ESAB | A2 Welding heads with Welding Control Unit PEI | Instruction manual | ESAB A2 Welding heads with Welding Control Unit PEI Brugermanual

ESAB A2 Welding heads with Welding Control Unit PEI Brugermanual
DK
A2 Welding heads with
Welding Control Unit PEI
A2 SF / A2 SF (Twin)/ A2 SG
Brugsanvisning
0449 375 101 DK 2009--03--11
Valid for serial no. 240
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S-- 695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at
svejsehoved A2 SF / A2 SG / A2 SG 4WD fra serienummer 136 er i overensstemmelse med standarden EN 60292 og EN 60204 ifølge betingelserne i direktiv
(89/392/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--11--01
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svejsemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddele A2 SF (UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddele A2 SF (UP, Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddele A2 SG (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af hoveddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
7
8
8
9
10
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af bremsenavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isætning af svejsetråd (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af trådrulle (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktudstyr til pulversvejsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktudstyr til MIG/MAG--svejsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyldning af svejsepulver (pulversvejsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygning af A2 SF (pulversvejsning) til MIG/MAG-- svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygning af A2 SF (pulversvejsning) til Twinarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
18
19
20
21
21
21
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Regelmæssigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
6 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mulige fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
7 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 3 --
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
fhb6safd
-- 4 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG
SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS
ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller
iført våde eller fugtige handsker.
S Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt.
S Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE-- /SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og
beskyttende beklædning.
S Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for, at der ikke er antændelige
genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL
S Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM
INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
fhb6safd
-- 5 --
DK
2
INDLEDNING
2.1
Generelt
Alle svejsehoveder, som er medtaget i denne brugsanvisning, er til hhv. UP og
MIG/MAG--svejsning af stump-- og kantsøm.
ESAB‘s svejsehoveder er beregnet til brug sammen med manøvreboks
A2 Welding Control Unit (PEI) og ESAB‘s svejsestrømkilde LAF.
2.2
Svejsemetode
2.2.1
Pulversvejsning (UP)
Til UP--svejsning anvendes altid svejsehoved A2 SF.
S
UP Light duty
UP light duty med en kontaktenhed ∅ 20 mm, der tillader en belastning indtil
800 A (100%).
Denne udførelse kan forsynes med fremførerruller til enkel-- eller dobbelttrådsvejsning (twinarc). Til rørtråd findes der specielle riflede fremføringsruller, som
garanterer en sikker trådfremføring uden risiko for deformation p.g.a højt
fremføringstryk.
2.2.2
MIG/MAG--svejsning
Til MIG/MAG--svejsning anvendes svejsehoved A2 SG.
Ved MIG/MAG--svejsning beskyttes svejsestrengen med beskyttelsesgas.
Svejsehovedet er vandkølet, og kølevandet forbindes via slanger til de hertil
beregnede tilslutninger.
2.3
Definitioner
UP--svejsning
Ved svejsning beskyttes svejsestrengen med en pulverdækning.
UP Light duty
Denne udførelse tillader en lavere belastning af strømmen, og tyndere tråd anvendes ved svejsning.
MIG/MAG-- svejsning
Ved svejsning beskyttes svejsestrengen med beskyttelsesgas.
Twinarc-- svejsning
Svejsning med to tråde i det samme svejsehoved.
fhb6d1da
-- 6 --
DK
2.4
Tekniske data
2.4.1
Svejsehoved A2 SF og A2 SG
A2 SF (UP)
A2 SG (MIG/ MAG)
Tilladt belastning 100 %
800 AAC/DC
600 A AC/DC
Tråddimensioner:
massiv enkelttråd
rørtråd
dobbelttråd
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,0 mm
0.8--2,5 mm
1,2--3,2 mm
--
Trådfremføringshastighed
0,2--9,0 m/min
0,2--16 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
1,5 Nm
Trådvægt, max
2x30 kg
2x30 kg
6l
80° C
---
Vægt (ekskl tråd og pulver)
med med manuelle lineære slæder
med motordrevne lineære slæder
23 kg
45 kg
23 kg
44 kg
Hældning til siden, max.
25_
25_
Slædens indstillingslængde*
manuel
motordreven
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
Pulverbeholderens indhold
(Må ikke fyldes med forvarmet pulver)
Indhold
Maks. temperatur for pulverbeholder (af
plast):
*) OBS anden længde kan bestilles.
fhb6d1da
-- 7 --
DK
2.5
Hoveddele A2 SF (UP)
1.
Trådfremførerværk
4.
Kontaktrør
7.
Pulverbeholder
2.
Slædepakke, manuel
5.
Trådfremførermotor
8.
Pulverrør
3.
Slædepakke, motordreven
6.
Sigtepind
9.
Bærer til trådrulle
2.6
Hoveddele A2 SF (UP, Twin)
1.
Trådfremførerværk
4.
Kontaktenhed (Twin)
7.
Pulverbeholder
2.
Slædepakke, manuel
5.
Trådfremførermotor
8.
Pulverrør
3.
Slædepakke, motordreven
6.
Retteværk til tynd tråd
9.
Bærer til trådrulle
For beskrivelse af hoveddelene, se side 10.
fhb6d1da
-- 8 --
DK
2.7
Hoveddele A2 SG (MIG/MAG)
1.
Trådfremførerværk
4.
Kontaktenhed (MIG/MAG)
2.
Slædepakke, manuel
5.
Trådfremførermotor
3.
Slædepakke, motordreven
6.
Bærer til svejsetråd
For beskrivelse af hoveddelene, se side 10.
fhb6d1da
-- 9 --
DK
2.8
Beskrivelse af hoveddele
2.8.1
Trådfremførerværk/ Trådefremførerværk med firehjulsdrift
Trådfremførerværket anvendes til at fremføre svejsetråden via kontaktrør og
kontaktenhed til svejsefugen.
2.8.2
Henholdsvis manuel og motordreven slædepakke
Svejsehovedets hhv. horisontale og vertikale placering indstilles med
lineærslæderne. Vinkelbevægelsen kan frit indstilles med rundslæden.
For den motordrevne slæde (A6 Slæde), se brugsanvisning 0443 394 xxx.
2.8.3
Kontaktrør / Kontaktenhed
Giver kontakt med svejsetråden for strømoverføring ved svejsning.
2.8.4
Trådfremførermotor
Trådfremførermotoren driver trådfremførerværket.
2.8.5
Sigtepind
Sigtepinden anvendes til at sigte svejsehovedet ind i fugen.
2.8.6
Retteværk til tynd tråd
Tyndtrådsretteværket anvendes til at rette tråden ved anvendelse af tynd tråd.
2.8.7
Pulverbeholder / Pulverrør
Svejsepulveret hældes i Pulverbeholderen og styres derefter til arbejdsstykket via
Pulverrøret.
Pulverstrømmen reguleres med ventilen på pulverbeholderen.
Se “Påfyldning af svejsepulver” på side 21.
2.8.8
Bærer til svejsetråd
Bæreren er forsynet med et bremsenav, på hvilket trådrullen monteres.
fhb6d1da
-- 10 --
DK
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL
Roterende dele frembyder risiko for klemning.
Udvis største forsigtighed.
3.2
Montering
3.2.1
Svejsehoved
Svejsehovedet kan enkelt monteres på en skinnegående vogn eller på en svejsekran
med 4 stk. M12 skruer.
OBS!
Sørg for at skruerne ikke går helt i bund i isolatoren, som har en gevinddybde på
14 mm.
3.2.2
A6 Slæde
For montering/ demontering af A6 Slæde, se brugsanvisning 0443 394 xxx.
Denne mærkning er placeret på den vertikale slæde for hver
svejsehoved.
fhb6i1da
-- 11 --
DK
3.2.3
Trådspole (Tilbehør)
Trådspolen (1) monteres på bremsenavet (2).
Bemærk: Medbringeren (3) peger opad.
S
OBS! Max. hældning for trådspolen er 25°.
Ved for kraftig hældning slides låsemekanismen
på bremsenavet, og trådspolen glider af bremsenavet.
ADVARSEL
For at forhindre at trådspolen glider af bremsenavet:
S Stil bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde
drejegreb, i henhold til instruktionen som sidder ved
bremsenavet.
3.3
Justering af bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til låst
position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet.
OBS! Drej fjedrene lige meget.
fhb6i1da
-- 12 --
DK
3.4
Tilslutninger
3.4.1
Generelt
S
A2 Welding Control Unit (PEI) skal tilsluttes af faguddannet person.
S
For tilslutning af A6 GMH, se brugsanvisning 0460 671 xxx.
S
For tilslutning af A6 PAV, se brugsanvisning 0460 670 xxx.
3.4.2
Svejsehoved A2 SF (Pulverlysbuesvejsning, UP)
1. Forbind styreledningen (7) mellem svejsestrømkilden (8) og styreboksen
A2 Welding Control Unit (2).
2. Forbind returkablet (11) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
3. Forbind svejsekablet (10) mellem svejsestrømkilden (8) og svejsehoved (1).
4. Forbind måleledningen (12) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
fhb6i1da
-- 13 --
DK
3.4.3
Svejsehoved A2 SG (Gas/ Metal-- lysbuesvejsning, MIG/MAG)
1. Forbind styreledningen (7) mellem svejsestrømkilden (8) og styreboksen
A2 Welding Control Unit (2).
2. Forbind returkablet (11) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
3. Forbind svejsekablet (10) mellem svejsestrømkilden (8) og svejsehoved (1).
4. Forbind gasslangen (5) mellem reduktionsventilen (6) og svejsehovedets
gasventil (13).
5. Forbind slangerne til kølevand (3) mellem køleaggregatet (4) og
svejsehoved (1).
6. Forbind måleledningen (12) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
fhb6i1da
-- 14 --
DK
4
DRIFT
4.1
Generelt
Forsigtighed:
Har De læst og forstået sikkerhedsinformationen?
De må ikke benytte maskinen uden at have læst instruktionerne!
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
S
Vælg trådtype og svejsepulver eller beskyttelsesgas, så svejsematerialet i det
store og hele svarer analysemæssigt til grundmaterialet.
S
Vælg tråddimension og svejsedata i henhold til anbefalingerne fra leverandøren
af tilsatsmaterialet.
S
Der kræves omhyggelige forberedelser for at opnå gode svejseresultater.
BEMÆRK! Der må ikke forekomme varierende spaltebredder i svejsefugen.
S
For at undgå risiko for varmerevner skal svejsesømmens bredde være større
end indtrængningsdybden.
S
Svejs altid en prøve med samme fugetype og pladetykkelse som
produktionsarbejdsstykket.
S
Styring og indstilling af svejseautomaten og svejsestrømkilden: se
brugsanvisning for A2 Welding Control Unit (PEI)
fhb6o1da
-- 15 --
DK
4.2
Isætning af svejsetråd (A2 SF, A2 SG)
A2 SF (UP)
A2 SF (UP, Twin)
A2 SG (MIG/MAG)
1. Montér trådrullen ifølge anvisning på side 12.
2. Kontroller, at trådrullen (1) og kontaktkæberne hhv. kontaktdyserne (3) har
korrekt dimension til den valgte tråddimension.
3. For A2 SF (Twin) og A2 SG:
S Isæt svejsetråden i trådlederen (8).
4. Ved svejsning med tynd tråd:
S Isæt svejsetråden i tyndtrådsretteværket (6).
Sørg for, at retteværket er korrekt indstillet, således at tråden kommer lige ud
gennem hhv. kontaktbakkerne og kontaktmundstykket (3).
5. Træk enden af tråden gennem Trådfremførerværket (2).
Ved tråd med større diameter end 2 mm: ret 0,5 m af tråden ud og før den
ned gennem Trådfremførerværket med hånden.
6. Placer enden af tråden i trådrullens (1) spor.
S
7. Indstil trådtrykket mod trådrullen med håndhjulet (4).
Justering af fremføringstrykket:
Begynd med at kontrollere, at tråden ikke går stramt i trådlederen. Indstil derpå
trykket på trådboksens trykruller. Det er vigtigt, at trykket ikke er for stort.
For at kontrollere, at trådtrykket er korrekt indstillet, kan man lade tråden køre ud
mod en isolerende genstand, f.eks. et stykke træ.
Når kontaktspidsen holdes ca. 20 mm. fra træstykket, skal fremføringsrullerne
glide.
VIGTIGT!
Spænd ALDRIG fremføringsrullerne mere end nødvendigt for at få en jævn
fremføring. For kraftig tilspænding reducerer udstyrets holdbarhedstid.
Brug ALDRIG et værktøj ved tilspænding af fremføringsrullerne.
8. Før tråden 30 mm frem med
fhb6o1da
på styreboksen A2 Welding Control Unit (PEI).
-- 16 --
DK
9. Ret tråden ud ved at justere på håndhjulet (5)
S
Brug altid styrerør (7) til sikker fremføring af tynd tråd (1,6 -- 2,5 mm).
S
Ved MIG/MAG--svejsning med tråddimension < 1,6 mm bruges en styrespiral,
der sættes i styrerøret (7) .
fhb6o1da
-- 17 --
DK
4.3
Udskiftning af trådrulle (A2 SF, A2 SG)
Enkelttråd
S
Løsn håndhjulene (3) og (4).
S
Løsn håndhjulet (2).
S
Udskift trådrullen (1).
Rullerne er mærket med tråddimension.
Dobbelttråd (Twin arc)
S
Udskift trådrullen (1) med dobbeltspor på samme måde som ved enkelttråd.
S
BEMÆRK! Udskift også trykrullen (5). Den specielle sfæriske trykrulle til
dobbelttråd erstatter standard trykrullen til enkelttråd.
S
Monter trykrullen med speciel akseltap (best. nr. 046 253 001).
Rørtråd til riflede ruller (Tillbehör)
S
Udskift trådrullen (1) og trykrullen (5) parvist til de enkelte tråddimensioner.
OBS! Der kræves en speciel akseltap til trykrullen (best. nr. 0212 901 101).
S
Spænd trykskruen (4) til med behersket tryk, så rørtråden ikke deformeres.
fhb6o1da
-- 18 --
DK
4.4
Kontaktudstyr til pulversvejsning.
4.4.1
Til enkelttråd 1,6 -- 4,0 mm. Light duty (D20)
Anvend svejsehoved A2 SF (UP) hvor følgende indgår:
S
Trådfremførerværk (1),
S
Kontaktenhed D20 (2)
S
Kontaktdyse (3) (M12--gevind).
Spænd kontaktdysen (3) fast med skruenøgle
for at skabe god kontakt.
4.4.2
Til dobbelttråd 2 x 1,2 -- 2,0 mm, Light Twin (D35)
Anvend svejsehoved A2 SF (UP, Twin) hvor følgende indgår:
S
Trådfremførerværk (1),
S
Kontaktenhed Twin D35 (2)
S
Kontaktdyse (3) (M6--gevind)
S
Retteværk til tynd tråd (5)
S
Styrerøret (4) og (6).
Spænd kontaktdysen (3) fast med skruenøgle
for at skabe god kontakt.
Indstilling af tråden ved Twinarc--svejsning:
S
Indstil trådene i fugen til optimalt svejseresultat ved at dreje kontaktenheden. De
to tråde kan drejes, så de sidder bag hinanden langs fugen eller i valgfri stilling
indtil 90° på tværs af fugen, dvs. en tråd på hver side af fugen.
fhb6o1da
-- 19 --
DK
4.5
Kontaktudstyr til MIG/MAG--svejsning.
4.5.1
Til enkelttråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Anvend svejsehoved A2 SG (MIG/MAG) hvor
følgende indgår:
S
Trådfremførerværk (1),
S
Kontaktenhed D35 (2)
S
Kontaktdyse (3) (M10--gänga).
Spænd kontaktdysen (3) fast med skruenøgle
for at skabe god kontakt.
4.5.2
Til enkelttråd < 1,6 mm (D35)
Anvend svejsehoved A2 SG (MIG/MAG) hvor følgende indgår:
S
Trådfremførerværk (1),
S
Kontaktenhed D35 (2)
S
Kontaktdyse (3) (M12--gänga).
S
Styrerør (4)
Spænd kontaktdysen (3) fast med skruenøgle
for at skabe god kontakt.
Anvend følgende tilbehør:
S
Tyndtrådsretteværk (5) som monteres på
oversiden af klemmen til retterulleværk (1)
S
Styrespiral som sættes ind i styrerøret (4).
fhb6o1da
-- 20 --
DK
4.6
Påfyldning af svejsepulver (pulversvejsning)
1. Luk pulverventilen (1) på pulverbeholderen.
2. Løsn evt. cyklonen til pulversugeren.
3. Påfyld svejsepulver.
OBS!
Svejsepulveret skal være tørt. Undgå så vidt muligt
at bruge agglomerende svejsepulver udendørs og i
fugtige omgivelser.
4. Placer pulverrøret så der ikke kommer knæk på
pulverslangen.
5. Juster pulverdysens højde over svejsebadet, så der
fås en passende pulvermængde.
Pulverlaget skal være så tykt, at der ikke forekommer
gennemslag af lysbuen.
4.7
Ombygning af A2 SF (pulversvejsning) til MIG/MAG-svejsning
Se brugsanvisning til ombygningssæt 0456 756 xxx.
4.8
Ombygning af A2 SF (pulversvejsning) til Twinarc
Se brugsanvisning til ombygningssæt 0456 757 xxx.
fhb6o1da
-- 21 --
DK
5
VEDLIGEHOLDELSE
5.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
OBS! Inden der udføres nogen vedligeholdelse, skal man sørge for, at
netspændingen er slået fra.
For vedligeholdelse af manøvreboks A2 Welding Control Unit (PEI), se
brugsanvisning 0449 331 xxx.
5.2
Dagligt
S
Hold svejsehovedets bevægelige dele rene.
S
Kontrollér, at kontaktmundstykkerne, samtlige elledninger og slanger er
tilsluttede.
S
Kontrollér, at alle skruesamlinger er tilspændte og at styring og fremførerruller
ikke er slidte eller skadede.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lille, at
trådspolen fortsætter med at rotere ved stop af trådfremføring, og det må ikke
være så stort, at fremføringsrullerne glider. Vejledende værdi for bremsemoment
for 30 kg trådspole er 1,5 Nm.
For justering af bremsemomentet se på side 12.
5.3
Regelmæssigt
S
Kontroller trådmotorens kulbørster hvert kvartal. Udskift dem, når de er nedslidt
til 6 mm.
S
Kontroller slæderne og smør dem hvis de klemmer.
S
Kontroller trådfremføringhedens trådstyring, drivruller og kontaktdyse of udskift
slidte eller defekte dele (se reservedelsfortegnelsen på side 29).
S
Kontrollér gasmundstykket og rengør regelmæssigt for svejsesprøjt.
S
Blæs trådleder rene regelmæssigt og rens gasmundstykket.
S
Rengøring og udskiftning af fremførermekanismens sliddele bør ske jævnligt for
at få en problemfri trådfremføring.
Bemærk at for hårdt indstillet forspænding kan medføre unormal slitage på
trykrulle, fremførerrulle og trådleder.
fhb6m1da
-- 22 --
DK
6
FEJLFINDING
6.1
Generelt
Udstyr
S Brugsanvisning styreboks A2 Welding Control Unit (PEI).
Kontroller
S
S
S
S
S
at svejsestrømkilden er indstillet til rigtig netspænding
at samtlige 3 faser er spændingsførende (rækkefølge uden betydning)
at svejsekabler og tilslutninger er ubeskadigede
at betjeningsgrebene står i ønsket stilling
at netspændingen slås fra, inden reparation påbegyndes
6.2
Mulige fejl
1. Symptom
Ampere-- og voltværdier viser store variationer på displayet.
Årsag 1.1
Kontaktkaber hhv. --mundstykke er slidt eller har forkert
dimension.
Afhjælpning
Skift kontaktkaber hhv. --mundstykke.
Årsag 1.2
Trykket på fremføringsrullerne er utilstrækkeligt.
Afhjælpning
Øg trykket på fremføringsrullerne.
Årsag 1.3
Tilstoppet gasmundstykke.
Foranstaltning
Rengør for svejsesprøjt.
2. Symptom
Trådfremføringen er ujævn.
Årsag 2.1
Trykket på fremføringsrullerne er forkert justeret.
Afhjælpning
Juster trykket på fremføringsrullerne.
Årsag 2.2
Forkert dimension på fremføringsrullerne.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
Årsag 2.3
Sporene i fremføringsrullerne er slidt.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
3. Symptom
Svejsekablerne bliver overhedede.
Årsag 3.1
Dårlige elektriske forbindelser.
Afhjælpning
Rens og efterspænd alle elektriske forbindelser.
Årsag 3.2
Svejsekablerne har for lille dimension.
Afhjælpning
Brug større kabeldimensioner eller brug parallelle kabler.
fhb6f1da
-- 23 --
DK
7
TILBEHØR
Benämning:
Artikelnummer:
Retteværk til tynd tråd
0332 565 880
Ombygningssæt A2 SF til MIG/MAG svejsning
0413 526 881
Ombygningssæt A2 SF til Twin med retteværk til tynd tråd (LD)
0413 541 882
Styrelampe (D20)
0153 143 886
Adapter M6/M10
0147 333 001
Ved benyttelse af forvarmet pulver, kan pulverbeholderen af plast udskiftes med en,
der er lavet af en siluminlegering.
Pulverbeholder af siluminlegering, 6 l
0413 315 881
8
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 29.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
fhb6a1da
-- 24 --
Målskitse
A2 SF, Manual Slide kit
dimdoc
-- 25 --
A2 SF, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 26 --
A2 SG, Manual Slide kit
dimdoc
-- 27 --
A2 SG, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 28 --
Reservedelsfortegnelse
Edition 2009-- 03-- 11
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 370 880
Welding head
A2 SF (SAW) with PEI
0449 370 881
Welding head
A2 SF (SAW) with PEI, motorised slide and A6 PAK
0449 370 882
Welding head
A2 SF (SAW) with PEI, motorised slide and A6 GMD
0449 371 880
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEI
0449 371 881
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEI, motorised slide and A6 PAK
0449 371 882
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEI, motorised slide and A6 GMD
0449 380 880
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEI
0449 380 881
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEI, motorised slide and A6 PAK
0449 380 882
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEI, motorised slide and A6 GMD
A2SF/A2SG
-- 29 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW) includes PEI
0449370880
Welding head
1
1
0449150880
Wire feed unit complete
2
1
0449152880
Slide travel kit, manual
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
f449370s
90 mm
L=5 m
PEI
-- 30 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW) includes PEI
0449370881
Welding head
1
1
0449150880
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide travel kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0417587882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449153882
Cable kit
f449370s
180 mm
L=5 m
-- 31 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW) includes PEI
0449370882
Welding head
1
1
0449150880
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0417142880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449153882
Cable kit
f449370s
180 mm
L=5 m
-- 32 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW, Twin) includes PEI
0449371880
Welding head
1
1
0449150881
Wire feed unit complete
2
1
0449152880
Slide travel kit, manual
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
f449371s
90 mm
L=5 m
PEI
-- 33 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW, Twin) includes PEI
0449371881
Welding head
1
1
0449150881
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0417587882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449153882
Cable kit
f449371s
180 mm
L=5 m
-- 34 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW, Twin) includes PEI
0449371882
Welding head
1
1
0449150881
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0417142880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449153882
Cable kit
f449371s
180 mm
L=5 m
-- 35 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG (MIG/MAG) includes PEI
0449380880
Welding head
1
1
0449150882
Wire feed unit complete
2
1
0449152880
Slide travel kit, manual
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
f449380s
90 mm
L=5m
PEI
-- 36 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG (MIG/MAG) includes PEI
0449380881
Welding head
1
1
0449150882
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0417587882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449153882
Cable kit
f449380s
180 mm
L=5m
-- 37 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG (MIG/MAG) includes PEI
0449380882
Welding head
1
1
0449150882
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0417142880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449153882
Cable kit
f449380s
180 mm
L=5m
-- 38 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
f449150s
D20, L = 260 mm
-- 39 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 881
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
f449150s
Twin, L = 275
-- 40 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 882
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 002
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
0156 800 002
Wire liner
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
22
25
27
f449150s
2
D 14/ 6.3
-- 41 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0147 639 882
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
6
2
0212 900 001
Spacer screw
7
4
0215 201 209
O--ring
8
2
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
10
1
0218 810 182
Handwheel
11
3
0332 408 001
Stub shaft
13
3
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601
Spacer screw
16
1
0415 499 001
Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880
Contact clamp
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Remarks
D11.3x2.4
M10
-- 42 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 639 886
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
5
1
0156 530 001
Clamp half
6
1
0212 900 001
Spacer screw
7
2
0215 201 209
O--ring
8
1
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
11
1
0332 408 001
Stub shaft
12
1
0218 524 580
Pressure roller
13
1
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601
Spacer screw
19
2
0219 501 013
Spring washer
28
1
0156 531 001
Clamp half
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Notes
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
-- 43 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0413 072 881
Bearing housing with stub shaft
1
1
0413 073 002
Searing housing
2
2
0190 726 003
Ball bearing
3
1
0334 575 001
Stub shaft
4
1
0215 701 014
Betaining ring
5
3
0334 576 001
Spacer
f413072s
Notes
D17
-- 44 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0332 994 883
Flux hopper complete
1
1
0332 837 001
Hopper for flux
6
1
0153 347 881
Flux valve
7
1
00203 017 80
Flux strainer
16
1
0443 383 002
Flux hose
f332994s
Remarks
L= 500
-- 45 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
f333852s
L=275, Heavy Duty
L=366
-- 46 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
f417959s
-- 47 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
f153299s
Notes
-- 48 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145 787 880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001
Case
2
2
0145 789 001
Roller
3
2
0145 790 001
Roller
4
2
0145 791 001
Searing bushing
5
2
0190 240 103
Bearing bushing
6
2
0145 792 001
Screw
9
2
0145 793 001
Runner
10
2
0145 796 002
Screw
11
2
0145 794 001
Knob
13
1
0145 795 001
Link
15
1
0151 287 001
Hose
f145787s
Notes
D12/10
L=600
-- 49 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0030 465 389
Connector
Remarks
2
1
0145 226 001
Insulating sleeve
3
1
0190 680 313
O--ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303
O--ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405
O--ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880
Insert tube
9
1
0334 279 001
Spiral
22
1
0146 099 001
Plug
23
1
0145 534 882
Contact tube
24
1
0145 227 882
Gas nozzle
25
1
0144 998 882
Water hose
39
1
0040 979 804
Extension
f0304653s
L = 108, D20
-- 50 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0456 494 884
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
7
3
0193 021 110
Cable, screened
8
1
0456 489 001
PCB Connector, plug
12
1
0193 054 002
Solenoid valve
20
1
0192 645 002
Bushing
f456494s
Notes
ÖLFLEX, 2x1.5 mm2
42 V
-- 51 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Rotary slide
f449152s
-- 52 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
413 518-- 880
Slide
1
1
413 519--001
Slide profile
2
1
413 524--001
Bearing bushing
3
1
413 521--001
Runner
5
1
413 522--001
Lead screw
7
1
334 537--002
Crank
9
2
413 523--001
Axis
17
4
190 240--107
Bearing
f413518s
Remarks
-- 53 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
413 506-- 880
Rotary slide
1
1
413 507--001
Flange
2
1
413 508--001
Tensioning ring
3
1
413 509--001
Flange
7
2
2195 043--05
Bellleville spring
8
1
193 571--105
Locking piece
10
1
193 570--123
Locking lever
f413506s
Notes
-- 54 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 151 880
Motorised Slide kit
1
2
0334 333 882
Motorised Slide
2
1
0413 506 880
Rotary slide
f449151s
Notes
180 mm
-- 55 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0334333882
Slide
Inställningslängd = 180
1
8
0190509321
Stop screw
M5x6
4
1
0334341001
End washer
L = 60--540
8
2
0334323003
Steel shaft
L = 180
18
1
0334335003
Slide frame
L = 180
28
1
0334326003
Shaft carrier
L = 180
39
1
0417699001
Clamp
41
1
0334322001
Geared motor
42
1
0334321001
Cover plate
48
1
0193104002
Rivet washer
D16/5x1
50
1
0334328002
Toothed pulley
(Z=19)
51
1
0334342001
Toothed belt
(W)
54
1
0334320001
Belt guard
55
1
0334327001
Friction ring
56
1
0334328001
Toothed pulley
57
2
0219504411
Belleville washer
D31.5/16x1.25
60
1
0334329001
Friction pin
(W)
62
1
0334319001
Motor mount
65
1
0190531201
Ball bearing
66
1
0154457002
Ball bearing cap
68
1
0334324001
Bellows guide, outer
L = 60--240, 420--540 + 300
72
1
0334332003
Ball screw
L = 180
83
2
0334325003
Bellows guide, inner
L = 180--240
88
2
0333441005
Spiral bellows
L = 180--240+ 732
95
4
0334337001
Ball bushing
(W)
96
1
0334331880
Runner
115
1
0334326103
Shaft carrier
f334333s
(W)
24V, 110 rpm
(W)
SKF3201
L = 180
-- 56 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 155 880
Carrier
1
1
0413 596 001
Attachment
2
4
0278 300 180
Insulator
5
1
0413 853 001
Mounting arm
9
2
0154 734 001
Clamp
11
1
0146 967 880
Brake hub
f449155s
Notes
2000 V
-- 57 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising