ESAB | A6 SFE1 / SFE2 / SGE1 / SFE1C | Instruction manual | ESAB A6 SFE1 / SFE2 / SGE1 / SFE1C Instrukcja obsługi

ESAB A6 SFE1 / SFE2 / SGE1 / SFE1C Instrukcja obsługi
A6 S Arc Master
A6 S G Master
A6 S Compact 500
A6 SFE1 / A6 SFE2 / A6 SGE1/
A6 SFE1C
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0456 562 101 2009--03--09
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 321
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
POLSKI
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
2 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
191
192
192
193
4 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.1
4.2
4.3
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przy³±cza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
194
194
5 OBS£UGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
5.1
5.2
5.3
5.4
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pocz±tek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konwersja A6 SFE1 (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem)
do spawania metod± MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konwersja A6 SFE1 / A6 SFE2 (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem)
do spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
196
200
200
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6.1
6.2
6.3
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dozór codzienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regularnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 DIAGNOSTYKA USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZʶCI ZUZYWALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCo
-- 189 --
201
201
201
202
203
203
204
207
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORMA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z peln±
odpowiedzialno¶ci±, ¿e automat do spawania A6 SFE1 / A6 SFE2 / A6 SGE1/ A6
SFE1C od numeru seryjnego 740 zgodny jest z norm± EN 60292 wed³ug warunków
ustalonych w dyrektywie (89/392/EEG) z dodatkiem uzupe³niaj±cym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--11--19
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Upewniæ siê czy kabel zwrotny zosta³ bezpiecznie pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
ffa9d1oa
-- 190 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯ U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¬Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ºmierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ i uzierniæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiedrich oslon lub
zasion.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materialów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij eksperttów
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
3
WPROWADZENIE
3.1
Informacje ogólne
Wszystkie g³owice spawalnicze ujête w niniejszej instrukcji s± przystosowane do
wykonywania z³±czy doczo³owych i spoin pachwinowych metod± SAW.
G³owice spawalnicze firmy ESAB typu A6 S s± przeznaczone do stosowania ze
sterownikiem procesów A2-A6 oraz ¼ród³ami pr±du spawania LAF i TAF firmy ESAB.
Po³o¿enie g³owicy spawalniczej w poziomie i w pionie jest regulowane za pomoc± systemu
suportów liniowych.
3.2
Definitions
Spawanie metod± SAW
Spaw jest chroniony w trakcie spawania warstw± topnika.
SAW Heavy duty:
Dopuszcza spawanie pod du¿ym obci±¿eniem pr±du i grubym drutem.
SAW Light duty
Dopuszcza spawanie pod niskim obci±¿eniem pr±du i cienkim drutem.
Spawanie metod±
MIG/MAG
Spaw jest chroniony os³on± gazów obojêtnych w trakcie spawania.
Spawanie typu tandem
Spawanie za pomoc± dwóch g³owic spawalniczych.
Spawanie ³ukiem krytym
bli¼niaczym:
Metoda spawania z wykorzystaniem dwóch drutów w jednej g³owicy
spawalniczej.
ffa9d1oa
-- 191 --
PL
3.3
Dane techniczne
A6 SFE1
UP
LD D20
800 A
1000 A
AC/DC
A6 SFE1
UP
HD D35
1500 A
-AC/DC
A6 SFE2
UP
HD D35
1500 A
-AC/DC
A6 SGE1
MIG/MAG
A6 SFE1C
UP
600 A
-AC/DC
1500 A
-AC/DC
¦rednica drutu:
pojedyczny drut lity
proszkowy drut rdzeniowy
drut bli¼niaczy
1.6--4.0 mm
1.6--4.0 mm
2x1.2--2.0 mm
3.0--6.0 mm
3.0--4.0 mm
2x2.0--3.0mm
3.0--6.0 mm
-2x2.0--3.0mm
0.8--2.5 mm
1.2--3.2 mm
--
-- 4.0 mm
---
Prêdko¶æ podawania drutu:
0.2--4.0 m/min
Dopuszczalne obci±¿enie przy 100%:
60 %
0.2--4.0 m/min
0.2--4.0 m/min
0.2--4.0 m/min
0.2--15 m/min
Moment hamuj±cy bêbna hamulcowego:
1.5 Nm
1.5 Nm
1.5 Nm
1.5 Nm
1.5 Nm
Maks. ciê¿ar, drut:
2x30 kg
2x30 kg
4x30 kg
30 kg
2x30 kg
10 l
10 l
10 l
--
1l
50 kg
50 kg
100 kg
15 kg
50 kg
25_
25_
25_
25_
25_
rêczny
zmechanizowany
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
60 mm
Sta³e natê¿enie ha³asu mierzone w
punkcie A
68 dB
68 dB
68 dB
83 dB
68 dB
Pojemno¶æ kosza zasypowego topnika (nie
wolno nape³niaæ podgrzewanym topnikiem):
Ciê¿ar (bez topnika i drutu):
Maks. nachylenie boczne (ca³y zespó³):
D³ugo¶æ nastawcza suportu*
*) Wskazówka. Dostêpne w innych d³ugo¶ciach na ¿±danie.
3.4
Metoda spawania
Spawanie metod± SAW (SAW)
Do spawania metod± SAW nale¿y zawsze u¿ywaæ g³owicy spawalniczej A6 SF. G³owica
jest dostêpna w nastêpuj±cych wersjach:
S
Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem typu light duty
Metoda spawania ³ukiem krytym pod topnikiem typu light duty ze z³±czem Ø 20 mm
dopuszcza obci±¿enie robocze do 800 A (100%) lub 1000 A (60%).
S
Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem typu heavy duty
Metoda spawania ³ukiem krytym pod topnikiem typu heavy duty ze z³±czem j35 mm,
dopuszcza obci±¿enie robocze do 1500 A.
Ta wersja mo¿e byæ wyposa¿ona w rolki podajnika do drutu pojedynczego lub podwójnego
(spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym). W przypadku proszkowego drutu rdzeniowego
dostêpne s± rade³kowe rolki podajnika, co gwarantuje równomierne podawanie drutu bez
ryzyka odkszta³ceñ powodowanych du¿ym dociskiem podajnika.
Do prac wykonywanych w przestrzeniach zamkniêtych, (wê¿szych ni¿ 50 cm), dostêpna
jest specjalna g³owica spawalnicza typu A6 SFE1C , któr± w razie potrzeby mo¿na
zamontowaæ na zespole Mastertrac.
Spawanie typu tandem (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem)
Do spawania typu tandem nale¿y zawsze u¿ywaæ g³owicy spawalniczej typu A6 SFE2 ,
któr± trzeba pod³±czyæ do dwóch ¼róde³ pr±du spawania i dwóch sterowników procesów
typu A2-A6.
G³owica spawalnicza typu tandem obejmuje 2 pojedyncze g³owice spawalnicze(A6 SF), z
których ka¿da posiada w³asn± koñcówkê kontaktow±. Ka¿da koñcówka kontaktowa
odznacza siê maksymalnym obci±¿eniem znamionowym rzêdu 1500 A.
ffa9d1oa
-- 192 --
PL
Spawanie metod± MIG/MAG
Do spawania metod± MIG/MAG nale¿y zawsze u¿ywaæ g³owicy spawalniczej A6 SG,
dopuszczaj±cej maksymalne obci±¿enie rzêdu 600 A. G³owica spawalnicza jest ch³odzona
wod±. Woda ch³odz±ca jest doprowadzana elastycznymi przewodami z przeznaczonych do
tego celu z³±czy.
3.5
Wyposa¿enie
Kompletna g³owica spawalnicza obejmuje równie¿ motor podajnika (A6 VEC) do nadawy
drutu oraz urz±dzenie kontaktowe, zapewniaj±ce doprowadzenie pr±du do drutu i dobry
styk.
Urz±dzenia kontaktowe s± dostêpne w wielu ró¿nych wersjach.
S
A6 SF s³u¿y do spawania ³ukiem krytym pod topnikiem.
S
A6 SG s³u¿y do spawania metod± MIG/MAG.
Przyk³ad - A6 SFE1 i A6 SFE2
1
2
3
4
5
6
7
Prostownik.
Urz±dzenie kontaktowe sk³adaj±ce siê z
koñcówki kontaktowej, z³±cza i dyszy
topnika.
Suport k±towy.
Suport (zmechanizowany lub rêczny).
Motor z przek³adni± (A6 VEC)
Szpula z drutem do spawania.
Kosz zasypowy (may be fitted with a cyclone)
Przyk³ad - A6 SGE1
1
2
3
4
5
6
7
8
Prostownik.
Urz±dzenie kontaktowe sk³adaj±ce siê ze z³±cza,
dyszy gazowej i elastycznych przewodów wodnych.
Suport k±towy.
Suport (zmechanizowany lub rêczny).
Motor z przek³adni± (A6 VEC)
Szpula z drutem do spawania.
Prostownik cienkiego drutu (akcesoria).
Prowadnik drutu.
ffa9d1oa
-- 193 --
PL
Przyk³ad A6 SFE1C
1
Prostownik.
2
Urz±dzenie kontaktowe sk³adaj±ce siê z koñcówki kontaktowej, z³±cza i dyszy topnika.
3
Suport (zmechanizowany).
4
Motor z przek³adni± (A6 VEC)
5
Kosz zasypowy (1 l).
Instrukcje pod³±czenia do spawania metod± SAW oraz MIG/MAG wynikaj± ze schematu
po³±czeñ na stronie 195.
4
INSTALACJA
4.1
Informacje ogólne
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
OSTRZE¯ENIE!
Obracaj±ce siê czê¶ci mog± spowodowaæ obra¿enia, dlatego
nale¿y zachowaæ du¿± ostro¿no¶æ.
4.2
Mocowanie
Urz±dzenia do spawania automatycznego mo¿na ³atwo zamocowaæ za pomoc± 4 wkrêtów
M10x40 do wózka szynowego lub do zespo³u s³upowysiêgnika.
4.3
Przy³±cza
1. Pod³±czenie sterownika procesów A2-A6 (PEH) powinno zostaæ wykonane przez
wykwalifikowanego pracownika.
2. G³owice spawalnicze A6 nale¿y pod³±czaæ nastêpuj±co:
ffa9d1oa
-- 194 --
PL
Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem (SAW)
S Pod³±czyæ przewód steruj±cy (7) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
sterownikiem procesów A2-A6 (2).
S Pod³±czyæ przewód powrotny (11) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
spawanym elementem (9).
S Pod³±czyæ przewód spawalniczy (10) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
g³owic±spawalnicz±(1).
S Pod³±czyæ przewód pomiarowy (12) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
spawanym elementem (9).
SPAWANIE ³UKOWE METALI W OS³ONIE GAZÓW OBOJÊTNYCH (MIG/MAG)
S Pod³±czyæ przewód steruj±cy (7) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
sterownikiem procesów A2-A6 (2).
S Pod³±czyæ przewód powrotny (11) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
spawanym elementem (9).
S Pod³±czyæ przewód spawalniczy (10) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
g³owic±spawalnicz±(1).
S Pod³±czyæ elastyczny przewód gazu (5) miêdzy zaworem redukcyjnym (6) a
zaworem gazowym na urz±dzeniu do spawania automatycznego (13).
S Pod³±czyæ elastyczne przewody wody ch³odz±cej (3) miêdzy zespo³em
ch³odz±cym (4) a urz±dzeniem do spawania automatycznego (1).
S Pod³±czyæ przewód pomiarowy (12) miêdzy ¼ród³em pr±du spawania (8) a
spawanym elementem (9).
ffa9d1oa
-- 195 --
PL
5
OBS£UGA
5.1
Informacje ogólne
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 190. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
S
S
Rodzaj drutu i proszek topnika lub gaz os³onowy nale¿y dobraæ tak, aby stopiwo by³o
mo¿liwie najbardziej zbli¿one do struktury metalu bazowego.
Rozmiar drutu i parametry spawania.
S
Dok³adne przygotowanie powierzchni spawu ma podstawowe znaczenie dla uzyskania
dobrych efektów spawania.
WSKAZÓWKA! Szeroko¶æ spawanej spoiny musi byæ jednolita.
S
Aby ograniczyæ ryzyko pêkania na gor±co, szeroko¶æ spawu powinna byæ wiêksza ni¿
g³êboko¶æ penetracji.
Spawanie elementu próbnego nale¿y wykonaæ przy takich samych parametrach
obróbki z³±cza i grubo¶ci blachy, jak w przypadku elementu produkcyjnego.
WSKAZÓWKA! Nigdy nie nale¿y wykonywaæ spawania próbnego na elemencie
produkcyjnym.
S
S
S
Kontrola i regulacja automatycznego urz±dzenia spawalniczego i ¼ród³a pr±du
spawania, patrz instrukcja obs³ugi sterownika procesów A2-A6 (PEH).
Wymiana czê¶ci zu¿ywalnych, patrz tabela na stronie 204.
5.2
Pocz±tek pracy
Zak³adanie drutu do spawania
S
Wymontowaæ bêben z drutem do spawania (1)
z piasty bêbna (2) i zdj±æ p³ytkê boczn± (3).
S
S
Umie¶ciæ szpulê z drutem do spawania na bêbnie (1).
Przeci±æ druty mocuj±ce umieszczone dooko³a szpuli
z drutem.
Zamocowaæ p³ytkê boczn± (3).
Zamocowaæ bêben z drutem do spawania (1) na
pia¶cie bêbna (2).
Sprawdziæ, czy uchwyt (4) znajduje siê w prawid³owym po³o¿eniu.
WSKAZÓWKA! Maksymalny k±t cewki zwojowej wynosi 25˚.
W przypadku nadmiernych k±tów mo¿e doj¶æ do zu¿ycia
mechanizmu ustalaj±cego piasty hamulca i zsuniêcia siê cewki
zwojowej z piasty hamulca.
S
S
UWAGA!
W celu zapobie¿enia ze¶lizgiwaniu siê cewki elektrody z
piasty hamulca nale¿y zabezpieczyæ cewkê za pomoc±
czerwonego pokrêt³a, które zgodnie z tabliczk± ostrzegawcz±,
umieszczon± jest przy pia¶cie hamulca.
ffa9d1oa
-- 196 --
PL
S
S
S
S
S
Sprawdziæ, czy rozmiar rolki podajnika (1) oraz szczêki stykowej lub
koñcówki kontaktowej (3) odpowiada wybranej ¶rednicy drutu.
Przeci±gn±æ koñcówkê drutu przez prostownik (2).
W przypadku drutu o ¶rednicy wiêkszej ni¿ 2 mm: wyprostowaæ 0,5
m drutu i prze³o¿yæ go rêcznie przez prostownik.
Umie¶ciæ koñcówkê drutu w rowku rolki podajnika (1).
Za pomoc± ga³ki (7) ustawiæ naprê¿enie na rolce podajnika.
Wskazówka! Nie naprê¿aæ bardziej, ni¿ jest to konieczne do
uzyskania równomiernej nadawy drutu.
Nie wolno odkrêcaæ ¶ruby dociskowej (8). (Dotyczy spawania ³ukiem
krytym pod topnikiem typu heavy duty).
SAW
MIG/MAG
na sterowniku
Przesun±æ drut do przodu o 30 mm naciskaj±c
procesów A2-A6 (PEH).
S Ustawiæ drut dokonuj±c niezbêdnej regulacji ga³k± (6).
W przypadku cienkiego drutu, zarówno pojedynczego, jak i bli¼niaczego,
u¿ywa siê specjalnego prostownika do cienkiego drutu (4).
Sprawdziæ, czy prostownik jest prawid³owo ustawiony. Drut powinien
wychodziæ prosto przez szczêki stykowe lub koñcówkê kontaktow±.
W celu zapewnienia równomiernej nadawy cienkiego drutu (1,6-2,5
mm) nale¿y zawsze u¿ywaæ rurki prowadz±cej (5).
W przypadku spawania metod± MIG/MAG drutem o ¶rednicy < 1,6 mm
nale¿y u¿ywaæ spirali prowadz±cej, wk³adanej do rurki prowadz±cej (5).
Wymiana rolki podajnika
Drut pojedynczy
S Zwolniæ ga³ki (3) i (4).
S Zwolniæ pokrêt³o (2).
S Zmieniæ rolkê podajnika (1).
Rolki s± oznaczone wed³ug ¶rednicy poszczególnych drutów.
Drut bli¼niaczy (spawanie ³ukiem krytym bli¼niaczym)
S Dwurowkow± rolkê podajnika (1) zmienia siê w taki sam sposób, co rolkê
jednorowkow±.
S Wskazówka! Trzeba równie¿ zmieniæ rolkê dociskow± (5).
Standardow± rolkê dociskow± do drutu pojedynczego zastêpuje specjalnie profilowana
rolka dociskowa do drutu bli¼niaczego.
S Zamontowaæ rolkê dociskow± ze specjalnym krótkim wa³kiem
(nr. zam. 0146 253 001).
Proszkowy drut rdzeniowy do rolek rade³kowych (akcesoria)
S
S
S
Rolkê podajnika (1) i rolkê dociskow± (5) nale¿y wymieniaæ parami w zale¿no¶ci od
¶rednicy stosowanego drutu.
WSKAZÓWKA! Do monta¿u rolki dociskowej potrzebny jest specjalny krótki wa³ek
(nr. zam. 0212 901 101).
Dokrêciæ umiarkowanie ¶rubê dociskow± (4) tak, aby proszkowy drut rdzeniowy nie
ulega³ odkszta³ceniu.
ffa9d1oa
-- 197 --
PL
Urz±dzenia kontaktowe do spawania ³ukiem krytym pod topnikiem
S
Do drutu pojedynczego 3.0 - 4.0 mm. Light duty (D20)
U¿yæ prostownika (3), z³±cza (1) D20 z koñcówk± kontaktow± (2)
(gwint M12).
S Dokrêciæ kluczem koñcówkê kontaktow± (2), aby zapewniæ
uzyskanie odpowiedniego styku.
S
Do drutu pojedynczego 1.6 - 2.5 mm Submerged-arc.
Light duty (D20)
U¿yæ prostownika (3), z³±cza (1) D20 z koñcówk± kontaktow± (2)
(gwint M12) i oddzielnego prostownika cienkiego drutu (4) z
rurk± prowadz±c± (6).
S
S
Zamocowaæ zacisk (7) z rurk± prowadz±c± (6) w otworze
M12 na prostowniku (3). Rurka prowadz±c± (6) powinna
oprzeæ siê na koñcówce kontaktowej (2).
S
W razie potrzeby, nale¿y przyci±æ rurkê prowadz±c± (6) do
odpowiedniej d³ugo¶ci tak, aby rolka podajnika (5) mog³a siê
swobodnie obracaæ.
S
Zamocowaæ prostownik cienkiego drutu (4) na górnej
stronie zacisku prostownika (3).
Do drutu pojedynczego 3.0 - 6.0 mm. Heavy duty (D35)
U¿yæ prostownika (3), z³±cza (1) D35 ze szczêkami
stykowymi (2).
S
S
Zamocowaæ jedn± ze szczêk stykowych do nieruchomej
koñcówki kontaktowej (a) za pomoc± do³±czonych ¶rub M5.
S
Zamocowaæ drug± szczêkê stykow± do swobodnej po³ówki
dwucz³onowego z³±cza (b) pod ¶rub± (8) i dokrêciæ mocno w
dó³, aby zapewniæ odpowiedni styk miêdzy szczêkami
stykowymi a drutem.
Do drutu rdzeniowego 1.6 mm - 4.0 mm (D20 i D35) (akcesoria)
W przypadku u¿ycia szczêk stykowych (D35), nie wolno zbyt mocno dokrêcaæ szczêk,
aby unikn±æ ewentualnych odkszta³ceñ drutu rdzeniowego. Sprawdziæ, czy styk z
drutem jest odpowiedni.
S
Regulacja drutu do spawania typu tandem
S
Odleg³o¶æ miêdzy pierwszym a drugim drutem nie mo¿e byæ zbyt du¿a, poniewa¿
w przeciwnym razie zestalenie ¿u¿lu miedzy drutami bêdzie wymaga³o czasu.
S
Sprawdziæ, czy warstwa topnika miêdzy pierwszym a drugim drutem jest
odpowiednia.
ffa9d1oa
-- 198 --
PL
S
Do drutów bli¼niaczych 2 x 2.0 - 3.0 Heavy Twin (D35)
(akcesoria)
U¿yæ prostownika (3), z³±cza (1) D35 ze szczêkami stykowymi
(2).
S
S
Zamocowaæ pierwsz± szczêkê stykow± do nieruchomego
z³±cza (a) za pomoc± dostarczonych ¶rub M5.
S
Zamocowaæ drug± szczêkê stykow± do swobodnej po³ówki
dwucz³onowego z³±cza (b) pod ¶rub± (8) i dokrêciæ mocno w
dó³, aby zapewniæ odpowiedni styk miêdzy szczêkami a
drutem.
Do drutu bli¼niaczego 2 x 1.2 - 2.0 mm, Light Twin (D35) (akcesoria)
U¿yæ prostownika (3), z³±cza (1) D35 z podwójnym
³±cznikiem (9) i 2 koñcówkami kontaktowymi (2) (gwinty M6) oraz
oddzielnego prostownika cienkiego drutu (4) z dwoma rurkami
prowadz±cymi (6).
S
Zamocowaæ podwójny ³±cznik (9) koñcówek stykowych
M6 (2) do nieruchomej po³ówki dwucz³onowego z³±cza
(1) za pomoc± ¶rub M5.
S
Zamocowaæ zacisk (7) z rurk± prowadz±c± (6) w otworze
M12 na standardowym prostowniku (3). Rurka prowadz±c±
powinna oprzeæ siê na podwójnym ³±czniku (9) koñcówki
kontaktowej (2).
S
Dokrêciæ kluczem koñcówkê kontaktow± (2), aby zapewniæ
uzyskanie odpowiedniego styku.
S
W razie potrzeby, nale¿y przyci±æ rurkê prowadz±c± (6) do
odpowiedniej d³ugo¶ci tak, aby rolka podajnika (5) mog³a siê
swobodnie obracaæ.
S
Regulacja drutów do spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym:
S
ffa9d1oa
Oba druty mo¿na ustawiæ jeden za drugim wzd³u¿ linii spoiny lub w dowolnej
pozycji pod k±tem do 90_wzd³u¿ spoiny, tzn. po jednym drucie z ka¿dej strony
spoiny.
-- 199 --
PL
Urz±dzenie kontaktowe do spawania metod± MIG/MAG
Do drutu pojedynczego 1.6 - 2.5 mm (D35)
U¿yæ prostownika (3), z³±cza (1) D35 z koñcówk±
kontaktow± (2) (gwint M10).
S Dokrêciæ kluczem koñcówkê kontaktow± (2), aby zapewniæ
uzyskanie odpowiedniego styku.
S Zamocowaæ zacisk (7) z rurk± prowadz±c± (6) w otworze
M12 na standardowym prostowniku (3). Rurka prowadz±c±
(6) powinna oprzeæ siê na koñcówce kontaktowej (2).
S W razie potrzeby, nale¿y przyci±æ rurkê prowadz±c± (6) do
odpowiedniej d³ugo¶ci tak, aby rolka podajnika (5) mog³a siê
swobodnie obracaæ.
S Do drutu pojedynczego < 1.6 mm (D35)
U¿yæ prostownika (3), z³±cza (1) D35 z koñcówk± kontaktow± (2)
(gwint M12), prostownika cienkiego drutu (4) z rurk±
prowadz±c± (6) i spiral± prowadz±ca, wk³adan± do rurki
prowadz±cej (6).
S Zamocowaæ zacisk (7) z rurk± prowadz±c± (6) w otworze
M12 na standardowym prostowniku (3). Rurka prowadz±c±
(6) powinna oprzeæ siê na koñcówce kontaktowej (2).
S W razie potrzeby, nale¿y przyci±æ rurkê prowadz±c± (6) do
odpowiedniej d³ugo¶ci tak, aby rolka podajnika (5) mog³a siê
swobodnie obracaæ.
S Zamocowaæ prostownik cienkiego drutu (4) na górnej stronie
zacisku prostownika (3).
S Pod³±czyæ wodê ch³odz±c± i gaz (spawanie metod± MIG/MAG).
Uzupe³nianie proszku topnika (Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem)
S
S
S
S
S
S
Zamkn±æ zawór topnika na koszu zasypowym topnika.
Wymontowaæ odpylnik cyklonowy na zespole odzyskiwania topnika, je¶li jest
zamontowany.
Wymontowaæ odpylnik cyklonowy na zespole odzyskiwania topnika, je¶li jest
zamontowany. Wskazówka Proszek topnika musi byæ suchy. W razie mo¿liwo¶ci
nale¿y unikaæ stosowania proszku spiekalnego topnika na zewn±trz i w warunkach
du¿ej wilgotno¶ci.
Umie¶ciæ dyszê topnika w sposób zapobiegaj±cy jej zagiêciu.
Ustawiæ dyszê topnika nad spawem na wysoko¶ci zapewniaj±cej dostarczenie
prawid³owej ilo¶ci topnika.
Warstwa topnika powinna byæ wystarczaj±ca do zabezpieczenia przed penetracj± ³uku.
5.3
Konwersja A6 SFE1 (spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem)
do spawania metod± MIG/MAG
Z³o¿yæ zestaw konwersyjny wed³ug do³±czonej instrukcji.
5.4
Konwersja A6 SFE1 / A6 SFE2 (spawanie ³ukiem krytym pod
topnikiem) do spawania ³ukiem krytym bli¼niaczym
Z³o¿yæ zestaw konwersyjny wed³ug do³±czonej instrukcji.
ffa9d1oa
-- 200 --
PL
6
KONSERWACJA
6.1
Informacje ogólne
OSTRZE¯ENIE! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno¶ci konserwacyjnych nale¿y
upewniæ siê, czy od³±czono zasilanie z g³ównej sieci zasilaj±cej.
Konserwacja sterownika procesów A2-A6 (PEH), patrz instrukcja obs³ugi 0443 745 xxx..
6.2
S
S
S
S
Dozór codzienny
Usun±æ topnik i zabrudzenia z ruchomych czê¶ci urz±dzenia spawalniczego.
Sprawdziæ, czy koñcówka kontaktowa oraz wszystkie przewody elektryczne s±
pod³±czone.
Sprawdziæ, czy wszystkie z³±cza ¶rubowe s± dokrêcone oraz, czy prowadnice i rolki
napêdowe nie s± nadmiernie zu¿yte lub uszkodzone.
Sprawdziæ moment hamuj±cy piasty hamulca. Moment nie mo¿e byæ na tyle ma³y, aby
szpula z drutem obraca³a siê po zatrzymaniu podajnika drutu, ani na tyle du¿y, aby rolki
podajnika siê ¶lizga³y. Przyk³adowo, moment hamuj±cy szpuli 30-kilogramowej
powinien wynosiæ 1,5 Nm.
Ustawienie momentu hamuj±cego:
S Ustawiæ przycisk blokady (2) w
po³o¿eniu blokady.
S Wsun±æ ¶rubokrêt miêdzy sprê¿yny w
pia¶cie.
S Obrócenie sprê¿yn (1) zgodnie z
ruchem wskazówek zegara zmniejsza
moment hamuj±cy.
S Obrócenie sprê¿yn przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiêksza moment
hamuj±cy.
Uwaga! D³ugo¶æ obrotu obu sprê¿yn musi byæ jednakowa.
6.3
Regularnie
S
Szczotki motoru podajnika drutu nale¿y sprawdzaæ co trzy miesi±ce. Wymieniæ, gdy
szczotki zu¿yj±siê do grubo¶ci 6 mm.
S
Sprawdziæ suporty i nasmarowaæ je, je¶li siê zacinaj±.
S
Sprawdziæ prowadniki drutu, rolki napêdzaj±ce i koñcówkê kontaktow±w zespole
podajnika drutu. Wymieniæ wszystkie zu¿yte lub uszkodzone zespo³y, (patrz odrêbna
lista czê¶ci zamiennych na stronie 207).
ffa9d1oa
-- 201 --
PL
7
DIAGNOSTYKA USTEREK
Wyposa¿enie S
Sprawdziæ,
Instrukcja obs³ugi sterownika procesów A2-A6.
S
Instrukcja obs³ugi motoru z przek³adni± A6 VEC, nr. zam. 0443 393.
S
czy ¼ród³o zasilania jest pod³±czone do odpowiedniej g³ównej sieci
zasilaj±cej
S
czy wszystkie trzy fazy doprowadzaj± odpowiednie napiêcie (kolejno¶æ
faz nie ma znaczenia)
S
czy przewody spawalnicze i z³±cza nie s± uszkodzone
S
czy parametry s± prawid³owo ustawione
S
czy przed rozpoczêciem naprawy od³±czono zasilanie z
g³ównej sieci zasilaj±cej.
Mo¿liwe usterki
1. Symptom
Warto¶ci natê¿enia i napiêcia pr±du ulegaj± du¿ym wahaniom.
Przyczyna 1.1
Szczêki stykowe lub dysze s± zu¿yte lub maj± z³y rozmiar.
Czynno¶æ zaradcza Wymieniæ szczêki stykowe lub dyszê.
Przyczyna 1.2
Docisk rolki podajnika jest nieodpowiedni.
Czynno¶æ zaradcza Zwiêkszyæ docisk na rolkach podajnika.
2. Symtom
Posuw drutu jest nierównomierny.
Przyczyna 2.1
Nieprawid³owe ustawienie docisku na rolkach podajnika.
Czynno¶æ zaradcza Wyregulowaæ docisk rolek prowadz±cych.
Przyczyna 2.2
Nieprawid³owa ¶rednica rolek podajnika.
Czynno¶æ zaradcza Wymieniæ rolki podajnika.
Przyczyna 2.3
Rowki w rolkach podajnika s± zu¿yte.
Czynno¶æ zaradcza Wymieniæ rolki podajnika.
3. Symtom
Przegrzanie przewodów spawalniczych.
Przyczyna 3.1
S³abe po³±czenie elektryczne.
Czynno¶æ zaradcza Oczy¶ciæ i dokrêciæ wszystkie z³±cza elektryczne.
Przyczyna 3.2
Przekrój poprzeczny przewodów spawalniczych jest zbyt ma³y.
Czynno¶æ zaradcza U¿yæ przewodów o wiêkszym przekroju poprzecznym lub zastosowaæ przewody
równoleg³e.
ffa9d1oa
-- 202 --
PL
8
AKCESORIA
Suport rêczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0154 465 xxx
Suport zmechanizowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0334 333 xxx
Suport k±towy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0671 171 580
Urz±dzenie kontaktowe do drutu bli¼niaczego 2x1.2 - 2x2.0 Light duty . . . . . . . . . . 0333 852 881
Urz±dzenie kontaktowe do drutu bli¼niaczego 2x2.0 - 2x2.5-3.0 Heavy duty . . . . . 0417 959 881
Prostownik drutu o mniejszej ¶rednicy do drutu pojedynczego . . . . . . . . . . . . . . . . . 0332 565 880
Zestaw konwersyjny A6 SFE1 do spawania metod± MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . 0334 299 890
Zestaw konwersyjny A6 SFE1/A6 SFE2 do spawania ³ukiem krytym
bli¼niaczym z u¿yciem prostownika drutu o mniejszej ¶rednicy (LD) . . . . . . . . . . . . . 0334 291 888
Zestaw konwersyjny A6 SFE1/A6 SFE2 do Twin (HD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0334 291 889
Lampa pilotowa (D20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0153 143 885
Adapter M6/M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0147 333 001
9
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Czê¶ci zamienne zamawia siê u najbli¿szego przedstawiciela ESAB patrz ostatnia strona
niniejszej broszury. W zamówieniu nale¿y podaæ typ maszyny, numer seryjny, nazwy
czê¶ci i ich numery katalogowe wg spisu czê¶ci zamiennych na str. 207.
U³atwia to dostawê i gwarantuje otrzymanie w³a¶ciwych czê¶ci.
ffa9d1oa
-- 203 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising