ESAB | Arc 5000i | Instruction manual | ESAB Arc 5000i Instrukcja obsługi

ESAB Arc 5000i Instrukcja obsługi
PL
Arc 5000i
Aristot / Origot
400 V version
Instrukcja obs³ugi
0459 289 201 PL 080317
Valid for serial no. 640--xxx--xxxx, 803--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panele sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1
5.2
5.3
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Przy³±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z³±cze napiêcia sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulator czasowy sterowania wentylatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przeci±¿eniem termicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urz±dzenie zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
8
8
9
9
9
9
Czyszczenie filtra powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
15
15
16
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORM¡
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z pe³n± odpowiedzialno¶ci±, ¿e
¼ród³o pr±du Arc 5000i pocz±wszy od numeru seryjnego 620 (2006 w.20) zostaåy skonstruowane i
przetestowane zgodnie z norm± EN 60974--1 , EN 60974--10 wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie
(2006/95/EEG), (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
bh27d1oa
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
Spawanie i ciêcie ³ukowe mo¿e zagra ¿aæ bezpieczeñst wu operatora i pozosta³ych osób
przebywaj±cych w pobli¿u. Dlatego podczas spawania nale¿y zachowac szczególne ¶rodki
ostro¿no¶ci. Przed przyst ±pieniem do spawania zapoznaj siê z przepisami bezpieczeñstwa i higieny
pracy obowi± zuj±ymi na twoismstanowisku pracy.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz± instrukcj±
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
OSTRONIE!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz± instrukcj±.
OSTRZEENIE!
Nie wolno u¿ywaæ ¼ród³a pr±du do rozmra¿ania zamarzniêtych rur.
OSTRONIE!
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
bh27d1oa
-- 4 --
PL
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
3
WSTÊP
Arc 5000i to ¼ród³o pr±du spawania, przeznaczone do spawania elektrodami otulonymi
(spawanie MMA).
Wystêpuje w dwóch wersjach:
S
Arc 5000i z panelem sterowania A2
S Arc 5000i z panelem sterowania A4
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 16.
3.1
Wyposa¿enie
Arc 5000i jest wyposa¿one w instrukcje obs³ugi ¼ród³a pr±du i panelu sterowania.
3.2
Panele sterowania
¬ród³o pr±du jest dostarczane z jednym z nastêpuj±cych paneli sterowania:
S
A2
Z pokrêt³ami do regulacji wszystkich ustawieñ.
S
A4
Z pokrêt³ami do regulacji pr±du spawania.
Pozosta³e fukcje sterowane przyciskami oraz
symbole na wy¶wietlaczu.
Szczegó³owe opisy paneli sterowania znajduj± siê w oddzielnych instrukcjach obs³ugi.
bh27d1oa
-- 5 --
PL
4
DANE TECHNICZNE
Arc 5000i
Napiêcie sieciowe
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Pr±d pierwotny Imaks
40 A
Moc pobierana w trybie ja³owym, w trybie
oszczêdzania energii 6,5 min. po spawaniu
50 W
Zakres ustawieñ
16 A -- 500 A
Maksymalne dopuszczalne obci±¿enie przy
60 % cyklu pracy
500 A / 40 V
100 % cyklu pracy
400 A / 36 V
Wspó³czynnik mocy przy pr±dzie maksymalnym 0,85
Sprawno¶æ przy pr±dzie maksymalnym
86%
Napiêcie biêgu ja³owego
68 -- 80 V
Zakres temperatury pracy
--10 do +40˚C
Wymiary, d³. x szer. x wys.
625 x 294 x 492 mm
Ci±g³e ci¶nienie akustyczne, wa¿one A
<70 db
Ciê¿ar
55 kg
Klasa izolacji transformatora
H
Stopieñ ochrony
IP 23
Klasa zastosowania
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do u¿ycia w miejscach, gdzie
wystêpuje zwiêkszone niebezpieczeñstwo pora¿enia pr±dem elektrycznym.
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
OSTRONIE!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e
spowodowaæ zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków
zapobiegawczych odpowiedzialny jest u¿ytkownik.
Uwaga!
Podå±czyæ ¼ródåo pr±du do sieci elektrycznej o impedancji 0.190 omów lub ni¿szej. Je¶li impedancja
sieci bêdzie wy¿sza, mo¿e dochodziæ do przygasania o¶wietlenia.
bh27d1oa
-- 6 --
PL
5.1
Instrukcja podnoszenia
5.2
Monta¿
¬ród³o pr±du nale¿y umie¶ciæ w taki sposób, aby wloty i wyloty ch³odz±cego powietrza nie
by³y zablokowane.
5.3
Zasilanie sieciowe
Sprawdziæ, czy urz±dzenie zosta³o pod³±czone do zasilania sieciowego o odpowiednim
napiêciu oraz czy jest zabezpieczone przez bezpiecznik odpowiedniej mocy. Zgodnie z
przepisami, nale¿y wykonaæ ochronne po³±czenie uziemiaj±ce.
Tabliczka znamionowa z danymi dotycz±cymi zasilania.
Zalecana bezpiecznika i rozmiar pnewadu zasilaj±cego
Arc 5000i
400 V, 3~50 Hz
Napiêcie zasilania
Rozmiar przewadu
zasilaj±cego mm2
Pr±d fazowy, I efektywny
Bezpiecznik
przeciwudarowy
Typ C, miniaturowy bezpiecznik
automatyczny (MCB)
400 V
4G6
31 A
35 A
40 A
Uwaga!
Rozmiar kabla i dopuszczalna obci±¿alno¶æ bezpieczników s± zgodne ze szwedzkimi przepisami
elektrycznymi. ¬ród³o pr±du nale¿y pod³±czyæ zgodnie z przepisami lokalnymi.
bh27d1oa
-- 7 --
PL
6
DZIA£ANIE
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
6.1
Przy³±cza i elementy nastawcze
1
Z³±cze kabla pr±du spawania (+)
5
Bia³a lampka sygnalizacyjna, zasilanie
sieciowe w³±czone (ON)
2
Z³±cze dla zdalnego sterowania
6
Pomarañczowa lampka sygnalizacyjna,
przegrzanie
3
Z³±cze kabla powrotnego pr±du spawania (-)
7
Panel sterowania (patrz odpowiednia
instrukcja obs³ugi)
4
Prze³±cznik zasilania sieciowego, 0 / 1 / START
6.2
Z³±cze napiêcia sieciowego
W³±czyæ zasilanie, ustawiaj±c prze³±cznik (4) w pozycji “START”. Prze³±cznik powróci do
pozycji “1” kiedy zostanie zwolniony.
Je¶li w trakcie spawania nast±pi przerwa w dostawie zasilania sieciowego, po czym
zostanie ono przywrócone, ¼ród³o pr±du pozostanie wy³±czone, a¿ do ponownego
ustawienia i zwolnienia prze³±cznika w pozycji “START”.
Wy³±czyæ zasilanie, ustawiaj±c prze³±cznik w pozyji “0”.
W przypadku przerwy w dostawie zasilania, czy te¿ z powodu normalnego wy³±czenia
zasilania, dane dotycz±ce spawania zostan± zapamiêtane i bêd± dostêpne przy nastêpnym
uruchomieniu urz±dzenia.
6.3
Regulator czasowy sterowania wentylatorem
Wentylatory ¼ród³a zasilania pracuj± dodatkowo 6,5 minuty po zatrzymaniu spawania, a
urz±dzenie prze³±cza siê w tryb oszczêdzania energii. Uruchamiaj± siê przy ponownym
rozpoczêciu spawania.
Wentylatory pracuj± z prêdko¶ci± ograniczon± w przypadku pr±du spawania o natê¿eniu nie
przekraczaj±cym 144 A oraz z pe³n± prêdko¶ci± w przypadku pr±du o natê¿eniu wy¿szym.
bh27d1oa
-- 8 --
PL
6.4
Zabezpieczenie przed przeci±¿eniem termicznym
¬ród³o pr±du wyposa¿ono w trzy termiczne, samoczynne wy³±czniki przeci±¿eniowe, które
zadzia³aj±, je¶li temperatura wewnêtrzna bêdzie zbyt wysoka, od³±czaj±c pr±d spawania i
zapalaj±c pomarañczow± lampkê wskazuj±c± z przodu urz±dzenia. Kiedy temperatura
opadnie, nast±pi automatyczny reset wy³±czników.
6.5
Urz±dzenie zdalnego sterowania
Urz±dzenia Aristo ze zintegrowanymi panelami sterowania powinny posiadaæ program w
wersji 1.21 lub nowszej, aby urz±dzenie zdalnego sterowania mogåo dziaåaæ prawidåowo.
Kiedy urz±dzenie zdalnego sterowania jest pod³±czone, ¶ród³o zasilania przechodzi w tryb
zdalnego sterowania; przyciski i pokrêt³a zostaj± zablokowane. Wszystkie funkcje mo¿na
regulowaæ wy³±cznie przy pomocy urz±dzenia zdalnego sterowania.
Je¶li zdalneo sterowania nie bêdzie u¿ywane, ³±cze oraz urz±dzenie nale¿y od³±czyæ od
¶ród³a zasilania, poniewa¿ w przeciwnym razie pozostanie ono w trybie zdalnego
sterowania.
Dodatkowe informacje dotycz±ce dzia³ania urz±dzenia zdalnego sterowania znajduj± siê w
instrukcji obs³ugi panelu sterowania.
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Os³ony mo¿e zdejmowaæ jedynie osoba posiadaj±ca odpowiednie upraqnienie elektrycne
(osoba upowa¿niona).
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
Czyszczenie filtra powietrza
S
Zwolniæ pokrywê z filtrem przeciwpy³owym
(1).
S
Odchyliæ pokrywê (2).
S
Wyj±æ filtr przeciwpy³owy (3).
S
Przedmuchaæ go do czysta sprê¿onym
powietrzem przy zmniejszonym ci¶nieniu.
S
Umie¶ciæ ponownie filtr z drobn± siatk± od strony pokrywy (2).
S
Za³o¿yæ pokrywê z filtrem.
bh27d1oa
-- 9 --
PL
8
USUWANIE USTEREK
Przed odes³aniem urz±dzenia do autoryzowanego technika serwisu nale¿y
przeprowadziæ nastêpuj±ce sprawdzenia i kontrole.
Typ usterki
Brak ³uku.
Czynno¶æ
S
S
S
W trakcie spawania wyst±pi³a
przerwa w dostawie pr±du
spawania.
S
S
Sprawdziæ, czy zasilanie sieciowe zosta³o w³±czone.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne zosta³y
odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy zosta³a ustawiona odpowiednia warto¶æ pr±du.
Sprawdziæ, czy zadzia³a³y termiczne, samoczynne wy³±czniki
przeci±¿eniowe (co jest sygnalizowane pomarañczow± lampk±
na przednim panelu).
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
Czêsto zdarza siê, ¿e w³±czaj± siê
termiczne, samoczynne
wy³±czniki przeci±¿eniowe.
S
S
Sprawdziæ, czy filtry powietrza nie s± zatkane.
Upewniæ siê, ¿e nie zosta³y przekroczone dane znamionowe
¼ród³a pr±du (tj. ¿e urz±dzenie nie jest przeci±¿one).
S³aba wydajno¶æ spawania.
S
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne zosta³y
odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy zosta³a ustawiona odpowiednia warto¶æ pr±du.
Sprawdziæ, czy u¿ywane s± odpowiednie elektrody.
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
S
S
S
9
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Arc 5000i s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z miêdzynarodow± i
europejsk± norm± IEC/EN 60974--1 i EN 60974--10. Obowi±zkiem jednostki
serwisowej dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e produkt w
dalszym ci±gu odpowiada wymienionym normom.
Naprawy i prace zwi±zane z z obwodomi elektrycznymi powinny byæ przeprowadzane
przez upowa¿nionego serwisanta ESAB.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne i zu¿ywaj±ce siê ESAB.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bh27d1oa
-- 10 --
p
-- 11 --
Schemat
bh27e11a
-- 12 --
bh27e11a
-- 13 --
Arc 5000i
Numer zamówieniowy
1.
Ordering no.
Denomination
0459 130 880 Welding power source
0459 130 881 Welding power source
Type
Origot Arc 5000i, A2
Aristot Arc 5000i, A4
0459 289 990 Spare parts list
0458 817
Instruction manual
Control panel A2
0458 856
Instruction manual
Control panel A4
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh27o11a
-- 14 --
Edition 080317
Arc 5000i
Spis czê¶ci zapasowych
SPiS CZʦCI ZAPASOWYCH
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0458 397 001
Filter
2
1
0458 382 001
Front grill
bh27s
Denomination
-- 15 --
Edition 080317
Arc 5000i
Wyposa¿enie
WYPOSA¯ENIE
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 525 880
Autotransformer TUA1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 144 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and arc
force.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bh27a11a
-- 16 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
R0459 289/E080317/P20
Arc 5000i
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
ESAB 400 electrode holder with 6 m cable . . . 0349 501 060
bh27a11a
-- 17 --
R0459 289/E080317/P20
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising