ESAB | LAF 1600M | Instruction manual | ESAB LAF 1600M Handleiding

ESAB LAF 1600M Handleiding
NL
LAF 1600M DC
Gebruiksaanwijzing
0449 018 501 NL 2008--07--30
Valid for serial no. 712
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 1600M van het serienummer 712 (12e week van 2007) geconstrueerd en getest is in overeenstemming met norm EN 60974--1 en EN 60974--10 conform de voorwaarden in de richtlijnen (2006/95/EG) en (2004/108/EG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--03--30
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
3.4
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitpakken en plaatsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
4 INGEBRUIKNEMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIJST VAN KOMPONENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AANSLUITINGSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
14
15
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 3 --
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
SafH
-- 4 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor u overgaat tot installatie en gebruik.
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
SafH
-- 5 --
NL
2
INTRODUCTIE
2.1
Algemeen
De LAF 1600M is een op afstand bestuurde, driefasige lasstroombron bestemd voor
hoogproductief, machinaal gas--metaal--booglassen (MIG/MAG) of poeder--booglassen (UP). De stroombron dient altijd in combinatie met ESAB’s afstandsbediening
A2--A6 Process Controller (PEH) te worden gebruikt.
De LAF--lasstroombron is voorzien van ventilatorkoeling en een thermoschakelaar
tegen overbelasting. Wanneer de thermoschakelaar de spanning verbreekt, gaat het
gele lampje op het frontpaneel automatisch branden. De thermoschakelaar sluit
weer automatisch, wanneer de temperatuur tot een aanvaardbaar niveau is gedaald.
De lasstroombron en de afstandsbediening zijn met elkaar verbonden door een bus
met twee draden, zodat nauwkeurige regeling van het lasproces mogelijk is.
Vanaf het frontpaneel van de afstandsbediening kunt u alle lasparameters voor de
lasstroombron instellen.
De werking van de lasstroombron wordt volledig geregeld en bewaakt door de
afstandsbediening. Met de afstandsbediening kunt u bovendien de start-- en
stopparameters instellen. De vooraf ingestelde stroomparameters kunnen tijdens het
lassen worden bewaakt.
Voor gedetailleerde informatie over de instelmogelijkheden en de functie van de
lasstroombron wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing voor de
A2--A6 Process Controller.
2.2
Technische gegevens
Spanning
Toegelaten belasting bij:
100 % intermittentie
Instelbereik
UP
Nullastspanning
Nullastvermogen
Rendement
Vermogensfactor
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Beschermingsgraad
Gebruiksklasse
LAF 1600M
220/230/400/415/500 V, 3μ50 Hz
230/400/440/550 V, 3μ60 Hz
1600 A /44 V
40 A/ 22 V -- 1600 A/ 44 V
54 V
220 W
0,86
0,87
585 kg
774 x 598 x 1430
IP 23
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
fja3d1ha
-- 6 --
NL
3
INSTALLATIE
3.1
Algemene informatie
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
3.2
Uitpakken en plaatsing.
WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR KANTELEN!
Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond niet egaal is of
schuin afloopt.
S
Plaats de lasstroombron op een egale ondergrond.
S Zorg dat de koeling niet wordt gehinderd.
Hijs--instructie
3.3
Aansluitingen
S
De lasstroombron is bij aflevering ingesteld op
aansluiting op 400 V. Bij aansluiting op een andere
netspanning moeten er wijzigingen in de hoofd-- en
bedieningstransformator worden aangebracht zoals
aangegeven in de aanwijzingen voor de
aansluiting op pag. 14.
Kies een netkabel met de juiste kabeldoorsnede en
beveilig de kabel met de juiste zekering conform de
geldende lokale voorschriften (zie tabel op pag. 8).
Sluit de massakabel aan op de bout die is aangeduid
S
.
met
Zet de kabelontlasting vast (1).
S
S
S
Sluit de netkabel aan op de
hoofdaansluitblokken L1, L2 en L3.
S
Sluit de bedieningskabel tussen de LAF--lasstroombron en de afstandsbediening
aan op het 28--polige contact (2) dataan de binnenzijde van de lasstroombron
zit.
S
S
Suit de 1--polig proefdraad (4).
Sluit een passende las-- en retourkabel aan op de contacten (3) + en - die op het
front van de lasstroombron zitten.
fja3i1ha
-- 7 --
NL
Aansluiting op het net
LAF 1600M
50 Hz
60 Hz
Spanning (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Stroom (A) :
100%
235
136
108
235
136
108
3x70+35
3x50+35
3x120+70
3x70+ 35
3x70+ 35
160
125
200
160
125
Kabeldoorsnede mm2 3x120+70
Zekering traag (A)
3.4
200
Printplaat
DIP-- schakelaar
De printplaat (AP1) is voorzien van twee DIP--schakelaars (SW1 en SW2), die bij
aflevering een bepaalde voorinstelling hebben. Deze voorinstelling mag niet in het
veld worden gewijzigd.
Bij de aflevering van reserveonderdelen moet de instelling van de DIP--schakelaars
worden gecontroleerd (en zo nodig worden bijgesteld), alvorens de printplaat in de
lasstroombron te monteren.
S
DIP-- schakelaar SW1
Voor een goede communicatie met de
A2--A6 Process Controller (PEH) moet
DIP--schakelaar 1 (SW1) juist worden ingesteld.
S
DIP-- schakelaar SW2
Omdat de A2--A6 Process Controller (PEH) moet
weten hoe groot de aangesloten stroombron is,
moet de DIP--switch 2 (SW2) worden ingesteld.
Instelling van DIP-- schakelaar SW1
S
Zet pool 6 in de stand ”OFF” en alle
andere omzetters in de stand ”ON”.
Instelling van DIP-- schakelaar SW2
S
Zet pool 1 och 2 in de stand “OFF” en alle andere
polen in de stand “ON”.
Lasstroombronprogramma
Het programma van de lasstroombron ligt opgeslagen
in het geheugenkapsel IC 6. Het ligt in een houder en
kan vervangen worden.
fja3i1ha
-- 8 --
NL
4
INGEBRUIKNEMING
4.1
Algemene informatie
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
N.B. Lasstroombron nooit zonder zijplaten gebruiken!
4.2
Bedieningsorganen
Het frontpaneel bestaat uit:
1. Een hoofdschakelaar die de ingaande voeding naar de lasstroombron
onderbreekt.
2. Een indicatielampje (wit) dat bij inschakeling van de hoofdschakelaar gaat
branden.
3. Een indicatielampje (geel) dat gaat branden, wanneer de thermoschakelaar de
spanning onderbreekt vanwege overtemperatuur in de transformator. Het
indicatielampje dooft, wanneer de temperatuur tot een aanvaardbaar niveau is
gedaald.
4. Een druktoets voor het terugstellen van automatische zekering FU2 voor 42 V
voeding
4.3
Ingebruikneming
S
Sluit de retourkabel aan op het werkstuk.
S
Zet de hoofdschakelaar (1) in de stand ”I”.
Het witte indicatielampje (2) gaat branden en de ventilator slaat aan.
S
Stel de lasparameters in en start het lasproces vanaf de afstandsbediening
(zie gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening
A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
fja3o1ha
-- 9 --
NL
5
ONDERHOUD
5.1
Algemene informatie
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te verhelpen,
wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken maken op
schadevergoeding of een beroep doen op de garantie.
5.2
S
Reiniging
Reinig de lasstroombron zo nodig.
Doe dat bij voorkeur met droge perslucht.
WAARSCHUWING!
Een verstopte of geblokkeerde luchtuitlaat/luchtinlaat leidt tot oververhitting.
Opmerking!
Houd de magnetische onderdelen schoon voor een veilige werking van de
contactgever.
Bij het schoonmaken van de contactgever dient u deze volledig te demonteren en
de onderdelen stuk voor stuk schoonmaken. U kunt ook een andere contactgever
monteren.
WAARSCHUWING!
Gebruik nooit perslucht om de contactgever schoon te spuiten zonder de
contactgever helemaal te demonteren.
6
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
LAF 1600M DC is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1 en IEC/EN 60974--10.
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe
te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 15.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
fja3m1ha
-- 10 --
sida
-- 11 --
Schema
fja3e11a
-- 12 --
Lijst van komponenten
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
V2
Silicon diode
C4
Capacitor
400 V
FU1
Fuse
16 A, 500 V
FU2
Automatic fuse
20 A
FU4
Fuse
1.25AT
FU5
Fuse
1.25AT
FU6
Fuse
3.15AT
KM1
Contactor
42 V, 50 Hz
AP1
Circuit board
M1
Fan
QF
Main switch (black)
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
V1
Thyristor
1500 A/ 500 V
TC1
Control transformer
42 V, 900VA
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
TC2
Transformer
fja3e11b
Remarks
-- 13 --
Aansluitingsinstructies
LAF 1600M
fja3c12a
-- 14 --
Reserveonderdelenlijst
Edition 2008--07--30
Ordering no.
Denomination
0456 324 881
Welding power source
Notes
LAF 1600M
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
sparefram
-- 15 --
Item
no.
Qty.
1
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0456 324 881
Welding power source
LAF 1600M
0551 203 082
Shunt
2000 A
RS1
0191 085 104
Capacitor
400 V
C4
3
1
0490 600 606
Silicon diode
V4
4
1
0320 445 883
Inductor
L1
5
1
0320 444 883
Inductor coil
8
1
0460 004 880
Fan complete
8:1
1
0460 294 880
Fan
9
3
0321 452 880
Thyristor bridge
0041 051 606
Contact protection
10
M1
11
1
0321 427 001
Thyristor
1500 A/ 500 V
V1
12
2
0567 200 610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320 746 002
Main switch (black)
QF
14
1
0192 576 004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192 576 303
Indicating lamp (yellow)
16
1
0193 586 104
Automatic fuse
18
2
0156 388 001
Handle
19
1
1
0486 368 880
0486 525 880
Circuit board
Flash memory
AP1
IC6
0805 586 131
Contactor
KM2
KM1
20
HL2
20 A
FU2
21
1
0442 849 881
Contactor
22
3
0319 828 001
Transformer
0460 092 002
Contact transformer
42 V, 900 VA
TC1
0567 900 136
Fuse
1.25 AT
FU4, FU5
3.15 AT
FU6
23
TC2
0567 900 103
Fuse
24
1
0486 224 880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158 115 880
Cable inlet
26
1
0469 843 880
Transformer coil
27
1
0469 845 881
Transformer
TM1
0490 600 626
Silicon diode
V2
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28--pole, Burndy
AP2
XS24
0191093135
Resistor
680R
R4
35
0523300201
Positive terminal
36
0319445001
Thermostat
28
33
34
f456324s
1
1
AP3
-- 16 --
f456324s
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising