ESAB | A34 Caddy | Instruction manual | ESAB A34 Caddy User manual

ESAB A34 Caddy User manual
LV
A32, A33, A34
Caddyt
Lieto¹anas pamàcïba
0460 449 090 LV 08--02--27
Valid from program version 1.03
1 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
3
Kontroles panelis A32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroles panelis A33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroles panelis A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
5
2 MMA METINÀ©ANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1
2.2
2.3
Iestatïjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu un funkciju skaidrojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA metinà¹anas slºptàs funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
3 TIG METINÀ©ANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
3.3
Iestatïjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu un funkciju skaidrojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG metinà¹anas slºptàs funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
4 METINÀ©ANAS DATU ATMIÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 K¦ÞMJU KODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1
5.2
K¶þmju kodu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K¶þmes koda apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
PASÞTϹANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TOCl
-- 2 --
LV
1
IEVADS
Rokasgràmatà aprakstïta A32, A33 un A34 kontroles pane¶u izmanto¹ana.
Vispàrïgo informàciju par ekspluatàciju skatiet baro¹anas avota lieto¹anas instrukcijà.
Kad pieslºdz baro¹anu, ierïce darbojas LED un ekràna pa¹diagnostikas
re¾ïmà, tiek ràdïta programmas versija un ¹ajà paraugà programmas
versija ir 0.18.
1.1
Kontroles panelis A32
Ekràns
Grozàmslºdzis stràvas iestatï¹anai
Metinà¹anas metodes izvºle MMA
Iestatï¹ana no pane¶a
vai TIG
vai pievienojot tàlvadïbas ierïci
VRD funkcijas (pazeminàts atvºrtas óºdes spriegums) ekràns ir aktïvs vai neaktïvs.
PIEZÏME ©ï funkcija vºl netiek pilnïbà atbalstïta.
bi20l
-- 3 --
LV
1.2
Kontroles panelis A33
Ekràns
Kàda parametra indikàciju ràda ekrànà (stràvu vai procentus)
Grozàmslºdzis datu iestatï¹anai (stràva vai procenti)
Pogas metinà¹anas datu atmiñas iestatïjumiem. Skatiet virsrakstu 4 .
Poga parametru “Karstais starts”
vai loka spiediena “Loka spºks”
izvºlei,
kad notiek MMA metinà¹ana
Metinà¹anas metodes izvºle MMA
Iestatï¹ana no pane¶a
vai TIG
vai pievienojot tàlvadïbas ierïci
VRD funkcijas (pazeminàts atvºrtas óºdes spriegums) ekràns ir aktïvs vai neaktïvs.
PIEZÏME ©ï funkcija vºl netiek pilnïbà atbalstïta.
bi20l
-- 4 --
LV
1.3
Kontroles panelis A34
Ekràns
Kàda parametra indikàciju ràda ekrànà (stràvu, spriegumu vai procentus)
Izvºlas stràvas ràdïjumu (A) vai sprieguma ràdïjumu (V), ko ràdït metinà¹anas laikà
Grozàmslºdzis datu iestatï¹anai (stràva vai procenti)
Pogas metinà¹anas datu atmiñas iestatïjumiem. Skatiet virsrakstu 4 .
Poga parametru “Karstais starts”
vai loka spiediena “Loka spºks”
izvºlei,
kad notiek MMA metinà¹ana
Metinà¹anas metodes izvºle MMA
vai TIG
Elektroda tipa izvºle “Pamata”, “Rutils” vai “Celuloze”, kad notiek MMA metinà¹ana
Iestatï¹ana no pane¶a
vai pievienojot tàlvadïbas ierïci
VRD funkcijas (pazeminàts atvºrtas óºdes spriegums) ekràns ir aktïvs vai neaktïvs.
PIEZÏME ©ï funkcija vºl netiek pilnïbà atbalstïta.
bi20l
-- 5 --
LV
2
MMA METINÀ©ANA
2.1
Iestatïjumi
Funkcija
Iestatïjumu diapazons
1)
A32
A33
A34
x
x
x
x
x
Stràva
4 maks.
Aktïvais panelis
IZSLªGTS vai IESLªGTS
x
Tàlvadïbas ierïce
IZSLªGTS vai IESLªGTS
x
Karstais starts
Loka spºks
Punktmetinà¹ana
1)
0 - 99%
0 - 99%
IZSLªGTS vai IESLªGTS
x
x
x
2)
x
x
x
2)
x
x
2)
x
x
2)
x 2)
Iestatïjumu diapazons ir atkarïgs no baro¹anas avota.
funkcija
2) Slºptà
2.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi
MMA metinà¹ana
MMA metinà¹anai atsauci var meklºt arï metinà¹anà ar pàrklàtiem elektrodiem. Lokam degot,
elektrods kþst, un tà pàrklàjums veido aizsargàjo¹us izded¾us.
Stràvas iestatï¹ana
Lielàka stràva rada pla¹àku metinà¹anas laukumu ar labàku iespie¹anos sagatavº.
Aktïvais panelis
Iestatïjumus veic ar kontroles paneli.
Tàlvadïbas ierïce
Iestatïjumus veic ar tàlvadïbas ierïci.
Pirms aktivàcijas tàlvadïbas ierïcei jàbþt pievienotai ierïces tàlvadïbas kontaktligzdai. Kad
tàlvadïbas ierïce ir aktivºta, kontroles panelis ir neaktïvs.
Karstais starts
Palielina metinà¹anas stràvu noteiktà laika periodà metinà¹anas procesa sàkumà. Iestatiet
karstà starta stràvas lielumu, izmantojot grozàmslºdzi. Tas samazina ap¹uvuma defektu
ra¹anàs risku metinà¹anas procesa sàkumà.
Loka spºks
Loka spºks ir svarïgs, lai noteiktu, kà stràva mainàs saistïbà ar loka garuma maiñu. Zemàks
lielums sniedz mierïgàku loku ar mazàku ¹¶akatu daudzumu.
bi20l
-- 6 --
LV
VRD (Sprieguma reducº¹anas ierïce)
PIEZÏME ©ï funkcija vºl netiek pilnïbà atbalstïta.
2.3
MMA metinà¹anas slºptàs funkcijas
Kontroles panelim ir slºptàs funkcijas.
Lai piek¶þtu funkcijàm panelï A32, nospiediet metodes pogu,
.
nospiestu 5 sekundes. Ekrànà
Lai piek¶þtu funkcijàm pane¶os A33 un A34, turiet pogu
redzams burts un lielums. Pareizàs funkcijas izvºle tiek veikta, nospie¾ot pogas.
Grozàmslºdzis tiek izmantots, lai mainïtu izvºlºtàs funkcijas lielumu.
Funkcijas burts
Funkcija
C
Loka spºks
H
Karstais starts
d
Punktmetinà¹ana
Lai izietu no funkcijas panelï A32, turiet pogu
A34, turiet pogu
nospiestu 5 sekundes. Pane¶iem A33 un
nospiestu 5 sekundes.
Loka spºks
Loka spºks ir svarïgs, lai noteiktu, kà stràva mainàs saistïbà ar loka garuma maiñu. Zemàks
lielums sniedz mierïgàku loku ar mazàku ¹¶akatu daudzumu.
Karstais starts
Palielina metinà¹anas stràvu noteiktà laika periodà metinà¹anas procesa sàkumà. Iestatiet
karstà starta stràvas lielumu, izmantojot grozàmslºdzi. Tas samazina ap¹uvuma defektu
ra¹anàs risku metinà¹anas procesa sàkumà.
Punktmetinà¹ana
Punktmetinà¹anu var izmantot, metinot ar nerþsºjo¹iem elektrodiem. Funkcija iesaista
alternatïvu lokizlàdi un nodzi¹anu, lai iegþtu labàku kontroli pàr karstuma padevi. Lai
nodzºstu loku, elektrodu tikai nedaudz jàpace¶.
bi20l
-- 7 --
LV
3
TIG METINÀ©ANA
3.1
Iestatïjumi
Funkcija
Iestatïjumu diapazons
1)
A32
A33
A34
x
x
x
Stràva
4 maks.
Aktïvais panelis
IZSLªGTS vai IESLªGTS
x
x
x
Tàlvadïbas ierïce
IZSLªGTS vai IESLªGTS
x
x
x
1)
Iestatïjumu diapazons ir atkarïgs no baro¹anas avota.
3.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi
TIG metinà¹ana
TIG metinà¹anas laikà, izmantojot volframa elektrodu, kas pats nekþst, tà veidotà lokizlàde
kausº sagataves metàlu. Metinà¹anas laukumu un elektrodu aizsargà ar ekranºjo¹u gàzi.
”Tie¹à TIG startº¹ana”
Ar „àtro TIG startu” loks aizdegas, kad volframa elektrods pieskaras sagatavei un tiek atrauts
no tàs.
Aktïvais panelis
Iestatïjumus veic ar kontroles paneli.
Tàlvadïbas ierïce
Iestatïjumus veic ar tàlvadïbas ierïci.
Pirms aktivàcijas tàlvadïbas ierïcei jàbþt pievienotai ierïces tàlvadïbas kontaktligzdai. Kad
tàlvadïbas ierïce ir aktivºta, kontroles panelis ir neaktïvs.
bi20l
-- 8 --
LV
3.3
TIG metinà¹anas slºptàs funkcijas
Kontroles panelim ir slºptà funkcija.
Lai piek¶þtu funkcijai panelï A32, nospiediet metodes pogu,
.
nospiestu 5 sekundes. Ekrànà
Lai piek¶þtu funkcijai pane¶os A33 un A34, turiet pogu
paràdïsies burts un lielums. Grozàmslºdzis tiek izmantots, lai mainïtu izvºlºtàs funkcijas
lielumu.
Funkcijas burts
I
Funkcija
Minimàlà stràva
tàlvadïbas ierïcei
Lai izietu no funkcijas panelï A32, turiet pogu
A34, turiet pogu
nospiestu 5 sekundes. Pane¶iem A33 un
nospiestu 5 sekundes.
Minimàlà stràva tàlvadïbas ierïcei
Tiek izmantota, lai iestatïtu minimàlo stràvu tàlvadïbas ierïcei T1 Foot CAN.
Ja maksimàlà stràva ir 100 A un minimàlà stràva ir 50 A, iestatiet slºptàs funkcijas
minimàlo stràvu uz 50%.
Ja maksimàlà stràva ir 100 A un minimàlà stràva ir 90 A, iestatiet slºptàs funkcijas
minimàlo stràvu uz 90%.
4
METINÀ©ANAS DATU ATMIÑA
Kontroles pane¶a atmiñà var saglabàt divas da¾àdas metinà¹anas datu programmas.
vai
uz 5 sekundºm, lai atmiñà saglabàtu metinà¹anas
Nospiediet pogu
datus. Metinà¹anas dati ir saglabàti, kad sàk mirgot za¶ais gaismas indikators.
Lai pàrslºgtu da¾àdas metinà¹anas programmas, nospiediet pogu
vai
Metinà¹anas atmiñai ir dublºjo¹a baterija, tàdºjàdi iestatïjumi saglabàjas arï tad, ja iekàrta
tiek izslºgta.
bi20l
-- 9 --
.
LV
5
K¦ÞMJU KODI
K¶þmju kodus izmanto, lai noràdïtu uz k¶þmi aprïkojumà. Tie paràdàs ekrànà kà burts E, kam
seko k¶þmes koda skaitlis.
Tiek paràdïts ierïces numurs, lai noteiktu, kàda ierïce radïjusi k¶þmi, piemºram, U 0.
Ja atklàtas vairàkas k¶þmes, tiek paràdïts tikai pºdºjàs k¶þmes kods. Lai ekrànà nodzºstu
k¶þmes ràdïjumu, nospiediet jebkuras funkcijas pogu vai pagrieziet grozàmslºdzi.
IEVªROJIET! Ja tàlvadïbas ierïce ir aktivºta, deaktivºjiet to, nospie¾ot
, lai izslºgtu
k¶þmes ràdïjumu.
5.1
K¶þmju kodu saraksts
Ierïces numurs:
U 0 = metinà¹anas datu
modulis
U 2 = baro¹anas avots
U 4 = tàlvadïbas ierïce
5.2
K¶þmes koda apraksts
K¶þmju, kuras lietotàjs var novºrst pats, kodi paràdïti ¹eit. Ja paràdàs cits kods, sazinieties ar
apkalpojo¹o mehàniói.
K¶þmes Apraksts
kods
E6
Augsta temperatþra
Noticis termiskàs pàrslodzes pàrràvums.
Pa¹reizºjais metinà¹anas process ir apturºts, un to nevar restartºt, lïdz temperatþra
nepazeminàs.
Darbïba: Pàrbaudiet, vai dzesº¹anas gaisa ieplþde vai izplþde nav bloóºta un aizsºrºjusi.
Pàrbaudiet izmantoto noslodzes ciklu, lai pàrliecinàtos, ka aprïkojums nav pàrslogots.
E 14
Sakaru k¶þda (kopne izslºgta)
Nopietni traucºjumu CAN kopnº.
Darbïba: Pàrbaudiet, vai CAN kopnei nav pieslºgtas bojàtas ierïces. Pàrbaudiet kabe¶us. Ja k¶þme
nepazþd, vºrsieties pie apkalpojo¹à mehànióa.
E 16
Augsts atvºrtàs óºdes spriegums
Atvºrtàs óºdes spriegums ir pàràk augsts.
Darbïba: Izslºdziet tïkla stràvas padevi, lai atiestatïtu ierïci. Ja k¶þme nepazþd, vºrsieties pie
apkalpojo¹à mehànióa.
E 19
Atmiñas k¶þda
Eso¹às atmiñas saturs ir k¶þdains. Tiks izmantoti pamata dati.
Darbïba: Izslºdziet tïkla stràvas padevi, lai atiestatïtu ierïci. Ja k¶þme nepazþd, vºrsieties pie
apkalpojo¹à mehànióa.
bi20l
-- 10 --
A32, A33, A34
Pasþtï¹anas numurs
Ordering no.
Denomination
0460 250 883
Control panel Caddyt A32
0460 250 888
Control panel Caddyt A33
0460 250 885
0460 449 070
0460 449 071
0460 449 072
0460 449 073
0460 449 074
0460 449 075
0460 449 076
0460 449 077
0460 449 078
0460 449 079
0460 449 080
0460 449 081
0460 449 082
0460 449 083
0460 449 084
0460 449 027
Control panel Caddyt A34
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi20o
-- 11 --
Edition 08--02--27
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising