ESAB | A2 Welding heads | Instruction manual | ESAB A2 Welding heads Instrukcja obsługi

ESAB A2 Welding heads Instrukcja obsługi
PL
A2 Welding heads
A2 SF / A2 SF (Twin)/
A2 SG / A2 SG 4WD
Instrukcja obs³ugi
0449 175 101 PL 2009--03--11
Valid for serial no. 136
DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma Esab Welding Equipment AB, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
g³owice spawalnicze A2 SF / A2 SG / A2 SG 4WD od numeru seryjnego 136 spe³niaj± wymagania normy
EN 60292 i EN60204, wed³ug dyrektywy (89/392/EEG) z poprawkami (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--11--01
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G³ówne podzespo³y A2 SF (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G³ówne podzespo³y A2 SF (SAW, Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G³ówne podzespo³y A2 SG (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G³ówne podzespo³y A2 SG 4WD (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis g³ównych zespo³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
7
8
8
9
9
10
3 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
3.2
3.3
3.4
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie piasty hamuj±cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przy³±cza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
4 OBS£UGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Zak³adanie drutu do spawania (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Zak³adanie drutu do spawania (A2 SG 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Wymiana rolki podajnika (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Wymiana rolek podajnika(A2 SG 4 WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Urz±dzenia kontaktowe do spawania ³ukiem krytym pod topnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Urz±dzenia kontaktowe do spawania metod± MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Uzupe³nianie proszku topnika (Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem) . . . . . . . . . . . . . . .
24
Konwersja A2 SF (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem) do spawania metod± MIG/MAG 24
Konwersja A2 SF (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem) do spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym
24
5 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1
5.2
5.3
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dozór codzienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regularnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
6 DIAGNOSTYKA USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.1
6.2
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mo¿liwe usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
7 AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
RYSUNEK WYMIAROWANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 3 --
PL
1
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Upewniæ siê czy kabel zwrotny zosta³ bezpiecznie pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
fhb1safo
-- 4 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯ U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¬Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ºmierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ i uzierniæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiedrich oslon lub
zasion.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materialów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij eksperttów
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
fhb1safo
-- 5 --
PL
2
WPROWADZENIE
2.1
Informacje ogólne
Wszystkie g³owice spawalnicze ujête w niniejszej instrukcji s± przystosowane do
wykonywania z³±czy doczo³owych i spoin pachwinowych metod± SAW oraz MIG/MAG.
G³owice te s± przeznaczone do stosowania ze sterownikiem procesów A2-A6 (PEH) oraz
¼ród³ami pr±du spawania LAF lub TAF firmy ESAB.
2.2
Metoda spawania
2.2.1 Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem (SAW)
Do spawania ³ukiem krytym pod topnikiem zawsze stosuje siê g³owicê spawalnicz± A2 SF.
S
Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem typu light duty.
Metoda spawania ³ukiem krytym pod topnikiem typu light duty ze z³±czem Ø 20 mm
dopuszcza obci±¿enie robocze do 800 A (100%).
Ta wersja mo¿e byæ wyposa¿ona w rolki podajnika do drutu pojedynczego lub podwójnego
(spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym). W przypadku proszkowego drutu rdzeniowego
dostêpne s± rade³kowe rolki podajnika, co gwarantuje równomierne podawanie drutu bez
ryzyka odkszta³ceñ powodowanych du¿ym dociskiem podajnika.
2.2.2 Spawania metod± MIG/MAG
Do spawania metod± MIG/MAG stosuje siê g³owice spawalnicze A2 SG lub A2 SG 4WD.
W przypadku metody MIG/MAG spaw jest chroniony os³on± gazów obojêtnych.
G³owica spawalnicza jest ch³odzona wod±. Woda z systemu ch³odzenia jest dostarczana
przewodami z przeznaczonych do tego celu z³±czy.
2.3
Definicje
Spawanie metod± SAW Spaw jest chroniony w trakcie spawania warstw± topnika.
SAW Light duty
Dopuszcza spawanie przy ni¿szym obci±¿eniu pr±du i
cieñszym drucie.
Spawania metod±
MIG/MAG
Spaw jest chroniony w trakcie spawania os³on± gazów
obojêtnych.
Spawanie ³ukiem
krytym bli¼niaczym
Metoda spawania z wykorzystaniem dwóch drutów w jednej
g³owicy spawalniczej.
fhb1d1oa
-- 6 --
PL
2.4
DANE TECHNICZNE
2.4.1 G³owica spawalnicza A2 SF i A2 SG
A2 SF (SAW)
A2 SG (MIG/MAG)
Obci±¿enie znamionowe 100%:
800A AC/DC
600A AC/DC
¦rednica drutu:
¦rednica drutu:
proszkowy drut rdzeniowy
drut bli¼niaczy
1.6-4.0 mm
1.6-4.0 mm
2x1.2-2.0 mm
0.8-2.5 mm
1.2-3.2 mm
-
Prêdko¶æ podawania drutu:
0.2-9.0 m/min
0.2-16 m/min
Moment hamuj±cy bêbna hamulcowego:
1.5 Nm
1.5 Nm
Maks. ciê¿ar, drut:
2x30 kg
2x30 kg
6l
80° C
--
z systemem rêcznie sterowanych suportów liniowych
z systemem zmechanizowanych suportów liniowych
23 kg
45 kg
23 kg
44 kg
K±t przechy³u bocznego, maks.
25°
25°
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
Pojemno¶æ kosza zasypowego topnika:
(nie wolno nape³niaæ podgrzewanym topnikiem)
Maks. temperatura plastikowego zbiornika topnika:
Ciê¿ar (bez topnika i drutu):
D³ugo¶æ nastawcza suportu*
rêczny
zmechanizowany
*) Wskazówka. Dostêpne w innych d³ugo¶ciach na ¿±danie.
2.4.2 G³owica spawalnicza A2 SG 4WD
A2 SG 4WD (MIG/MAG)
Rodzaj gazu:
Mieszanka/argon
CO2
Dopuszczalne obci±¿enie przy 100%:
600 A DC
650 A DC
1.0-1.6 mm
1.0-1.6 mm
1.0-2.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0-1.6 mm
Prêdko¶æ podawania drutu:
2.0-25 m/min
2.0-25 m/min
Zakres nastawczy, koncentryczny lejek topnika:
±455
±/-455
Moment hamuj±cy piasty hamulca:
1.5 Nm
1.5 Nm
Maks. ciê¿ar drutu:
30 kg
30 kg
Ciê¿ar (bez drutu):
z systemem rêcznie sterowanych suportów liniowych
z systemem zmechanizowanych suportów liniowych
23 kg
45 kg
23 kg
45 kg
Maks. nachylenie boczne (ca³y zespó³):
255
255
D³ugo¶æ nastawcza suportu*
rêczny
zmechanizowany
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
¦rednica drutu:
drut wêglowy/drut niskostopowy
stal nierdzewna
drut rdzeniowy
drut aluminiowy
*) Wskazówka. Dostêpne w innych d³ugo¶ciach na ¿±danie..
fhb1d1oa
-- 7 --
1.0-2.4 mm
PL
2.5
G³ówne podzespo³y A2 SF (SAW)
1.
Podajnik drutu
4.
Rurka kontaktowa
7.
Kosz zasypowy
2.
Zestaw suportów, z
rêcznym sterowaniem
5.
Motor podajnika drutu
8.
Dysza topnika
3.
Zestaw suportów,
zmechanizowanych
6.
Ko³ek prowadz±cy
9.
Uchwyt szpuli z drutem do
spawania
2.6
G³ówne podzespo³y A2 SF (SAW, Twin)
1.
Podajnik drutu
4.
Z³±cze (Twin)
7.
Kosz zasypowy
2.
Zestaw suportów, z
rêcznym sterowaniem
5.
Motor podajnika drutu
8.
Dysza topnika
3.
Zestaw suportów,
zmechanizowanych
6.
Podajnik drutu o mniejszej
¶rednicy
9.
Uchwyt szpuli z drutem do
spawania
Opis g³ównych zespo³ów, patrz strona 10.
fhb1d1oa
-- 8 --
PL
2.7
G³ówne podzespo³y A2 SG (MIG/MAG)
1.
Podajnik drutu
4.
Z³±cze (MIG/MAG)
2.
Zestaw suportów, z rêcznym sterowaniem
5.
Motor podajnika drutu
3.
Zestaw suportów, zmechanizowanych
6.
Uchwyt szpuli z drutem do spawania
2.8
G³ówne podzespo³y A2 SG 4WD (MIG/MAG)
1.
Podajnik drutu z napêdem na cztery ko³a
4.
Z³±cze (MIG/MAG)
2.
Zestaw suportów, z rêcznym sterowaniem
5.
Motor podajnika drutu
3.
Zestaw suportów, zmechanizowanych
6.
Uchwyt szpuli z drutem do spawania
Opis g³ównych zespo³ów, patrz strona 10.
fhb1d1oa
-- 9 --
PL
2.9
Opis g³ównych zespo³ów
2.9.1 Podajnik drutu/Podajnik drutu z napêdem na cztery ko³a
Zespó³ s³u¿y do prowadzenia i podawania drutu do spawania do rurki kontaktowej/z³±cza.
2.9.2 System suportów mechanicznych i zmechanizowanych
Po³o¿enie g³owicy spawalniczej w poziomie i w pionie jest regulowane za pomoc± systemu
suportów liniowych. Ruch obrotowy mo¿na swobodnie regulowaæ za pomoc± suportu
obrotowego.
System suportów zmechanizowanych (suport A6), patrz instrukcja obs³ugi 044 3394 xxx.
2.9.3 Rurka kontaktowa/z³±cze
Przenosi pr±d spawania na drut w trakcie spawania.
2.9.4 Motor podajnika drutu
Motor podajnika drutu s³u¿y do podawania drutu do spawania.
2.9.5 Ko³ek prowadz±cy
Ko³ek prowadz±cy wspomaga pozycjonowanie g³owicy spawalniczej w spoinie.
2.9.6 Prostownik drutu o mniejszej ¶rednicy
Zespó³ s³u¿y do prostowania drutu do spawania o mniejszej ¶rednicy.
2.9.7 Kosz zasypowy/dysza topnika
Topnik jest podawany do kosza zasypowego, sk±d jest nastêpnie przenoszony dysz± na
spawany element.
Ilo¶æ podawanego topnika jest kontrolowana za pomoc± zaworu topnika zamocowanego do
kosza zasypowego topnika.
Patrz Uzupe³nianie topnika na stronie 24 .
2.9.8 Uchwyt szpuli z drutem do spawania
Uchwyt posiada piastê hamuj±c±, na której mocuje siê szpulê z drutem do spawania.
fhb1d1oa
-- 10 --
PL
3
INSTALACJA
3.1
Informacje ogólne
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
OSTRZE¯ENIE!
Obracaj±ce siê czê¶ci mog± spowodowaæ obra¿enia, dlatego
nale¿y zachowaæ du¿± ostro¿no¶æ.
3.2
Monta¿
3.2.1 G³owica spawalnicza
G³owice spawalnicz± mo¿na ³atwo zamontowaæ czterema ¶rubami M12 na wózku
jezdnym wysiêgnika lub na s³upowysiêgniku.
Wskazówka.
Upewniæ siê, czy ¶ruby nie dotykaj± spodu izolatora, którego g³êboko¶æ gwintu wynosi 14
mm.
3.2.2 Suport A6
Informacje o monta¿u/demonta¿u suportu A6, patrz instrukcja obs³ugi 443 394 xxx.
Ta tabliczka jest umieszczona na pokrywie napêdu pionowego.
fhb1i1oa
-- 11 --
PL
3.2.3 Szpula z drutem do spawania (akcesoria)
Szpula z drutem do spawania (1) jest montowana na
pia¶cie hamuj±cej (2).
S
Sprawdziæ, czy uchwyt (3) jest skierowany do góry.
WSKAZÓWKA! Maksymalny k±t cewki zwojowej
wynosi 25° stopni. W przypadku nadmiernych k±tów
mo¿e doj¶æ do zu¿ycia mechanizmu ustalaj±cego
piasty hamulca i zsuniêcia siê cewki zwojowej z
piasty hamulca.
UWAGA!
W celu zapobie¿enia ze¶lizgiwaniu siê cewki elektrody z
piasty hamulca nale¿y zabezpieczyæ cewkê za pomoc±
czerwonego pokrêt³a, które zgodnie z tabliczk± ostrzegawcz±,
umieszczon± jest przy pia¶cie hamulca.
3.3
Ustawienie piasty hamuj±cej
Piasta hamuj±ca jest regulowana przy dostawie. W
przypadku konieczno¶ci dodatkowej regulacji ustawieñ
nale¿y. Ustawiæ piastê hamuj±c± tak, aby po
zatrzymaniu podajnika drut by³ nieco poluzowany.
S
Ustawienie momentu hamuj±cego:
S
Przekrêciæ czerwon± d¼wigienkê w pozycjê blokady.
S
Wsun±æ ¶rubokrêt miêdzy sprê¿yny w pia¶cie.
Aby zmniejszyæ moment hamuj±cy nale¿y obróciæ sprê¿yny w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
Aby zwiêkszyæ moment hamuj±cy nale¿y obróciæ sprê¿yny w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Wskazówka. D³ugo¶æ obrotu obu sprê¿yn musi byæ jednakowa.
fhb1i1oa
-- 12 --
PL
3.4
Przy³±cza
3.4.1 Informacje ogólne
S
Pod³±czenie sterownika procesów A2-A6 (PEH) powinno zostaæ wykonane przez
wykwalifikowanego pracownika.
S
Informacje o pod³±czeniu A6 GMH, patrz instrukcja obs³ugi 0460 671 xxx.
S
Informacje o pod³±czeniu A6 PAV, patrz instrukcja obs³ug 0460 670 xxx.
3.4.2 G³owica spawalnicza A2SG (Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem
SAW)
1. Pod³±czyæ przewód steruj±cy (7) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a sterownikiem
procesów A2-A6 (2).
2. Pod³±czyæ przewód powrotny (11) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a spawanym
elementem (9).
3. Pod³±czyæ przewód spawalniczy (10) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a g³owic±
spawalnicz± (1).
4. Pod³±czyæ przewód pomiarowy (12) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a spawanym
elementem (9).
fhb1i1oa
-- 13 --
PL
3.4.3 G³owica spawalnicza A2SG (Spawanie ³ukowe w os³onie gazów
obojêtnych, MIG/MAG)
1. Pod³±czyæ przewód steruj±cy (7) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a sterownikiem
procesów A2-A6 (2).
2. Pod³±czyæ przewód powrotny (11) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a spawanym
elementem (9).
3. Pod³±czyæ przewód spawalniczy (10) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a g³owic±
spawalnicz± (1).
4. Pod³±czyæ przewód gazowy (5) miêdzy zaworem redukcyjnym (6) a zaworem
gazowym na g³owicy spawalniczej (13).
5. Pod³±czyæ przewody wodne ch³odzenia (3) miêdzy zespo³em ch³odz±cym (4) a
g³owic± spawalnicz± (1).
6. Pod³±czyæ przewód pomiarowy (12) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a spawanym
elementem (9).
fhb1i1oa
-- 14 --
PL
3.4.4 G³owica spawalnicza A2S G 4WD (Spawanie ³ukowe w os³onie gazów
obojêtnych, MIG/MAG)
1. Pod³±czyæ przewód steruj±cy (7) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a sterownikiem
procesów A2-A6 (2).
2. Pod³±czyæ przewód powrotny (11) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a spawanym
elementem (9).
3. Pod³±czyæ przewód spawalniczy (10) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a g³owic±
spawalnicz± (1).
4. Pod³±czyæ przewód gazowy (5) miêdzy zaworem redukcyjnym (6) a zaworem
gazowym na g³owicy spawalniczej (13).
5. Pod³±czyæ przewody wodne ch³odzenia (3) miêdzy zespo³em ch³odz±cym (4) a
g³owic± spawalnicz± (1).
6. Pod³±czyæ przewód pomiarowy (12) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a spawanym
elementem (9).
fhb1i1oa
-- 15 --
PL
4
OBS£UGA
4.1
Informacje ogólne
Ostrze¿enie:
Czy przeczyta³e¶ i przyswoi³e¶ informacje o przepisach BHP?
Nie wolno wcze¶niej przystêpowaæ do obs³ugi urz±dzenia!
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 4. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
S
Rodzaj drutu i proszek topnika lub gaz os³onowy nale¿y dobraæ tak, aby stopiwo by³o
mo¿liwie najbardziej zbli¿one do struktury metalu bazowego.
S
Rozmiar drutu i parametry spawania nale¿y dobieraæ wed³ug warto¶ci zalecanych przez
dostawcê materia³ów spawalniczych.
S
Dok³adne przygotowanie powierzchni spawu ma podstawowe znaczenie dla uzyskania
dobrych efektów spawania.
Wskazówka! Szeroko¶æ spawanej spoiny musi byæ jednolita.
S
Aby ograniczyæ ryzyko pêkania na gor±co, szeroko¶æ spawu powinna byæ wiêksza ni¿
g³êboko¶æ penetracji.
S
Spawanie elementu próbnego nale¿y wykonaæ przy takich samych parametrach
obróbki z³±cza i grubo¶ci blachy, jak w przypadku elementu produkcyjnego.
S
Kontrola i regulacja automatycznego urz±dzenia spawalniczego i ¼ród³a pr±du
spawania, patrz instrukcja obs³ugi sterownika procesów A2-A6 (PEH).
fhb1o1oa
-- 16 --
PL
4.2
Zak³adanie drutu do spawania (A2 SF, A2 SG)
A2 SF (UP)
A2 SF (UP, Twin)
A2 SG (MIG/MAG)
1. Zamocowaæ szpulê z drutem do spawania zgodnie z instrukcj± na stronie 12.
2. Sprawdziæ, czy rozmiar rolki podajnika (1) oraz szczêki stykowej lub koñcówki
kontaktowej (3) odpowiada wybranej ¶rednicy drutu.
3. A2 SF (Twin) i A2 SG:
S
Prze³o¿yæ drut przez prowadnik (8).
4. Podczas spawania z u¿yciem drutu o mniejszej ¶rednicy:
S
Prze³o¿yæ drut przez podajnik drutu o mniejszej ¶rednicy (6).
Sprawdziæ, czy prostownik jest prawid³owo ustawiony. Drut powinien wychodziæ
prosto przez szczêki stykowe lub koñcówkê kontaktow± (3).
5. Przeci±gn±æ koñcówkê drutu przez prostownik (2).
S
W przypadku drutu o ¶rednicy wiêkszej ni¿ 2 mm: wyprostowaæ 0,5 m drutu i
prze³o¿yæ go rêcznie przez prostownik.
6. Umie¶ciæ koñcówkê drutu w rowku rolki podajnika (1).
7. Za pomoc± ga³ki (4) ustawiæ naprê¿enie na rolce podajnika.
Ustawienie naci±gu drutu:
Nale¿y upewniæ siê, ¿e drut nie napotyka na opór podczas przesuwania siê we wk³adzie
uchwytu. Nastêpnie nale¿y ustawiæ docisk rolek dociskowych. Wa¿ne jest aby docisk
nie by³ zbyt du¿y.
W celu przytykaj±c czy nacisk podawania jest prawid³owo ustawiony, mo¿na wysuwaæ
drut przytykaj±c go do jakiego¶ izolowanego przedmiotu, np. do drewnianego klocka.
Po ustawieniu koñcówki stykowej oko³o 20 mm od kawa³ka drewna, rolki podajnika
powinny siê ¶lizgaæ.
WA¯NE!
Nigdy nie nale¿y naprê¿aæ rolek podajnika bardziej, ni¿ wymaga tego równomierna
nadawa. Nadmierne naprê¿enie przyczynia siê do ograniczenia trwa³o¶ci u¿ytkowej
urz±dzenia. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ narzêdzi do naprê¿ania rolek podajnika.
fhb1o1oa
-- 17 --
PL
8. Przesun±æ drut do przodu o 30 mm naciskaj±c
(PEH).
na sterowniku procesów A2-A6
9. Ustawiæ drut dokonuj±c niezbêdnej regulacji ga³k± (5).
S
W celu zapewnienia równomiernej nadawy cienkiego drutu (1,6-2,5 mm) nale¿y
zawsze u¿ywaæ rurki prowadz±cej (7).
S
W przypadku spawania metod± MIG/MAG za pomoc± drutu o ¶rednicy 1,6 mm nale¿y
u¿ywaæ spirali prowadz±cej, wk³adanej do rurki prowadz±cej (7).
fhb1o1oa
-- 18 --
PL
4.3
Zak³adanie drutu do spawania (A2 SG 4WD)
1. Sprawdziæ, czy rozmiar rolek podajnika (1, 4) oraz dyszy stykowej (7) odpowiada
wybranej ¶rednicy drutu.
WSKAZÓWKA!
Rolki podajnika s± oznaczone ¶rednic± poszczególnych rowków (D). Oznaczenie jest
umieszczone po przeciwleg³ej stronie rolki.
2. Odblokowaæ zespó³ dociskowy (10) i podnie¶æ ramiona dociskaj±ce (11).
3. Prze³o¿yæ koñcówkê drutu przez z³±czkê prowadnika drutu (12).
4. Umie¶ciæ koñcówkê drutu w rowku rolki podajnika (1) i prze³o¿yæ j± przez dyszê
po¶redni± (3).
5. Umie¶ciæ koñcówkê drutu w rowku drugiej rolki podajnika (4) i prze³o¿yæ j± przez dyszê
wylotow± (9).
6. Opu¶ciæ ramiona dociskaj±ce (11) i wyregulowaæ naprê¿enie drutu na rolkach
podajnika (1, 4) za pomoc± zespo³u dociskowego (10).
WSKAZÓWKA! Nie dokrêcaæ za mocno.
7. Przesun±æ drut do przodu o 30 mm naciskaj±c
(PEH).
fhb1o1oa
-- 19 --
na sterowniku procesów A2-A6
PL
4.4
Wymiana rolki podajnika (A2 SF, A2 SG)
Drut pojedynczy
S
Zwolniæ ga³ki (3) i (4).
S
Zwolniæ pokrêt³o (2).
S
Zmieniæ rolkê podajnika (1).
Rolki s± oznaczone wed³ug ¶rednicy poszczególnych
drutów.
Drut bli¼niaczy (spawanie ³ukiem krytym bli¼niaczym)
S
Dwurowkow± rolkê podajnika (1) zmienia siê w taki sam sposób, co rolkê
jednorowkow±.
S
Wskazówka! Trzeba równie¿ zmieniæ rolkê dociskow± (5). Standardow± rolkê
dociskow± do drutu pojedynczego zastêpuje specjalnie profilowana rolka dociskowa do
drutu bli¼niaczego.
S
Zamontowaæ rolkê dociskow± ze specjalnym
krótkim wa³kiem (nr. zam. 0146 253 001)
Proszkowy drut rdzeniowy do rolek rade³kowych (akcesoria)
S
Rolkê podajnika (1) i rolkê dociskow± (5) nale¿y wymieniaæ parami w zale¿no¶ci od
¶rednicy stosowanego drutu.
Wskazówka! Do monta¿u rolki dociskowej potrzebny jest specjalny krótki wa³ek (nr.
zam. 0212 901 101).
S
Dokrêciæ umiarkowanie ¶rubê dociskow± (4) tak, aby proszkowy drut rdzeniowy nie
ulega³ odkszta³ceniu.
4.5
Wymiana rolek podajnika(A2 SG 4 WD)
S
Odblokowaæ zespó³ dociskowy (10).
S
Podnie¶æ ramiona dociskaj±ce (11).
S
Odkrêciæ ¶ruby mocuj±ce (2) rolek
podajnika.
S
Wymieniæ rolki podajnika (1, 4).
S
Wyregulowaæ naprê¿enie drutu na nowych
rolkach podajnika.
fhb1o1oa
-- 20 --
PL
4.6
Urz±dzenia kontaktowe do spawania ³ukiem krytym pod
topnikiem
4.6.1 Do drutu pojedynczego 1,6-4,0 mm.
Light duty (D20)
G³owicy spawalniczej A2SF (UP) u¿ywa siê z
nastêpuj±cymi zespo³ami:
S
Podajnik drutu (1)
S
Z³±cze D20 (2)
S
Koñcówka kontaktowa (3) (gwint M10).
Dokrêciæ kluczem koñcówkê kontaktow± (3), aby
zapewniæ uzyskanie odpowiedniego styku.
4.6.2 Do drutu bli¼niaczego 2 x 1,2 - 2,0,
Light Twin (D35)
G³owicy spawalniczej A2 SGF (UP) u¿ywa siê z
nastêpuj±cymi zespo³ami:
S
Podajnik drutu (1)
S
Z³±cze (Twin) D35 (2)
S
Koñcówka kontaktowa (3) (gwint M6)
S
Podajnik drutu o mniejszej ¶rednicy (5)
S
Rurki prowadz±ce (4, 6)
Dokrêciæ kluczem koñcówkê kontaktow± (3), aby
zapewniæ uzyskanie odpowiedniego styku.
Regulacja drutów do spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym:
S
Umie¶ciæ druty w spoinie tak, aby przy obracaniu z³±cza uzyskaæ optymaln± jako¶æ
spawania. Oba druty mo¿na ustawiæ jeden za drugim wzd³u¿ linii spoiny lub w
dowolnej pozycji pod k±tem do 90° wzd³u¿ spoiny, tzn. po jednym drucie z ka¿dej
strony spoiny.
fhb1o1oa
-- 21 --
PL
4.7
Urz±dzenia kontaktowe do spawania metod± MIG/MAG
4.7.1 Do pojedynczego drutu 1.6 - 2.5 mm (D35)
G³owicy spawalniczej A2 SG (MIG/MAG) u¿ywa siê z
nastêpuj±cymi zespo³ami:
S
Podajnik drutu (1)
S
Z³±cze D35 (2)
S
Koñcówka kontaktowa (3) (gwint M10)
Dokrêciæ kluczem koñcówkê kontaktow± (3), aby
zapewniæ uzyskanie odpowiedniego styku.
4.7.2 Do pojedynczego drutu < 1.6 mm (D35)
G³owicy spawalniczej A2 SG (MIG/MAG) u¿ywa siê z
nastêpuj±cymi zespo³ami:
S
Podajnik drutu (1)
S
Z³±cze D35 (2)
S
Koñcówka kontaktowa (3) (gwint M12)
S
Rurki prowadz±ce (4)
Dokrêciæ kluczem koñcówkê kontaktow± (3), aby
zapewniæ uzyskanie odpowiedniego styku.
U¿yæ nastêpuj±cych akcesoriów:
S
Prostownik drutu o mniejszej ¶rednicy (5), który
jest mocowany na górze zacisku podajnika drutu o mniejszej ¶rednicy (1).
S
Spirala prowadz±ca, wk³adana do rurki prowadz±cej (4).
fhb1o1oa
-- 22 --
PL
4.7.3 Do pojedynczego drutu 1,0-2,4 mm (podajnik drutu z napêdem na cztery
ko³a)
G³owicy spawalniczej A2 SG 4 WD (MIG/MAG) u¿ywa
siê z nastêpuj±cymi zespo³ami:
S
Podajnik drutu (5)
S
Koncentryczny lejek topnika D35 (6)
Dokrêciæ koncentryczny lejek topnika (6)
za pomoc± wkrêtu z ³bem sze¶ciok±tnym (8).
S
Dysza kontaktowa (7)
Dokrêciæ dyszê kontaktow±, aby
zapewniæ uzyskanie odpowiedniego
styku.
Wybraæ wk³ad prowadnika drutu o rozmiarze
odpowiadaj±cym rodzajowi zastosowanego drutu.
Koncentryczny lejek topnika, patrz instrukcja obs³ugi
MTW 600 (0449 006 xxx).
fhb1o1oa
-- 23 --
PL
4.8
Uzupe³nianie proszku topnika (Spawanie ³ukiem krytym pod
topnikiem)
1. Zamkn±æ zawór topnika (1) na koszu zasypowym topnika.
2. Wymontowaæ odpylnik cyklonowy na zespole odzyskiwania
topnika, je¶li jest zamontowany.
3. Uzupe³niæ proszek topnika.
WSKAZÓWKA! Proszek topnika musi byæ suchy. W
razie mo¿liwo¶ci nale¿y unikaæ stosowania proszku
spiekalnego topnika na zewn±trz i w warunkach du¿ej
wilgotno¶ci.
4. Umie¶ciæ dyszê topnika w sposób zapobiegaj±cy jej
zagiêciu.
5. Ustawiæ dyszê topnika nad spawem na wysoko¶ci
zapewniaj±cej dostarczenie prawid³owej ilo¶ci topnika.
Warstwa topnika powinna byæ wystarczaj±ca do
zabezpieczenia przed penetracj± ³uku.
4.9
Konwersja A2 SF (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem) do
spawania metod± MIG/MAG
Zestawy konwersyjne, patrz instrukcja obs³ugi 0456 757 xxx.
4.10 Konwersja A2 SF (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem) do
spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym
Zestawy konwersyjne, patrz instrukcja obs³ugi 0456 757 xxx.
fhb1o1oa
-- 24 --
PL
5
KONSERWACJA
5.1
Informacje ogólne
UWAGA!
Je¿eli klient w okresie gwarancji sam dokona jakichkolwiek czynno¶ci naprawczych
przy maszynie, wszelkie zobowi±zania gwarancyjne ze strony dostawcy przestaj±
obowi±zywaæ.
Wskazówka. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno¶ci konserwacyjnych nale¿y
upewniæ siê, czy od³±czono zasilanie z g³ównej sieci zasilaj±cej.
Konserwacja sterownika procesów A2-A6 (PEH), patrz instrukcja obs³ugi 0443 745 xxx..
5.2
Dozór codzienny
S
Ruchome czê¶ci g³owicy spawalniczej nale¿y utrzymywaæ w czysto¶ci.
S
Sprawdziæ, czy dysze kontaktowe, przewody giêtkie i kable elektryczne s± prawid³owo
pod³±czone.
S
Sprawdziæ, czy wszystkie z³±cza ¶rubowe s± dokrêcone oraz, czy kana³ i rolki
prowadnika nie s± zu¿yte lub uszkodzone.
S
Sprawdziæ moment hamuj±cy piasty hamulca. Moment nie mo¿e byæ na tyle ma³y, aby
szpula z drutem obraca³a siê po zatrzymaniu podajnika drutu, ani na tyle du¿y, aby rolki
podajnika siê ¶lizga³y. Przyk³adowo, moment hamuj±cy szpuli 30-kilogramowej
powinien wynosiæ 1,5 Nm.
Ustawienie momentu hamuj±cego, patrz strona 12.
5.3
Regularnie
S
Szczotki motoru podajnika drutu nale¿y sprawdzaæ co trzy miesi±ce. Wymieniæ, gdy
szczotki zu¿yj± siê do grubo¶ci 6 mm.
S
Sprawdziæ suporty i nasmarowaæ je, je¶li siê zacinaj±.
S
Sprawdziæ prowadniki drutu, rolki napêdzaj±ce i koñcówkê kontaktow± w zespole
podajnika drutu.
Wymieniæ wszystkie zu¿yte lub uszkodzone zespo³y, (patrz odrêbna lista czê¶ci
zamiennych na stronie 35).
S
Sprawdziæ dysze gazowe i czy¶ciæ je regularnie z rozprysków spawalniczych.
S
W regularnych odstêpach czasu nale¿y przedmuchaæ kana³ podajnika do czysta i
wyczy¶ciæ dysze gazowe.
S
Aby zapewniæ bezproblemowe dzia³anie podajnika drutu nale¿y w regularnych
odstêpach czasu czy¶ciæ i wymieniaæ zu¿ywalne czê¶ci mechanizmu podajnika.
WSKAZÓWKA. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zbyt silne wstêpne naprê¿enie mo¿e
spowodowaæ nadmierne zu¿ycie rolki dociskowej, rolki podajnika oraz kana³u podajnika.
fhb1m1oa
-- 25 --
PL
6
DIAGNOSTYKA USTEREK
6.1
Informacje ogólne
Wyposa¿enie
S
Instrukcja obs³ugi sterownika procesów A2-A6 (PEH).
Sprawdziæ,
S
czy ¼ród³o zasilania jest pod³±czone do odpowiedniej g³ównej sieci zasilaj±cej
S
czy wszystkie trzy fazy doprowadzaj± odpowiednie napiêcie (kolejno¶æ faz nie ma
znaczenia)
S
S
czy przewody spawalnicze i z³±cza nie s± uszkodzone
czy parametry s± prawid³owo ustawione
S
czy przed rozpoczêciem naprawy od³±czono zasilanie z g³ównej sieci zasilaj±cej
6.2
Mo¿liwe usterki
1. Symptom
Warto¶ci natê¿enia i napiêcia pr±du ulegaj± du¿ym
wahaniom
Przyczyna 1.1
Szczêki stykowe lub dysze s± zu¿yte lub maj± z³y rozmiar.
Action
Wymieniæ szczêki stykowe lub dyszê.
Przyczyna 1.2
Docisk rolki podajnika jest nieodpowiedni.
Czynno¶æ zaradcza
Zwiêkszyæ docisk na rolkach podajnika.
Przyczyna 1.3
Dysza gazowa jest zapchana.
Czynno¶æ zaradcza
Usun±æ rozpryski spawalnicze.
2. Symptom
Posuw drutu jest nierównomierny.
Przyczyna 2.1
Nieprawid³owe ustawienie docisku na rolkach podajnika.
Czynno¶æ zaradcza
Adjust the pressure on the feed rollers.
Przyczyna 2.2
Nieprawid³owa ¶rednica rolek podajnika.
Czynno¶æ zaradcza
Wymieniæ rolki podajnika.
Przyczyna 2.3
Rowki w rolkach podajnika s± zu¿yte.
Czynno¶æ zaradcza
Wymieniæ rolki podajnika.
3. Symptom
Przegrzanie przewodów spawalniczych
Przyczyna 3.1
S³abe po³±czenie elektryczne.
Czynno¶æ zaradcza
Oczy¶ciæ i dokrêciæ wszystkie z³±cza elektryczne.
Przyczyna 3.2
Przekrój poprzeczny przewodów spawalniczych jest zbyt ma³y.
Czynno¶æ zaradcza
U¿yæ przewodów o wiêkszym przekroju poprzecznym lub
zastosowaæ przewody równoleg³e.
fhb1f1oa
-- 26 --
PL
7
AKCESORIA
Jednostka
Nr. zamówienia
Prostownik drutu o mniejszej ¶rednicy
0332 565 880
Zestaw konwersyjny A2 SF do spawania metod+ MIG/MAG
0413 526 881
Zestaw konwersyjny A2SF do spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym z
u¿yciem prostownika drutu o mniejszej ¶rednicy (LD)
0413 541 882
Lampa pilotowa (D20)
0153 143 886
Adapter M6/M10
0147 333 001
W przypadku zastosowania podgrzewanego proszku mo¿na wymieniæ standardowy
zbiornik topnika z plastiku na zbiornik wykonany ze stopu alpaksowego.
Zbiornik topnika ze stopu alpaksowego, 6 l
0413 315 881
8
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Czê¶ci zamienne zamawia siê u najbli¿szego przedstawiciela ESAB patrz ostatnia strona
niniejszej broszury. W zamówieniu nale¿y podaæ typ maszyny, numer seryjny, nazwy
czê¶ci i ich numery katalogowe wg spisu czê¶ci zamiennych na str. 35.
U³atwia to dostawê i gwarantuje otrzymanie w³a¶ciwych czê¶ci.
fhb1a1oa
-- 27 --
Rysunek wymiarowany
A2 SF, Manual Slide kit
dimdoc
-- 28 --
A2 SF, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 29 --
A2 SG, Manual Slide kit
dimdoc
-- 30 --
A2 SG, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 31 --
A2 SG 4WD, Manual Slide kit
dimdoc
-- 32 --
A2 SG 4WD, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 33 --
sida
-- 34 --
Spis czê¶ci zapasowych
SPiS CZʦCI ZAPASOWYCH
A2 SF / A2 SF (Twin)/
A2 SG / A2 SG 4WD
Edition 2009-- 03-- 11
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH
0449 170 881
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 170 882
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 170 884
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 170 885
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 171 880
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH
0449 171 881
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 171 882
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 171 884
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 171 885
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 180 880
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH
0449 180 881
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 180 882
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 180 884
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 180 885
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 181 880
Welding head
A2 SG (4WD, MIG/ MAG) with PEH
0449 181 881
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 181 882
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
0449 181 884
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAV
0449 181 885
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMH
A2SF/A2SG
-- 35 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449170s
-- 36 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 881
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449170s
-- 37 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 882
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449170s
-- 38 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF, SAW
0449170884
Welding head
1
1
0449150890
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
a2s module
6
1
0449153885
Cable kit
a2s--peh--mechtrac
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449170s
-- 39 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SF SAW
0449170885
Welding head
1
1
0449150890
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449170s
-- 40 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 880
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449171s
-- 41 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 881
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449171s
-- 42 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 882
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449171s
-- 43 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A5 SF, SAW, Twin
0449171884
Welding head
1
1
0449150891
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Remote control
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449171s
-- 44 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF, SAW, Twin
0449171885
Welding head
1
1
0449150891
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorizws
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
f449171s
-- 45 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 880
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449180s
-- 46 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 881
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449180s
-- 47 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 882
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449180s
-- 48 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449180884
Welding head
A2SG
1
1
0449150892
Wire feed unit complete
a2 gmaw 2wd module cab
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
180mm
3
1
0449155881
Carrier
a2s module
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
28
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub
28
29
30
31
3
2
1
f449180s
-- 49 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG
0449180885
Welding head
1
1
0449150892
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
29
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub
180mm
29
31
3
2
1
f449180s
-- 50 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 880
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449181s
-- 51 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 881
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 697 880
Joint tracking unit
A6 PAV, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449181s
-- 52 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 882
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0460 884 880
Joint tracking unit
A6 GMH, see separate manual
26
1
0461 215 880
Cable kit
f449181s
-- 53 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG
0449181885
Welding head
1
1
0449150893
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460697880
Joint tracking unit
PAV, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
29
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub heavy duty (a2/a6)
a6
3
1
2
f449181s
-- 54 --
29
31
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG
0449181886
Welding head
1
1
0449150893
Wire feed unit complete
2
1
0449151881
Slide kit, motorized
3
1
0449155881
Carrier
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443741880
Control box
PEH
25
1
0460884880
Joint tracking system
GMH, see separate manual
26
1
0461215880
Cable kit
29
2
0154734001
Clamp
31
1
0146967880
Brake hub
3
1
2
f449181s
-- 55 --
29
31
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
f449150s
D20, L = 260 mm
-- 56 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 881
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
f449150s
Twin, L = 275
-- 57 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 882
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 002
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
0156 800 002
Wire liner
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
22
25
27
f449150s
2
D 14/ 6.3
-- 58 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 883
Wire feed unit complete (Right)
4WD, MIG/ MAG
1
1
0456 424 882
Wire feed unit
12
1
0457 460 881
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
22
0156 800 002
Wire liner
25
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
27
f449150s
2
MTW 600, L=250
D 14/ 6.3
-- 59 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
SAW
0449150890
Wire feed unit complete (Right)
1
1
0147639882
Wire feed unit
2
1
0413072881
Bearing housing
3
1
0215701210
Wedge, flat
4
1
0413517001
Bracket for motor
5
1
0458225001
Motor with tacho
8
1
0218810183
Insulated hand wheel
11
2
0417699001
Clamp
12
1
0413510004
Contact tube
15
1
0145221881
Flux funnel
16
1
0147649882
Flux hopper
17
1
0148487880
Bracket for fluxhopper a6
55
1
0449475001
Bar
f449150s
D20 L=500
-- 60 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449150891
Wire feed unit complete
SAW
1
1
0147639886
Wire feed unit
Twin
2
1
0413072881
Bearing housing
3
1
0215701210
Wedge, flat
4
1
0413517001
Bracket for motor
5
1
0458225001
Motor with tacho
8
1
0218810183
Insulated hand wheel
11
2
0417699001
Clamp
12
1
0334290884
Contact tip
15
1
0153299880
Flux nozzle
16
1
0147649882
Flux hopper
17
1
0148487880
Bracket for fluxhopper
22
2
0156800002
lf--hose
23
1
0145787880
Wire straightener light twin
50
1
0146967880
Brake hub heavy duty
51
1
0413532002
Attachment
52
2
0154734001
Clamp
55
1
0457713001
Bar
60
1
0190790108
Cable lug
71
1
0334278883
Guide tube insert, twin
f449150s
-- 61 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449150892
Wire feed unit complete
1
1
0147639880
Wire feed unit
a6 d35
2
1
0413072881
Bearing housing
a2 tfd/tgd
3
1
0215701210
Wedge, flat
3x3x16
4
1
0413517001
Bracket for motor
a2tfd/tgd1
5
1
0458225002
Motor with tacho
ksv 5035/377
8
1
0218810183
Insulated hand wheel
a6
11
2
0417699001
Clamp
rs/6
12
1
0030465392
Contact tube
a2/a6
20
1
0155300001
Plate for weldaut.
a2tgd1
22
1
0156800002
Lf--hose
d8/4
25
2
0333754001
Hose rubber
d 14/6,3
26
6
0193761002
Hose clamp
d 13/7
27
2
0147336880
Hose connector
a6--a2
55
1
0457713001
Bar
f449150s
-- 62 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449150893
Wire feed unit complete
1
1
0456424882
Wire feed unit
11
2
0417699001
Clamp
12
1
0457460883
Torch water--cold
22
1
0156800002
Lf--hose
25
2
0333754001
Hose rubber
26
6
0193761002
Hose clamp
27
2
0147336880
Hose connector
30
1
0449011001
Support
35
1
0449009002
Attachment
36
1
0449009001
Attachment
41
4
0219504305
Cup spring
43
2
0163139002
Insulator
44
2
0162414002
Insulating tube
22
43
44
35 36
41
11
30
1
12
f449150s
-- 63 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0147 639 882
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
6
2
0212 900 001
Spacer screw
7
4
0215 201 209
O--ring
8
2
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
10
1
0218 810 182
Handwheel
11
3
0332 408 001
Stub shaft
13
3
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601
Spacer screw
16
1
0415 499 001
Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880
Contact clamp
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Remarks
D11.3x2.4
M10
-- 64 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 639 886
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
5
1
0156 530 001
Clamp half
6
1
0212 900 001
Spacer screw
7
2
0215 201 209
O--ring
8
1
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
11
1
0332 408 001
Stub shaft
12
1
0218 524 580
Pressure roller
13
1
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601
Spacer screw
19
2
0219 501 013
Spring washer
28
1
0156 531 001
Clamp half
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Notes
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
-- 65 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0456424882
Feed unit
1
1
0455046003
Gear housing
2
2
0368749881
Pressure device
4
1
0459001880
Pressure arm
5
2
0458999001
Shaft
6
1
0458993001
Torsion spring
8
4
0215702708
Locking washer
9
2
0458722001
Shaft feed roller
10
1
0380351001
Wire guide nippel
Notes
D6
11
1
0455072001
Intermediate nozzle
Di3
12
1
0469837880
Outlet nozzle
2.0 Euro
13
1
0457365001
Current connection
18
1
0455048001
Insulating tube
Euro
19
1
0449008880
Drive unit with tacho
42 V DC
21
4
0459441880
Gear wheel
Euro
22
1
0459440001
Motor gear
Euro
24
1
0469838001
Protective cover
Euro
28
2
0458721001
Locking nut
M6
f456424s
-- 66 --
f456424s
-- 67 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 008 880
Drive unit with tacho
1
1
0455 077 001
Drive unit
2
1
0192 784 001
Pin plug
3
2
0192 784 102
Sleeve
4
2
0193 498 107
Contact block
5
1
0449 063 001
Flat pin with hook
f449008s
Notes
2--pole
2--pole
-- 68 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0413 072 881
Bearing housing with stub shaft
1
1
0413 073 002
Searing housing
2
2
0190 726 003
Ball bearing
3
1
0334 575 001
Stub shaft
4
1
0215 701 014
Betaining ring
5
3
0334 576 001
Spacer
f413072s
Notes
D17
-- 69 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0332 994 883
Flux hopper complete
1
1
0332 837 001
Hopper for flux
6
1
0153 347 881
Flux valve
7
1
00203 017 80
Flux strainer
16
1
0443 383 002
Flux hose
f332994s
Remarks
L= 500
-- 70 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
f333852s
L=275, Heavy Duty
L=366
-- 71 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
f417959s
-- 72 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
f153299s
Notes
-- 73 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145 787 880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001
Case
2
2
0145 789 001
Roller
3
2
0145 790 001
Roller
4
2
0145 791 001
Searing bushing
5
2
0190 240 103
Bearing bushing
6
2
0145 792 001
Screw
9
2
0145 793 001
Runner
10
2
0145 796 002
Screw
11
2
0145 794 001
Knob
13
1
0145 795 001
Link
15
1
0151 287 001
Hose
f145787s
Notes
D12/10
L=600
-- 74 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0030 465 389
Connector
Remarks
2
1
0145 226 001
Insulating sleeve
3
1
0190 680 313
O--ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303
O--ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405
O--ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880
Insert tube
9
1
0334 279 001
Spiral
22
1
0146 099 001
Plug
23
1
0145 534 882
Contact tube
24
1
0145 227 882
Gas nozzle
25
1
0144 998 882
Water hose
39
1
0040 979 804
Extension
f0304653s
L = 108, D20
-- 75 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0456 494 884
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
7
3
0193 021 110
Cable, screened
8
1
0456 489 001
PCB Connector, plug
12
1
0193 054 002
Solenoid valve
20
1
0192 645 002
Bushing
f456494s
Notes
ÖLFLEX, 2x1.5 mm2
42 V
-- 76 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449152s
-- 77 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
413 518-- 880
Slide
1
1
413 519--001
Slide profile
2
1
413 524--001
Bearing bushing
3
1
413 521--001
Runner
5
1
413 522--001
Lead screw
7
1
334 537--002
Crank
9
2
413 523--001
Axis
17
4
190 240--107
Bearing
f413518s
Remarks
-- 78 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
413 506-- 880
Rotary slide
1
1
413 507--001
Flange
2
1
413 508--001
Tensioning ring
3
1
413 509--001
Flange
7
2
2195 043--05
Bellleville spring
8
1
193 571--105
Locking piece
10
1
193 570--123
Locking lever
f413506s
Notes
-- 79 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 151 880
Motorised Slide kit
1
2
0334 333 882
Motorised Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449151s
Notes
180 mm
-- 80 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0334333882
Slide
Inställningslängd = 180
1
8
0190509321
Stop screw
M5x6
4
1
0334341001
End washer
L = 60--540
8
2
0334323003
Steel shaft
L = 180
18
1
0334335003
Slide frame
L = 180
28
1
0334326003
Shaft carrier
L = 180
39
1
0417699001
Clamp
41
1
0334322001
Geared motor
42
1
0334321001
Cover plate
48
1
0193104002
Rivet washer
D16/5x1
50
1
0334328002
Toothed pulley
(Z=19)
51
1
0334342001
Toothed belt
(W)
54
1
0334320001
Belt guard
55
1
0334327001
Friction ring
56
1
0334328001
Toothed pulley
57
2
0219504411
Belleville washer
D31.5/16x1.25
60
1
0334329001
Friction pin
(W)
62
1
0334319001
Motor mount
65
1
0190531201
Ball bearing
66
1
0154457002
Ball bearing cap
68
1
0334324001
Bellows guide, outer
L = 60--240, 420--540 + 300
72
1
0334332003
Ball screw
L = 180
83
2
0334325003
Bellows guide, inner
L = 180--240
88
2
0333441005
Spiral bellows
L = 180--240+ 732
95
4
0334337001
Ball bushing
(W)
96
1
0334331880
Runner
115
1
0334326103
Shaft carrier
f334333s
(W)
24V, 110 rpm
(W)
SKF3201
L = 180
-- 81 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 155 880
Carrier
1
1
0413 596 001
Attachment
2
4
0278 300 180
Insulator
5
1
0413 853 001
Mounting arm
9
2
0154 734 001
Clamp
11
1
0146 967 880
Brake hub
f449155s
Notes
2000 V
-- 82 --
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460881
Contact device
250 mm
1
1
0457457002
Cooling jacket
2
1
0457455002
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457620002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 83 --
(W)
(W)
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460882
Contact device
300 mm
1
1
0457457003
Cooling jacket
2
1
0457455003
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
(W)
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
(W)
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619001
Wear insert (Teflon insert)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619003
Wear insert (Teflon insert)
L=310,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
1
0457620003
Wear insert (Brass tube)
L=308,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 84 --
sida
-- 85 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising