ESAB | A34 Caddy | Instruction manual | ESAB A34 Caddy Používateľská príručka

ESAB A34 Caddy Používateľská príručka
SK
A32, A33, A34
Caddyt
Navod na pouitie
0460 449 085 SK 08--02--27
Valid from program version 1.03
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Ovládací panel A32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Ovládací panel A33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Ovládací panel A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
5
2 ZVÁRANIE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1 Nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Symboly a legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Skryté funkcie zvárania MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
3 ZVÁRANIE TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Symboly a legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Skryté funkcie zvárania TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
4 PAMÄŤ ZVÁRACÍCH ÚDAJOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 KÓDY PORUCHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Zoznam kódov porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Popis kódov poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TOCk
-- 2 --
SK
1
ÚVOD
Návod popisuje používanie ovládacích panelov A32, A33 a A34 .
Všeobecné informácie o prevádzke sa uvádzajú v návode na používanie
napájacieho zdroja.
Po pripojení sieťového napájania jednotka uskutočňuje
autodiagnostiku LED a displeja, zobrazuje sa verzia programu,
pričom na tomto príklad je verzia programu 0.18.
1.1
Ovládací panel A32
Displej
Gombík na nastavenie prúdu
Výber zváracej metódy MMA
alebo TIG
Nastavenie pomocou panelu
alebo cez pripojenú jednotku diaľkového
ovládania
Displej funkcie VRD (znížené napätie na svorkách) je aktivovaný alebo vypnutý.
POZNÁMKA! Táto funkcia ešte nie je úplne podporovaná.
bi20k
-- 3 --
SK
1.2
Ovládací panel A33
Displej
Indikácia toho, ktorý parameter sa zobrazuje na displeji (prúd alebo %)
Gombík na nastavenie údajov (prúd alebo %)
Tlačidlá pre nastavenia pamäte údajov zvaru. Pozri pod názvom 4 .
Tlačidlo výberu parametrov „Horúci štart“
alebo tlaku oblúka „Arc force“
pri zváraní MMA
Výber zváracej metódy MMA
alebo TIG
Nastavenie pomocou panelu
a cez pripojenú jednotku diaľkového
ovládania
Displej funkcie VRD (znížené napätie na svorkách) je aktivovaný alebo vypnutý.
POZNÁMKA! Táto funkcia ešte nie je úplne podporovaná.
bi20k
-- 4 --
SK
1.3
Ovládací panel A34
Displej
Indikácia toho, ktorý parameter sa zobrazuje na displeji (prúd, napätie alebo
%)
Výber indikácie prúdu (A) alebo napätia (V) počas zvárania na displeji
Gombík na nastavenie údajov (prúd alebo %)
Tlačidlá pre nastavenia pamäte zváracích údajov. Pozri pod názvom 4 .
Tlačidlo výberu parametrov „Horúci štart“
alebo tlaku oblúka „Arc force“
pri zváraní MMA
Výber zváracej metódy MMA
alebo TIG
Výber elektródy typu „Bázická“, „Rutilová“ alebo „Celulózová“ pri zváraní MMA
Nastavenie pomocou panelu
a cez pripojenú jednotku diaľkového
ovládania
Displej funkcie VRD (znížené napätie na svorkách) je aktivovaný alebo vypnutý.
POZNÁMKA! Táto funkcia ešte nie je úplne podporovaná.
bi20k
-- 5 --
SK
2
ZVÁRANIE MMA
2.1
Nastavenie
Funkcia
Rozsah nastavenia
A32
A33
A34
Prúd
4 max 1)
x
x
x
Aktívny panel
OFF (VYP) alebo ON
(ZAP)
x
x
x
Jednotka diaľkového
ovládania
OFF (VYP) alebo ON
(ZAP)
x
x
x
Horúci štart
0 - 99%
x 2)
x
x
Arc Force
0 - 99%
x 2)
x
Kvapkové zváranie
1)
x
OFF (VYP) alebo ON
(ZAP)
2)
x
x
2)
x 2)
Nastavovací rozsah závisí od použitého napájacieho zdroja.
funkcia
2) Skrytá
2.2
Symboly a legenda
Zváranie MMA
Zváranie MMA sa niekedy označuje aj ako zváranie s potiahnutými elektródami.
Preskočením oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
Nastavenie prúdu
Vyšší prúd vytvorí širší tavný kúpeľ, s lepším prienikom do zvarenca.
Aktívny panel
Nastavenia sa uskutočňujú na ovládacom paneli.
Jednotka diaľkového ovládania
Nastavenia sa uskutočňujú na jednotke diaľkového ovládania.
Pred aktivovaním musí byť jednotka diaľkového ovládania pripojená ku konektoru
jednotky diaľkového ovládania na stroji. Keď je jednotka diaľkového ovládania
aktivovaná, tento panel je vyradený z činnosti.
Horúci štart
Zvýši zvárací prúd počas pevne stanoveného času na začiatku zvárania. Hodnota
prúdu horúceho štartu sa nastavuje pomocou ovládača. Znižuje sa tak riziko
pripojovacích defektov na začiatku zvaru.
Sila oblúka
Sila oblúka je dôležitá pri určovaní, ako sa prúd mení v reakcii na zmenu dĺžky oblúka.
Nižšia hodnota zabezpečuje pokojnejší oblúk s menšími odstrekmi.
bi20k
-- 6 --
SK
VRD (Voltage Reduction Device)
POZNÁMKA! Táto funkcia ešte nie je úplne podporovaná.
2.3
Skryté funkcie zvárania MMA
Na ovládacom paneli existujú skryté funkcie.
Na prístup k týmto funkciám na A32 použite tlačidlo metódy
.
stlačené na 5 s.
Na prístup k týmto funkciám na A33 a A34 podržte tlačidlo
Displej zobrazuje písmeno a hodnotu. Správna funkcia sa vyberá stláčaním tlačidiel.
Na zmenu hodnoty vybranej funkcie slúži gombík.
Písmeno funkcie
Funkcia
C
Arc Force
H
Horúci štart
d
Kvapkové zváranie
Na opustenie funkcie na A32 a podržte tlačidlo
podržte tlačidlo
stlačené na 5 s. Na A33 a A34
stlačené na 5 s.
Sila oblúka
Sila oblúka je dôležitá pri určovaní, ako sa prúd mení v reakcii na zmenu dĺžky oblúka.
Nižšia hodnota zabezpečuje pokojnejší oblúk s menšími odstrekmi.
Horúci štart
Zvýši zvárací prúd počas pevne stanoveného času na začiatku zvárania. Hodnota
prúdu horúceho štartu sa nastavuje pomocou ovládača. Znižuje sa tak riziko
pripojovacích defektov na začiatku zvaru.
Kvapkové zváranie
Kvapkové zváranie možno používať pri zváraní antikorovými elektródami. Pri tejto
funkcii sa oblúk striedavo zapína a zhasína, aby sa dosiahla lepšia regulácia
privádzaného tepla. Na zhasnutie oblúka stačí elektródu len trocha nadvihnúť.
bi20k
-- 7 --
SK
3
ZVÁRANIE TIG
3.1
Nastavenie
Funkcia
Rozsah nastavenia
1)
A32
A33
A34
x
x
x
Prúd
4 max
Aktívny panel
OFF (VYP) alebo ON
(ZAP)
x
x
x
Jednotka diaľkového
ovládania
OFF (VYP) alebo ON
(ZAP)
x
x
x
1)
Nastavovací rozsah závisí od použitého napájacieho zdroja.
3.2
Symboly a legenda
Zváranie TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúk, ktorý preskočí z volfrámovej
elektródy, ktorá sa sama osebe netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené
ochrannou plynovou atmosférou.
„Live TIG-Start“
So systémom „Live TIG start“ sa oblúk zapaľuje tak, že sa volfrámovou elektródou
dotknete zvarenca a nadvihnete ju nad neho.
Aktívny panel
Nastavenia sa uskutočňujú na ovládacom paneli.
Jednotka diaľkového ovládania
Nastavenia sa uskutočňujú na jednotke diaľkového ovládania.
Pred aktivovaním musí byť jednotka diaľkového ovládania pripojená ku konektoru
jednotky diaľkového ovládania na stroji. Keď je jednotka diaľkového ovládania
aktivovaná, tento panel je vyradený z činnosti.
bi20k
-- 8 --
SK
3.3
Skryté funkcie zvárania TIG
Na ovládacom paneli existuje skrytá funkcia.
Na prístup k tejto funkcii na A32 použite tlačidlo metódy
.
stlačené na 5 s. Displej
Na prístup k tejto funkcii na A33 a A34 podržte tlačidlo
zobrazuje písmeno a hodnotu. Na zmenu hodnoty vybranej funkcie slúži gombík.
Písmeno funkcie
I
Funkcia
Min. prúd pre
jednotku diaľkového
ovládania
Na opustenie funkcie na A32 a podržte tlačidlo
podržte tlačidlo
stlačené na 5 s. Na A33 a A34
stlačené na 5 s.
Min. prúd pre jednotku diaľkového ovládania
Používa na nastavenie minimálneho prúdu pre diaľkové ovládanie T1 Foot CAN.
Ak je max. prúd 100 A a min. prúd má byť 50 A, nastavte skrytú funkciu min. prúd
na 50 %.
Ak je max. prúd 100 A a min. prúd má byť 90 A, nastavte min. prúd na 90 %.
4
PAMÄŤ ZVÁRACÍCH ÚDAJOV
V pamäti ovládacieho panela možno nastaviť dva rôzne programy zváracích údajov.
Stlačte tlačidlo
alebo
na 5 s, aby sa zváracie údaje uložili do
pamäte. Zváracie údaje sa uložia, keď zelená kontrolka začína blikať.
Medzi rôznymi pamäťami zváracích údajov sa prepínajte stlačením tlačidla
alebo
.
Pamäť zváracích údajov má záložnú batériu, preto tieto nastavenia zostanú
zachované aj po vypnutí stroja.
bi20k
-- 9 --
SK
5
KÓDY PORUCHY
Kódy porúch slúžia na indikáciu vzniku poruchy zariadenia. Je indikovaný na displeji
písmenom E nasledovaným číslom kódu poruchy.
Zobrazí sa číslo jednotky, indikujúce jednotku, ktorá spôsobila poruchu, napríklad U
0.
Ak budú detegované viaceré poruchy, zobrazí sa iba kód naposledy sa vyskytujúcej
poruchy. Zobrazenie indikácie poruchy na displeji sa vypína stlačením
ktoréhokoľvek funkčného tlačidla alebo otáčaním gombíka.
POZNÁMKA! Ak je aktivovaná jednotka diaľkového ovládania, jednotku diaľkového
ovládania možno deaktivovať stlačením
5.1
, pričom zhasne indikácia poruchy.
Zoznam kódov porúch
Číslo jednotky
U 0 = jednotka
zváracích údajov
U 2 = napájací zdroj
U 4 jednotka diaľkového
ovládania
5.2
Popis kódov poruchy
Dolu uvádzame kódy poruchy, ktoré môže používateľ napraviť sám. Ak sa objaví iný
kód, zavolajte servisného technika.
Kód
Popis
poruch
y
E6
Vysoká teplota
Ochrana pri tepelnom preťažení sa aktivovala.
Prebiehajúci zvárací postup je zastavený a nemôže sa znova spustiť kým teplota
neklesne.
E 14
Postup: Skontrolujte, či nečistotami nie sú upchané prívodné a odvádzacie vetracie
otvory. Skontrolujte používaný zvárací cyklus a presvedčite sa, že zariadenie nie je
preťažované.
Chyba komunikácie (zbernica vypnutá)
Závažné rušenie na zbernici CAN.
E 16
Postup: Skontrolujte, či k zbernici CAN nie sú pripojené chybné jednotky. Skontrolujte
káble. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Vysoké napätie na svorkách
Napätie na svorkách je príliš vysoké.
E 19
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Chyba pamäte
Obsah existujúcej pamäte je nesprávny. Budú použité základné údaje.
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
bi20k
-- 10 --
A32, A33, A34
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
0460 250 883
Control panel Caddyt A32
0460 250 888
Control panel Caddyt A33
0460 250 885
0460 449 070
0460 449 071
0460 449 072
0460 449 073
0460 449 074
0460 449 075
0460 449 076
0460 449 077
0460 449 078
0460 449 079
0460 449 080
0460 449 081
0460 449 082
0460 449 083
0460 449 084
0460 449 027
Control panel Caddyt A34
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi20o
-- 11 --
Edition 08--02--27
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising