ESAB | BV1000 / BVR1000 | Instruction manual | ESAB BV1000 / BVR1000 User manual

ESAB BV1000 / BVR1000 User manual
Railtrac
BV1000/BVR1000
111
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0777 169 001
2011--09--21
Valid for Serial NO 948 XXX--XXXX
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
3
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
4
4
6
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.1
4.2
4.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óõíáñìïëüãçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åìðñüóèéï ðëáßóéï - ÂáãïíÝôôï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åìðñüóèéï ðëáßóéï - Ìç÷áíéóìüò ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êáèïñéóìüò ôçò èÝóçò ôçò ãñáììÞò ðñïò ôï ìçäÝí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñüãñáììá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôçëå÷åéñéóôÞñéï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
14
19
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
6.1
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
7 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
7.1
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
25
TOCy
-- 3 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ôá ìç÷áíÞìáôá
áõôüìáôò óõãêïëëçôÞò Railtrac BV1000/BVR1000 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 948 (1999 w.48) êáé
Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 12100--2 êáé EN 60204--1 óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (98/37/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 61000--6--2 êáé EN 61000--6--3 óýìöùíá
ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (2004/108/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--05--23
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅSÁ Ý÷åé êáé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò
ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.
Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí
ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí óôïí ôüðï åñãáóßáò.
ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé, óýìöùíá ìå ôéò äïóìÝíåò ïäçãßåò êáé áðü ðñïóùðéêü, êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï
óôç ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò, ðïõ ïöåßëåôáé óå ëáíèáóìÝíç
åíÝñãåéá Þ óå ëáíèáóìÝíç åíåñãïðïßçóç åðéìÝñïõò ëåéôïõñãßáò, ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç
êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìßåò êáé óôï ÷åéñéóôÞ êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.
1.
¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S
ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S
ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S
ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
2.
Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé
S
ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï
ëåéôïõñãßáò ôïõ.
S
êáíÝíá ðñüóùðï äåí âñßóêåôáé óå ëÜèïò èÝóç, êáèþò ìðáßíåé óå êßíçóç ôï âáãüíé Þ ï ìåôáöïñÝáò.
3.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S
íá åßíáé åëåýèåñïò áðü ôåìÜ÷éá ìç÷áíçìÜôùí, åñãáëåßá Þ áëëï áðïèåìÝíï õëéêü,ðïõ ìðïñåß íá
åìðïäßóåé ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõ ÷åéñéóôÞ ìåóá óôï ÷þñï åñãáóßáò.
S
íá Ý÷åé ôÝôïéá äéÜôáîç êáé êáôáíïìÞ þóôå ç áðáßôçóç åëåýèñïõ äéÜäñïìïõ ðñïò ôï äéáêüðôç
êéíäýíïõ íá åîáóöáëßæåôáé áíåìðüäéóôá.
4.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S
×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S
öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷. æþíåò, êáäÝíåò
÷åñéïý, âñá÷éüëéá.
5.
Ôá çëåêôñïöüñá ôìÞìáôá åßíáé êáíïíéêÜ ðñïóôáôåõìÝíá áðü åðáöÞ
S
ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S
ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.
S
Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå
üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.
S
Äåí åðéôñÝðåôáé ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
fta3safy
-- 4 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ
ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ.
ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ
ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
NOTA:
Todas as obrigações de garantia do fornecedor são inválidas se o cliente,
durante o período da garantia, por iniciativa própria fizer qualquer intervenção
na máquina para remediar avarias.
fta3safy
-- 5 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ïé ôýðïé Ñáéëôñáø ÂÙ 1000 (ìå ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò áëÝ ñåôïýñ ) êáé
Ñáéëôñáø ÂÙÑ 1000 (ìå ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò áëÝ ñåôïýñ êáé
ðñïêáèïñéæüìåíåò ëåéôïõñãßåò Ýíáñîçò, äéáêïðÞò êáé åðáíáöïñÜò) åßíáé äýï
ìç÷áíÞìáôá ðñïïñéæüìåíá íá åêôåëïýí åðéóêåõÝò çëåêôñïêïëëÞóåùí êáé
åðéðñüóèåôåò çëåêôñïêïëëÞóåéò ÷áëõâäïäïêþí óå ñÜãåò. Ç óõãêïëëçôéêÞ
åñãáóßá ìðïñåß íá ãßíåé ìå ðáëéíäñïìéêÞ çëåêôñïêüëëçóç, çëåêôñïêüëëçóç óáí
”êïñäüíé” êáé çëåêôñïêüëëçóç ðëáéóßïõ.
Ïé åîïðëéóìïß áõôïß áðáñôßæïíôáé áðü äýï óõíäÝóìïõò ãéá ôéò ñÜãåò, ìßá âÝñãá
ïëßóèçóçò, Ýíá âáãïíÝôôï êßíçóçò Ýíá óôÞñéãìá ãéá ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò,
Ýíá êéâþôéï åëÝã÷ïõ êßíçóçò êáé Ýíá ôçëåêïíôñüë. Ç âÝñãá ïëßóèçóçò äåí Ý÷åé
óôçñßãìáôá ãéá ñïõëåìÜí, ãåãïíüò ôï ïðïßï ìåéþíåé ôçí ðéèáíüôçôá åìðïäßùí
óôç ëåéôïõñãßá êáé åíäå÷üìåíçò åêôüîåõóçò õëéêïý óõãêüëëçóçò.
Óôï âáãïíÝôôï êßíçóçò åßíáé ðñïóáñôçìÝíç ìßá ðñïãñáììáôéæüìåíç ìïíÜäá
ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò áëÝ ñåôïýñ. Ç ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò (áëÝ
ñåôïýñ) åßíáé óõã÷ñïíéóìÝíç ìå ôéò êéíÞóåéò ôïõ âáãïíÝôôïõ, ðñÜãìá ðïõ äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá ãßíåé óôç óõíÝ÷åéá ñýèìéóç ôïõ ìÞêïõò ôçò ðáëéíäñïìéêÞò
êßíçóçò ìå óôáèåñü ðÜ÷ïò óõãêüëëçóçò. Ìå ôïí ôñüðï áõôü, äßäåôáé óôçí
äéáäñïìÞ óõãêüëëçóçò ìßá ìïñöÞ ôñéãùíéêÞ êáôÜ ôçí Ýíáñîç êáé ôçí áðüëçîÞ
ôçò, êáé ìå áõîáíüìåíï ç áíôßóôïé÷á ìåéùíüìåíï ðëÜôïò.
Ç Ýíáñîç ôùí ðáëéíäñïìéêþí êéíÞóåùí ãßíåôáé áðü Ýíá ñõèìéæüìåíï Üîïíá
áíáöïñÜò (ìçäåíéêÞ ãñáììÞ) ôïðïèåôçìÝíï åßôå óôï åóùôåñéêü åßôå óôï
åîùôåñéêü óçìåßï óå ó÷Ýóç ìå ôéò ñÜãåò. Áõôüò ï Üîùí áíáöïñÜò ìðïñåß íá
ìåôáôïðßæåôáé óôï ðëÜé êáôÜ + 12,5 ÷éë. óå äéáâáèìßóåéò ôùí 0,25 ÷éë.
Ç äéáäñïìÞ ôçò ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò ðñïãñáììáôßæåôáé óå äéáâáèìßóåéò ôïõ 1
÷éë. Ôï åíáñêôÞñéï äéÜíõóìá ôñéãùíéêÞò ìïñöÞò ðñïãñáììáôßæåôáé ìå äýï
ðáñáìÝôñïõò: ôï ìÞêïò êáé ôï ðëÜôïò.
Ôï âáãïíÝôôï êßíçóçò åëÝã÷åôáé áðü ôï
ðñïãñáììáôéæüìåíï êéâþôéï åëÝã÷ïõ êßíçóçò. Óôï
êéâþôéï åëÝã÷ïõ êßíçóçò ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí
(öïñôùèïýí) ôñßá äéáöïñåôéêÜ ðñïãñÜììáôá ãéá ôïí
ôýðï BV êáé Ýîé äéáöïñåôéêÜ ðñïãñÜììáôá ãéá ôïí
ôýðï BVR.
fta3d1ya
-- 6 --
Ìå ôï ôçëåêïíôñüë ï ÷åéñéóôÞò ìðïñåß íá èÝóåé óå êßíçóç êáé íá
óôáìáôÞóåé ôï âáãïíÝôôï êßíçóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá Þ ÷ùñßò íá
ëåéôïõñãåß ç çëåêôñïêüëëçóç, íá åðéëÝîåé êáôåýèõíóç êáé ìÞêïò
äéáäñïìÞò, íá êÜíåé Ýíáñîç ôçò ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò êáé íá
åðéëÝîåé áõîáíüìåíï Þ ìåéùíüìåíï ðëÜôïò óõãêüëëçóçò ãéá ôï
åíáñêôÞñéï ç ôï ôåëéêü äéÜíõóìá.
ÕðÜñ÷åé åðßóçò ç äõíáôüôçôá ñýèìéóçò ôïõ åýñïõò ôçò
ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò êáé ôïõ Üîïíïò áíáöïñÜò (ìçäåíéêÞò
ãñáììÞò) êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéáäéêáóßáò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
3.2
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
ÂáãïíÝôôï
fta3d1ya
ÇëåêôñéêÞ ôÜóç óýíäåóçò
36 - 46 VAC / 40 - 60 VDC
Áíþôáôç áðüäïóç
80 Watt
ÂÜñïò, åîáéñïõìÝíçò ôçò ñÜãáò
8 kg
ÂÜñïò ñÜãáò
4 kg
ÄéáóôÜóåéò ìÞêïò × ðëÜôïò × ýøïò
170 x 300 x 160 mm
ÄéáóôÜóåéò ñÜãáò
2000 x 40 x 40 mm
Ôá÷ýôçò çëåêôñïêüëëçóçò
10 - 150 cm/min
Ôá÷õìåôáöïñÜ
150 cm/min
Ôá÷ýôçò ðáëéíäñïìéêÞò
óõãêïëëÞóåùò (áëÝ - ñåôïýñ)
7 -50 mm/s
Åýñïò ðáëéíäñïìéêÞò êéíÞóåùò
1 - 80 mm
ÌÞêïò åíáñêôÞñéïõ êáé ôåëéêïõ
äéáíýóìáôïò áíôßóôïé÷
6 - 99 cm
Ðñïþèçóç ôçò ãñáììÞò èÝóçò ìçäÝí
25 mm ( + 12,5 mm )
Ðñüãñáììá
4 (BV1000) êáé 6 (BVR1000)
ÂÝñãá ïëßóèçóçò ãéá ðñïêáèïñéóìü
ýøïõò
30 mm ( + 15 mm )
-- 7 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
4.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá äéåêðåñáéùèåß áðü åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï.
4.2
ÓõíäÝóåéò
MED304/MEH44: Åéóäï÷Ýáò ãñáììéêÞò óõãêïëëÞóåùò
Êéô ðñïóáñìïãÞò
0443 341 880
Êáëþäéï åëÝã÷ïõ 5 ìÝôñùí
ÃåíéêÞò ÷ñÞóåùò Èíéùåñóáë
230 V Ìåôáó÷çìáôéóôÞò
Êáëþäéï åëÝã÷ïõ 5 ìÝôñùí
fta3i1ya
0457 360 883
0457 467 880
0457 360 881
-- 8 --
4.3
Óõíáñìïëüãçóç
ÁêïëïõèÞóôå ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò ãéá ôç óõíáñìïëüãçóç ôùí óôçñéãìÜôùí,
âáãïíÝôôïõ, óôçñßãìáôïò ðéóôïëéïý êáèþò êáé ãéá óýíäåóç ôïõ êéâùôßïõ
÷åéñéóìïý.
S
ÌïíôÜñåôå ôïõò óõíäÝóìïõò óôéò ñÜãåò
áðü áëïõìßíéï.
S
ÔïðïèåôÞóôå ôïõò óõíäÝóìïõò óôéò
êáôÜëëçëåò ñÜãåò êáé óôáèåñïðïéÞóôå
ôïõò (êëåéäþóôå).
S
Ðñïóáñìüóôå óôç óùóôÞ èÝóç ôç ñÜãá ìå
ôç âïÞèåéá ôùí ìåôáôñïðÝùí.
S
ÌïíôÜñåôå ôï âáãïíÝôôï êßíçóçò óôéò ñÜãåò.
fta3i1ya
-- 9 --
S
Âéäþóôå ôç âßäá êëåéäþìáôïò.
ÌïíôÜñåôå ôï óôÞñéãìá ðéóôïëéïý.
S
ÓõíäÝóôå ôï ôçëåêïíôñüë, ôï âáãïíÝôôï
êßíçóçò êáé ôï êáëþäéï Ýíôáóçò óôï
êéâþôéï åëÝã÷ïõ êßíçóçò.
S
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ôïõ Üîïíïò
ðñïóáñìïãÞò ãéá áõôïìáôïðïßçóç ôçò
ôïðïèÝôçóçò.
S
ÌïíôÜñåôå ôï ðéóôüëé çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
S
ÅðéëÝîôå ðñüãñáììá.
Áñ÷ßóôå ôç óõãêïëëçôéêÞ åñãáóßá.
fta3i1ya
-- 10 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
5.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü áõôïý ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 4, äéáâÜóôå ôéò ðñéí íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí
åîïðëéóìü.
5.2
Åìðñüóèéï ðëáßóéï - ÂáãïíÝôôï
1.
ÅðéëïãÞ ðñïãñÜììáôïò:
Ï ôýðïò ÂV ðåñéÝ÷åé ôÝóóåñá äéáöïñåôéêÜ ðñïãñÜììáôá
(Ð1-Ð4) êáé ï ôýðïò ÂVÑ ðåñéÝ÷åé Ýîé äéáöïñåôéêÜ
ðñïãñÜììáôá (Ð1-Ð6)
2.
ÅðéëïãÝáò ìåíïý:
Ãéá ðñïãñáììáôéóìü ôùí âáóéêþí äåäïìÝíùí
(ðñïãñáììáôßæåôáé áðü ôï åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü
óõíôÞñçóçò).
3a
100+
Åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç ç Ýíäåéîç ôçò ôéìÞò Üíù ôïõ 100
3b
Ôá÷ýôçò óõãêïëëÞóåùò:
Åìöáíßæåôáé ç Ýíäåéîç ôçò ôá÷ýôçôáò ôïõ âáãïíÝôôïõ
êáôÜ ôçí ðáëéíäñïìéêÞ êßíçóç.
3c
Ôá÷ýôçò óõãêïëëÞóåùò:
Åìöáíßæåôáé ç Ýíäåéîç ôçò ôá÷ýôçôáò ôïõ âáãïíÝôôïõ
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ãñáììéêÞò óõãêüëëçóçò..
3d
×ñïíüìåôñï:
Åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç ç Ýíäåéîç ôïõ ÷ñïíïäéáêüðôç
(âáóéêÞ ôéìÞ)
4.
Óõãêüëëçó
Êëåéóôü/Áíïéêôü:
Êüêêéíç ëÜìðá óçìáßíåé üôé åêôåëåßôáé çëåêôñïêüëëçóç
(ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ìÝóù ôïõ ôçëåêïíôñüë).
5.
Ôá÷õìåôáöïñÜ:
ÐñÜóéíç ëÜìðá áíÜâåé üôáí ãßíåôáé ôá÷õìåôáöïñÜ
(ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ìÝóù ôïõ ôçëåêïíôñüë).
6.
Êáôåýèõíóç ðïñåßáò:
Ç ðñÜóéíç ëÜìðá äçëþíåé ôçí êáôåýèõíóç ðïñåßáò ôïõ
âáãïíÝôôïõ. (ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ìÝóù ôïõ
ôçëåêïíôñüë).
fta3o1ya
-- 11 --
5.3
Åìðñüóèéï ðëáßóéï - Ìç÷áíéóìüò ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò
1.
ÌÞêïò :
Åðéèõìçôü ìÞêïò åíáñêôÞñéïõ äéáíýóìáôïò óå åêáôïóôÜ
(ðñüãñáììá 3
2.
ÅðéëïãÝáò ìåíïý:
Ãéá ðñïãñáììáôéóìü ôùí âáóéêþí äåäïìÝíùí
(ðñïãñáììáôßæåôáé áðü ôï åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü
óõíôÞñçóçò).
3a
Åýñïò ðáëéíäñïìéêÞò
êéíÞóåùò:
Åðéèõìçôü ðëÜôïò ðáëéíäñüìçóçò óå ÷éëéïóôÜ (Ñ1-Ñ3),
áðüóôáóç ñáöþí óôï Ñ4.
3b
Áðüóôáóç ðáëéíäñïìéêÞò
êßíçóçò::
Ðñïãñáììáôéóìüò ôçò áðüóôáóçò ìåôáîý ðáëìéêþí
êéíÞóåùí (âáóéêÞ ôéìÞ).
3c
Ôá÷ýôçò ðáëéíäñïìéêÞò
óõãêïëëÞóåùò (áëÝ ñåôïýñ)::
Ðñïãñáììáôéóìüò ôçò ôá÷ýôçôïò ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò
(âáóéêÞ ôéìÞ)
3d
ÈÝóç ôïõ Üîïíïò
áíáöïñÜò::
Åíäåéîç ôïõ Üîïíïò áíáöïñÜò ôïõ óõóôÞìáôïò
ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò. Ìðïñåß íá êáèïñéóèåß óôá 25 ÷éë.
ìå ôï ôçëåêïíôñüë (01-98) üðïõ ôï 50 óçìáßíåé ôï ìÝóï.
4.
ÔÝëïò äéáäéêáóßáò:
ÅðéëïãÞ ãùíßáò 90 ìïéñþí, 45 ìïéñþí Þ 22 ìïéñþí (Ñ1-Ñ3).
5.
Ìç÷áíéóìüò
ðáëéíäñïìéêÞò êßíçóçò:
Êëåéóôü/Áíïéêôü
Êüêêéíç ëÜìðá => Áíïéêôü
6.
ÈÝóç ôïõ Üîïíïò
áíáöïñÜò:
Ôßèåôáé áõôüìáôá óå ëåéôïõñãßá ï Üîùí áíáöïñÜò.
fta3o1ya
-- 12 --
5.4
Êáèïñéóìüò ôçò èÝóçò ôçò ãñáììÞò ðñïò ôï ìçäÝí
S
Ï Üîùí áíáöïñÜò áñ÷ßæåé åßôå åóùôåñéêá åßôå åîùôåñéêÜ óå ó÷Ýóç ìå ôéò
ñÜãåò.
S
Ï Üîùí áíáöïñÜò ðñÝðåé íá ñõèìßæåôáé êÜèå öïñÜ ðïõ ç Ýíôáóç ôßèåôáé óå
ëåéôïõñãßá (üôáí Ýíá ðñÜóéíï ëáìðÜêé óôï êïõìðß (2) áíáâïóâýíåé).
Åóùôåñéêüò Üîùí áíáöïñÜò
S
Ç êüêêéíç ëÜìðá (1) ðñÝðåé íá åßíáé
óâõóìÝíç.
S
ÐáôÞóôå ìßá öïñÜ ôï êïõìðß Üîïíïò
áíáöïñÜò (2).
Åîùôåñéêüò Üîùí áíáöïñÜò
S
Ç êüêêéíç ëÜìðá (1) ðñÝðåé íá åßíáé
óâõóìÝíç.
S
ÊñáôÞóôå óõíÝ÷åéá ðáôçìÝíï ôï êïõìðß
ìå ôçí Ýíäåéîç ÍÅ×Ô (3) êáé ðáôÞóôå ìßá
öïñÜ ôï êïõìðß ôï êïõìðß Üîïíïò
áíáöïñÜò (2).
S
ÊáôÜ ôçí áëëáãÞ ðñïãñÜììáôïò, ð.÷.áðü ôï Ñ4 óôï Ñ6 (BVR) ðñÝðåé ï Üîùí
áíáöïñÜò íá ôåèåß îáíÜ óå ëåéôïõñãßá.
fta3o1ya
-- 13 --
5.5
Ðñüãñáììá
Ï ôýðïò ÂV Ý÷åé ôÝóóåñåò åðéëïãÝò ðñïãñÜììáôïò (Ñ1-Ñ4) êáé ï ôýðïò
ÂVR Ý÷åé Ýîé åðéëïãÝò ðñïãñÜììáôïò.
Ôá Ñ1-Ñ3 ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç ìå ðáëéíäñïìéêÞ êßíçóç åíþ ôá Ñ4 êáé Ñ6
ãéá (êÜèåôç) ãñáììéêÞ óõãêüëëçóç.
Ôï Ñ5 ãéá óõãêüëëçóç ðëáéóßùí ðñïãñáììáôßæåôáé ðñéí ôï Ñ6.
Ðñüãñáììá 1 = P1
ÅðéëÝîôå ãùíßåò åßôå 90 ìïéñþí, Þ
45 ìïéñþí Þ 22 ìïéñþí (âë. èÝóç 4
óôç óåëßäá 12).
ÓõíÞèçò ðáëéíäñüìçóç
ÅðéëÝîôå åýñïò ðáëéíäñüìçóçò
1. Ðñïãñáììáôßóôå ôï åýñïò
ðáëéíäñüìçóçò óå ÷éëéïóôÜ.
fta3o1ya
2. Ç êüêêéíç ëÜìðá ðñÝðåé íá åßíáé
áíáììÝíç.
-- 14 --
Ðñüãñáììá 2 = P2
ÅðéëÝîôå ãùíßåò åßôå 90 ìïéñþí, Þ
45 ìïéñþí Þ 22 ìïéñþí (âë. èÝóç 4
óôç óåëßäá 12).
ÓõíÞèçò ðáëéíäñüìçóç
Ãùíßá Ýíáñîçò 45 ìïéñþí
(Ç åíáñêôÞñéá ãùíßá åßíáé ðÜíôïôå 45
ìïéñþí óôï Ñ2)
1. Ðñïãñáììáôßóôå ôï åýñïò
ðáëéíäñüìçóçò óå ÷éëéïóôÜ.
2. Ç êüêêéíç ëÜìðá ðñÝðåé íá åßíáé
áíáììÝíç
Ðñüãñáììá 3 = P3
ÅðéëÝîôå ãùíßåò åßôå 90 ìïéñþí, Þ
45 ìïéñþí Þ 22 ìïéñþí (âë. èÝóç 4
óôç óåëßäá 12).
ÓõíÞèçò ðáëéíäñüìçóç
Ôï åíáñêôÞñéï äéÜíõóìá ìå
åëåýèåñç åðéëïãÞ ìÞêïõò.
1. Ðñïãñáììáôßóôå ôï ìÞêïò óå
åêáôïóôÜ..
3. Ç êüêêéíç ëÜìðá ðñÝðåé íá åßíáé
áíáììÝíç.
2. Ðñïãñáììáôßóôå ôï åýñïò
ðáëéíäñüìçóçò óå ÷éëéïóôÜ.
fta3o1ya
-- 15 --
Ðñüãñáììá 4 = P4
ñáììéêÞ óõãêüëëçóç (êïñäüíé)
1. Ðñïãñáììáôßóôå ôçí ôá÷ýôçôá
óõãêüëëçóçò óå åêáôïóôÜ áíÜ
ëåðôü ôçò þñáò.
3. Ç êüêêéíç ëÜìðá ðñÝðåé íá åßíáé
áíáììÝíç.
2. Ðñïãñáììáôßóôå ôï ìÞêïò óå
åêáôïóôÜ..
fta3o1ya
-- 16 --
ÐñïãñÜììáôá Ñ5 êáé Ñ6 (ãéá ôïí ôýðï ÂVR)
Ðñüãñáììá 5 = P5
Ðñéí ôçí Ýíáñîç ðñÝðåé íá ôïðïèåôçèåß ôï âáãïíÝôôï óôçí áöåôçñßá (ç Ýíäåéîç
äßäåôáé áðü ôçí êüêêéíç ëÜìðá).
Çëåêôñïêüëëçóç óå ðëáßóéï
Start / Stop
1. Ðñïãñáììáôßóôå ôçí ôá÷ýôçôá
óõãêüëëçóçò óå åêáôïóôÜ áíÜ ëåðôü
ôçò þñáò.
2. Ðñïãñáììáôßóôå ôï ðëÜôïò ôïõ
ðëáéóßïõ óå ÷éëéïóôÜ.
fta3o1ya
-- 17 --
3. Ç êüêêéíç ëÜìðá ðñÝðåé íá
åßíáé áíáììÝíç.
Ðñüãñáììá 6 = P6
Ìå ôï ðñüãñáììá 6 ãåìßæåé êáíåßò ôï ðëáßóéï ìå Ýíáí áñéèìü ãñáììéêþí
óõãêïëëÞóåùí Ýùò üôïõ áõôÝò êáëýøïõí üëï ôï ðëÜôïò ôïõ ðëáéóßïõ.
ÃñáììéêÞ óõãêüëëçóç (êïñäüíé)
1. Ðñïãñáììáôßóôå ôçí ôá÷ýôçôá
óõãêüëëçóçò óå åêáôïóôÜ áíÜ ëåðôü
ôçò þñáò.
2. Ðñïãñáìáôßóôå ôï ðëÜôïò óå ÷éëéïóôÜ.
3. Ðñïãñáììáôßóôå ôï ìÞêïò óå
åêáôïóôÜ.
4. Ç êüêêéíç ëÜìðá ðñÝðåé íá
åßíáé áíáììÝíç.
Óôá ðñïãñÜììáôá Ñ5 êáé Ñ6 êáèïñßæïíôáé ôá ìÞêç ôùí ãñáììéêþí óõãêïëëÞóåùí
áðü äýï áéóèçôÞñåò (óÝíóïñåò).
Ïôáí ôï âáãïíÝôôï êßíçóçò öèÜíåé óå Ýíáí áéóèçôÞñá (óÝíóïñá) áëëÜæåé
êáôåýèõíóç êßíçóçò.
1
1.
fta3o1ya
ÁéóèçôÞñáò
2.
-- 18 --
ÑÜãá
5.6
Ôçëå÷åéñéóôÞñéï
Ãéá ôçí äéáäéêáóßá ìåôáêßíçóçò ðñïò ôçí
êáôåýèõíóç ôïõ âÝëïõò:
ÐéÝóôå ìßá öïñÜ ôï êïõìðß ìå ôçí Ýíäåéîç
START SPEED +
Ãéá ôá÷ýôáôç ìåôáêßíçóç:
ÊñáôÞóôå ôï êïõìðß ðáôçìÝíï åðß äýï
äåõôåñüëåðôá.
Ãéá ôçí äéáäéêáóßá ìåôáêßíçóçò
ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôïõ âÝëïõò:
ÐéÝóôå ìßá öïñÜ ôï êïõìðß ìå ôçí
Ýíäåéîç START SPEED Ãéá ôá÷ýôáôç ìåôáêßíçóç:
ÊñáôÞóôå ôï êïõìðß ðáôçìÝíï åðß
äýï äåõôåñüëåðôá.
Ãéá óõãêüëëçóç ðñïò ôçí êáôåýèõíóç
ôïõ âÝëïõò:
ÐéÝóôå äýï öïñÝò ôï êïõìðß ìå ôçí
Ýíäåéîç START SPEED +.
Ãéá óõãêüëëçóç ðñïò ôçí
êáôåýèõíóç ôïõ âÝëïõò:
ÐéÝóôå äýï öïñÝò ôï êïõìðß ìå ôçí
Ýíäåéîç START SPEED -.
fta3o2ya
-- 19 --
ÃÉÁ ÓÔÁÌÁÔÇÌÁ
Ãéá óôáìÜôçìá ìå åðáíáðëÞñùóç
êïéëïôÞôùí (backfill):
ÊñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß ìå
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ìå ôçí Ýíäåéîç STOP. ôçí Ýíäåéîç ÍÅ×Ô (1). ÐáôÞóôå
êáôüðéí ôï êïõìðß ìå ôçí Ýíäåéîç
ÓÔÏÐ (2).
2
1
Ãéá áýîçóç Þ ãéá ìåßùóç ôçò ôá÷ýôçôïò åìðñüóèéáò êéíÞóåùò êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôçò äéáäéêáóßáò óõãêïëëÞóåùò.
Ðñïþèçóç ôçò ãñáììÞò èÝóçò ìçäÝí
fta3o2ya
-- 20 --
ÁëëáãÞ åýñïõò ðáëéíäñïìéêÞò
êéíÞóåùò
ÅðéëïãÞ ðñïãñÜììáôïò ìå ìåãáëýôåñï
áñéèìü:
ÊñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß ìå ôçí
Ýíäåéîç ÍÅ×Ô (1). ÐáôÞóôå êáôüðéí ôï
êïõìðß ìå ôçí Ýíäåéîç SPEED+ (2).
Ôçëå÷åéñéóìüò ôÜóçò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò
Ôçëå÷åéñéóìüò çëåêôñéêïý
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
ÌåôÜâáóç áðü ôï êáíïíéêü óôï
ìåéùìÝíï ðëÜôïò ðáëéíäñüìçóçò ðñïò
ôá áñéóôåñÜ: ÐáôÞóôå äýï öïñÝò ôï
+.
fta3o2ya
ÅðéëïãÞ ðñïãñÜììáôïò ìå ìéêñüôåñï
áñéèìü:
ÊñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß ìå
ôçí Ýíäåéîç ÍÅ×Ô (1). ÐáôÞóôå
êáôüðéí ôï êïõìðß ìå ôçí Ýíäåéîç
SPEED- (2).
-- 21 --
ÌåôÜâáóç áðü ôï êáíïíéêü óôï
ìåéùìÝíï ðëÜôïò ðáëéíäñüìçóçò
ðñïò ôá äåîéÜ: ÐáôÞóôå äýï
öïñÝò ôï -.
ÌåôÜâáóç áðü ôçí ôá÷õìåôáöïñá óôçí çëåêôñïêüëëçóç: ÐáôÞóôå äýï
öïñÝò (ÁöïñÜ ìüíï ôï ðñüãñáììá áñ.4).
1. ÌåôáöïñÜ çëåêôñïêüëëçóçò
2. Ôá÷ýôçò çëåêôñïêüëëçóçò
(ëåéôïõñãßá çëåêôñïêüëëçóçò êëåéóôÞ). (ëåéôïõñãßá çëåêôñïêüëëçóçò áíïéêôÞ).
fta3o2ya
-- 22 --
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
6.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ,
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá
äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç.
ÊáèçìåñéíÞ óõíôÞñçóç
ÅëÝãîôå þóôå ôá çëåêôñéêÜ êáëþäéá íá åßíáé Üöèáñôá.
ÂåâáéùèÞôå üôé ç ñÜãá äåí åßíáé êáôåóôñáììÝíç.
Êáèáñßóôå ôï âáãïíÝôôï êáé ôï óôÞñéãìá ôïõ ðéóôïëéïý.
7
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
7.1
ÃåíéêÜ
1. Êáëþäéï ÷åéñéóìþí (12-ðéí-23-ðéí) Railtrac - MEK
0457 360-880
2. Êáëþäéï ãåíéêÞò ÷ñÞóåùò ìå óýíäåóìï ôùí 12 - ðéí
0457 360-881
3. Ìåôáó÷çìáôéóôÞò ìå ðñßæá ôùí 12 - ðéí (230/36 VAC)
0457 467 880
Êáëþäéï ÷åéñéóìþí (4p-12p) Railtrac -MED304/MEH44
0457 360 883
Êéô ðñïóáñìïãÞò ìå ðñßæá ãéá ôï óáóóß ôùí 4-ðéí
0443 341 880
Ìßá êéíçôÞ êåöáëÞ êñáôÜ ôï ðéóôüëé Þ ôïí öëïãïâüëï êüðôç óå Ýíá óôáèåñü
ýøïò ðÜíù áðü ôçí åðéöÜíåéá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åñãáóßáò.
0398 145 211
Ôï åîÜñôçìá ðáëéíäñïìéêÞò êéíÞóåùò ìðïñåß íá åîïðëéóèåß åßôå ìå Ýíá óôÞñéãìá
âéäùôü Þ Ýíá ìå êáðÜêé ïõôùóþóôå íá åðéôåõ÷èïýí ïé óùóôÝò ðáëéíäñïìéêÝò
êéíÞóåéò áêüìç êáé óå äõóìåíåßò óõíèÞêåò óõãêïëëÞóåùò.
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.
ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí
óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 25. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç
êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
fta3m1ya
-- 23 --
sida
-- 24 --
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
Edition 2000--02--09
fta3rfram
-- 25 --
Item
no.
Ordering no.
Denomination
Notes
Carriage
1
0398145501
Plastic cover
2
0398145509
Motor box BV
3
0398145503
Cable release
4
0398145525
Motor cable
5
0398145290
Inductive sensor (BVR)
6
0398145506
Torch cable release
7
0398145507
Cable bracket
8
0398145508
Drive wheel bracket
10
0398145510
Distance with screw
11
0398145511
Locking arm
12
0398145512
Lock screw
13
0398145513
Bracket for lock screw
14
0398145514
Mounting plate
15
0398145515
Motor and Gear
3
4
1
2
15
6
5
14
7
13
12
8
11
10
fta3s11a
-- 26 --
Item
no.
Ordering no.
Denomination
Notes
Weaving unit
1
0398145631
Alu cover
5
0398145632
Backplate
6
0398145606
Time belt
7
0398145607
Motor w. belt wheel
9
0398145633
Weaving guide
10
0398145610
Inductive sensor
11
0398145611
Frontplate
12
0398145612
Guide bracket
13
0398145634
Steering bars
14
0398145635
Outer guide
15
0398145636
Bottom plate
fta3s11a
-- 27 --
Item
no.
Ordering no.
Denomination
Notes
Slide
1
0398145801
Slide bracket
2
0398145802
Bushing
3
0417855009
Lever
4
0398145803
Bar
5
0398145804
Slide house
6
0417855001
Knob
7
0398145805
Disc
9
0398145806
Straight slide bracket
10
0398145807
Bracket plate
11
0398145808
Intermediate bracket
12
0398145101
Torch holder PSF
13
0398145100
Torch holder Universal
fta3s11a
-- 28 --
Item
no.
Ordering no.
Denomination
Notes
0398145177
Control box complete
BV 1000
BVR 1000
0398145180
Control box complete
1
0398146901
Controlbox cabinet
2
0398145903
Magnet box
3
0417855010
Stop button
4
0398145909
19--pin female chassis
5
0398145908
12--pin male chassis
6
0398145906
12--pin female chassis
8
0398145926
Control unit carriage
BV 1000
0398145928
Control unit carriage
BVR 1000
9
0398145927
Control unit weaving
10
0398145942
Remote control complete
11
0398145943
Front panel remote
12
0398145951
Cable with 19--pin plug
13
0398145944
Cable release
14a
0457468032
Knob
14b
0457468040
Potentimeter
fta3s11a
-- 29 --
Item
no.
Ordering no.
Denomination
Notes
0398145190
Rail bracket complete
(Item no. 1--6)
1
0398145401
Knob
2
0398145402
Alu--bracket
3
0398145403
Guide
4
0398145404
Rail bracket
5
0398145405
Screw
6
0398145406
Locking screw
7
0398145122
BV--rail 2m
8
0398145115
Start/stop bracket (2 pcs)
fta3s11a
-- 30 --
sida
-- 31 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising