ESAB LAF 1250M Používateľská príručka


Add to my manuals
20 Pages

advertisement

ESAB LAF 1250M Používateľská príručka | Manualzz

GR

LAF 1250M DC

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0449 016 501 GR 2008--07--30 Valid for serial no. 712

Ç åôáéñåßá

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò

LAF 1250M

áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò êáé äïêéìáóìÝíåò óå óõììüñöùóç ìå ôá ðñüôõðá ôùí ÅÍ 60974-1 êáé ÅÍ 60974-10 óå åöáñìïãÞ ôùí üñùí ôùí Ïäçãéþí (2006/95/ÅÊ) êáé (2004/108/ÅÊ).

712

(2007 w.12) åßíáé ó÷åäéáóìÝíåò ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 2007--03--30 Kent Eimbrodt Global Director Equipment and Automation 2

1 ÁÓÖÁËÅÉÁ 2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1

2.2

3.1

3.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3

3.4

ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÔõðùìÝíï êýêëùìá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1

4.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3

Åêêßíçóç

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

5.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 6 8

6 7 8 8 8 9

10

10 10 10

11

11 11

11 13 14 15 17

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 3 --

1 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç S S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

S S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

SafY

-- 4 --

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.

SafY

Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!

Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý, èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.

Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!

-- 5 --

2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ 2.1

ÃåíéêÜ

Ôï

LAF

1250M

åßíáé ìéá ôçëå÷åéñéæüìåíç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôñéþí öÜóåùí ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç õðåñðáñáãùãéêïý ìç÷áíéêïý ôüîïõ áåñßïõ/ìåôÜëëïõ (ÌÉG/MAG), Þ óõãêüëëçóç ôüîïõ óéäçñüóêïíçò (UP). Èá ðñÝðåé ðÜíôïôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìáæß ìå ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ôçò ESAB A2-A6 Process Controller (

ÑÅÇ

).

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF åßíáé õäñüøõêôç êáé åëÝã÷åôáé áðü Ýíá åëåãêôÞ èåñìïêñáóßáò åíÜíôéá óôçí õðåñöüñôùóç. ¼ôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüðôåé ôï êýêëùìá, ôüôå áíÜâåé áõôüìáôá ç êßôñçíç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôï êáíôñÜí. Ç åðáíáöïñÜ ãßíåôáé áõôüìáôá üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå áðïäåêôÜ åðßðåäá.

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï êïõôß åëÝã÷ïõ åßíáé óõíäåäåìÝíïé ìå Ýíá äßáõëï äéðëïý êáëùäßïõ ðïõ êáèéóôÜ äõíáôü ôïí áêñéâÞ Ýëåã÷ï ôçò äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò.

Ç ñýèìéóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôç ðñüóøç ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ üðïõ üëåò ïé ðáñÜìåôñïé ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí áðü ôï ÷åéñéóôÞ.

Ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åëÝã÷åôáé êáé åðéèåùñåßôáé åíôåëþò áðü ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ åêêßíçóçò êáé óôÜóçò. Ïé åê ôùí ðñïôÝñùí ðáñÜìåôñïé ñåýìáôïò ìðïñïýí íá åðéèåùñçèïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõãêüëëçóçò.

Ãéá ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò üóïí áöïñÜ ôéò äõíáôüôçôåò ñýèìéóçò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí åëåãêôÞ Á2-Á6 Process Controller.

fja3d1ya

-- 6 --

2.2

Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá

ÔÜóç LAF 1250M

220/230/400/415/500 V, 3 μ 50 Hz 230/400/440/550 V, 3 μ 60 Hz

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå:

100 % äéÜëåéøç

Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò

MIG/MAG UP

ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý êõêëþìáôïò Áðïäïôéêüôçôá ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ÂÜñïò ÄéáóôÜóåéò L x B x H Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò Êáôçãïñßá ÷ñÞóåùò

1250 A/44 V 60 A/ 17 V -- 1250 A/ 44 V 40 A/ 22 V -- 1250 A/ 44 V 51 V 220 W 0,87 0,92 490 kg 774 x 598 x 1430

IP 23 ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

fja3d1ya

-- 7 --

3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ 3.1

ÃåíéêÜ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

3.2

Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ - ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÁÍÁÔÑÏÐÇÓ!

Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.

S S ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óå Ýíá ïñéæüíôéï åðßðåäï Ýäáöïò.

Öñïíôßóôå þóôå íá ìçí åìðïäßæåôå ôçí øýîç ôïõ åñãáëåßïõ.

ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ

S S S S S

3.3

S S S

ÓõíäÝóåéò

ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé óõíäåäåìÝíç Ýôóé þóôå íá ëåéôïõñãåß ìå 400 V.

¼ôáí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Üëëç ôÜóç êÜíåôå ôéò áëëáãÝò óýíäåóçò óôïí êõñßùò ìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé óôïí ìåôáó÷çìáôéóôÞ åëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò óýíäåóçò óôç óåëßäá 15.

ÄéáëÝîôå êáëþäéï äéêôýïõ ìå ôï óùóôü åìâáäüí äéáôïìÞò êáé ôïðïèåôÞóôå ôç óùóôÞ áóöÜëåéá óôï êáëþäéï óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ôïðéêÝò ðñïäéáãñáöÝò (ìåëåôÞóôå ôïí ðßíáêá óôç óåëßäá 9) ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôçò ãçò óôç âßäá ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï .

Óößãîôå ôï óöéãêôÞñá ôïõ êáëùäßïõ (1).

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôïõ äéêôýïõ óôéò êüóóåò ìå áñéèìü L1, L2 êáé L3.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áíÜìåóá óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò LAF êáé óôï êïõôß åëÝã÷ïõ óôï 28-ðïëéêü âýóìá (2) óôï åóùôåñéêü ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

ÓõíäÝóôå 1-ðïëéêü Ýëåã÷ï ôñïöïäüôçóçò (4).

ÓõíäÝóôå ôï óùóôü êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôá âýóìáôá (3) ðïõ åßíáé óçìåéùìÝíá ìå + êáé - óôçí ðñüóïøç ôçò ìïíÜäáò ðçãÞò ñåýìáôïò.

-- 8 --

fja3i1ya

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï

LAF 1250M ÔÜóç (V) Ñåýìá

100%

(A) : Åìâáäüí äéáôïìÞò êáëùäßïõ mm 2 ÁóöÜëåéá âñáäåßá (A)

230 171 3x70+ 35 99 3x35+ 25 80 3x25+ 16 171 3x70+ 35 99 3 x35+ 25 80 3x25+ 16 160

50 Hz

400 / 415 500 100 80 230 160

60 Hz

400 / 440 550 100 80

3.4

ÔõðùìÝíï êýêëùìá

Äéáêüðôåò ôýðïõ DIP

Ôï ôõðùìÝíï êýêëùìá (ÁÑ1) åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå 2 äéáêüðôåò ôýðïõ DIP (SW1 êáé SW2) ïé ïðïßïé åßíáé åê ôùí ðñïôÝñùí ñõèìéóìÝíïé êáé ç èÝóç ôïõò äåí åðéôñÝðåôáé íá áëëá÷ôåß.

ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç áíôáëëáêôéêþí ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ç èÝóç ôùí äéáêïðôþí ôýðïõ DIP (êáé áí áõôü ÷ñåéÜæåôáé íá áëëá÷ôïýí åðßóçò) ðñßí íá ôïðïèåôçèåß ç êÜñôá óôçí ðçãÞ ôïõ ñåýìáôïò.

S S

Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW1

Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç åðéêïéíùíßá ðñïò ôï åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 Process Controller (PEH) ðñÝðåé íá ñõèìßóåôå ôï äéáêüðôç ôýðïõ DIP (SW1).

Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW2

O äéáêüðôçò DIP 2 (SW2) ðñÝðåé íá ñõèìéóôåß ãéá íá ðëçñïöïñåß ôïí åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-A6 Process Controller (PEH) ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý ðïõ Ý÷åé óõíäåèåß.

Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW1

S ÈÝóåôå ôïí ðüëï 6 óôç èÝóç ”ÏFF” êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ”ÏN”.

Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW2

S ÈÝóåôå ôïí ðüëï 2 óôç èÝóç “OFF” êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç “ON”.

Ðñüãñáììá ðçãÞò ñåýìáôïò

Ôï ðñüãñáììá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò åßíáé áðïèçêåõìÝíï óôï ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá áíôéêáôáóôáèåß.

IC 6.

Ôï ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá åßíáé ðñïóáñìïóìÝíï óå âÜóç êáé ìðïñåß íá

-- 9 --

fja3i1ya

4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ 4.1

ÃåíéêÜ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 4. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

ÐÑÏÓÏ×Ç! Áðáãïñåýåôáé

ðëáúíÝò ëáìáñßíåò.

ç ÷ñÞóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ÷ùñßò

4.2

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ

Ç ðñüóïøç ðåñéÝ÷åé:

1.

2.

3.

Êõñßùò äéáêüðôçò ðïõ êüâåé ôçí åéóåñ÷üìåíç ôÜóç ôñïöïäïóßáò ðñïò ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (ëåõêÞ) áíÜâåé êáôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ êõñßùò äéáêüðôç.

ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (êßôñéíç) áíÜâåé üôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüøåé ôï êýêëùìá ëüãù õðåñèÝñìáíóçò ôïõ ìåôáó÷çìáôéóôÞ. Ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óâÞíåé üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå ëïãéêÜ åðßðåäá.

4.

Äéáêüðôçò ôýðïõ ìðïõôüí ãéá åðáíáöïñÜ ôçò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU2 42 V.

4.3

S S S

Åêêßíçóç

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôï áíôéêåßìåíï ðñïò óõãêüëëçóç.

ÈÝóåôå ôïí êõñßùò äéáêüðôç (1) óôç èÝóç ”É”.

Ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (2) áíÜâåé êáé ï áíåìéóôÞñáò åêêéíåßôáé.

Ñõèìßóôå ôéò ðáñáìÝôñïõò êáé åêêéíÞóôå ôïí çëåêôñïóõãêïëëçôÞ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ (ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx ).

-- 10 --

fja3o1ya

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ 5.1

ÃåíéêÜ

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.

5.2

S

Êáèáñéóìüò

Êáèáñßóôå ôçí ðçãÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò üôáí áõôü ÷ñåéÜæåôáé.

×ñçóéìïðïéåßóôå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá ôïí êáèáñéóìü.

ÐÑÏÓÏ

X

Ç

!

Áí ïé áåñïôïìÝò Ý÷ïõí âïõëþóåé, ôüôå õðÜñ÷åé êßíäõíïò õðåñèÝñìáíóçò.

Óçìåßùóç

:

Ãéá íá åîáóöáëßóåôå áóöáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ åðáöÝá, êñáôÜôå êáèáñÜ ôá ìáãíçôéêÜ åîáñôÞìáôá.

ÅÜí ï åðáöÝáò ÷ñåéÜæåôáé êáèáñéóìü

ðñÝðåé

íá áðïóõíáñìïëïãçèåß êáé íá êáèáñéóôïýí üëá ôïõ ôá ìÝñç. ÅíáëëáêôéêÜ, áíôéêáôáóôÞóôå ôïí åðáöÝá.

ÐÑÏÓÏ

X

Ç

!

ÐïôÝ

ìÞ ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá êáèáñéóìü ôïõ åðáöÝá áí äåí ôïí Ý÷åôå áðïóõíáñìïëïãÞóåé ôåëåßùò.

6 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

LAF 1250M DC

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé IEC/EN 60974--10 .

Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí, óôç óåëßäá 17. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

-- 11 --

fja3m1ya

sida

-- 12 --

Ó÷Þì

á óýíäåóçò

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

fja3e11a

-- 13 --

Ðßíáêáò åîáñôçìÜôùí

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ C

= Component designation in the circuit diagram

C Denomination Remarks V2 C4 FU1 FU2 FU4 FU5 FU6 KM1 AP1 M1 QF HL1 HL2 V1 TC1 AP2 AP3 TC2

Silicon diode Capacitor Fuse Automatic fuse Fuse Fuse Fuse Contactor Circuit board Fan Main switch (black) Indicating lamp (white) Indicating lamp (yellow) Thyristor Control transformer Circuit board, insulation Circuit board, EMC filter Transformer 400 V 16 A, 500 V 20 A 1.25AT

1.25AT

3.15AT

42 V, 50 Hz 1100 A/300 V 42 V, 900VA fja3e11b

-- 14 --

Ïäçãßåò óýíäåóçò

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ LAF 1250M

fja3c12a

-- 15 --

sida

-- 16 --

Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí

ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí Edition 2008--07--30 Ordering no.

Denomination

0456 323 881 Welding power source LAF 1250M

Abbreviations used in the spare parts list: C = Component designation in the circuit diagram Notes -- 17 --

sparefram

6 7 8 8:1 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 24 25 26 27 28 33

Item no.

Qty.

Ordering no. Denomination

20 21 22 23 34 35 36 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1

0456 323 881 Welding power source

0551 203 081 Shunt 0191 085 104 Capacitor 0490 600 606 Silicon diode 0320 445 882 Inductor 0320 444 882 Inductor coil 0460 004 880 Fan complete 0460 294 880 Fan 0320 924 882 Thyristor bridge 0041 051 606 Contact protection 0320 946 001 Thyristor 0567 200 610 Fuse 0320 746 002 Main switch (black) 0192 576 004 Indicating lamp (white) 0192 576 303 Indicating lamp (yellow) 0193 586 104 Automatic fuse 0156 388 001 Handle 0486 368 880 0486 525 880 Circuit board Flash memory 0805 586 131 Contactor 0442 849 881 Contactor 0319 828 001 Transformer 0460 092 002 Contact transformer 0567 900 136 Fuse 0567 900 103 Fuse 0486 224 880 Circuit board, EMC filter 0158 115 880 Cable inlet 0469 842 880 Transformer coil 0469 845 880 Transformer 0490 600 626 Silicon diode 0487068880 0368544006 Circuit board, insulation Sleeve socket 0191093135 0523300201 Resistor Positive terminal 0319445001 Thermostat

Remarks LAF 1250M

1500 A 400 V 1100 A/ 300 V 16 A, 500 V 20 A 42 V, 900 VA 1.25 AT 3.15 AT 28--pole, Burndy 680R

C

RS1 C4 V4 L1 M1 V1 FU1 QF HL1 HL2 FU2 AP1 IC6 KM2 KM1 TC2 TC1 FU4, FU5 FU6 AP3 TM1 V2 AP2 XS24 R4 f456323s

-- 18 --

f456323s

-- 19 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Vamberk Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Amersfoort Tel: +31 33 422 35 55 Fax: +31 33 422 35 44

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.

Katowice Tel: +48 32 351 11 00 Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 8 310 960 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcalá de Henares (MADRID) Tel: +34 91 878 3600 Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB international AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 2191 4333 Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 5308 9922 Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 0188 Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan Tokyo Tel: +81 3 5296 7371 Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 8027 9869 Fax: +60 3 8027 4754

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 6861 43 22 Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: +82 55 269 8170 Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE Dubai Tel: +971 4 887 21 11 Fax: +971 4 887 22 63

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA

LLC ESAB Moscow Tel: +7 095 543 9281 Fax: +7 095 543 9280 LLC ESAB St Petersburg Tel: +7 812 336 7080 Fax: +7 812 336 7060

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

070514

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement