ESAB | A2 Welding heads with Welding Control Unit PEI | Instruction manual | ESAB A2 Welding heads with Welding Control Unit PEI Brugermanual

ESAB A2 Welding heads with Welding Control Unit PEI Brugermanual
NO
A2 Welding heads with
Welding Control Unit PEI
A2 SF / A2 SF (Twin)/ A2 SG
Bruksanvisning
0449 375 101 NO 2009--03--11
Valid for serial no. 240
FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at
sveisehode A2 SF / A2 SG / A2 SG 4WD fra serienummer 136 er i overensstemmelse med standard EN 60292 og EN 60204 i følge vilkårene i direktiv (89/392/EF) med
tillegg (93/68/EF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--11--01
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveisemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddeler A2 SF (UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddeler A2 SF (UP, Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddeler A2 SG (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse av hoveddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
7
8
8
9
10
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
3.2
3.3
3.4
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av Bremsenavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoplinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lading av sveisetråd (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skift av materuller (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutstyr for UP--sveising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutstyr for MIG/MAG--sveising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfylling av sveisepulver (UP--sveising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygging av A2 SF (UP--sveising) til MIG/MAG--sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygging av A2 SF (UP--sveising) til Twinarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
18
19
20
21
21
21
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
6 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mulige feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
7 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 3 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
fhb6safn
-- 4 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
fhb6safn
-- 5 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Allment
Alle sveisehoder som er tatt med i denne bruksanvisningen er beregnet for
henholdsvis UP-- og MIG/MAG--sveising av brett-- og kileskjøter.
ESABs sveisehoder er beregnet for bruk sammen med betjeningspanelet
A2 Welding Control Unit (PEI) og ESABs sveisestrømskilde LAF.
2.2
Sveisemetode
2.2.1
UP--sveising
For UP--sveising brukes alltid sveisehode A2 SF.
S
UP Light duty
UP light duty med en Kontaktstykke ∅ 20 mm som tillater en belastning opp til
hhv. 800 A (100%).
Denne utførelsen kan forsynes med materuller for enkel-- eller dobbeltrådsveising
(twinarc). For rørtråd finnes spesielle riflede materruller som garanterer sikker
fremmating av tråden uten deformering p.g.a. høye matetrykk.
2.2.2
MIG/MAG--sveising
For MIG/MAG--sveising brukes sveisehode A2 SG.
Ved MIG/MAG--sveising beskyttes sveisestrengen av beskyttelsesgass.
Sveisehodet er vannavkjølt og kjølevannet koples til via slanger til de aktuelle
koplingene.
2.3
Definisjoner
UP--sveising
Ved sveising beskyttes sveisestrengen av et pulverdekke.
UP Light duty
Denne utførelsen tillater en belastning opp til
800 A (100 %), og bruk av tynnere sveisetråd.
MIG/MAG--sveising
Ved sveising beskyttes sveisestrengen av dekkgass.
Twinarc-- sveising
Sveising med to tråder i samme sveisehode.
fhb6d1na
-- 6 --
NO
2.4
Tekniske data
2.4.1
Sveisehode A2 SF og A2 SG
A2 SF (UP)
A2 SG (MIG/MAG)
Tillatt belastning 100 %
800 AAC/DC
600 A AC/DC
Tråddimensjoner:
massiv enkelttråd
rørtråd
dobbelttråd
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,0 mm
0,8--2,5 mm
1,2--3,2 mm
--
Trådmatningshastighet
0,2--9,0 m/min
0,2--16 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
1,5 Nm
Trådvekt, maks
2x30 kg
2x30 kg
6l
80 ° C
---
Vekt uten tråd:
med hånddrevne lineærsleider
med motordrevne lineærsleider
23 kg
45 kg
23 kg
44 kg
Sidelengs helling , max
25_
25_
Sleidens innstillingslengde*
hånddrevet
motordrevet
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
Pulverbeholderens volum
(Må ikke fylles med pulver som er oppvarmet på forhånd.)
Volum
Maks. temperatur plastmatetrakt for flussmiddel:
*) OBS annen lengde kan bestilles.
fhb6d1na
-- 7 --
NO
2.5
Hoveddeler A2 SF (UP)
1.
Trådmateverk
4.
Kontaktrør
7.
Pulverbeholder
2.
Sleidepakke, manuell
5.
Trådmatingsmotor
8.
Pulverrør
3.
Sleidepakke, motordrevet
6.
Siktepinne
9.
Bærearm for trådtrommel
2.6
Hoveddeler A2 SF (UP, Twin)
1.
Trådmateverk
4.
Kontaktstykke (Twin)
7.
Pulverbeholder
2.
Sleidepakke, manuell
5.
Trådmatingsmotor
8.
Pulverrør
3.
Sleidepakke, motordrevet
6.
Retteverk for tynn tråd
9.
Bærearm for trådtrommel
For beskrivelse av hoveddelene se side 10.
fhb6d1na
-- 8 --
NO
2.7
Hoveddeler A2 SG (MIG/MAG)
1.
Trådmateverk
4.
Kontaktstykke (MIG/MAG)
2.
Sleidepakke, manuell
5.
Trådmatingsmotor
3.
Sleidepakke, motordrevet
6.
Bærearm for trådtrommel
For beskrivelse av hoveddelene se side 10.
fhb6d1na
-- 9 --
NO
2.8
Beskrivelse av hoveddeler
2.8.1
Trådmateverk/ Trådmateverk med firehjulsdrift
Trådmateverket brukes for å styre sveisetråden ned i kontaktrøret/kontaktstykket.
2.8.2
Manuelt/Motordrevet mateverk
Sveisehodets horisontale og vertikale plassering stilles inn med lineærsleidene.
Vinkelbevegelsen kan fritt stilles inn med rundsleiden.
For den motordrevne sleiden (A6- sleide) se bruksanvisning 0443 394 xxx.
2.8.3
Kontaktrør / Kontaktstykke
Danner kontakt med sveisetråden for strømoverføring ved sveising.
2.8.4
Trådmatingsmotor
Trådmatingsmotoren brukes til å mate fram sveisetråden.
2.8.5
Siktepinne
Siktepinnen brukes til å sikte inn sveisehodet i fugen.
2.8.6
Retteverk for tynn tråd
Retteverket brukes til å rette tråden ved bruk av tynn tråd.
2.8.7
Pulverbeholder/ Pulverrør
Sveisepulveret helles i pulverbeholderen og styres deretter til arbeidsstykket via
pulverrøret.
Pulvermengden som slippes ned, styres via pulverventilen som sitter på
pulverbeholderen.
Se “Påfylling av sveisepulver på side 21.
2.8.8
Bærearm for trådtrommel
Bærearmen er utstyrt med et bremsenav som trådtrommelen monteres på.
fhb6d1na
-- 10 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Allment
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor
forsiktighet.
3.2
Montering
3.2.1
Sveisehode
Sveisehodet kan enkelt monteres på en skinnegående vogn eller en sveisekran med
4 stk. skruer (M12).
OBS!
Pass på at skruen ikke går i bunnen på isolatoren som har en gjengedybde på
14 mm.
3.2.2
A6 Glider
For montering/ demontering av A6 Glider henvises til bruksanvisning 443 394 xxx.
Denne mærkning er placeret på den vertikale slæde for hver
svejsehoved.
fhb6i1na
-- 11 --
NO
3.2.3
Trådtrommel (Tilbehør)
Trådtrommelen (1) monteres på bremsenavet (2).
Legg merke til at medbringeren (3)
peker oppover.
S
OBS! Max. hældning for trådspolen er 25°.
Ved for kraftig hældning slides låsemekanismen
på bremsenavet, og trådspolen glider af bremsenavet.
ADVARSEL!
For at forhindre at trådtrommelen glider af bremsenavet:
S Still det røde håndtaket i låst stilling, slik etiketten ved
siden av bremsenavet viser.
3.3
Justering av Bremsenavet
Navet er justert ved levering. Ved behov for etterjustering,
følg anvisningene nedenfor. Juster bremsenavet slik at
tråden er noe slak når matingen opphører.
S
Justering av bremsemomentet:
S
Still den røde bryteren i
låst stilling.
S
Før en skrutrekker inn i navets fjær.
Vridning av fjærene med urviseren gir mindre bremsemoment.
Vridning mot urviseren gir større bremsemoment.
OBS! Vri fjærene like mye.
fhb6i1na
-- 12 --
NO
3.4
Tilkoplinger
3.4.1
Allment
S
A2 Welding Control Unit (PEI) må tilkobles av ansvarlig person.
S
For tilkobling av A6 GMH se bruksanvisning 0460 671 xxx.
S
For tilkobling av A6 PAV se bruksanvisning 0460 670 xxx.
3.4.2
Sveisehode A2 SF (pulverbuesveising, UP)
1. Kople til styrekabelen (7) mellom sveisestrømkilden (8) og styreenheten
A2 Welding Control Unit (2).
2. Kople til returlederen (11) mellom sveisestrømkilden (8) og
arbeidsstykket (9).
3. Kople til sveisekabelen (10) mellom sveisestrømkilden (8) og sveisehodet (1).
4. Kople til måleledningen (12) mellom sveisestrømkilden (8) og arbeidsstykket (9).
fhb6i1na
-- 13 --
NO
3.4.3
Sveisehode A2 SG (gassmetallbuesveising, MIG/MAG)
1. Kople til styrekabelen (7) mellom sveisestrømkilden (8) og styreenheten
A2 Welding Control Unit (2).
2. Kople til returlederen (11) mellom sveisestrømkilden (8) og
arbeidsstykket (9).
3. Kople til sveisekabelen (10) mellom sveisestrømkilden (8) og sveisehodet (1).
4. Kople til gasslangen (5) mellom reduksjonsventilen (6) og gassventilen (13) på
sveisehodet.
5. Kople slanger for kjølevann (3) mellom kjøleaggregat (4) og sveisehode (1).
6. Kople måleledningen (12) mellom sveisestrømkilden (8) og arbeidsstykket (9).
fhb6i1na
-- 14 --
NO
4
DRIFT
4.1
Allment
Forsiktig:
Har du lest og forstått sikkerhetsinformasjonen?
Du må ikke ta maskinen i bruk på forhånd!
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
S
Velg trådtype og dekkgass slik at sveiseavsettet analysemessig stort sett
stemmer overens med grunnmaterialet.
S
Velg tråddimensjon og sveisedata i samsvar med anbefalte verdier fra
leverandøren av tilsettmaterialet.
S
Det er nødvendig å forberede fugen godt for å oppnå et bra sveisesresultat.
NB! Varierende spalteåpninger i sveisefugen må ikke forekomme.
S
For å unngå faren for varmesprekker må bredden på sveisen være større enn
inntrengningsdybden.
S
Sveis alltid et prøvestykke med samme fugetype og platetykkelse som
produksjonsarbeidsstykket.
S
Angående manøvrering og innstilling av sveisehodet og sveisestrømkilden se
bruksanvisningen for A2 Welding Control Unit (PEI)
fhb6o1na
-- 15 --
NO
4.2
Lading av sveisetråd (A2 SF, A2 SG)
A2 SF (UP)
A2 SF (UP, Twin)
A2 SG (MIG/MAG)
1. Monter trådtrommelen slik det er vist på side 12.
2. Kontrollere at materullen (1) og kontaktbakker og kontaktmunnstykker (3) har
riktig dimensjon for valgt tråddimensjon.
3. For A2 SF (Twin) og A2 SG:
S
Mat inn sveisetråden i trådlederen (8).
4. Ved sveising med tynn tråd:
S
Mat inn sveisetråden i retteverket for tynn tråd (6).
Se till att riktverkan är rätt inställd så att tråden kommer rakt ut genom
kontaktbackarna resp kontaktmunstycket (3).
5. Dra fram trådes ende gjennom lageret (2).
S
Ved tråd med større diameter enn 2 mm: rett ut 0,5 m av tråden og mat den
inn for hand gjennom lageret.
6. Plassere trådenden i materullerns (1) spor.
7. Still inn trådtrykket mot materullern med rattet (4).
Stille inn trådmatetrykket:
Begynn med å kontrollere at tråden ikke går tregt i trådlederen. Still deretter inn
trykket på mateverkets trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for stort.
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråd mot en
isolert gjenstand, for eksempel en trebit.
Materullene skal slure når du holder kontaktspissen ca. 20 mm fra trestykket.
VIKTIG!
Stram aldri materullene mer enn nødvendig for å oppnå jevn mating.
For mye stramming reduserer utstyrets levetid.
Bruk aldri verktøy for å stramme materullene.
8. Mat tråden 30 mm med
fhb6o1na
på styreenheten A2 Welding Control Unit (PEI).
-- 16 --
NO
9. Rett på tråden ved å justere rattet (5) .
S
Anvend alltid styrerør (7) for sikker mating av tynn tråd (1,6 -- 2,5 mm).
S
Ved MIG/MAG--sveising med tråddimensjon < 1,6 mm må man alltid bruke en
svingkrans, som settes i styrerøret (7).
fhb6o1na
-- 17 --
NO
4.3
Skift av materuller (A2 SF, A2 SG)
Enkelttråd
S
Løsne rattene (3) og (4).
S
Løsne håndratt (2).
S
Skift ut materuller (1). De er merket med den
aktuelle tråddimensjonen.
Dobbelttråd (Twin arc)
S
Skift ut materuller (1) med dobbelt spor på samme måte som for enkelttråd.
S
NB! pgså ut skrift trykkrull (5). Den spesielle sfæriske trykkrullen for dobbelttråd
erstatter standard trykkrull for enkelttråd.
S
Montere trykkrullen med en spesiell akseltapp (best. nr. 0146 253 001).
Rørtråd for ruller med rifler (Tilbehør)
S
Skift ut materuller (1) og trykkrull (5) parvis for aktuelle tråddimensjoner.
OBS! For trykkrullen er en spesiell akseltapp påkrevd
(best. nr. 0212 901 101).
S
Trekk til trykkskruen (4) med måtelig trykk slik at rørtråden ikke blir deformert.
fhb6o1na
-- 18 --
NO
4.4
Kontaktutstyr for UP--sveising.
4.4.1
For enkelttråd 1,6 - 4,0 mm. Light duty (D20)
Bruk sveisehode A2 SF (UP) som består av:
S
Trådmateverk (1)
S
Kontaktstykke D20 (2)
S
Kontaktmunnstykke (3) (M12--gjenge).
Trekk til kontaktmunnstykket (3) med en
nøkkel for å opprettholde god kontakt.
4.4.2
For dobbelttråd 2 x 1,2 - 2,0 mm. Light Twin (D35)
Bruk sveisehode A2 SF (UP, Twin) som består av:
S
Trådmateverk (1)
S
Kontaktstykke Twin D35 (2)
S
Kontaktmunnstykke (3) (M6--gjenger)
S
Retteverk for tynn tråd (5)
S
Styrerør (4, 6).
Trekk til kontaktmunnstykket (3) med en
nøkkel for å opprettholde god kontakt.
Innstilling av tråden ved Twinarc--sveising:
S
Still inn trådene i fugen for å oppnå et optimalt sveiseresultat ved å vri
Kontaktstykke en. Begge trådene kan vris slik at de er plassert etter hverandre i
linje med fugen eller i valgfritt posisjon opp til 90°på tvers av fugen, dvs. en tråd
på hver side av fugen.
fhb6o1na
-- 19 --
NO
4.5
Kontaktutstyr for MIG/MAG--sveising.
4.5.1
For enkelttråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Bruk sveisehode A2 SG (MIG/MAG) som består av:
S
Trådmateverk (1)
S
Kontaktstykke D35 (2)
S
Kontaktmunnstykke (3) (M10--gjenger).
Trekk til kontaktmunnstykket (3) med en
nøkkel for å opprettholde god kontakt.
4.5.2
For enkelttråd < 1,6 mm (D35)
Bruk sveisehode A2 SG (MIG/MAG) som består av:
S
Trådmateverk (1)
S
Kontaktstykke D35 (2)
S
Kontaktmunnstykke (3) (M12--gjenger).
S
Styrerør (4).
Trekk til kontaktmunnstykket (3) med en
nøkkel for å opprettholde god kontakt.
Bruk følgende tilbehør:
S
Retteverket for tynn tråd (5) som monteres på
oversiden av klemmen for trådmateverk (1)
S
Styrespiral som settes inn i styrerøret (4).
fhb6o1na
-- 20 --
NO
4.6
Påfylling av sveisepulver (UP--sveising)
1. Steng pulverventilen (1) på pulverbeholderen.
2. Løsne eventuelt syklonen til pulversugeren.
3. Fyll på sveisepulver.
OBS! Sveisepulveret må være tørt. Hvis mulig,
unngå å anvende agglomerende sveisepulver
utendørs og i fuktige omgivelser.
4. Plassere pulverrøret slik at ikke pulverslangen
vikler seg inn.
5. Juster pulvermunnstykkets høyde over sveiseapparatet,
slik at passende pulvermengde opprettholdes.
Pulverdekningen skal være så tykt at gjennomslag av
lysbuer ikke forekommer.
4.7
Ombygging av A2 SF (UP--sveising) til MIG/MAG--sveising
Se bruksanvisning for ombyggingssett 0456 756 xxx.
4.8
Ombygging av A2 SF (UP--sveising) til Twinarc
Se bruksanvisning for ombyggingssett 0456 757 xxx.
fhb6o1na
-- 21 --
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Allment
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
OBS! Påse at nettspenningen er frakoblet før vedlikehold.
Se bruksanvisning 0449 331 xxx for vedlikehold av bryterskap, A2 Welding Control Unit (PEI).
5.2
Daglig
S
Hold de bevegelige delene i sveisehovodet rene.
S
Sjekk at kontaktmunnstykkene, strømledninger og slanger er koblet til.
S
Sjekk at alle skrueforbindelser er skrudd til og at styre-- og materuller ikke er slitt
eller skadet.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lite at
elektrodespolen fortsetter å rotere når elektrodematingen stopper, og det må
ikke være så høyt at matevalsene glir. Anbefalt bremsemoment for en 30 kg
elektrodespole er 1,5 Nm.
For justering av bremsemomentet se på side 12.
5.3
Periodisk
S
Kontroller elektrodemotorens karbonbørster hvert kvartal. Skift når de er nedslitt
til 6 mm.
S
Kontroller sleidene og smør dem hvis de går tregt.
S
Kontroller elektrodeføringen, drivvalsene og kontaktmunnstykket og skift slitte
eller skadede deler (se reservedelslisten på side 29).
S
Sjekk gassmunnstykket og rens regelmessing for sveisesprut.
S
Blås rent trådlederen regelmessig og rens gassmunnstykket.
S
Rensing og utskiftning av matemekanismens slitedeler bør skje med jevne
mellomrom for å opprettholde problemfri trådmating.
Merk at en for hardt innstilt forspenning kan medføre unormal slitasje på
trykkrulle, materulle og trådleder.
fhb6m1na
-- 22 --
NO
6
FEILSØKING
6.1
Allment
Utstyr
S
Bruksanvisning for bryterskap A2 Welding Control Unit (PEI).
Kontroller
S
S
S
S
S
at sveisestrømkilden er tilkoblet riktig nettspenning
at alle 3 faser er spenningsførende (faserekkefølgen er uten betydning)
at sveiseledningene og tilkoblingene til disse er uskadde
at innstillinger står i ønsket posisjon
at nettspenningen kobles fra før reparasjon påbegynnes
6.2
Mulige feil
1. Symptom
Store variasjoner i ampere-- og voltverdier på displayet.
Årsak 1.1
Kontaktbakker eller --munnstykke er slitt eller har feil dimensjon.
Tiltak
Skift kontaktbakker eller --munnstykke.
Årsak 1.2
Trykket på matevalsene er utilstrekkelig.
Tiltak
Øk trykket på matevalsene.
Årsak 1.3
Tilstoppet gassmunnstykke.
Utbedring
Rens for sveisesprut.
2. Symptom
Elektrodematingen er ujevn.
Årsak 2.1
Trykket på matevalsene er feil justert.
Tiltak
Endre trykket på matevalsene.
Årsak 2.2
Feil dimensjon på matevalsene.
Tiltak
Skift matevalser.
Årsak 2.3
Sporene i matevalsene er slitt.
Tiltak
Skift matevalser.
3. Symptom
Sveiseledningene blir overopphetede.
Årsak 3.1
Dårlige strømtilkoblinger.
Tiltak
Rengjør og trekk til alle strømtilkoplinger.
Årsak 3.2
Sveiseledningene har for liten dimensjon.
Tiltak
Øk ledningsdimensjonen eller bruk parallelle ledninger.
fhb6f1na
-- 23 --
NO
7
TILBEHØR
Benämning:
Artikelnummer:
Fintrådsfører
0332 565 880
Ombygningssett A2 SF til MIG/MAG
0413 526 881
Ombygningssett A2 SF til Twin med fintrådsfører (Light duty)
0413 541 882
Indikatorlampe (D20)
0153 143 886
Adapter M6/M10
0147 333 001
For bruk av forvarmet pulver kan standardmatetrakten for flussmiddel i
plast byttes ut med en trakt i siluminlegering.
Matetrakt for flussmiddel i siluminlegering, 6 l
0413 315 881
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 29.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
fhb6a1na
-- 24 --
Målskisse
A2 SF, Manual Slide kit
dimdoc
-- 25 --
A2 SF, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 26 --
A2 SG, Manual Slide kit
dimdoc
-- 27 --
A2 SG, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 28 --
Reservedelsliste
Edition 2009-- 03-- 11
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 370 880
Welding head
A2 SF (SAW) with PEI
0449 370 881
Welding head
A2 SF (SAW) with PEI, motorised slide and A6 PAV
0449 370 882
Welding head
A2 SF (SAW) with PEI, motorised slide and A6 GMH
0449 371 880
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEI
0449 371 881
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEI, motorised slide and A6 PAV
0449 371 882
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEI, motorised slide and A6 GMH
0449 380 880
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEI
0449 380 881
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEI, motorised slide and A6 PAV
0449 380 882
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEI, motorised slide and A6 GMH
A2SF/A2SG
-- 29 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW) includes PEI
0449370880
Welding head
1
1
0449150880
Wire feed unit complete
2
1
0449152880
Slide travel kit, manual
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
f449370s
90 mm
L=5 m
PEI
-- 30 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW) includes PEI
0449370881
Welding head
1
1
0449150880
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide travel kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0460697880
Joint tracking unit
A6 PAV, see seperate manual
26
1
0461215880
Cable kit
L= 5 m
f449370s
180 mm
L=5 m
-- 31 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW) includes PEI
0449370882
Welding head
1
1
0449150880
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0460884880
Joint tracking unit
A6 GMH, see seperate manul
26
1
0461215880
Cable kit
L= 5 m
f449370s
180 mm
L=5 m
-- 32 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW, Twin) includes PEI
0449371880
Welding head
1
1
0449150881
Wire feed unit complete
2
1
0449152880
Slide travel kit, manual
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
f449371s
90 mm
L=5 m
PEI
-- 33 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW, Twin) includes PEI
0449371881
Welding head
1
1
0449150881
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0460697880
Joint tracking unit
A6 PAV, see seperate manual
26
1
0461215880
Cable kit
L= 5 m
f449371s
180 mm
L=5 m
-- 34 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 SF (SAW, Twin) includes PEI
0449371882
Welding head
1
1
0449150881
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0460884880
Joint tracking unit
A6 GMH, see seperate manual
26
1
0461215880
Cable kit
L= 5 m
f449371s
180 mm
L=5 m
-- 35 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG (MIG/MAG) includes PEI
0449380880
Welding head
1
1
0449150882
Wire feed unit complete
2
1
0449152880
Slide travel kit, manual
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
f449380s
90 mm
L=5m
PEI
-- 36 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG (MIG/MAG) includes PEI
0449380881
Welding head
1
1
0449150882
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0460697880
Joint tracking unit
A6 PAV, see seperate manual
26
1
0461215880
Cable kit
L= 5 m
f449380s
180 mm
L=5m
-- 37 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2SG (MIG/MAG) includes PEI
0449380882
Welding head
1
1
0449150882
Wire feed unit complete
2
1
0449151880
Slide kit, motorized
3
1
0449155880
Carrier
6
1
0449153985
Cable kit
6:2
1
0456493985
Cable
6:3
1
0456504984
Arc welding cable
20
1
0449330880
Control box
PEI
25
1
0460884880
Joint tracking unit
A6 GMH, see seperate manual
26
1
0461215880
Cable kit
L= 5 m
f449380s
180 mm
L=5m
-- 38 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
f449150s
D20, L = 260 mm
-- 39 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 881
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
f449150s
Twin, L = 275
-- 40 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 882
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 002
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
0156 800 002
Wire liner
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
22
25
27
f449150s
2
D 14/ 6.3
-- 41 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147 639 882 Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001 Clamp
6
2
0212 900 001 Spacer screw
7
4
0215 201 209 O--ring
8
2
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
10
1
0218 810 182 Handwheel
11
3
0332 408 001 Stub shaft
13
3
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601 Spacer screw
16
1
0415 499 001 Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880 Contact clamp
30
1
0212 601 110
f147639s
D11.3x2.4
Nut
M10
-- 42 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147 639 886 Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001 Clamp
5
1
0156 530 001 Clamp half
6
1
0212 900 001 Spacer screw
7
2
0215 201 209 O--ring
8
1
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
11
1
0332 408 001 Stub shaft
12
1
0218 524 580 Pressure roller
13
1
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601 Spacer screw
19
2
0219 501 013 Spring washer
28
1
0156 531 001 Clamp half
30
1
0212 601 110
f147639s
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
Nut
M10
-- 43 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0413 072 881 Bearing housing with stub shaft
1
1
0413 073 002 Searing housing
2
2
0190 726 003 Ball bearing
3
1
0334 575 001 Stub shaft
4
1
0215 701 014 Betaining ring
5
3
0334 576 001 Spacer
f413072s
D17
-- 44 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Remarks
0332 994 883 Flux hopper complete
1
1
0332 837 001 Hopper for flux
6
1
0153 347 881 Flux valve
7
1
00203 017 80 Flux strainer
16
1
0443 383 002 Flux hose
f332994s
L= 500
-- 45 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
f333852s
L=275, Heavy Duty
L=366
-- 46 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
f417959s
-- 47 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
f153299s
Notes
-- 48 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0145 787 880 Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001 Case
2
2
0145 789 001 Roller
3
2
0145 790 001 Roller
4
2
0145 791 001 Searing bushing
5
2
0190 240 103 Bearing bushing
6
2
0145 792 001 Screw
9
2
0145 793 001 Runner
10
2
0145 796 002 Screw
11
2
0145 794 001 Knob
13
1
0145 795 001 Link
15
1
0151 287 001 Hose
f145787s
D12/10
L=600
-- 49 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Remarks
0030 465 389 Connector
2
1
0145 226 001 Insulating sleeve
3
1
0190 680 313 O--ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303 O--ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405 O--ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880 Insert tube
9
1
0334 279 001 Spiral
22
1
0146 099 001 Plug
23
1
0145 534 882 Contact tube
24
1
0145 227 882 Gas nozzle
25
1
0144 998 882 Water hose
39
1
0040 979 804 Extension
f0304653s
L = 108, D20
-- 50 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0456 494 884
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
7
3
0193 021 110
Cable, screened
8
1
0456 489 001
PCB Connector, plug
12
1
0193 054 002
Solenoid valve
20
1
0192 645 002
Bushing
f456494s
Notes
ÖLFLEX, 2x1.5 mm2
42 V
-- 51 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Rotary slide
f449152s
-- 52 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
413 518--880
Slide
1
1
413 519--001
Slide profile
2
1
413 524--001
Bearing bushing
3
1
413 521--001
Runner
5
1
413 522--001
Lead screw
7
1
334 537--002
Crank
9
2
413 523--001
Axis
17
4
190 240--107
Bearing
f413518s
Remarks
-- 53 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
413 506-- 880
Rotary slide
1
1
413 507--001
Flange
2
1
413 508--001
Tensioning ring
3
1
413 509--001
Flange
7
2
2195 043--05
Bellleville spring
8
1
193 571--105
Locking piece
10
1
193 570--123
Locking lever
f413506s
Notes
-- 54 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 151 880
Motorised Slide kit
1
2
0334 333 882
Motorised Slide
2
1
0413 506 880
Rotary slide
f449151s
Notes
180 mm
-- 55 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0334333882
Slide
Inställningslängd = 180
1
8
0190509321
Stop screw
M5x6
4
1
0334341001
End washer
L = 60--540
8
2
0334323003
Steel shaft
L = 180
18
1
0334335003
Slide frame
L = 180
28
1
0334326003
Shaft carrier
L = 180
39
1
0417699001
Clamp
41
1
0334322001
Geared motor
42
1
0334321001
Cover plate
48
1
0193104002
Rivet washer
D16/5x1
50
1
0334328002
Toothed pulley
(Z=19)
51
1
0334342001
Toothed belt
(W)
54
1
0334320001
Belt guard
55
1
0334327001
Friction ring
56
1
0334328001
Toothed pulley
57
2
0219504411
Belleville washer
D31.5/16x1.25
60
1
0334329001
Friction pin
(W)
62
1
0334319001
Motor mount
65
1
0190531201
Ball bearing
66
1
0154457002
Ball bearing cap
68
1
0334324001
Bellows guide, outer
L = 60--240, 420--540 + 300
72
1
0334332003
Ball screw
L = 180
83
2
0334325003
Bellows guide, inner
L = 180--240
88
2
0333441005
Spiral bellows
L = 180--240+ 732
95
4
0334337001
Ball bushing
(W)
96
1
0334331880
Runner
115
1
0334326103
Shaft carrier
f334333s
(W)
24V, 110 rpm
(W)
SKF3201
L = 180
-- 56 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 155 880
Carrier
1
1
0413 596 001
Attachment
2
4
0278 300 180
Insulator
5
1
0413 853 001
Mounting arm
9
2
0154 734 001
Clamp
11
1
0146 967 880
Brake hub
f449155s
Notes
2000 V
-- 57 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising