ESAB | LAF 1000 ES | Instruction manual | ESAB LAF 1000 ES Användarmanual

ESAB LAF 1000 ES Användarmanual
SE
LAF 1000 ES
Bruksanvisning
0449 056 501 SE 2008--07--30
Valid for serial no. 712
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla LAF 1000 ES från serienummer 712 (2007 v.12) är konstruerad och provad i överensstämmelse med standard EN 60974--1 och EN 60974--10 enligt villkoren i direktiven (2006/95/EG)
och (2004/108/EG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--03--30
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppackning och placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Igångkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INKOPPLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
14
15
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 3 --
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
SafS
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö
kan denna produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta
lämpliga åtgärder.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
SafS
-- 5 --
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
LAF 1000 ES är en fjärrstyrd trefas svetsströmkälla avsedd för högproduktiv
maskinell gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) eller pulverbågsvetsning (UP). Den
skall alltid användas tillsammans med ESAB‘s manöverlåda A2--A6 Process
Controller (PEH) eller A2 Welding Control Unit (PEI).
LAF--svetsströmkällan är fläktkyld och övervakas av en termovakt mot
överbelastning.
När termovakten bryter tänds automatiskt den gula lampan på frontpanelen.
Återställningen sker automatiskt när temperaturen har sjunkit till en acceptabel nivå.
Svetsströmkällan och manöverlådan är hopkopplade med en tvåtrådsbuss som
möjliggör att svetsprocessen kan precisionsstyras.
Inställningen av svetsströmkällan kan göras från manöverlådans frontpanel där alla
svetsparametrar kan ställas in av användaren.
Svetsströmkällans arbetssätt styrs och övervakas helt av manöverlådan med vars
hjälp också start-- och stoppegenskaperna kan ställas in. De förinställda
strömparametrarna kan under svetsningen övervakas.
För detaljerad information om svetsströmkällans inställningsmöjligheter och
arbetssätt hänvisas till bruksanvisningen för A2--A6 Process Controller eller
A2 Welding Control Unit .
2.2
Tekniska data
LAF 1000 ES
Spänning:
400/415/500 V, 3μ50 Hz
440/550 V, 3μ60 Hz
Tillåten belastning vid:
100 % intermittens
Inställningsområde:
1000 A
200 A / 33 V -- 1000 A /60 V
Tomgångsspänning
68 V
Tomgångseffekt
220 W
Verkningsgrad
0,86
Effektfaktor
0,92
Vikt
520 kg
Dimensioner L x B x H
774 x 598 x 1430
Kapslingsklass
IP 23
Användningsklass
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
fja1d1sa
-- 6 --
SE
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
3.2
Uppackning och placering
VARNING TIPPRISK!
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
S
Placera svetsströmkällan på ett plant underlag.
S
Se till så att kylningen inte hindras.
Lyftanvisning
3.3
Anslutningar
S
Vid leverans är svetsströmkällan kopplad för 400 V,
vid annan matningsspänning gör omkopplingarna
på huvud-- och manövertransformatorn enligt
inkopplingsanvisning på sidan 14.
S
Välj nätkabel med rätt ledningsarea och säkra av
kabeln med rätt säkring enligt gällande lokala
föreskrifter (se tabell på sidan 8).
S
Anslut jordkabeln till skruv märkt
S
Drag åt kabelavlastningen (1).
S
Anslut nätkabel till huvudplintarna L1, L2 och L3.
S
Anslut manöverkabeln mellan
LAF--svetsströmkällan och manöverlådan till
den 28--poliga kontakten (2) på insidan av
svetsströmkällan.
.
2
4
1
3
S
Anslut 1--polig mätledning (4).
S
Anslut lämplig svets-- och återledarkabel i kontakterna (3) märkta + och - på
svetsströmkällans front.
fja1i1sa
-- 7 --
SE
Nätanslutning
LAF 1000 ES
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
Spänning (V)
400
415
500
440
550
Ström (A)
105
105
84
105
84
Ledningsarea (mm2)
3x50/ 25
3x50/ 25
3x50/ 16
3 x50/ 25
3 x35/16
Säkring trög (A)
125
125
100
125
100
3.4
Kretskort
DIP strömställare
Kretskortet (AP1) är försett med två DIP--strömställare (SW1 och SW2) som är
förinställda vid leverans och dess inställning får inte ändras i fält.
Vid leveranser av reservdelar måste DIP--strömställarnas inställning kontrolleras
(och ev. ställas in) innan kortet monteras in i svetsströmkällan.
S
DIP-- strömställare SW1
För att kommunikationen till
A2--A6 Process Controller (PEH) skall
fungera måste inställningen av
DIP--strömställare 1 (SW1) göras.
S
DIP-- strömställare SW2
För att A2--A6 Process Controller (PEH)
skall veta vilken strömkällestorlek som har
anslutits måste inställning av
DIP--strömställare 2 (SW2) göras.
Inställning av DIP-- strömställare SW1
S
Ställ pol 6 i läge “OFF” och alla andra poler i
läge “ON”.
Inställning av DIP-- strömställare SW2
S
Ställ pol 2 och 3 i läge “OFF” och alla andra
poler i läge “ON”.
Svetsströmkälleprogram
Svetsströmkällans program finns lagrad i
flashminne IC 6.
Kapseln sitter i en hållare och är utbytbar.
fja1i1sa
-- 8 --
SE
4
DRIFT
4.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
OBS! Svetsströmkällan får aldrig användas utan sidoplåtar.
4.2
Kontrollorgan
Frontpanelen innehåller:
1. Huvudströmställare som bryter inkommande matningsspänning till
svetsströmkällan.
2. Indikeringslampa (vit) lyser vid tillslag av huvudströmställaren.
3. Indikeringslampa (gul) lyser när termovakten bryter p.g.a övertemperatur i
transformatorn. Indikeringslampan slocknar när temperaturen har sjunkit till en
acceptabel nivå.
4. Tryckknapp för återställning av automatsäkring FU2 för 42 V matningsspänning.
4.3
Igångkörning
S
Anslut återledaren i arbetsstycket.
S
Ställ huvudströmställaren (1) i läge “I”.
Den vita indikeringslampan (2) lyser och fläkten startar.
S
Ställ in svetsparametrar och starta svetsen med hjälp av manöverlådan
(se bruksanvisning för manöverlåda A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx
eller bruksanvisning för manöverlåda A2 Welding Control Unit 0449 331 xxx).
fja1o1sa
-- 9 --
SE
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
5.2
S
Rengöring
Rengör svetsströmkällan vid behov.
Lämpligen kan rengöring göras med torr tryckluft.
VARNING!
Igensatt eller blockerat luftuttag/intag leder annars till överhettning.
Märk!
För att garantera säker drift av kontaktorn måste de magnetiska detaljerna hållas
rena.
Om kontaktorn skall rengöras måste den tas isär, och alla detaljer rengöras.
Alternativt kan kontaktorn bytas ut.
VARNING!
Använd aldrig tryckluft för rengöring av kontaktorn, utan att först ta isär den helt och
hållet.
6
RESERVDELSBESTÄLLNING
LAF 1000 ES är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC/EN 60974--1 och IEC/EN 60974--10.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 15.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
fja1m1sa
-- 10 --
sida
-- 11 --
Schema
fja1e11a
-- 12 --
Komponentförteckning
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
V2
Silicon diode
C4
Capacitor
400 V
FU1
Fuse
16 A, 500 V
FU2
Automatic fuse
20 A
KM1
Contactor
42 V, 50 Hz
AP1
Circuit board
M1
Fan
QF
Main switch (black)
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
V1
Thyristor
1100 A/300 V
TC1
Control transformer
42 V, 900VA
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
TC2
Transformer
FU4
Fuse
1.25 AT
FU5
Fuse
1.25 AT
FU6
Fuse
3.15 AT
fja1e11b
Remarks
-- 13 --
Inkopplingsanvisning
fja1c11a
-- 14 --
Reservdelsförteckning
LAF 1000 ES
Edition 2008--07--30
Ordering no.
0456323882
Denomination
Welding power source
Notes
LAF 1000 ES
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
fja1spare
-- 15 --
Item
no.
1
Qty
1
2
Ordering no.
Denomination
Notes
0456323882
Welding power source
LAF 1000 ES
0551203081
Shunt
1500 A
0191085104
Capacitor
400 V
3
1
0490600606
Silicon diode
6
1
0320445882
Inductor
7
1
0320444882
Inductor coil
8
1
0460004880
Fan complete
8:1
1
0460244880
Fan
9
3
0320924882
Thyristor bridge
0041051606
Contact protection
10
C
C4
M1
11
1
0320946001
Thyristor
1100 A/ 300 V
V1
12
2
0567200610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0156388001
Handle
19
1
1
0486368880
0486525880
Circuit board
Flash memory
0805586131
Contactor
20
HL2
20 A
FU2
AP1
IC6
21
1
0442849880
Contactor
22
3
0319828001
Transformer
0460092002
Contract transformer
42 V, 900 VA
TC1
0567900136
Fuse
1.25 AT
FU4, FU5
3.15 AT
FU6
23
KM1
TC2
0567900103
Fuse
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0457012880
Transformer coil
27
1
0469845882
Transformer
TM1
0490600626
Silicon diode
V2
0487068880
Circuit board insulation
AP2
28
29
f456323s
1
AP3
-- 16 --
f456323s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising