ESAB | LAF 1600M | Instruction manual | ESAB LAF 1600M Kasutusjuhend

ESAB LAF 1600M Kasutusjuhend
FI
LAF 1600M DC
Käyttöohjeet
0449 018 501 FI 2008--07--30
Valid for serial no. 712
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 1600M alkaen sarjanumerosta 712 (2007 vk12) on suunniteltu ja testattu standardeja EN 60974--1 ja EN 60974--10 noudattaen direktiivien (2006/95/EY) ja (2004/108/EY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--03--30
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poistaminen pakkauksesta ja sijoituspaikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piirikortti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Käynnistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYTKENTÄOHJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
14
15
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 3 --
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
SafX
-- 4 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta
ja käyttöä.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
SafX
-- 5 --
FI
2
JOHDANTO
2.1
Yleistä
LAF 1600M on kauko--ohjattu 3--vaiheinen hitsausvirtalähde, joka on tarkoitettu
tehokkaaseen koneelliseen kaasumetallikaari-- (MIG/MAG) tai jauhekaarihitsaukseen
(UP). Sitä käytetään yhdessä ESABin ohjausyksikön
A2--A6 Process Controller (PEH) kanssa.
LAF--hitsausvirtalähde on puhallinjäädytetty ja sitä valvoo ylikuormituksen varalta
lämpövahti. Kun lämpövahti katkaisee virran, keltainen lamppu syttyy automaattisesti
etupaneeliin. Palautus tapahtuu sekin automaattisesti lämpötilan laskettua
hyväksytylle tasolle.
Hitsausvirtalähde ja ohjausrasia on kytketty yhteen kaksilankaliitännällä, jonka avulla
hitsausprosessia voidaan tarkkuusohjata.
Hitsausvirtalähdettä voidaan säätää ohjausrasian etupaneelista, josta käyttäjä voi
asettaa kaikki hitsausparametrit.
Hitsausvirtalähteen toimintatapaa ohjataan ja valvotaan kokonaan ohjausrasiasta,
jonka avulla myös käynnistys-- ja pysäytysasetukset voidaan asettaa. Esiasetettuja
virtaparametrejä voidaan valvoa hitsauksen aikana.
Tarkemmat tiedot hitsausvirtalähteen säätömahdollisuuksista ja toimintatavasta
käyvät ilmi A2--A6 Process Controller käyttöohjeesta.
2.2
Tekniset tiedot.
LAF 1600M
Jännite
220/230/400/415/500 V, 3μ50 Hz
230/400/440/550 V, 3μ60 Hz
Kuormitettavuus:
100 % kuormitusaikasuhtella
1600 A /44 V
Säätöalue
UP
40 A/ 22 V -- 1600 A/ 44 V
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
54 V
220 W
Hyötysuhde
0,86
Tehokerroin
0,87
Paino
585 kg
Mitat P x L x K
Suojaluokka
774 x 598 x 1430
IP 23
Käyttöluokka
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
fja3d1xa
-- 6 --
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
3.2
Poistaminen pakkauksesta ja sijoituspaikka
VAROITUS, KAATUMISVAARA!
Kiinnitä laite paikalleen erityisesti silloin, kun alusta on epätasainen tai viettävä.
S
Aseta hitsausvirtalähde tasaiselle alustalle.
S
Varmista jäähdytyksen esteetön toiminta.
Nosto-- ohje
3.3
Liitännät
S
Hitsausvirtalähteen jännitteeksi asetetaan
tehtaalla 400 V. Jos jännite on toinen, kytke
pää--ja ohjausmuuntaja sivulla 14 olevan
avulla kytkentäkaavionmukaise.
S
Valitse oikean kokoinen verkkokaapeli ja
suojaa se paikallisten määräysten mukaisella
varokkeella (katso sivu 8 taulukko).
S
Liitä maakaapeli tunnuksella
S
Kiristä vedonpoistaja (1).
S
Kytke verkkokaapeli pääliittimiin L1, L2 ja L3.
S
Kytke LAF--virtalähteen ja ohjausyksikön
välinen kaapeli 28-- napaiseen liittimeen (2),
joka on hitsausvirtalähteen sisäpuolella.
S
Kytke 1--napainen mittajohtimelle (4).
S
Kytke sopiva hitsaus-- ja paluuvirtakaapeli liittimiin (3) + ja --, jotka ovat
hitsausvirtalähteen etupuolella.
fja3i1xa
merkittyyn ruuviin.
-- 7 --
FI
Verkkokytkentä
LAF 1600M
50 Hz
60 Hz
Jännite (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Virta (A) :
100%
235
136
108
235
136
108
Johdon poikkipinta
mm2
3x120+70
3x70+35
3x50+35
3x120+70
3x70+ 35
3x70+ 35
Varoke, hidas (A)
200
160
125
200
160
125
3.4
Piirikortti
DIP-- kytkimet
Piirikortissa (AP1) on kaksi DIP--kytkintä (SW1 ja SW2). Ne on asetettu
toimitetta--essa ja niiden asetuksia ei saa muuttaa kentällä.
Varaosatoimituksen yhtey dessä DIP--kytkinten asetukset on tarkastettava (ja tarv-ittaessa muutettava) ennen kuin kortti asennetaan hitsausvirtalähteeseen.
S
DIP-- kytkin SW1
DIP--kytkin 1 (SW1) on asetettava, jotta
kommunikointi A2--A6 Process Controller
(PEH)-- yksikön kanssa toimii.
S
DIP-- kytkin SW2
Jotta A2--A6 Process Controller (PEH)
tunnistaisi liitetyn virtalähteen tehon, on
DIP--virtakytkin 2 (SW2) asetettava
oikeaan asentoon.
DIP--kytkimen SW1 asettaminen
S
Aseta kytkin 6 asenton ”OFF” ja
muut kytkimet asentoon ”ON”.
DIP--kytkimen SW2 asettaminen
S
Aseta kytkin 1 ja 2 asentoon “OFF” ja muut
kytkimet asentoon“ON”.
Hitauvirtalähteen ohjelma
Hitauvirtalähteen ohjelma on tallennettu
muistikapseliin IC 6. Se on assennettu
pidikkeeseen ja siten vaihdettavissa.
fja3i1xa
-- 8 --
FI
4
Käyttö
4.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
HUOM.! Hitsausvirtalähdettä ei saa milloinkaan käyttää ilman sivulevyjä.
4.2
Hallintalaitteet
Etupaneelissa on:
1. Päävirtakytkin, joka katkaisee hitsausvirtalähteen syöttöjännitteen.
2. Merkkivalo (valkoinen) palaa, kun päävirtakytkin on kiinni.
3. Merkkivalo (keltainen) palaa, kun muuntajan ylikuumeneminen laukaisee
lämpövahdin. Merkkivalo sammuu, kun lämpötila on laskenut hyväksyttävälle
tasolle.
4. 42 V syöttöjännitteen automaattivarokkeen FU2 palautuspainike.
4.3
Käynnistäminen
S
Kiinnitä paluujohdin työkappaleeseen
S
Käännä päävirtakytkin (1) asentoon ”I”.
Valkoinen merkkivalo (2) syttyy ja puhallin käynnistyy.
S
Aseta hitsausparametrit ja käynnistä hitsaus ohjausyksiköstä
(katso ohjausyksikön A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx käyttöohje).
fja3o1xa
-- 9 --
FI
5
HUOLTO
5.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
5.2
S
Puhdistaminen
Puhdista hitsausvirtalähde tarvittaessa.
Käytä puhdistamiseen kuivaa paineilmaa.
VAROITUS!
Täyttynyt tai tukkeutunut ilman ulostulo/sisäämenoaukko aihe--uttaa ylikuumenemista.
Huom.
Koskettimen toiminnan turvallisuuden takaamiseksi on magneettiset osat pidettävä
puhtaina.
Jos kosketin on puhdistettava, se täytyy irrottaa, ja kaikki sen osat pitää puhdistaa.
Vaihtoehto: kosketin vaihdetaan.
VAROITUS!
Älä milloinkaan puhdista kosketinta paineilmalla, jollet ole irrottanut sitä kokonaan.
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
LAF 1600M DC on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin
IEC/EN 60974--1 ja IEC/EN 60974--10 mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 15 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
fja3m1xa
-- 10 --
sida
-- 11 --
Johdotuskaavio
fja3e11a
-- 12 --
Osaluettelo
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
V2
Silicon diode
C4
Capacitor
400 V
FU1
Fuse
16 A, 500 V
FU2
Automatic fuse
20 A
FU4
Fuse
1.25AT
FU5
Fuse
1.25AT
FU6
Fuse
3.15AT
KM1
Contactor
42 V, 50 Hz
AP1
Circuit board
M1
Fan
QF
Main switch (black)
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
V1
Thyristor
1500 A/ 500 V
TC1
Control transformer
42 V, 900VA
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
TC2
Transformer
fja3e11b
Remarks
-- 13 --
Kytkentäohje
LAF 1600M
fja3c12a
-- 14 --
Varaosaluettelo
Edition 2008--07--30
Ordering no.
Denomination
0456 324 881
Welding power source
Notes
LAF 1600M
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
sparefram
-- 15 --
Item
no.
Qty.
1
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0456 324 881
Welding power source
LAF 1600M
0551 203 082
Shunt
2000 A
RS1
0191 085 104
Capacitor
400 V
C4
3
1
0490 600 606
Silicon diode
V4
4
1
0320 445 883
Inductor
L1
5
1
0320 444 883
Inductor coil
8
1
0460 004 880
Fan complete
8:1
1
0460 294 880
Fan
9
3
0321 452 880
Thyristor bridge
0041 051 606
Contact protection
10
M1
11
1
0321 427 001
Thyristor
1500 A/ 500 V
V1
12
2
0567 200 610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320 746 002
Main switch (black)
QF
14
1
0192 576 004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192 576 303
Indicating lamp (yellow)
16
1
0193 586 104
Automatic fuse
18
2
0156 388 001
Handle
19
1
1
0486 368 880
0486 525 880
Circuit board
Flash memory
AP1
IC6
0805 586 131
Contactor
KM2
KM1
20
HL2
20 A
FU2
21
1
0442 849 881
Contactor
22
3
0319 828 001
Transformer
0460 092 002
Contact transformer
42 V, 900 VA
TC1
0567 900 136
Fuse
1.25 AT
FU4, FU5
3.15 AT
FU6
23
TC2
0567 900 103
Fuse
24
1
0486 224 880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158 115 880
Cable inlet
26
1
0469 843 880
Transformer coil
27
1
0469 845 881
Transformer
TM1
0490 600 626
Silicon diode
V2
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28--pole, Burndy
AP2
XS24
0191093135
Resistor
680R
R4
35
0523300201
Positive terminal
36
0319445001
Thermostat
28
33
34
f456324s
1
1
AP3
-- 16 --
f456324s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising