ESAB PAV Používateľská príručka


Add to my manuals
18 Pages

advertisement

ESAB PAV Používateľská príručka | Manualzz

PAV

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso

0460670 001 08--11--03

Manual de instruções

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò Instrukcja obs³ugi Kezelési utasítások Návod k pou¾ívání Navod na pouitie Lieto¹anas pamàcïba Eksploatavimo instrukcijos Priruènik s uputama Manualul de instrucþiuni

Valid for serial no. 0845--xxx--xxxx

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89 ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163 ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 SLOVENSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188 LATVIE©U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213 HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225 Rumanian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Į Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.

Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.

Výrobca si vyhradzuje právo na uskutoènenie zmien bez upovedomenia.

Tiek paturºtas tiesïbas bez iepriek¹ºja brïdinàjuma izmainït specifikàcijas.

mon ė pasilieka teis ę keisti specifikacijas be į sp ė jimo.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Rights reserved to alter specifications without notice.

237

-- 2 --

Enheten är provad av ESAB i en allmän inkoppling.

Ansvaret för den slutliga inkopplingens säkerhet och funktion åligger Intergratören.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enheden er testet af ESAB i en generel forbindelse.

Ansvaret for den endelige forbindelses sikkerhed og funktion påhviler integratoren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enheten er testet av ESAB i en generell tilkobling. Den som integrerer systemet, har ansvaret for sik kerheten og funksjonen ved den endelige tilkoblingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESAB on koekäyttänyt yksikön yleisessä sähköliitännässä.

Vastuu lopullisen kytkennän turvallisuudesta ja toimimisesta on integraattorilla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The unit is tested by ESAB in a general purpose operation.

Responsibility for the safety and function of the final operation remains with the Integrator.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Einheit wurde von ESAB in einer allgemeinen Schaltung geprüft.

Die Verantwortung für die Sicherheit und Funktion der letztendlichen Schaltung liegt beim Integrator.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L’unité est testée par ESAB sur un raccordement général.

L’Intégrateur est le seul responsable de la sécurité et du fonctionnement du raccordement définitif.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De eenheid werd door ESAB getest in een algemene schakeling.

Diegene die de uiteindelijke schakeling uitvoert is aansprakelijk voor de veiligheid en werking ervan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La unidad ha sido probada por ESAB en una conexión general.

La seguridad y la funcionalidad de la conexión final son responsabilidad del Integrador.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L’unità è stata testata da ESAB in un impianto generico.

La sicurezza e il funzionamento dell’impianto finale sono di responsabilità dell’installatore.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A unidade foi testada pela ESAB numa ligação de carácter geral.

O integrador é responsável pela segurança da ligação final e pelo funcionamento.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ç ìïíÜäá åßíáé äïêéìáóìÝíç áðü ôçí ESAB óå ìå êïéíÞ óýíäåóç.

Ç åõèýíç ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé ëåéôïõñãßá ôçò ôåëéêÞò óýíäåóçò åßíáé ôïõ ïëïêëçñùôÞ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednostka zosta³a przetestowana przez firmê ESAB dla ogólnej konfiguracji pod³±czenia.

Za bezpieczeñstwo i dzia³anie koñcowej konfiguracji pod³±czenia odpowiada Wykonawca.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Az egység az ESAB cégnél egy általános célú mûvelet során kipróbálásra került.

A végsõ mûködés során a biztonságért és a mûködésért az integrátor felel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spoleènost ESAB jednotku testuje v obecném provozu.

Odpovìdnost za bezpeènost a funkènost koneèného provozu nese osoba, která provedla zabudování.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednotka je testovaná vo v š eobecnej prevádzke spoloènos»ou ESAB.

Za bezpeènos» a funkènos» koneènej prevádzky stále zodpovedá integrátor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iekàrta ir ESAB pàrbaudïta vispusïgas ekspluatàcijas apstàk¶os.

Par galaizmanto¹anas dro¹ïbu un darbïbu atbildïgs ir integrators.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Į renginio veikimas naudojant j į Už pagal benr į renginio galutinio veikimo saug ą ir funkcijas atsako ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESAB je testirao jedinicu u operaciji opæe namjene.

Odgovornost za sigurnost i funkciju zavr š ą j ą paskirt į patikrintas ESAB.

į rangos montuotojas.

ne operacije ostaje na Integratoru.

3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unitatea este testatã de ESAB în timpul funcþionãrii în scop general.

Responsabilitatea pentru siguranþã ºi funcþionarea finalã este a Integratorului.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÁÓÖÁËÅÉÁ 2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138 140

2.1

2.2

2.3

2.4

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐáñáëëáãÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ôå÷íéêÜ äåäïìÝíá Êýñéá ìÝñç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140 140 141 142

143

3.1

3.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÅãêáôÜóôáóç êáé óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1

4.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý ìå ðßíáêá ÷åéñéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143 143

144

144 144 4.3

4.4

4.5

ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý (Ïðßóèéï åîÜñôçìá) Öïñçôü êéâþôéï ÷åéñéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êáèïñéóìüò èÝóçò ðñéí ôçí Ýíáñîç óõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

5.1

ÃåíéêÜ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146 147 148

149

149

149 Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 Ó×ÅÄÉÁÑÁÌÌÁ ÌÅÃÅÈÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 ÐIÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

TOCy

-- 137 --

1 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç S S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

S S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

SafGR

-- 138 --

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

SafGR

-- 139 --

2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

2.1

ÃåíéêÜ

PAV

åßíáé Ýíá óýóôçìá ÷åéñéóìïý ãéá ìç÷áíïêßíçôïõò ïëéóèçôÞñåò. Ôï óýóôçìá õðÜñ÷åé óå ðïëëÝò ðáñáëëáãÝò, âë. ðáñáêÜôù.

2.2

S

ÐáñáëëáãÝò

ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý ìå ðßíáêá ÷åéñéóìïý.

S ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý ìå öïñçôü êéâþôéï ÷åéñéóìïý.

S ÅîÜñôçìá åíóùìÜôùóçò ãéá ãåñáíïýò óõãêüëëçóçò.

hga2d1ya

-- 140 --

2.3

Ôå÷íéêÜ äåäïìÝíá

ÔÜóç óýíäåóçò Éó÷ýò óýíäåóçò Èåñìïêñáóßá ðåñéâÜëëïíôïò Ó÷åôéêÞ õãñáóßá áÝñïò Áíþôáôï ñåýìá êéíçôÞñá Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò ¼ñéá ñåýìáôïò ÁóöÜëåéá ôÜóçò ôñïöïäüôçóçò ÑõèìéóôÞò êéíçôÞñá, ôýðïò ÔÜóç áãêýñùóçò ÔÜóç ðåäßïõ, îå÷ùñéóôÜ ìáãíçôéóìÝíïò êéíçôÞñáò ÂÜñç:

ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý Öïñçôü êéâþôéï ÷åéñéóìïý:

PAV

42V AC, 50-60 Hz 450 V A -15 ° C - + 45 ° C Áíþôáôç 98% 6A 100% ÉÑ 23 15 Á (üñéï ìç÷áíéêïý åîïðëéóìïý) 10 Á âñáäåßá Äéáêïðôüìåíïò ôåôñáãùíéóìÝíçò ñýèìéóçò 40 V DC 60 V DC 6,2 kg 2,7 kg (êïìðëÝ ìå 4 m êáëþäéï êáé ðñïóôáóßá)

Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò

Ï

ÉÑ

-êþäéêáò áðïäßäåé ôçí êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü óôåñåÜ áíôéêåßìåíá êáé íåñü. ÓõóêåõÞ ìáñêáñéóìÝíç ìå

ÉÑ23

ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç óå åîùôåñéêü êáé åóùôåñéêü ÷þñï.

hga2d1ya

-- 141 --

2.4

Êýñéá ìÝñç

1.

2.

3.

ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý (ìå Þ ÷ùñßò ðßíáêá ÷åéñéóìïý) Öïñçôü êéâþôéï ÷åéñéóìïý Êáëþäéï êéíçôÞñá (âë.

ÁîåóïõÜñ

) Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò äåßôå ôï êåöÜëáéï ”

Ëåéôïõñãßá

” óôç óåë. 12.

hga2d1ya

-- 142 --

3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

3.1

ÃåíéêÜ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

3.2

ÅãêáôÜóôáóç êáé óýíäåóç

1.

2.

3.

Óôïé÷åßá äéáóôÜóåùí, âë. ôá óêßôóá äéáóôÜóåùí óôéò óåë. 253-254.

Óýíäåóç, âë. ôá äéáãñÜììáôá óôéò óåë. 250-252.

ÅëÝãîôå üôé äéáèÝôåôáé êáôÜëëçëç éó÷ýò êáé ôÜóç ãéá ðëÞñç åãêáôÜóôáóç.

hga2i1ya

-- 143 --

4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

4.1

ÃåíéêÜ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 138. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

4.2

ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý ìå ðßíáêá ÷åéñéóìïý

Óôïð êéíäýíïõ (1)

S Åíá ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý åíåñãïðïéåß ôï ÓÔÏÐ ÊÉÍÄÕÍÏÕ.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Åíá óôïð êéíäýíïõ äåí åðéôñÝðåôáé íá áðïêáôáóôáèåß åÜí äåí Ý÷åé ãßíåé äéáðßóôùóç êáé äéüñèùóç ôçò áíôéêáíïíéêÞò ëåéôïõñãßáò ðïõ ôï ðñïêÜëåóå.

ËÜìðá óÞìáôïò

S (

Üóðñç

) ÁíÜâåé üôáí åßíáé óõíäåìÝíç ç ôÜóç.

Ìï÷ëüò ÷åéñéóìïý

S ×åéñïêßíçôïò ÷åéñéóìüò ôùí óåñâïëéóèçôÞñùí ðÜíù/êÜôù êáé áñéóôåñÜ/äåîéÜ.

Êïõìðß ðáôÞìáôïò ëÜìðáò (ãñÞãïñç ôá÷ýôçôá)

ÅðéëïãÞ ÷áìçëÞò Þ õøçëÞò ôá÷ýôçôáò óå ÷åéñïêßíçôï êáèïñéóìü èÝóçò ìå ìï÷ëü ÷åéñéóìïý.

S Åíá ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý åíåñãïðïéåß ôç ãñÞãïñç ôá÷ýôçôá.

Ìéá ëÜìðá ôïõ êïõìðéïý áíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç ç ëåéôïõñãßá.

-- 144 --

hga2o1ya

S ÅðáíáöïñÜ óå ÷áìçëÞ ôá÷ýôçôá ãßíåôáé ìå îáíáðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý ÅëÝãîôå üôé ç ëÜìðá Ý÷åé óâÞóåé ðñéí åêôåëÝóåôå ðåñéóóüôåñåò åíôïëÝò.

hga2o1ya

-- 145 --

4.3

ÌïíÜäá áíß÷íåõóçò áñìïý (Ïðßóèéï åîÜñôçìá)

6 7 8 9 1 2 3 4 5

Óýíäåóç ôÜóçò ôñïöïäüôçóçò 42 V Çëåêôñéêüò äéáêüðôçò ÔÜóç ôñïöïäüôçóçò ON/OFF.

Ðñéæá, ãéá óýíäåóç ôïõ êÜèåôïõ êéíçôÞñá ïëéóèçôÞñá Ðñéæá, ãéá óýíäåóç ôïõ ïñéæüíôéïõ êéíçôÞñá ïëéóèçôÞñá ÁóöÜëåéá ÷åéñéóìïý, 10 Á âñáäåßá Ðñßæá, 23-ðïëéêÞ. Ãéá óýíäåóç öïñçôïý êéâùôßïõ ÷åéñéóìïý.

Ðñéæá, ãéá óýíäåóç äéáêüðôç èÝóçò ïñßïõ.

ÅîôñÜ ðñßæá ÅðáöÞ óÝñâéò 8 8 9 5 8 6 9 2 4 3 7 1 7 7 7

-- 146 --

hga2o1ya

4.4

Öïñçôü êéâþôéï ÷åéñéóìïý

Óôïð êéíäýíïõ (1)

S Åíá ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý åíåñãïðïéåß ôï ÓÔÏÐ ÊÉÍÄÕÍÏÕ.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Åíá óôïð êéíäýíïõ äåí åðéôñÝðåôáé íá áðïêáôáóôáèåß åÜí äåí Ý÷åé ãßíåé äéáðßóôùóç êáé äéüñèùóç ôçò áíôéêáíïíéêÞò ëåéôïõñãßáò ðïõ ôï ðñïêÜëåóå.

ËÜìðá óÞìáôïò

S (

Üóðñç

) ÁíÜâåé üôáí åßíáé óõíäåìÝíç ç ôÜóç.

Ìï÷ëüò ÷åéñéóìïý

S ×åéñïêßíçôïò ÷åéñéóìüò ôùí óåñâïëéóèçôÞñùí ðÜíù/êÜôù êáé áñéóôåñÜ/äåîéÜ.

Êïõìðß ðáôÞìáôïò ëÜìðáò (ãñÞãïñç ôá÷ýôçôá)

ÅðéëïãÞ ÷áìçëÞò Þ õøçëÞò ôá÷ýôçôáò óå ÷åéñïêßíçôï êáèïñéóìü èÝóçò ìå ìï÷ëü ÷åéñéóìïý.

S S Åíá ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý åíåñãïðïéåß ôç ãñÞãïñç ôá÷ýôçôá.

Ìéá ëÜìðá ôïõ êïõìðéïý áíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç ç ëåéôïõñãßá.

ÅðáíáöïñÜ óå ÷áìçëÞ ôá÷ýôçôá ãßíåôáé ìå îáíáðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý ÅëÝãîôå üôé ç ëÜìðá Ý÷åé óâÞóåé ðñéí åêôåëÝóåôå ðåñéóóüôåñåò åíôïëÝò.

-- 147 --

hga2o1ya

4.5

Êáèïñéóìüò èÝóçò ðñéí ôçí Ýíáñîç óõãêüëëçóçò

1.

Êáèïñßóôå ôç èÝóç ôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ìå ôï ìï÷ëü ÷åéñéóìïý óôïí áñìü óõãêüëëçóçò .

2.

3.

Ãéá ðñü÷åéñç ñýèìéóç, ðáôÞóôå ôï êïõìðß ôçò ðáôçôÞò ëÜìðáò ÁíÜâåé ç ëÜìðá.

.

Ãéá ñýèìéóç áêñéâåßáò êáé üôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç, åëÝãîôå üôé ôï êïõìðß ôçò ðáôçôÞò ëÜìðáò äåí åßíáé ðáôçìÝíï . Ç ëÜìðá íá åßíáé óâçóìÝíç.

hga2o1ya

-- 148 --

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

5.1

ÃåíéêÜ

S S S

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.

ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá åßíáé áêÝñáéá êáé óùóôÜ óõíäåìÝíá.

Êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ôïí åîïðëéóìü ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá.

Áêïëïõèåßôå ôéò ïäçãßåò ðïõ áöïñïýí ôá óõìðåñéëáìâáíüìåíá åîáñôÞìáôá.

6 ÁÎÅÓÏÕÁÑ

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò:

ÅíäéÜìåóïò ìåôáó÷çìáôéóôÞò ãéá îå÷ùñéóôÞ åîáóöÜëéóç ôñïöïäüôçóçò ôÜóçò, áðü ôï äßêôõï 190, 220, 380, 415, 440, 500V 50 Hz 200, 230, 380, 415, 440, 500V 60 Hz ðñïò äåõôåñåýïí 42V, 660 VA Êáëþäéï 3 x 2,5 mm 2 , óýíäåóç ìåôáó÷çìáôéóôÞ 0148636002 0262613404 Á6 óåñâïëéóèçôÞñáò ôýðïõ óöáéñéêïý äáêôýëéïõ ìå ìüíéìá ìáãíçôéæüìåíï êéíçôÞñá 42 V DC Á6 ìç÷áíïêßíçôïò ïëéóèçôÞñáò, åäñáóìÝíç ïëßóèçóç ìáêñïý äñïìÝá, ìå Á6 VEC êéíçôÞñá 42V - 4000 rpm ó÷Ýóç ìåôÜäïóçò 74:1 0334333xxx 0334426xxx Êáëþäéï êéíçôÞñá Êáëþäéï õðÜñ÷åé óå äéÜöïñá ìÞêç, âë. ôï éó÷ýïí öõëëÜäéï ðþëçóçò ãéá ôï óåñâïëéóèçôÞñá (åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ãñáöåßï ðùëÞóåùí ôçò ESAB) 0417310xxx hga2m1ya

-- 149 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Vamberk Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Amersfoort Tel: +31 33 422 35 55 Fax: +31 33 422 35 44

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.

Katowice Tel: +48 32 351 11 00 Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 8 310 960 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcalá de Henares (MADRID) Tel: +34 91 878 3600 Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB international AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 2191 4333 Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 2326 3000 Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 0188 Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan Tokyo Tel: +81 45 670 7073 Fax: +81 45 670 7001

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd USJ Tel: +603 8023 7835 Fax: +603 8023 0225

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 6861 43 22 Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: +82 55 269 8170 Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE Dubai Tel: +971 4 887 21 11 Fax: +971 4 887 22 63

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA

LLC ESAB Moscow Tel: +7 095 543 9281 Fax: +7 095 543 9280 LLC ESAB St Petersburg Tel: +7 812 336 7080 Fax: +7 812 336 7060

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

081016

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement