umo¾òuje svaøování s ni¾¹ím proudovým zatí¾ením a tenkým
drátem.
Svaøování MIG/MAG
Housenka je pøi svaøování chránìna ochranným plynem.
Svaøování Twin-arc
Svaøování se dvìma dráty v jedné svaøovací hlavì.
fhb1d1ja
-- 6 --
CZ
2.4
TECHNICKÉ ÚDAJE
2.4.1 Svaøovací hlava A2 SF a A2 SG
A2 SF (SAW)
A2 SG (MIG/MAG)
Jmenovité zatí¾ení 100 %
800A AC/DC
600A AC/DC
Wire dimensions:
pevný jednoduchý drát
drát s tavidlovým jádrem
dvojitý drát
1.6-4.0 mm
1.6-4.0 mm
2x1.2-2.0 mm
0.8-2.5 mm
1.2-3.2 mm
-
Rychlost podávání drátu
0.2-9.0 m/min
0.2-16 m/min
Brzdný moment brzdového bubnu
1.5 Nm
1.5 Nm
Max. hmotnost, drát
2x30 kg
2x30 kg
6l
80°C
-
23 kg
45 kg
23 kg
44 kg
255
255
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
Podavaèe tavidla (nesmí být naplnìna pøedehøátým
tavidlem)
Kapacita
Max. teplota, podavaè tavidla:
Hmotnost (kromì tavidla a drátu)
s manuálnì ovládanými lineárními sanìmi
s lineárními sanìmi pohánìnými motorem
Boèní náklad, max.
Nastavení délky saní*
manuálnì ovládané
pohánìné motorem
*) Poznámka! Na ¾ádost i jiné délky.
2.4.2 Svaøovací hlava A2 SG 4WD
A2 SG 4WD (MIG/MAG)
Typ plynu:
Mix/Ar
CO2
Povolené zatí¾ení na 100 %:
600 A DC
650 A DC
1.0-1.6 mm
1.0-1.6 mm
1.0-2.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0-1.6 mm
Rychlost podávání drátu
2.0-25 m/min
2.0-25 m/min
Nastavovací rozmezí, kontaktní
zaøízení:
+455
+455
Brzdný moment brzdného kotouèe:
1.5 Nm
1.5 Nm
Max. hmotnost drátu:
30 kg
30 kg
23 kg
45 kg
23 kg
45 kg
255
255
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
Rozmìry drátu:
Nelegovaná ocel/Nízkolegovaná ocel
Nerezavející ocel
Drát s tavidlovým jádrem
Hliník
1.0-2.4 mm
Hmotnost (bez drátu):
s manuálnì ovládanými lineárními sanìmi
s lineárními sanìmi pohánìnými motorem
Max. boèní sklon (celá jednotka):
Nastavení délky saní*
manuálnì ovládané
pohánìné motorem
*) Poznámka! Na ¾ádost i jiné délky.
fhb1d1ja
-- 7 --
CZ
2.5
Hlavní komponenta A2 SF (SAW)
1.
Jednotka podávání drátu
4.
Kontaktní trubice
7.
Podavaè tavidla
2.
Souprava saní, manuální
5.
Motor podávání drátu
8.
Trubice pro tavidlo
3.
Souprava saní, s motorem
6.
Vodicí èep
9.
Una¹eè drátové cívky
2.6
Hlavní komponenta A2 SF (SAW, Twin)
1.
Jednotka podávání drátu
4.
Connector (Twin)
7.
Podavaè tavidla
2.
Souprava saní, manuální
5.
Motor podávání drátu
8.
Trubice pro tavidlo
3.
Souprava saní, s motorem
6.
Fine-Wire feed unit
9.
Una¹eè drátové cívky
Viz strana 5, kde najdete popis hlavních komponent.
fhb1d1ja
-- 8 --
CZ
2.7
Hlavní komponenta A2 SG (MIG/MAG)
1.
Jednotka podávání drátu
4.
Connector (MIG/MAG)
2.
Souprava saní, manuální
5.
Motor podávání drátu
3.
Souprava saní, s motorem
6.
Una¹eè drátové cívky
2.8
Hlavní komponenta A2 SG 4WD (MIG/MAG)
1.
Jednotka podávání drátu se ètyøkolovým pohonem
4.
Connector (MIG/MAG)
2.
Souprava saní, manuální
5.
Motor podávání drátu
3.
Souprava saní, s motorem
6.
Una¹ec drátové cívky
Viz strana 5, kde najdete popis hlavních komponent.
fhb1d1ja
-- 9 --
CZ
2.9
POPIS HLAVNÍCH ÈÁSTÍ
2.9.1 Jednotka podávání drátu / Jednotka podávání drátu se ètyøkolovým
pohonem
Jednotka se pou¾ívá pro vedení a podávání svaøovacího drátu dolù do kontaktní
trubice/konektoru.
2.9.2 Manuální a motorizované sanì
Horizontální a vertikální poloha svaøovací hlavy se upravuje pomocí lineárních saní. ©ikmý
pohyb lze volnì upravit pomocí rotaèních saní.
Informace o saních s motorem (Sanì A6) najdete v návodu k obsluze 0443 394 xxx.
2.9.3 Kontaktní trubice / Connector
Pøená¹í pøi svaøování svaøovací proud do drátu.
2.9.4 Motor podávání drátu
Motor se pou¾ívá pro podávání svaøovacího drátu.
2.9.5 Vodicí èep
Vodicí èep usnadòuje polohování svaøovací hlavy ve svaru.
2.9.6 Rovnaèkou jemného drátu
Jednotka se pou¾ívá pro rovnání jemného drátu.
2.9.7 Podavaè tavidla / Trubice pro tavidlo
Tavidlo se plní do podavaèe tavidla a potom se trubicí pro tavidlo a tavidlovou tryskou
pøená¹í do svaøovaného kusu.
Mno¾ství podávaného tavidla se rídí pomocí tavidlového ventilu pripevneného k podavaci
tavidla.
Viz Doplòování tavidlového prá¹ku na stranì 24.
2.9.8 Una¹eè drátové cívky
Una¹eè je vybaven brzdným kotouèem, na kterém musí být pøipevnìna jedna z drátových
cívek.
fhb1d1ja
-- 10 --
CZ
3
INSTALACE
3.1
V¹eobecné informace
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
UPOZORNÌNÍ
Rotaèní èásti mohou zpùsobit zranìní, buïte opatrní.
3.2
Montá¾
3.2.1 Svaøovací hlava
Svaøovací hlavu lze pøimontovat na vozík s nosníkem nebo na jednotku svaøovacího sloupu a
výlo¾níku pomocí ètyø ¹roubù M12.
Poznámka!
Ujistìte se, ¾e se ¹rouby nedotýkají dna izolátoru, který má hloubku závitu 14 mm.
3.2.2 Sanì A6
Informace o montá¾i/demontá¾i saní A6 najdete v návodu k obsluze 443 394 xxx.
Toto bezpeènostní oznaèení se nachází na krytu svislých saní.
fhb1i1ja
-- 11 --
CZ
3.2.3 Svitek drátu (pøíslu¹enství)
Svitek drátu (1) je pøipevnìný na brzdném kotouèi (2).
S
Zkontrolujte, zda una¹eè (3) smìøuje nahoru.
NOTA: A inclinação máxima para a bobina de fio é de 25°.
Em caso de inclinação demasiado pronunciada ocorrerá um desgaste
prematuro do mecanismo de bloqueio do cubo de travagem e a bobina de
fio deslizará para fora do cubo de travagem.
UPOZORNÌNÍ
Aby se zabránilo spadnutí cívky z kotouèe:
S Uzamknìte cívku na kotouèi otoèením èerveného knoflíku, jak
je uvedeno na výstra¾né nálepce vedle kotouèe.
3.3
Seøízení brzdného kotouèe
Brzdný kotouè se seøizuje pøi dodání, pokud je zapotøebí
provést nové seøízení, postupujte podle pokynù dole.
Seøiïte brzdný kotouè tak, aby drát byl lehce uvolnìný,
a¾ se podávání drátu zastaví.
S
Seøízení brzdného momentu:
S
Otoète èervenou rukoje» do zablokované polohy.
S
Vsuòte do pru¾in v kotouèi ¹roubovák.
Pro sní¾ení brzdného momentu otoète pru¾inami po smìru hodinových ruèièek.
Pro zvý¹ení brzdného momentu otoète pru¾inami proti smìru hodinových ruèièek.
Poznámka! Otoète obìma pru¾inami stejnì.
fhb1i1ja
-- 12 --
CZ
3.4
Pøipojení
3.4.1 V¹eobecné informace
S
Regulátor A2-A6 (PEH) musí pøipojit kvalifikovaná osoba.
S
Informace o pøipojení A6 GMH najdete v návodu k obsluze 0460 671 xxx.
S
Informace o pøipojení A6 PAV najdete v návodu k obsluze 0460 670 xxx.
3.4.2 Svaøovací hlava A6 SG (svaøování pod tavidlem, SAW)
1. Pøipojte øídicí kabel (7) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a regulátor A2-A6 (2).
2. Pøipojte zpìtný kabel (11) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovaný kus (9).
3. Pøipojte svaøovací kabel (10) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovací hlavu (1).
4. Pøipojte mìøicí kabel (12) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovaný kus (9).
fhb1i1ja
-- 13 --
CZ
3.4.3 Svaøovací hlava A6 SG (Obloukové svaøování, MIG/MAG)
1. Pøipojte øídicí kabel (7) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a regulátor A2-A6 (2).
2. Pøipojte zpìtný kabel (11) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovaný kus (9).
3. Pøipojte svaøovací kabel (10) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovací hlavu (1).
4. Pøipojte plynovou hadici (5) mezi redukèní ventil (6) a plynový ventil na svaøovací hlavì
(13).
5. Pøipojte hadice pro chladicí vodu (3) mezi jednotku chlazení (4) a svaøovací hlavu (1).
6. Pøipojte mìøicí kabel (12) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovaný kus (9).
fhb1i1ja
-- 14 --
CZ
3.4.4 Svaøovací hlava A2 SG 4WD (Obloukové svaøování, MIG/MAG)
1. Pøipojte øídicí kabel (7) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a regulátor A2-A6 (2).
2. Pøipojte zpìtný kabel (I1) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovaný kus (9).
3. Pøipojte svaøovací kabel (10) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovací hlavu (1).
4. Pøipojte plynovou hadici (5) mezi redukèní ventil (6) a plynový ventil na svaøovací hlavì
(13).
5. Pøipojte hadice pro chladicí vodu (3) mezi jednotku chlazení (4) a svaøovací hlavu (1).
6. Pøipojte mìøicí kabel (I2) mezi zdroj svaøovacího proudu (8) a svaøovaný kus (9).
fhb1i1ja
-- 15 --
CZ
4
ÈINNOST
4.1
V¹eobecné informace
Pozor:
Pøeèetli jste si bezpeènostní informace a rozumíte jim?
Pøedtím nesmíte se strojem pracovat!
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 4. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
S
Vyberte typ drátu a tavidla nebo ochranného plynu tak, aby se svarový materiál co
nejvíce blí¾il slo¾ení ¾ákladního kovu.
S
Zvolte prùmìr drátu a svaøovací parametry podle doporuèení dodavatele svaøovacího
materiálu.
S
Peèlivá pøíprava spojù je podstatná pro dosa¾ení dobrých výsledkù svaøování.
POZNÁMKA! Mezera ve svarovém spoji musí být rovnomìrná.
S
Aby se minimalizovalo riziko horkého praskání, musí být ¹íøka svaru vìt¹í ne¾ závar.
S
V¾dy vyzkou¹ejte svaøování na zku¹ebním kuse se stejnou pøípravou spoje a tlou¹»kou
svarových hran jako na zamý¹leném výrobku.
S
Informace o ovládání a seøízení svaøovacího automatu a pøívodu svaøovacího proudu
najdete v návodu k obsluze pro regulátor A2-A6 (PEH).
fhb1o1ja
-- 16 --
CZ
4.2
Nalo¾ení svaøovacího drátu (A2 SF, A2 SG)
A2 SF (UP)
A2 SF (UP, Twin)
A2 SG (MIG/MAG)
1. Pøimontujte drátovou cívku podle pokynù na stranì 12.
2. Zkontrolujte, zda mají podávací kladka (1) a kontaktní èelist nebo kontaktní ¹pièka (3)
vzhledem ke zvolenému prùmìru drátu správný rozmìr.
3. Pro A2 SF (Twin) a A2 SG:
S
Podávejte drát pøes vodítko drátu (8).
4. Pøi svaøování s jemným drátem:
S
Podávejte drát pøes jednotku podávání jemného drátu (6).
Ujistìte se, ¾e rovnaèka je správnì seøízená, aby drát vycházel pøímo pøes kontaktní
èelisti nebo kontaktní ¹pièku (3).
5. Pøetáhnìte konec drátu pøes rovnaèku (2).
S
U drátu s prùmìrem vìt¹ím ne¾ 2 mm vyrovnejte 0,5 m drátu a zaveïte ho ruènì
pøes rovnaèku.
6. Vlo¾te konec drátu do drá¾ky podávací kladky (1).
7. Nastavte napnutí drátu na podávací kladce pomocí knoflíku (4).
Nastavení tlaku podávání drátu:
Zaènìte tím, ¾e zkontrolujete, zda se drát ve vodítku pohybuje volnì. Pak nastavte tlak
pøítlaèných kladky v podávání drátu. Je dùle¾ité, aby tlak nebyl pøíli¹ vysoký.
Pro kontrolu, zda je tlak v podávání nastaven správnì, mù¾ete nechat drát vysouvat
proti samostatnému pøedmìtu, napøíklad proti kusu døeva.
Pokud dr¾íte kontaktní ¹pièku pøibli¾nì 20 mm od kusu døeva, podávací kladky by mìly
sklouznout.
DÙLE®ITÉ!
Nikdy nenapínejte podávací kladky více, ne¾ je nutné pro dosa¾ení rovnomìrného
podávání. Pøepínání zkracuje ¾ivotnost zaøízení. Nikdy nepou¾ívejte k napnutí
podávacích kladek ¾ádný nástroj.
fhb1o1ja
-- 17 --
CZ
8. Posuòte drát o 30 mm dopøedu stlaèením tlaèítka
na øídicí jednotce PEH.
9. Narovnejte drát nastavením knoflíku (5).
S
Always use a guide tube (7) to ensure even feed of fine wire (1.6 - 2.5 mm).
S
Pro zaji¹tìní rovného podávání jemného drátu (1,6 - 2,5 mm) pou¾ívejte v¾dy vodicí
trubici (7).
fhb1o1ja
-- 18 --
CZ
4.3
Nalo¾ení svaøovacího drátu (A2 SG 4WD)
1. Zkontrolujte, zda mají podávací kladky (1, 4) a kontaktní tryska (7) správný rozmìr pro
zvolenou velikost drátu.
Poznámka!
Podávací kladky jsou oznaèeny svým pøíslu¹ným prùmìrem drá¾ky (D) na opaèné
stranì kladky.
2. Odmontujte tlaková zaøízení (10) a postavte tlaková ramena (11).
3. Protáhnìte konec drátu spojníkem pro vedení drátu (12).
4. Ulo¾te konec drátu do drá¾ky podávací kladky (1) a podávejte ho mezilehlou tryskou (3).
5. Ulo¾te konec drátu do drá¾ky druhé podávací kladky (4) a podávejte ho výstupní tryskou
(9).
6. Slo¾te tlaková ramena (11) a pomocí tlakových zaøízení (10) upravte napnutí drátu na
podávacích kladkách (1, 4).
Poznámka! Neutahujte ho dole pøíli¹ silnì.
7. Posunte drát o 30 mm dopredu stlacením tlacítka
8.
fhb1o1ja
na rídicí jednotce PEH.
-- 19 --
CZ
4.4
Výmìna vodicí kladky(A2 SF, A2 SG)
Jednoduchý drát
S
Uvolnìte knoflíky (3) a (4).
S
Uvolnìte ruèní kolo (2).
S
Vymìòte podávací kladku (1).
Kladky jsou oznaèeny pøíslu¹nými prùmìry svých
drátù.
Dvojitý drát (dvojitý oblouk)
S
Vymìòte podávací kladku (1) s dvojitými drá¾kami stejnì jako kladku pro jednoduchý
drát.
S
Poznámka! Tlaková kladka (5) se musí také vymìnit. Speciální zakøivená tlaková kladka
pro dvojitý drát nahrazuje standardní tlakovou kladku pro jednoduchý drát.
S
Smontujte tlakovou kladku se speciálním èepovým
høídelem (objednávací è. 0146 253 001).
Drát s tavidlovým jádrem pro rýhované kladky(Pøíslu¹enství)
S
Vymìòte podávací kladku (1) a tlakovou kladku (5) jako pár pro prùmìr drátu, který
pou¾ijete.
Poznámka! Pro tlakovou kladku je vy¾adován speciální èepový høídel
(objednávací è. 0212 901 101).
S
Mírným tlakem utáhnìte tlakový ¹roub (4), abyste zajistili, ¾e se drát s tavidlovým
jádrem nezdeformuje.
4.5
Výmìna vodicí kladky(A2 SG 4 WD)
S
Odmontujte tlaková zaøízení (10).
S
Postavte tlaková ramena (11).
S
Odmontujte montá¾ní ¹rouby (2)
podávacích kladek.
S
Vymìòte podávací kladky (1, 4).
S
Upravte napnutí drátu na nových podávacích kladkách.
fhb1o1ja
-- 20 --
CZ
4.6
Kontaktní zaøízení pro svaøování pod tavidlem
4.6.1 Pro jednoduchý drát 1.6 - 4.0 mm. Light duty (D20)
Pokud je souèástí následující zaøízení, pou¾ijte svaøovací
hlavu A2 SF (UP):
S
Jednotka podávání drátu (1)
S
Konektor D20 (2)
S
Kontaktní ¹pièka (3) (závit M12).
Utáhnìte kontaktní ¹pièku (3) klíèem, abyste
zajistili, ¾e bude dosa¾eno dobrého kontaktu.
4.6.2 Pro dvojitý drát 2 x 1.2 - 2.0 mm, Light Twin (D35)
Pokud je souèástí následující zaøízení, pou¾ijte svaøovací
hlavu A2 SF (UP):
S
Jednotka podávání drátu (1)
S
Konektor (dvojitý) D35 (2)
S
Kontaktní ¹pièka (3) (závit M6).
S
Jednotka podávání jemného drátu (5).
S
Vodicí trubice (4, 6).
Utáhnìte kontaktní ¹pièku (3) klíèem, abyste
zajistili, ¾e bude dosa¾eno dobrého kontaktu.
Nastavení drátù pro svaøování dvojitým obloukem:
S
Umístìte dráty do spoje, abyste otáèením konektoru dosáhli optimální kvality svaru. S
obìma dráty mù¾ete otáèet tak, aby byly umístìny za sebou podél èáry spoje nebo v
jakékoli poloze do 90 ° napøíè spojem, tj. jeden drát na ka¾dé stranì spoje.
fhb1o1ja
-- 21 --
CZ
4.7
Kontaktní zaøízení pro svaøování MIG/MAG
4.7.1 Pro jednoduchý drát 1.6 - 2.5 mm (D35)
Pokud je souèástí následující zaøízení, pou¾ijte svaøovací
hlavu A2 SG (MIG/MAG):
S
Jednotka podávání drátu (1)
S
Konektor D35 (2)
S
Kontaktní ¹pièka (3) (závit M10).
Utáhnìte kontaktní ¹pièku (3) klíèem, abyste
zajistili, ¾e bude dosa¾eno dobrého kontaktu.
4.7.2 Pro jednoduchý drát < 1.6 mm (D35)
Pokud je souèástí následující zaøízení, pou¾ijte svaøovací
hlavu A2 SG (MIG/MAG):
S
Jednotka podávání drátu (1)
S
Konektor D35 (2)
S
Kontaktní ¹pièka (3) (závit M12).
S
Vodicí trubice (4).
Utáhnìte kontaktní ¹pièku (3) klíèem, abyste
zajistili, ¾e bude dosa¾eno dobrého kontaktu.
Pou¾ijte následující pøíslu¹enství:
S
Rovnaèka jemného drátu (5) musí být pøipevnìna
na vrcholu svorky jednotky podávání drátu (1).
S
Vodicí spirála, která se má vlo¾it do vodicí trubice (4).
fhb1o1ja
-- 22 --
CZ
4.7.3 Pro jednoduchý drát 1.0 - 2.4 mm (Jednotka podávání drátu se
ètyøkolovým pohonem)
Pokud je souèástí následující zaøízení, pou¾ijte svaøovací
hlavu A2 SG 4WD (MIG/MAG):
S
Jednotka podávání drátu (5)
S
Konektor D35 (6)
Pomocí Allenova ¹roubu (8) utáhnìte
kontaktní zaøízení (6).
S
Kontaktní tryska (7).
Utáhnìte kontaktní trysku, abyste zajistili,
¾e bude dosa¾eno dobrého kontaktu.
Vyberte vodicí vlo¾ku drátu o rozmìru, který vyhovuje
pou¾ívanému typu drátu. Viz návod k obsluze pro
kontaktní zaøízení MTW 600 (0449 006 xxx).
fhb1o1ja
-- 23 --
CZ
4.8
Doplòování tavidlového prá¹ku (Svaøování pod tavidlem)
1. Zavøete tavidlový ventil (1) na podavaèi tavidla.
2. Odstraòte cyklonový odluèovaè prachu na tavidlové
regeneraèní jednotce, pokud je pøimontovaný.
3. Naplòte tavidlový prá¹ek.
Poznámka! Tavidlový prá¹ek musí být suchý. Pokud
mo¾no se vyvarujte pou¾ívání aglomeraèního tavidlového
prá¹ku venku a ve vlhkém prostøedí.
4. Umístìte trubici pro tavidlo tak, aby se nemohla vytvoøit
smyèka.
5. Upravte vý¹ku tavidlové trysky nad svarem, aby bylo
podáváno správné mno¾ství tavidla.
Pokrytí tavidlem by mìlo být dostateènì vysoké, aby jím
nepronikal oblouk.
4.9
Pøechod ze svaøování A6 SF (svarování pod tavidlem) na
svaøování MIG/MAG
Informace o pøechodové sadì najdete v návodu k obsluze 0456 756 xxx.
4.10 Pøechod ze svaøování A6 SF (svaøování pod tavidlem) na
Twin--arc
Informace o pøechodové sadì najdete v návodu k obsluze 0456 757 xxx.
fhb1o1ja
-- 24 --
CZ
5
ÚDR¾BA
5.1
V¹eobecné informace
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
POZNÁMKA! Pøed provádìním jakýchkoli údr¾báøských prací se ujistìte, ¾e je zaøízení
odpojeno od sítì.
Informace o údr¾bì regulátoru A2-A6 (PEH) najdete v návodu k obsluze 0443 745 xxx.
5.2
Dennì:
S
Pohyblivé èásti svaøovací hlavy musí být èisté.
S
Pøesvìdète se, ¾e jsou kontaktní trysky, hadice a elektrické kabely správnì pøipojené.
S
Ujistìte se, ¾e jsou v¹echny ¹roubové spoje uta¾ené a ¾e vedení a podávací kladky
nejsou opotøebované nebo po¹kozené.
S
Zkontrolujte brzdný moment brzdného kotouèe. Nemìl by být tak nízký, aby se svitek
drátu stále otáèel i po zastavení podávání drátu, a nemìl by být tak velký, aby podávací
kladky klouzaly. Pro orientaci: brzdný moment 30 kg svitku drátu by mìl být 1,5 Nm.
Pro seøízení brzdného momentu viz strana 12.
5.3
Pravidelnì
S
Zkontrolujte kartáèe motoru podávání drátu ka¾dé tøi mìsíce. Vymìòte je, kdy¾ jsou
opotøebované na 6 mm.
S
Zkontrolujte sanì a v pøípadì, ¾e zadrhávají, je nama¾te.
S
Zkontrolujte vodítka drátu, podávací kladky a kontaktní ¹pièku na jednotce podávání
drátu.
Vymìòte jakoukoli opotøebovanou nebo po¹kozenou komponentu (viz seznam
náhradních dílù na stranì 35).
S
Zkontrolujte plynovou trysku a pravidelnì z ní odstraòujte odstøikovaný kov.
S
V pravidelných intervalech profukujte vedení drátu a èistìte plynovou trysku.
S
Pro bezproblémové podávání drátu by se opotøebované èásti podávacího mechanismu
mìly èistit a vymìòovat v pravidelných intervalech.
POZNÁMKA pøíli¹ tvrdé pøedpìtí mù¾e vést k abnormálnímu opotøebení tlakové
kladky, podávací kladky a vedení drátu.
fhb1m1ja
-- 25 --
CZ
6
ØE©ENÍ ZÁVAD
6.1
V¹eobecné informace
Zaøízení
S Návod k obsluze pro regulátor A2-A6 (PEH).
Zkontrolujte:
S
S
S
S
S
zda je pøívod proudu pøipojený ke správnému pøipojení k síti;
zda v¹echny tøi fáze dodávají správné napìtí
(sekvence fází není dùle¾itá);
zda nejsou svaøovací kabely a pøipojení po¹kozené;
zda je ovládání nastaveno správnì;
zda je pøipojení k síti odpojeno pøed zahájením opravy.
6.2
Mo¾né závady
1. Pøíznak
Proud a napìtí vykazují velké kolísání
Pøíèina 1.1
Kontaktní èelisti nebo tryska jsou opotøebované nebo mají ¹patnou
velikost.
Opatøení
Vymìòte kontaktní èelisti nebo trysky.
Pøíèina 1.2
Tlak podávací kladky je nepøimìøený.
Opatøení
Zvy¹te tlak na podávacích kladkách.
Pøíèina 1.3
Plynová tryska je ucpaná.
Opatøení
Odstraòte odstøikovaný kov.
2. Pøíznak
Podávání drátu je nepravidelné
Pøíèina 2.1
Tlak na podávacích kladkách není nastaven správnì.
Opatøení
Upravte tlak.
Pøíèina 2.2
Podávací kladky mají ¹patnou velikost.
Opatøení
Vymìòte podávací kladky.
Pøíèina 2.3
Drá¾ky v podávacích kladkách jsou opotøebované.
Opatøení
Vymìòte podávací kladky.
3. Pøíznak
Svaøovací kabely se pøehøívají
Pøíèina 3.1
©patné elektrické pøipojení.
Opatøení
Vyèistìte a utáhnìte v¹echna elektrická pøipojení.
Pøíèina 3.2
Pøíèný profil svaøovacích kabelù je pøíli¹ malý.
Opatøení
Pou¾ijte kabely s vìt¹ím pøíèným profilem nebo pou¾ijte paralelní kabely.
fhb1f1ja
-- 26 --
CZ
7
PØÍSLU©ENSTVÍ
Oznaèení
Objednávkové è.
Rovnaèka jemného drátu
0332 565 880
Pøechod ze svaøování A6 SF na svaøování MIG/MAG
0413 526 881
Pøechodová sada A6 SF na svaøování s dvojitým obloukem s
rovnaèkou jemného drátu (LD)
0413 541 882
Kontrolní ¾árovka (D20)
0153 143 886
Adaptér M6/M10
0147 333 001
Abyste mohli pou¾ívat pøedehøátý prá¹ek, mù¾ete standardní plastový
podavaè tavidla vymìnit za podavaè vyrobený ze slitiny siluminu.
Podavaè tavidla ze slitiny siluminu, 6 l.
0413315 881
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Náhradní díly se objednávají prostøednictvím nejbli¾¹ího zastoupení ESAB, viz poslední
stranu této publikace. Pøi objednávání náhradních dílù uvádìjte typ a èíslo stroje, oznaèení a
èíslo náhradního dílu, jak jsou uvedeny v seznamu náhradních dílù na stranì 35.
Tím se zjednodu¹í vyøízení a zajistí dodání správného dílu.
fhb1a1ja
-- 27 --
Rozmìrový výkres
A2 SF, Manual Slide kit
dimdoc
-- 28 --
A2 SF, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 29 --
A2 SG, Manual Slide kit
dimdoc
-- 30 --
A2 SG, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 31 --
A2 SG 4WD, Manual Slide kit
dimdoc
-- 32 --
A2 SG 4WD, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 33 --
sida
-- 34 --
Seznam náhradních dílù
A2 SF / A2 SF (Twin)/
A2 SG / A2 SG 4WD
Edition 2009-- 03-- 11
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH
0449 170 881
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 170 882
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 170 884
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 170 885
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 171 880
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH
0449 171 881
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 171 882
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 171 884
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 171 885
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 180 880
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH
0449 180 881
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 180 882
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 180 884
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 180 885
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 181 880
Welding head
A2 SG (4WD, MIG/ MAG) with PEH
0449 181 881
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 181 882
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 181 884
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 181 885
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
A2SF/A2SG
-- 35 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449170s
-- 36 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 881
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449170s
-- 37 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 882
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449170s
-- 38 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF, SAW
0449170884
Welding head
1
1
0449150890
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
a2s module
6
1
0449153885
Cable kit
a2s--peh--mechtrac
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449170s
-- 39 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SF SAW
0449170885
Welding head
1
1
0449150890
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449170s
-- 40 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 880
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449171s
-- 41 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 881
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449171s
-- 42 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 882
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449171s
-- 43 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A5 SF, SAW, Twin
0449171884
Welding head
1
1
0449150891
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Remote control
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449171s
-- 44 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF, SAW, Twin
0449171885
Welding head
1
1
0449150891
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorizws
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449171s
-- 45 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 880
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449180s
-- 46 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 881
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449180s
-- 47 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 882
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449180s
-- 48 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449180884
Welding head
A2SG
1
1
0449150892
Wire feed unit complete
a2 gmaw 2wd module cab
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
180mm
3
1
0449155881
Carrier
a2s module
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
28
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub
28
29
30
31
3
2
1
f449180s
-- 49 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG
0449180885
Welding head
1
1
0449150892
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
29
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub
180mm
29
31
3
2
1
f449180s
-- 50 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 880
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449181s
-- 51 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 881
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449181s
-- 52 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 882
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449181s
-- 53 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG
0449181885
Welding head
1
1
0449150893
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Joint tracking unit
PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
29
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub heavy duty (a2/a6)
a6
3
1
2
f449181s
-- 54 --
29
31
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG
0449181886
Welding head
1
1
0449150893
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
29
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub
3
1
2
f449181s
-- 55 --
29
31
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
f449150s
D20, L = 260 mm
-- 56 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 881
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
f449150s
Twin, L = 275
-- 57 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 882
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 002
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
0156 800 002
Wire liner
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
22
25
27
f449150s
2
D 14/ 6.3
-- 58 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 883
Wire feed unit complete (Right)
4WD, MIG/ MAG
1
1
0456 424 882
Wire feed unit
12
1
0457 460 881
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
22
0156 800 002
Wire liner
25
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
27
f449150s
2
MTW 600, L=250
D 14/ 6.3
-- 59 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
SAW
0449150890
Wire feed unit complete (Right)
1
1
0147639882
Wire feed unit
2
1
0413072881
Bearing housing
3
1
0215701210
Wedge, flat
4
1
0413517001
Bracket for motor
5
1
0458225001
Motor with tacho
8
1
0218810183
Insulated hand wheel
11
2
0417699001
Clamp
12
1
0413510004
Contact tube
15
1
0145221881
Flux funnel
16
1
0147649882
Flux hopper
17
1
0148487880
Bracket for fluxhopper a6
55
1
0449475001
Bar
f449150s
D20 L=500
-- 60 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449150891
Wire feed unit complete
SAW
1
1
0147639886
Wire feed unit
Twin
2
1
0413072881
Bearing housing
3
1
0215701210
Wedge, flat
4
1
0413517001
Bracket for motor
5
1
0458225001
Motor with tacho
8
1
0218810183
Insulated hand wheel
11
2
0417699001
Clamp
12
1
0334290884
Contact tip
15
1
0153299880
Flux nozzle
16
1
0147649882
Flux hopper
17
1
0148487880
Bracket for fluxhopper
22
2
0156800002
lf--hose
23
1
0145787880
Wire straightener light twin
50
1
0146967880
Brake hub heavy duty
51
1
0413532002
Attachment
52
2
0154734001
Clamp
55
1
0457713001
Bar
60
1
0190790108
Cable lug
71
1
0334278883
Guide tube insert, twin
f449150s
-- 61 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449150892
Wire feed unit complete
1
1
0147639880
Wire feed unit
a6 d35
2
1
0413072881
Bearing housing
a2 tfd/tgd
3
1
0215701210
Wedge, flat
3x3x16
4
1
0413517001
Bracket for motor
a2tfd/tgd1
5
1
0458225002
Motor with tacho
ksv 5035/377
8
1
0218810183
Insulated hand wheel
a6
11
2
0417699001
Clamp
rs/6
12
1
0030465392
Contact tube
a2/a6
20
1
0155300001
Plate for weldaut.
a2tgd1
22
1
0156800002
Lf--hose
d8/4
25
2
0333754001
Hose rubber
d 14/6,3
26
6
0193761002
Hose clamp
d 13/7
27
2
0147336880
Hose connector
a6--a2
55
1
0457713001
Bar
f449150s
-- 62 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449150893
Wire feed unit complete
1
1
0456424882
Wire feed unit
11
2
0417699001
Clamp
12
1
0457460883
Torch water--cold
22
1
0156800002
Lf--hose
25
2
0333754001
Hose rubber
26
6
0193761002
Hose clamp
27
2
0147336880
Hose connector
30
1
0449011001
Support
35
1
0449009002
Attachment
36
1
0449009001
Attachment
41
4
0219504305
Cup spring
43
2
0163139002
Insulator
44
2
0162414002
Insulating tube
22
43
44
35 36
41
11
30
1
12
f449150s
-- 63 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0147 639 882
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
6
2
0212 900 001
Spacer screw
7
4
0215 201 209
O--ring
8
2
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
10
1
0218 810 182
Handwheel
11
3
0332 408 001
Stub shaft
13
3
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601
Spacer screw
16
1
0415 499 001
Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880
Contact clamp
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Remarks
D11.3x2.4
M10
-- 64 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 639 886
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
5
1
0156 530 001
Clamp half
6
1
0212 900 001
Spacer screw
7
2
0215 201 209
O--ring
8
1
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
11
1
0332 408 001
Stub shaft
12
1
0218 524 580
Pressure roller
13
1
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601
Spacer screw
19
2
0219 501 013
Spring washer
28
1
0156 531 001
Clamp half
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Notes
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
-- 65 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0456424882
Feed unit
1
1
0455046003
Gear housing
2
2
0368749881
Pressure device
4
1
0459001880
Pressure arm
5
2
0458999001
Shaft
6
1
0458993001
Torsion spring
8
4
0215702708
Locking washer
9
2
0458722001
Shaft feed roller
10
1
0380351001
Wire guide nippel
Notes
D6
11
1
0455072001
Intermediate nozzle
Di3
12
1
0469837880
Outlet nozzle
2.0 Euro
13
1
0457365001
Current connection
18
1
0455048001
Insulating tube
Euro
19
1
0449008880
Drive unit with tacho
42 V DC
21
4
0459441880
Gear wheel
Euro
22
1
0459440001
Motor gear
Euro
24
1
0469838001
Protective cover
Euro
28
2
0458721001
Locking nut
M6
f456424s
-- 66 --
f456424s
-- 67 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 008 880
Drive unit with tacho
1
1
0455 077 001
Drive unit
2
1
0192 784 001
Pin plug
3
2
0192 784 102
Sleeve
4
2
0193 498 107
Contact block
5
1
0449 063 001
Flat pin with hook
f449008s
Notes
2--pole
2--pole
-- 68 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0413 072 881
Bearing housing with stub shaft
1
1
0413 073 002
Searing housing
2
2
0190 726 003
Ball bearing
3
1
0334 575 001
Stub shaft
4
1
0215 701 014
Betaining ring
5
3
0334 576 001
Spacer
f413072s
Notes
D17
-- 69 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0332 994 883
Flux hopper complete
1
1
0332 837 001
Hopper for flux
6
1
0153 347 881
Flux valve
7
1
00203 017 80
Flux strainer
16
1
0443 383 002
Flux hose
f332994s
Remarks
L= 500
-- 70 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
f333852s
L=275, Heavy Duty
L=366
-- 71 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
f417959s
-- 72 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
f153299s
Notes
-- 73 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145 787 880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001
Case
2
2
0145 789 001
Roller
3
2
0145 790 001
Roller
4
2
0145 791 001
Searing bushing
5
2
0190 240 103
Bearing bushing
6
2
0145 792 001
Screw
9
2
0145 793 001
Runner
10
2
0145 796 002
Screw
11
2
0145 794 001
Knob
13
1
0145 795 001
Link
15
1
0151 287 001
Hose
f145787s
Notes
D12/10
L=600
-- 74 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0030 465 389
Connector
Remarks
2
1
0145 226 001
Insulating sleeve
3
1
0190 680 313
O--ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303
O--ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405
O--ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880
Insert tube
9
1
0334 279 001
Spiral
22
1
0146 099 001
Plug
23
1
0145 534 882
Contact tube
24
1
0145 227 882
Gas nozzle
25
1
0144 998 882
Water hose
39
1
0040 979 804
Extension
f0304653s
L = 108, D20
-- 75 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0456 494 884
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
7
3
0193 021 110
Cable, screened
8
1
0456 489 001
PCB Connector, plug
12
1
0193 054 002
Solenoid valve
20
1
0192 645 002
Bushing
f456494s
Notes
ÖLFLEX, 2x1.5 mm2
42 V
-- 76 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449152s
-- 77 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
413 518-- 880
Slide
1
1
413 519--001
Slide profile
2
1
413 524--001
Bearing bushing
3
1
413 521--001
Runner
5
1
413 522--001
Lead screw
7
1
334 537--002
Crank
9
2
413 523--001
Axis
17
4
190 240--107
Bearing
f413518s
Remarks
-- 78 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
413 506-- 880
Rotary slide
1
1
413 507--001
Flange
2
1
413 508--001
Tensioning ring
3
1
413 509--001
Flange
7
2
2195 043--05
Bellleville spring
8
1
193 571--105
Locking piece
10
1
193 570--123
Locking lever
f413506s
Notes
-- 79 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 151 880
Motorised Slide kit
1
2
0334 333 882
Motorised Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449151s
Notes
180 mm
-- 80 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0334333882
Slide
Inställningslängd = 180
1
8
0190509321
Stop screw
M5x6
4
1
0334341001
End washer
L = 60--540
8
2
0334323003
Steel shaft
L = 180
18
1
0334335003
Slide frame
L = 180
28
1
0334326003
Shaft carrier
L = 180
39
1
0417699001
Clamp
41
1
0334322001
Geared motor
42
1
0334321001
Cover plate
48
1
0193104002
Rivet washer
D16/5x1
50
1
0334328002
Toothed pulley
(Z=19)
51
1
0334342001
Toothed belt
(W)
54
1
0334320001
Belt guard
55
1
0334327001
Friction ring
56
1
0334328001
Toothed pulley
57
2
0219504411
Belleville washer
D31.5/16x1.25
60
1
0334329001
Friction pin
(W)
62
1
0334319001
Motor mount
65
1
0190531201
Ball bearing
66
1
0154457002
Ball bearing cap
68
1
0334324001
Bellows guide, outer
L = 60--240, 420--540 + 300
72
1
0334332003
Ball screw
L = 180
83
2
0334325003
Bellows guide, inner
L = 180--240
88
2
0333441005
Spiral bellows
L = 180--240+ 732
95
4
0334337001
Ball bushing
(W)
96
1
0334331880
Runner
115
1
0334326103
Shaft carrier
f334333s
(W)
24V, 110 rpm
(W)
SKF3201
L = 180
-- 81 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 155 880
Carrier
1
1
0413 596 001
Attachment
2
4
0278 300 180
Insulator
5
1
0413 853 001
Mounting arm
9
2
0154 734 001
Clamp
11
1
0146 967 880
Brake hub
f449155s
Notes
2000 V
-- 82 --
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460881
Contact device
250 mm
1
1
0457457002
Cooling jacket
2
1
0457455002
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457620002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 83 --
(W)
(W)
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460882
Contact device
300 mm
1
1
0457457003
Cooling jacket
2
1
0457455003
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
(W)
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
(W)
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619001
Wear insert (Teflon insert)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619003
Wear insert (Teflon insert)
L=310,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
1
0457620003
Wear insert (Brass tube)
L=308,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 84 --
sida
-- 85 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising