ESAB | Tramtrac II | Instruction manual | ESAB Tramtrac II Brugermanual

ESAB Tramtrac II Brugermanual
NO
Tramtract II
Bruksanvisning
0460 231 001 NO 2008--04--24
Valid for serial no. 0647
FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveiseautomat
Tramtract II fra serienummer 0647 er i overensstemmelse med standard EN 12100--2 og EN
60204--1 i følge vilkårene i direktiv (73/27/EF) og standard EN 61000--6--2 samt EN 61000--6--3 i følge
vilkårene i direktiv (89/336/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--12--21
Kent Eimbrodt
Global Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
-- 2 --
Fax: + 46 584 411721
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
5 VEDLIKHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Ved behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
6 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 3 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
SafN
-- 4 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
SafN
-- 5 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
Tramtrac II er en sveisevogn designet for påleggsveising av trikkeskinner. Vognen
har integrert holder for trådspole, trådmater samt sveisepistol slik at det kun er
nødvendig med en universal strømkilde for å sveise.
Festet til sveisepistolen kan justeres for enten horisontal eller vertikal sveis,
“stikkende” eller “slepende”. En “halvmåne” formet sleide gjør at pistolvinkelen kan
justeres trinnløst med ett grep uten at trådens pos. i fuga flytter seg.
For å sikre en stabil fremdrift driver 2 el--motorer hvert sitt hjulpar som er “taggede”
for ekstra god friksjon. Vognen styrer med 2 fjærbelastede hjul i bunnen av skinnen.
Tilkopling til strømkilden gjøres med en ferdig kontrollkabel i tilkoplingen for
mateverket, der strømforsyingen samt start--/stoppfunksjonen inngår, og en
sveisekabel for sveisestrømmen.
Manøvreringen av Tramtrac II foregår via et innebygd kontrollpanel, der man
kontrollerer sveiseretning, kjørehastighet, trådmatingshastighet, sveising på/av,
hurtigtransport, rykkvis drift og reversering av tråden.
1.
Trådmater
5.
Drivhjul (4 st)
9.
2.
Trådspole
6.
Sveisepistol
10. Trådleder
3.
Lodd
7.
Pistolvinkel justering
11. Betjeningspanel
4.
Styrehjul
8.
Horisontal sleide
12. Løftehåndtak
fhc3d1na
-- 6 --
Vertikal sleide
NO
2.2
Tekniske data
Tramtrac II
Tilførsel spenning
36 -- 46 VAC
Effekt
90 W
Sveisehastighet
30 -- 1100 mm/min
Mål, ( LxBxH )
600x300x150 mm
Vekt (uten trådspole)
12 kg
Sporvidde vogn
100mm
Max høydeforskjell bunn skinne
10mm
Trådmaterhastighet
6--12 m/min
Trådtykkelse
Ø1,2--1,6 mm
Max strøm startrelé sveis
2A
Tilkobling
Burndy, 12 pin
Beskyttelseklasse
IP 23
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
fhc3d1na
-- 7 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Allment
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
For tilkobling av Tramtrac II til en ESAB sveisestrømkilde brukes manøverkabel, se
Tilbehør på side 11.
Tramtrac II kan også drives av andre sveisestrømkilder via en separat
transformator, se side 9.
fhc3i1na
-- 8 --
NO
Tramtrac II ! andre fabrikata av materverk
Ved tilkopling av Tramtrac II til andre sveisestrømkilder brukes transformatoren og
den styrekabelen som fins under “Tilbehør” på side 11.
F–G
fhc3i1na
=
Start-- / Stopp--funksjon
-- 9 --
NO
4
DRIFT
4.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
S
Sop bunnen av skinnen i det området hvor det skal sveises.
S
Sett Tramtrac på toppen av skinnen.
S
Sjekk at begge styrehjulene ligger and mot bunnen av skinnen.
S
Koble til sveisekabel og power til Tramtrac. Husk jording til skinnen.
S
Posisjonèr sveisepistolen. Kjøre en kort strekning uten sveis for test.
4.2
Betjening
1. Kjøreretning, Venstre (uten sveis)
2. Kjøreretning, Høyre (uten sveis)
3. Ilgang (av/ på)
4. Vogn--hastighet
5. Trådmaterhastighet (Sveisestrøm)
6. Reversering trådspole
7. Manuell trådmating
8. Start/ Stop Sveis (Venstre / Høyre med sveis)
fhc3o1na
-- 10 --
NO
5
VEDLIKHOLD
5.1
Allment
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
5.2
Daglig
S
Kontroller at kabler, plugger og trådleder ikke er skadet.
S
Rengjør styrehjulene og smør navet med en tynn olje.
5.3
Ved behov
S
Bytt trådleder og kontaktmunnstykke.
S
Bytt sveiseskjerm og styrehjul.
6
TILBEHØR
Kontrollkabel 10 meter . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 360 884
Transformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 467 880
Sveisekabel 10 m, 50 mm2 . . . . . . . . . . . . 0152 349 908
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Tramtract II er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard
IEC/EN 60204--1, ISO/EN 12100--2 og IEC/EN 60974--10 . Etter utført service eller
reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 15.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
fhc3a1na
-- 11 --
Målskisse
fhc3dim
-- 12 --
Skjema
1 SPEED
2
PR1
R1
K1_2
X2
fhc3diag
X3
X1
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
-- 13 --
X1_2
X2_4
K1_1
B B
K2_1
X2_2
CARRIAGE F1
unit
X2_1
X3_2
Connectors PC board
X1_3 A A
X3_3
F2
F
XS2
K2
K1_2
K1
F2
42V
B
6
X1_4
X3_4 Wire feed
WIRE FEED
unit
XP1 A
feed
3
X3_2
X2_2
X2_1
F1
2
K2_2
X3_1
X3_3
5
6
K2
K1_2
XS3
K2_1
4
SW4
1
rev
3
r v.
X1_4 Wire e
X2_4
X1_2
X1_1
K1_1
B B
SW3_B 5
3
K1
XP3
M
2
2
SW5
1
R2
SW1_B
4
3
1
1
A A X1_3
2
X3_4
SW3_A
6
SW2_B
5
3
Direction
Wire Speed
3
2
PR2
4
Start Welding
SW1_A
1
2
X3_1
SW2_A
1
X1_1
3
XP2
M
sida
-- 14 --
Reservedelsliste
Edition 2008--04--24
spare
-- 15 --
Spare parts Carriage
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
1
0814 721 600
Wire feed complete
See on page 20.
2
0814 721 700
Electronics complete
See on page 21.
3
0814 721 610
Wire conduit
4
0398 145 210
Slide
5
0398 145 105
Vertical rod
6
0398 145 808
Intermediate bracket
8
0814 721 501
Drive wheel module front complete
9
0814 721 210
Counterweight
10
0814 721 301
Chassis base, compl. with steering wheel
See on page 17.
See on page 18.
11
0814 721 100
Cover compl. with clamps
See on page 17.
12
0814 721 502
Drive wheel module rear complete
See on page 18.
13
0814 721 401
Welding gun bracket complete with angular
slide
See on page 19.
3
2
1
4
5
6
8
tramtracspare
9
10
11
-- 16 --
12
4
13
Spare parts Chassis
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
1--3
0814 721 100
Cover compl. with clamps
1
0814 721 201
Clamp
2
0814 721 101
Aluminium cover
3
08147 21 102
Top cover
4
0146 967 881
Brake hub
5
0814 721 311
Guide wheel
6
0814 721 312
Steering wheel spring
7
0814 721 310
Guide wheel bracket
8
0814 721 320
Bottom chassis
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
5
tramtracspare
-- 17 --
Spare parts drive wheel modules
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
1
0814 721 522
Drive wheel modules, front motor
2
0814 721 521
Drive wheel modules, rear motor
3
0814 721 510
Motor with gear
4
0814 721 520
Motor cover
5
0814 721 511
Bevel gear drive
6
0814 721 531
External wheel nut
7
0814 721 530
Drive wheel
8
0814 721 532
Internal wheel nut
9
0814 721 512
Swing plate
10
0814 721 551
Stretch balancer
11
0814 721 561
Motor cable with plug
2
1
3
3
10
4
11
5
4
5
9
tramtracspare
8
7 6 7
-- 18 --
8
Spare parts Angular slide
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
1-- 7
0814 721 401
Welding gun bracket, complete with angular slide
1
0814 721 411
Shaft with cog wheel
2
0814 721 412
Angular slide bracket
3
0814 721 414
Angular slide chain
4
0814 721 413
Angular slide
5
0417 855 001
Aluminium hand wheel M8
6
0814 721 415
Rod gun bracket
7
0814 721 416
Support, contact tube
8
0814 721 620
Contact tube
1
5
2
6
3
7
4
8
tramtracspare
-- 19 --
Spare parts Wire feed
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
1--11
0814 721 600
Wire feed complete
1
0449 903 005
Motor cover
2
0449 903 410
Motor and gear, wire feed unit
3
0449 903 009
Wire conduit
4
0449 903 011
Wire feed housing
5
0449 903 027
Pressure spring
6
0449 903 028
Pressure screw
7
0449 903 029
Tightening screw with lock nut
8
0449 903 015
Cover
9
0449 903 014
Feed wheel
10
0449 903 012
Fork with pressure wheel
11
0449 903 013
Hub for feed wheel
1
2
Notes
3
4
8
tramtracspare
-- 20 --
9
5
6
10
11
7
Spare parts Control unit
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0814 721 700
Electronics complete
1
0814 721 711
Switch high speed
2
0449 902 431
Push--button “speed”
3
0814 721 713
Push--button wire feed speed
4
0457 357 401
Switch
5
0814 721 715
Rotary switch, start/stop
6
0814 721 716
Chassis plug female with cable
8 pin
7
0814 721 717
Chassis plug male with cable
12 pin
8
0417 855 007
Chassis plug, male
2 pin
1
2
3
90
110
70
0
1
50
9
130
8
30cm/min
150
0
10
7
4
11
6 m/min12
4
6
tramtracspare
5
7
8
-- 21 --
6
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising