ESAB | U6 Aristo | Instruction manual | ESAB U6 Aristo Používateľská príručka

ESAB U6 Aristo Používateľská príručka
CZ
U6
Aristot
Návod k pou¾ívání
0459 287 184 CZ 080115
Valid for program version 1.30, 1.31, 1.32
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Co udìlat nejdøíve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Princip funkce ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Hlavní menu a menu mìøení20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
7
3 SVAØOVÁNÍ MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1
Nastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4 SVAØOVÁNÍ TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1
Nastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5 SVAØOVÁNÍ MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6 DRA®KOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7 V©EOBECNÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1
7.2
Jednotka dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
8 ØÍZENÍ PAMETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.1
8.2
8.3
Ukládání dat svaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyvolávání dat svaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazání dat svaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
24
9 KOD ZAMKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
10 PORUCHOVÉ KÓDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10.1
10.2
Seznam poruchových kódù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis poruchových kódù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
11 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
ÚVOD
Tato pøíruèka popisuje obsluhu ovládacího panelu U6.
V¹eobecné informace o obsluze najdete v návodech k obsluze napájecího zdroje a podavaèe
drátu.
Je-li na displeji zobrazeno toto varování, znamená to, ¾e napájecí zdroj nepodporuje tuto funkci.
Kontaktujte autorizovaného servisního technika ESAB, aby vám aktualizoval software.
1.1
Co udìlat nejdøíve
Toto hlavní menu se na displeji objeví pøi prvním spu¹tìní napájecí jednotky.
Pøi uskuteènìní dodávky je ovládací panel a displej nastaven na angliètinu. V ovládacím
panelu je k dispozici 14 jazykù: zmìnu na jazyk, který chcete pou¾ívat, proveïte
následovnì.
S
Stiskem
S
Stiskem
bi08intj1
pøejdìte do menu první volby.
pøejdìte do menu konfigurace.
-- 3 --
CZ
S
Stisknìte
(tj. mìkké tlaèítko vpravo pod displejem), dokud se na displeji
nezobrazí správný jazyk.
1.2
Princip funkce ovládacího panelu
Lze øíci, ¾e ovládací panel sestává ze dvou jednotek: z hlavní pamìti a pamìti dat svaøování.
Ulo¾it
Hlavní pamì»
Pamì» dat svaøování
Vyvolat
V hlavní pamìti se vytváøí úplný soubor nastavení dat svaøování, který se mù¾e ulo¾it do
pamìti dat svaøování.
Pøi svaøování je proces v¾dy øízen obsahem hlavní pamìti. Je proto mo¾né vyvolat nastavení
dat svaøování z pamìti dat svaøování a naèíst je do hlavní pamìti.
Uvìdomte si, ¾e hlavní pamì» v¾dy obsahuje úplnì poslední nastavení dat svaøování. Mohou
to být data vyvolaná z pamìti dat svaøování nebo jednotlivì zmìnìná nastavení. Jinými
slovy, hlavní pamì» není nikdy prázdná ani “vynulovaná”
1.3
Ovládací panel
1
Displej
2
Knoflík pro nastavování napìtí
3
Knoflík pro nastavování rychlosti podávání
drátu a velikosti proudu
4
Mìkká tlaèítka (tlaèítka funkcí)
5
Tlaèítko MENU
Mìkká tlaèítka
Funkce tìchto tlaèítek (tj. co ka¾dé z nich dìlá) se mìní v závislosti na dílèím menu,
zobrazovaném na displeji. Konkrétní funkce tìchto tlaèítek popisuje text na spodním øádku
displeje, odpovídající jednotlivým tlaèítkùm. (Bílá teèka vedle textu naznaèuje, ¾e toto
tlaèítko je aktivní.)
bi08intj1
-- 4 --
CZ
Tlaèítko MENU
Jestli¾e se nacházíte v hlavním menu, tímto tlaèítkem se dostanete do menu volby (viz èást
<>). Jestli¾e se nacházíte v nìjakém jiném menu, dostanete se o jedno menu zpìt.
1.4
Symboly na displeji
Zpìt do hlavního menu.
Pøemístit kurzor dolù na nový parametr nastavení.
Zmìnit funkci ve zvoleném øádku.
Zvý¹it hodnotu.
2
Sní¾it hodnotu.
MENU
Ovládací panel pou¾ívá nìkolik rùzných menu: hlavní menu, menu mìøení, menu volby,
menu procesu, menu nastavování, menu konfigurace a menu pamìti. Pøi spu¹tìní se
zobrazí úvodní stínítko s informacemi o typu panelu a o pou¾ité verzi software.
2.1
Hlavní menu a menu mìøení20
Hlavní menu se v¾dy objeví ihned po spu¹tìní a zobrazuje
nastavené hodnoty. Jestli¾e se pøi zahájení svaøování nacházíte v
hlavním menu, menu se automaticky zmìní (na menu mìøení) a
zaène zobrazovat mìøené hodnoty. Mìøené hodnoty zùstávají na
displeji i kdy¾ svaøování skonèí. Natoèením kteréhokoli knoflíku se
vrátíte do hlavního menu.
Do jiných menu lze vstoupit bez ztráty namìøených hodnot.
Hodnoty nastavení se zobrazí místo namìøených hodnot jen kdy¾ se pøepne knoflík nebo se
zmìní metoda svaøování.
bi08intj1
-- 5 --
CZ
2.2
Menu volby
Menu volby pou¾ívejte k volbì dal¹í úrovnì menu, do které chcete
pøejít: proces, nastavování, konfigurace nebo pamì.20
Menu procesu
Toto menu
pou¾ívejte ke
zmìnì procesu
svaøování, druhu
materiálu atd.
Menu nastavování
Toto menu pou¾ívejte k
nastavování sváøecích
parametrù, jako je proud
plynu pøed zapálením, doba
horkého startu, doba
vyplòování kráteru, atd.
Menu
konfigurace
Toto menu
pou¾ívejte ke
zmìnì jazyka,
mìrných
jednotek, atd.
Menu pamìti
Toto menu pou¾ívejte k
ukládání, vyvolávání
a/nebo vymazání rùzných
dat nastavení svaøování
ulo¾ených v pamìti.
Existuje zde deset míst
ulo¾ení dat svaøování.
bi08intj1
-- 6 --
bi08menj2
-- 7 --
MIG/
MAG
Puls
2)Wire ty
Gas
Wire dia
MIG/MAG
Synergic
1) Wire typ
Gas
Wire diam
HF
Liftarc
TIG
TIG Puls
3) E--type
E--diam
4)E--diam
Induktanc
Gaspreflo
Hot start
Craterfill
Burnback
Gaspostfl
Spot weld
MIG/MAG
Wire inch
Wire inch
Air goug
Gas purge
Gas purge
MMA
Creep start
Creep start
Process menu
Hot start
Hot start
2/4 stroke
Craterfill
MIG/MAG Puls
Craterfill
2/4 stroke
Struktura menu
MIG/MAG
2.3
TIG Puls
Peak puls
Peak puls
Backgr.A
Backgr. T
Gasprefl
Slope up
Slope
down
Gaspostfl.
TIG
Gasprefl.
Slope up
Slope
down
Gaspostfl
Gasprefl
Hot start
Craterfill.
Burnback
Gaspostfl
Spot weld
Setting menu
Gas purg
2/4stroke
Arc force
Hot start
MMA
TIG Pulsed
MIG/MAG
Puls
TIG
5) Lang.
Dimension
Panel ena
Triggerd
5) Lang.
Dimensio
Panalena
Triggerd.
TIG
TIG Puls
MIG/MAG
5) Lang
Dimensio
Panel ena
MMA
Configuration menu
MIG/MAG
Puls
Gas purg
2/4 stroke
MMA
5) Lang
Domensio
Panel ena
Air goug
Hot start
Store
Recall
Delete
MIG/MAG
TIG
MMA
Air goug
Memory menu
Air gouging
CZ
1)
Ní¾e uvedená tabulka udává prùmìry elektrod, které lze volit v menu nastavování pro svaøování
MIG/MAG se synergií.
Typ drátu
Ochranný plyn
Prùmìr drátu
Nízkolegovaný nebo nelegovaný plný drát (Fe)
Ar + 18 % Co2
Ar +8 % Co2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Nerezový plný drát (Ss)
Ar + 2 % Co2
Ar + 3 % Co2 1%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Drát ze slitiny hliníku s hoøèíkem (AlMg)
Ar
1,0 1,2 1,6
Drát ze slitiny hliníku s køemíkem (AlSi)
Ar
1,0 1,2 1,6
Jádrový drát plnìný kovovým prá¹kem (Fe)
Ar + 18 % Co2
1,2 1,4 1,6
Jádrový drát plnìný rutilovým tavidlem (Fe)
Ar + 18 % Co2
1,2
Jádrový drát plnìný základním tavidlem (Fe)
Ar + 18 % Co2
1,2
2) Ní¾e uvedená tabulka udává prùmìry elektrod, které lze volit v menu pro svaøování MIG/MAG s
impulzy.
Typ drátu
Ochranný plyn
Prùmìr drátu
Nízkolegovaný nebo nelegovaný plný drát (Fe)
Ar + 18 % Co2
Ar +8 % Co2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Nerezový plný drát (Ss)
Ar + 2 % Co2
Ar + 3 % Co2 1%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Drát ze slitiny hliníku s hoøèíkem (AlMg)
Ar
1,0 1,2 1,6
Drát ze slitiny hliníku s køemíkem (AlSi)
Ar
1,0 1,2 1,6
3) Ní¾e uvedená tabulka udává prùmìry elektrod, které lze volit v menu procesu svaøování MMA.
Druh elektrody
Prùmìr elektrody
Základní
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0 20
Rutilová
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0 20
Celulózová
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 20
4)
Drá¾kování obloukem ve vzduchu:
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
5)
Text na panelu displeje se mù¾e zobrazovat v následujících jazycích:
¹véd¹tinì, dán¹tinì, nor¹tinì, fin¹tinì, angliètinì, nìmèinì, holand¹tinì, francouz¹tinì, ¹panìl¹tinì
(kastilské), ital¹tinì, portugal¹tinì, pol¹tinì, èe¹tinì, maïar¹tinì, tureètinì a angliètinì (USA).
bi08tabj3
-- 8 --
CZ
3
SVAØOVÁNÍ MIG/MAG
Oblouk pøi svaøování MIG/MAG taví plnicí drát (elektrodu), který se nepøetr¾itì podává do svaru,
pøièem¾ roztavená zóna je chránìna ochranným plynem.
Impulzy proudu ovlivòují pøenos roztavených kapek z drátu tak, aby byl oblouk stabilní a bez
rozstøiku i pøi nízkých hodnotách dat svaøování.
3.1
Nastavování
Svaøování MIG/MAG bez pou¾ití impulzù
Nastavení
2/4 zdvihy 1)
Vyplòování kráteru
Doba vyplòování kráteru
Horký start
Doba horkého startu
Start podávání
Profukování plynem 1)
Podávání studeného drátu
Synergie
Induktance
Proud plynu pøed zapálením
Doba zpìtného hoøení
Proud plynu po zhasnutí
Bodovani
Rozsah nastavení
2 zdvihy nebo 4 zdvihy
VYP nebo ZAP
0-5s
VYP nebo ZAP
0 - 10 s
VYP nebo ZAP
VYP nebo ZAP
0 - 100
0,1 - 25 s
0 - 0,35 s
0,1 - 20 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
V krocích po
0,1 s
0,1 s
1
0,1 s
0,01 s
1s
-
Standardní nastavení
2 zdvihy
VYP
1,0 s
VYP
1,5 s
ZAP
ZAP 2)
70
0,1 s
0,10 s
1s
VYPNUTO
Cas bodovani
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Napìtí
8 - 60
odchylka od synergie
¦0
Rychlost podávání drátu
Prepínání
0,8 - 25,0 m/min.
DATA NE,
DATA ANO nebo
DATA BEZ
0,25 (v zobrazení s
jedním desetinným
místem)
0,1 m/min.
-
Jednotky
METR nebo PALEC
-
METR
Nast par zap
5 m/min.
DATA NE
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Podav odpoje
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
3)
1)
Tyto funkce nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
Synergická øada pøi dodávce: pln drát (Fe), ochranný plyn CO2 s drátem 0,8 mm.
3) Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
2)
bi08migj4
-- 9 --
CZ
Svaøování MIG/MAG s pou¾itím impulzù
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
2/4 zdvihy 1)
Vyplòování kráteru
Doba vyplòování kráteru
Horký start
Doba horkého startu
Start podávání
Profukování plynem 1)
Podávání studeného drátu
Proud plynu pøed zapálením
Doba zpìtného hoøení
Proud plynu po zhasnutí
Bodovani
2 zdvihy nebo 4 zdvihy
VYP nebo ZAP
0-5s
VYP nebo ZAP
0 - 10 s
VYP nebo ZAP
0,1 - 25 s
0 - 0,35 s
0 - 20 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
0,1 s
0,1 s
0,1 s
0,01 s
1s
-
Standardní
nastavení
2 zdvihy
VYP
1,0 s
VYP
1,5 s
ZAP
0,1 s
0,10 s
1s
VYPNUTO
Cas bodovani
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Napìtí
8 - 60
odchylka od synergie
¦0
Rychlost podávání drátu
Prepínání
0,8 - 25,0 m/min.
DATA NE,
DATA ANO nebo
DATA BEZ
0,25 (v zobrazení s
jedním desetinným
místem)
0,1 m/min.
-
Jednotky
METR nebo PALEC
-
METR
Nast par zap
5 m/min.
DATA NE
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
2)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Podav odpoje
2)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
2)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
2)
1)
Tyto funkce nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
Synergická øada pøi dodávce: plný drát (Fe), ochranný plyn Ar 8% CO2 s drátem 1,0 mm.
2) Chcete-li
bi08migj4
-- 10 --
CZ
2 zdvihy
Proud plynu pøed Horký
zapálením
start
Svaøování
Vyplòov Proud plynu po zhasnutí
ání
kráteru
Funkce pøi pou¾ití 2-zdvihového ovládání svaøovací pistole.
Ve 2-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem spou¹tìcího spínaèe svaøovací pistole zapne
proud plynu pøed zapálením (pokud je pou¾it) a zapálí se oblouk (1). Uvolnìním spou¹tìcího
spínaèe (2) zaène vyplòování kráteru (pokud je v provozu), zhasne oblouk a zapne se proud
plynu po zhasnutí oblouku (pokud je v provozu).
TIP: Jestli¾e se spou¹tìcí spínaè svaøovací pistole stiskne bìhem vyplòování kráteru znovu,
svaøování mù¾e pokraèovat jak dlouho je tøeba (vyznaèeno teèkovanou èárou), s pou¾itím
dat pro vyplòování kráteru. Probíhající vyplòování kráteru se mù¾e pøeru¹it také rychlým
stiskem a uvolnìním spou¹tìcího spínaèe.
- Aktivace 2 zdvihù se provádí v hlavním menu.
4 zdvihy
Proud plynu
pøed zapálením
Horký
start
Svaøování
Vyplòová
ní kráteru
Proud plynu po zhasnutí
Funkce pøi pou¾ití 4-zdvihového ovládání svaøovací pistole.
Ve 4-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem spou¹tìcího spínaèe zapne proud plynu pøed
zapálením (1). Uvolnìním spou¹tìcího spínaèe (2) zaène proces svaøování. Na konci
svaøování sváøeè znovu stiskne spou¹tìcí spínaè (3), kterým zapne vyplòování kráteru
(pokud je v provozu) a sní¾í data svaøování. Dal¹ím uvolnìním spou¹tìcího spínaèe (4)
oblouk zhasne a zaène proudit plyn po zhasnutí (pokud je pou¾it).
TIP: Vyplòování kráteru se uvolnìním spou¹tìcího spínaèe zastaví. Pøidr¾ením stisknutého
tlaèítka sváøení pokraèuje s ni¾¹ími daty funkce vyplòování kráteru (teèkovaná èára).20
- Aktivace 4 zdvihù se provádí v hlavním menu.
bi08migj4
-- 11 --
CZ
Vyplòování kráteru
Vyplòování kráteru napomáhá pøedcházet vzniku pórù, tepelných prasklin a kráterù ve
svaøovaném dílu na konci svaøování.
- Nastavení doby vyplòování kráteru se provádí v menu nastavení.
Horký start
Funkce horkého startu zvy¹uje po nastavitelnou dobu na zaèátku svaøování sváøecí proud, a
sni¾uje tak riziko ¹patného tavení na zaèátku svaru.
- Nastavení délky horkého startu se provádí v menu nastavení.
Start podávání
Funkce pozvolného startu sni¾uje poèáteèní rychlost podávání drátu na 50 % nastavené
rychlosti, dokud se drát nedotkne svaøovaného dílu.20
- Aktivace pozvolného startu se provádí v hlavním menu.
Profukování plynem
Funkce profukování plynem se pou¾ívá k mìøení prùtoku plynu nebo k vyfouknutí vzduchu
nebo vlhkosti z plynových hadic pøed zaèátkem svaøování. Pokraèuje tak dlouho, dokud se
tlaèítko dr¾í stisknuté, a zabraòuje zapnutí napìtí a podávání drátu.
- Aktivace profukování plynem se provádí v hlavním menu.
Podávání studeného drátu
Podávání studeného drátu se pou¾ívá pro vysunování drátu bez zapalování oblouku. Drát je
vysouván tak dlouho, dokud se tlaèítko dr¾í stisknuté.
- Aktivace podávání studeného drátu se provádí v hlavním menu.
Synergie
Ka¾dá kombinace typu drátu, prùmìru drátu a smìsi plynu vy¾aduje jedineèný vztah mezi
rychlostí podávání drátu a napìtím (délkou oblouku), aby byl zaji¹tìn stabilní oblouk. Napìtí
na oblouku (délka oblouku) se automaticky reguluje podle pøedem naprogramovaného
modelu synergie, jaký si sváøeè zvolil, který velice usnadòuje rychlé nalezení optimálních
sváøecích parametrù. Vztah mezi rychlostí podávání drátu a ostatními parametry se nazývá
charakteristika synergie nebo model synergie.
Synergie ZAP (ON): hlavní menu zobrazuje nastavené
podávání drátu a kladnou a zápornou odchylku od napìtí
synergické øady.
Kladná odchylka se zobrazí se znakem èárky nad SYN,
záporná má znak èárky dole.
Synergie VYP (OFF): hlavní menu zobrazuje nastavenou hodnotu napìtí a podávání drátu.
- Aktivace synergie se provádí v hlavním menu.
bi08migj4
-- 12 --
CZ
Soubor synergické øady
Soubor synergických øad, dodaný se strojem, se nazývá “Standard synergic lines” a
obsahuje 33 nejpou¾ívanìj¹ích synergických øad.
Je rovnì¾ mo¾né objednat si jiné soubory synergických øad, ale ty musí instalovat
autorizovaný servisní technik ESAB.
Induktance
Vy¹¹í induktance je pøíèinou více se rozlévajícího svaru s men¹ím rozstøikem. Nízká
induktance je pøíèinou ostøej¹ího zvuku, ale pøiná¹í stabilnìj¹í, soustøedìný oblouk. 20
- Nastavení induktance se provádí v menu nastavení.
Proud plynu pøed zapálením
Doba proudu plynu pøed zapálením je doba, po kterou proudí ochranný plyn pøed zapálením
oblouku.
- Nastavení doby proudu plynu pøed zapálením se provádí v menu nastavení.
Doba zpìtného hoøení
Doba zpìtného hoøení je doba mezi okam¾ikem, kdy jednotka podávání drátu zaène brzdit
drát a okam¾ikem, kdy napájecí jednotka vypne sváøecí proud. Pøíli¹ krátká doba zpìtného
hoøení zpùsobuje, ¾e po skonèení svaøování vyènívá pøíli¹ dlouhý kus plnicího drátu s rizikem,
¾e drát do tuhnoucí svarové láznì zamrzne. Na druhou stranu pøíli¹ dlouhá doba zpìtného
hoøení zmen¹uje vysunutí drátu natolik, ¾e pøi pøí¹tím svaøování je riziko pøeskoèení oblouku
z kontaktní ¹pièky svaøovací pistole.
- Nastavení doby zpìtného hoøení se provádí v menu nastavení.
Proud plynu po zhasnutí
Funkce proudu plynu po zhasnutí ovládá dobu, bìhem které po zhasnutí oblouku stále
proudí ochranný plyn.
- Nastavení doby proudu plynu po zhasnutí se provádí v menu nastavení.
Zmìna dat spou¹tìní
S pomocí této funkce je mo¾né dvojitým »uknutím na spou¹» svaøovací pistole pøepínat
rùzné alternativy pøedem nastavených dat svaøování. 20
Pøepínání se dìje mezi pamì»ovými místy 1, 2 a 3 (viz kapitolu 8“Øízení pamìti”). Kdy¾ v
pamì»ovém místì 2 nejsou ¾ádná data, pøepínání se provede mezi místy 1 a 3.
DATA ANO - Pøepínání mezi pamì»ovými pozicemi je mo¾né pøed, po nebo bìhem
svaøování.
DATA BEZ - Pøepínání mezi pamì»ovými pozicemi je mo¾né pouze pøed nebo po
svaøování.
- Aktivace pøepínání dat spou¹tìní se provádí v menu konfigurace.
bi08migj4
-- 13 --
CZ
Podavaè AVC
Pøi aktivaci této funkce lze pou¾ít øízené napìtí oblouku nebo podávání z oblouku. Napìtí
oblouku se pøitom pou¾ívá jako zdroj jednotky podávání drátu.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
- Aktivace podavaèe AVC se provádí pomocí konfiguraèního menu.
Bodováni
Chcete-li “bodovì svaøovat” tenké kovové plechy, vyberte Bodování.
- Aktivace a nastavování Bodování se provádí v menu nastavení.
Napìtí
Vy¹¹í napìtí dává del¹í oblouk s teplej¹í a ¹ir¹í svarovou lázní.20
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení napìtí lze v¾dy mìnit.
Hodnota se zobrazí v hlavním menu nebo menu volby.
Rychlost podávání drátu
Rychlost podávání drátu je rychlost, s jakou je podáván plnicí drát, udávaná v m/min.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení rychlosti podávání drátu lze
v¾dy mìnit. Hodnota se zobrazí v hlavním menu nebo menu volby.
bi08migj4
-- 14 --
CZ
4
SVAØOVÁNÍ TIG
Svaøování TIG pou¾ívá netavící se wolframovou elektrodu, od které hoøí oblouk, který taví
svaøovaný díl. Svarová lázeò a wolframová elektroda jsou chránìny ochranným plynem.
Impulzy se pou¾ívají pro lep¹í kontrolu svarové láznì a tuhnutí. Frekvence impulzù je
dostateènì nízká, aby mezi jednotlivými impulzy umo¾nila tuhnutí èásti svarové láznì.
Impulzy mají ètyøi ovladatelné parametry: trvání impulzu, trvání proudu na pozadí, proud
impulzu a proud na pozadí.
4.1
Nastavování
Svaøování TIG bez pou¾ití impulzù
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Standardní nastavení
2 zdvihy nebo 4 zdvihy
-
2 zdvihy
Zapalování shora / pøi
odtrhu
Zapalování shora nebo pøi
odtrhu
-
Zapalování shora
Profukování plynem 1)
-
-
Proud plynu pøed
zapálením
0-5s
0,1 s
0,5 s
“Doba” nábìhu
0-5s
0,1 s
0,0 s
Doba sestupu
0 - 10 s
0,1 s
2,0 s
Proud plynu po zhasnutí 0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
4 - 500 A
1A
100 A
Prepínání
DATA NE,
DATA ANO nebo
DATA BEZ
-
DATA NE
Jednotky
METR nebo PALEC
-
METR
2/4 zdvihy
Proud
1)
2)
Nast par zap
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
3)
1) Tyto
funkce nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
proud závisí na typu pou¾itého zaøízení.
3) Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
2) Maximální
bi08tigj5
-- 15 --
CZ
Svaøování TIG s pou¾itím impulzù
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Standardní hodnota
2/4 zdvihy 1)
2 zdvihy nebo 4 zdvihy
-
2 zdvihy
Zapalování shora / pøi
odtrhu
Zapalování shora nebo pøi
odtrhu
-
Zapalování shora
Profukování plynem 1)
-
-
Proud plynu pøed
zapálením
0-5s
0,1 s
0,5 s
“Doba” nábìhu
0-5s
0,1 s
0,0 s
Doba sestupu
0 - 10 s
0,1 s
2,0 s
Proud plynu po zhasnutí 0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
Trvání impulzu
0,001 -0,1 s
0,1 - 5 s
0,001 s
0,1 s
0,100 s
Trvání pozadí
0,001 -0,1 s
0,1 - 1 s
0,001 s
0,1 s
0,200 s
4 - 500 A
1A
100 A
4 - 500 A
1A
25 A
Prepínání
DATA NE,
DATA ANO nebo
DATA BEZ
-
DATA NE
Jednotky
METR nebo PALEC
-
METR
Proud impulzu 2)
Proud na pozadí
Nast par zap
2)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
3)
1)
Tyto funkce nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
Maximální proud závisí na typu pou¾itého zaøízení.
3) Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
2)
bi08tigj5
-- 16 --
CZ
2 zdvihy
Proud plynu pøed
zapálením
Nábìh
Sestup
Proud plynu po
zhasnutí
2-zdvihové pùsobení tlaèítka spínaèe svaøovací pistole.
Ve 2-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem tlaèítka spínaèe svaøovací pistole zapne
proud plynu pøed zapálením (pokud je pou¾it) a zapálí se oblouk (1). Proud stoupá na
nastavenou hodnotu (jako pøi ovládání “funkcí” nábìhu, pokud je v provozu). Uvolnìním
spou¹tìcího spínaèe (2) se proud sni¾uje (nebo zaène klesat s “funkcí sestupu”, pokud je v
provozu) a oblouk zhasíná. Následuje proud plynu po zhasnutí, pokud je v provozu.
- Aktivace 2 zdvihù se provádí v hlavním menu.
4 zdvihy
Proud plynu pøed
zapálením
Nábìh
Sestup
Proud plynu po
zhasnutí
4-zdvihové pùsobení tlaèítka spínaèe svaøovací pistole.
Ve 4-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem tlaèítka zapne proud plynu pøed zapálením
(pokud je pou¾it) (1). Ke konci doby proudìní plynu pøed zapálením proud stoupá na
zapalovací hodnotu (nìkolika ampér) a zapálí se oblouk. Uvolnìním tlaèítka (2) stoupne
proud na nastavenou hodnotu (s “nábìhem”, pokud je pou¾it). Ke konci svaøování sváøeè
znovu stiskne spínaè (3) a tím proud opìt sní¾í na zapalovací hodnotu (s “funkcí sestupu”,
pokud je pou¾ita). Dal¹ím uvolnìním tlaèítka (4) oblouk zhasne a zaène proudit plyn po
zhasnutí (pokud je pou¾it).
- Aktivace 4 zdvihù se provádí v hlavním menu.
Zapalování shora
Funkce zapalování shora zapálí oblouk jiskrou, která pøeskoèí, jakmile se wolframová
elektroda pøiblí¾í ke svaøovanému dílu na urèitou vzdálenost.
- Aktivace zapalování shora se provádí v menu procesu.
bi08tigj5
-- 17 --
CZ
Zapalování pøi odtrhu
Funkce “zapalování pøi odtrhu” zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svaøovaným dílem a
následným odtrhem.
Zapalování oblouku s pou¾itím funkce “zapalování pøi odtrhu”. Krok 1 znázoròuje elektrodu v kontaktu se
svaøovaným dílem. Pak se stiskne tlaèítko (krok 2) a zaène téci malý proud. Oblouk se zapálí, jakmile
sváøeè zvedne svaøovací pistoli od svaøovaného dílu (krok 3), a tím proud automaticky stoupne na
nastavenou hodnotu.
- Aktivace “zapalování pøi odtrhu” se provádí v menu procesu.
Profukování plynem
Funkci profukování plynem pou¾ijte k mìøení prùtoku plynu nebo k vyfouknutí vzduchu
a/nebo vlhkosti z plynových hadic pøed zaèátkem svaøování. Profukování pokraèuje tak
dlouho, dokud je tlaèítko stisknuté, a zabraòuje kolísání proudu, nebo podávání drátu.
- Nastavení profukování plynem se provádí v hlavním menu.
Proud plynu pøed zapálením
Nastavení proudu plynu pøed zapálením ovládá dobu, po kterou proudí ochranný plyn pøed
zapálením oblouku.
- Nastavení doby proudu plynu pøed zapálením se provádí v menu nastavení.
Nábìh
“Nábìh” znamená, ¾e poèáteèní proud TIG je malý a pomalu se zvy¹uje na nastavenou
hodnotu. Tím je dosa¾eno jemnìj¹ího ohøívání wolframové elektrody a sváøeèi se tak dává
èas, aby správnì umístil elektrodu a oblouk døíve, ne¾ zaène téci plný sváøecí proud.
- Nastavení doby “nábìhu” se provádí v menu nastavení.
Sestup
Funkce “sestupu” u svaøování TIG se pou¾ívá k tomu, aby na konci svaøování nedo¹lo ke
vzniku prasklin kráterù. Sni¾uje pomalu proud bìhem nastavitelné doby.
- Nastavení doby “sestupu” se provádí v menu nastavení.
Proud plynu po zhasnutí
Nastavení proudu plynu po zhasnutí ovládá dobu, bìhem které po zhasnutí oblouku stále
proudí ochranný plyn.
- Nastavení doby proudu plynu po zhasnutí se provádí v menu nastavení.
bi08tigj5
-- 18 --
CZ
Trvání impulzu
Je to doba, po kterou je proud impulzu bìhem cyklu impulzu zapnutý.
- Nastavení trvání impulzu se provádí v menu nastavení.
Délka trvání pozadí
Je to doba, po kterou teèe proud na pozadí. Spolu s dobou trvání impulzu dává celkovou
délku cyklu impulzu.
- Nastavení délky trvání pozadí se provádí v menu nastavení.
Proud na pozadí
Je to ze dvou proudù, které se pøi svaøování s impulzy proudu pou¾ívají, proud o ni¾¹í
hodnotì.
- Nastavení proudu na pozadí se provádí v menu nastavení.
Proud impulzu
Je to ze dvou proudù, které se pøi svaøování s impulzy proudu pou¾ívají, proud o vy¹¹í hodnotì.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu impulzu lze vdy
minit. Hodnota se zobrazí v hlavním menu, menu volby, nebo menu nastavení.
Proud
Délka trvání pozadí
Proud impulzu
Proud na pozadí
Trvání impulzu
Èas
Svaøování TIG s pou¾itím impulzù.
Proud
Vy¹¹í proud zpùsobuje ¹ir¹í a hlub¹í pronikání do svaøovaného dílu.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu lze vdy minit.
Hodnota se zobrazí v hlavním menu nebo menu volby.
Zmìna dat spou¹tìní
S pomocí této funkce je moné dvojitým uknutím na spou¹ hooáku pøepínat rùzné alternativy
pøedem nastavených dat svaøování.
Pøepínání se dìje mezi pamìovými místy 1, 2 a 3 (viz kapitolu 8 “Øízení pamìti”). Kdy v
pamiovém místì 2 nejsou ádná data, pøepínání se provede mezi místy 1 a 3.
DATA ANO - Pøepínání mezi pamì»ovými pozicemi je mo¾né pøed, po nebo bìhem
svaøování.
DATA BEZ - Pøepínání mezi pamì»ovými pozicemi je mo¾né pouze pøed nebo po
svaøování.
Aktivace pøepínání dat spou¹tìní se provádí v menu konfigurace.
bi08tigj5
-- 19 --
CZ
5
SVAØOVÁNÍ MMA
Svaøování MMA je svaøování s pou¾itím obalených elektrod. Zapálením oblouku se zaène tavit
elektroda a její obal, který zaène tvoøit ochrannou strusku.
5.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Standardní
nastavení
Horký start 1)
ZAP nebo VYP
-
VYP
Doba horkého startu
1 - 30
120
10
Síla oblouku
0 - 10
0,5
3
16 - 500 A
1A
164 A
METR nebo PALEC
-
METR
Proud
2)
Jednotky
Nast par zap
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
3)
1)
Tuto funkci nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
Maximální proud závisí na typu pouitého zaøízení.
3) Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
Synergická øada pøi dodávce, rutilov drát 4,0 mm.
2)
Horký start
Funkce horkého startu zvy¹uje po nastavitelnou dobu na zaèátku svaøování sváøecí proud.
Tím se sni¾uje riziko vad ¹patného tavení na zaèátku svaru.
Nastavení délky horkého startu se provádí v menu nastavení.
Síla oblouku
Funkce síly oblouku urèuje, jak se zmìní proud, kdy¾ se zmìní délka oblouku. Ni¾¹í hodnota
dává mìkèí oblouk s men¹ím rozstøikem.20
Nastavení síly oblouku se provádí v menu nastavení.
Proud
Vy¹¹í proud zpùsobuje ¹ir¹í a hlub¹í pronikání do svaøovaného dílu.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu lze v¾dy mìnit.
Hodnota se zobrazí v hlavním menu nebo menu volby.
bi08mmaj6
-- 20 --
CZ
6
DRA®KOVÁNÍ
Drá¾kování pøedstavuje pou¾ití speciální elektrody, tvoøené uhlíkovou tyèí s mìdìným
obalem. Oblouk vzniká mezi uhlíkovou tyèí a obrobkem, vzduch se pøivádí proto, aby
odfukoval roztavený materiál, a vytváøí se ¹ev.
6.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
Prùmìr drátu
4,0 - 8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Napìtí
8 - 60 V
0,25 V (zobrazeno s
jedním desetinným
místem)
37,0 V
Prùmìr drátu
Pøi vìt¹ím prùmìru drátu dochází k ¹ir¹ímu a hlub¹ímu prùniku do obrobku.
Napìtí
Napìtí vy¹¹ím proudu dochází k ¹ir¹ímu a hlub¹ímu prùniku do obrobku.
bi08gougingj
-- 21 --
CZ
7
V©EOBECNÉ FUNKCE
7.1
Jednotka dálkového ovládání
Jednotka dálkového ovládání musí být pøipojena pøes adaptér dálkového ovládání.
Chování ovládacího panelu pøi pøipojení adaptéru dálkového ovládání
S
Displej se zmrazí v menu, zobrazeném kdy¾ se pøipojil adaptér dálkového ovládání.
Hodnoty mìøení a nastavení se aktualizují, ale zobrazí se jen v tìch menu, ve kterých se
tyto hodnoty mohou zobrazit.
S
Kdy¾ se zobrazí poruchový kód, nelze ho odstranit, dokud se adaptér dálkového ovládání
neodpojí.
S
U jednotek dálkového ovládání s 10 programy je mo¾né pøepínat mezi pamì»ovými
místy 1, 2, 3, 4 a 5. Kdy¾ je pamì»ové místo 2 prázdné, podr¾í se hodnoty pamì»ového
místa 1. Dal¹í informace naleznete v kapitole 8 “Øízení pamìti”.
7.2
Nastavení
Aktivace panelu
Je-li pøipojeno dálkové ovládání, lze proud, napìtí a rychlost podávání drátu nastavovat buï
prostøednictvím ovládacího panelu nebo dálkového ovládání.
Poznámka: Tato funkce musí být aktivována pøed pøipojením dálkového ovládání.
- Aktivace panelu pomocí konfiguraèního menu.
Automatické ulo¾ení
Je-li nastavení dat pro sváøení vyvoláno z pamìti a nastavení jsou zmìnìna, dojde pøi
novém vyvolání dat z pamìti k automatickému ulo¾ení nového nastavení.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
- Aktivace automatického ulo¾ení pomocí konfiguraèního menu.
Limity
Touto funkcí lze nastavit maximální a minimální hodnotu posunu drátu/proudu nebo napìtí.
Limity lze ulo¾it do prvních 5 pamì»ových pozic pamìti sváøecích dat.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
- Aktivace limitù pomocí konfiguraèního menu.
Kód zámku
Touto funkcí lze uzamknout menu nastavení. Poté lze volit pouze hlavní menu a menu
mìøení. Viz kapitola 9 ”Kód zámku”.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
- Aktivace kódu zámku pomocí konfiguraèního menu.
bi08genj7
-- 22 --
CZ
8
ØÍZENÍ PAMETI
V menu pamìti lze ukládat rùzná data svaøování, vytvoøená v hlavní pamìti. Lze ulo¾it a¾
10 rùzných nastavení dat svaøování.
8.1
Ukládání dat svaøování
S
Ulo¾te nastavení dat svaøování do hlavní pamìti.
S
Stisknìte
nastavením.
pro pøístup k “menu volby” a pak
pro pøístup k pøíslu¹ným
Zkontrolujte zda jsou nastavení dat svaøování správná.
S
Stiskem
S
Stisknìte
dokud se nedostanete do pamì»ového místa, do kterého chcete ulo¾it
nastavení dat svaøování, napø. do místa 2.
S
Stisknìte
a nastavení dat svaøování se nyní ulo¾í do pamì»ového místa 2. Ostatní
pamì»ová místa jsou prázdná.
bi08minj8
pøejdìte do menu pamìti.
-- 23 --
CZ
8.2
Vyvolávání dat svaøování
S
Stisknìte
nastavením.
pro pøístup k menu volby a pak
S
Stiskem
S
Vyberte si, které pamì»ové místo chcete vyvolat, napø. místo 2. Stisknìte
se nedostanete do místa 2.
S
Stisknìte
S
Kdy¾ chcete vyvolat data svaøování z pamì»ového místa 2, stisknìte “ANO” a zmìòte
nastavení, která jsou nyní v hlavní pamìti. (Kdy¾ si to rozmyslíte, stisknìte “NE”)
pøejdìte do menu pamìti.
S
ukazuje, kterou
Mazání dat svaøování
Stisknìte
nastavením.
bi08minj8
dokud
pro vyvolání pamì»ového místa 2. Objeví se následující dotaz:
Tato ikona
hlavního menu
pamì»ovou pozici vyvoláváte.
8.3
pro pøístup k pøíslu¹ným
pro pøístup k menu volby a pak
-- 24 --
pro pøístup k pøíslu¹ným
CZ
S
Stiskem
S
Vyberte si, které pamì»ové místo chcete smazat, napø. místo 2. Stisknìte
se nedostanete do místa 2.
S
Stisknìte
S
Kdy¾ chcete smazat data svaøování v pamì»ovém místì 2, stisknìte “ANO” (kdy¾ si to
rozmyslíte, stisknìte “NE”). Pamì»ové místo 2 je nyní prázdné.
9
pøejdìte do menu pamìti.
pro smazání obsahu pamì»ového místa 2. Objeví se následující dotaz:
KOD ZAMKU
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
S
Stisknutím
S
Stisknìte
S
Stisknutím
S
Ovládací panel odemknete stisknutím
bi08minj8
dokud
získáte pøístup k menu kódu zámku.
dokud není zvolena první èíslice kódu PIN.
ulo¾íte první èíslici kódu. Postup opakujte u zbývajících èíslic.
.
-- 25 --
CZ
10
PORUCHOVÉ KÓDY
Poruchové kódy se pou¾ívají k indikaci vzniku poruchy zaøízení. Zobrazují se na displeji v
podobì následujících symbolù:
Poruchové kódy se ka¾dé tøi sekundy aktualizují. Horní èíslo v symbolu udává
èíslo konkrétního poruchového kódu: viz odstavec 10.1. Spodní èíslo udává
místo poruchy:
Vý¹e uvedený symbol ukazuje, ¾e ovládací panel (0) ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Jestli¾e se zjistí nìkolik poruch, zobrazí se pouze kód poruchy, která vznikla jako poslední.
Stisknìte kterékoli z tlaèítek funkcí a vyma¾te symbol z displeje.
Symboly mohou být ustálené nebo mohou blikat, podle druhu závady.
Blikající symboly jsou v seznamu poruchových kódù zvýraznìny znakem “o”.
10.1 Seznam poruchových kódù
0
= ovládací panel
3
= podavaè drátu
1
= chladicí jednotka
4
= dálkový ovladaè
2
= napájecí zdroj
Poru Popis
chov
ý kód
0
1
2
3
4
x
x
x
x
x
1
2
Chyba pamìti, EPROM
Chyba pamìti, RAM
x
x
x
x
3
Chyba pamìti, vnìj¹í RAM
x
x
4
Napájecí zdroj 5 V
x
5
Vysoké pomocné stejnosmìrné napìtí
6
Vysoká teplota
8
Napájení 1*
9
Napájení 2*
10
Napájení 3*
x
11
Servomechanismus podávání drátu
12
Chyba komunikace (výstraha)
x
x
14
Chyba komunikace (sbìrnice bez napìtí)
x
x
15
Ztracené hlá¹ení
x
16
Vysoké napìtí naprázdno
17
Ztracený kontakt s jednotkou podávání drátu
o
18
Ztracený kontakt s napájecí jednotkou
o
19
Nesprávné hodnoty nastavení ve vnìj¹í pamìti RAM
x
20
Chyba pøiøazení pamìti
x
22
Pøeteèení vyrovnávací pamìti vysílaèe
x
x
23
Pøeteèení vyrovnávací pamìti pøijímaèe
x
x
26
Hlídání
x
27
28
Do¹el drát
Pøeteèení zásobníku
bi08felj9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 26 --
x
x
x
x
o
x
CZ
Poru Popis
chov
ý kód
29
Neteèe chladicí voda
31
Zobrazovací jednotka nereaguje
32
Neproudí plyn
Jednotka
0
1
2
3
4
o
x
o
Napájení 1*
Napájení 2*
Napájení 3*
+ 24 V
Ovládací panel
+3 V
Chladicí jednotka
+24 V
Napájecí jednotka
+15 V
-15 V
Jednotka podávání drátu
Jednotka podávání drátu L
+15 V
+15 V
+20 V
+60 V
Adaptér dálkového ovládání
+13 V
+10 V
10.2 Popis poruchových kódù
Poruch Popis
ový
kód
1
2
3
4
5
bi08felj9
Chyba pamìti programu (EPROM)
Vznikla chyba v pamìti programu.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spus»te stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba pamìti RAM mikroprocesoru
Mikroprocesor nedoká¾e èíst/zapisovat z/do urèitého pamìového místa své vnitøní pamìti
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spus»te stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba vnìj¹í pamìti RAM
Mikroprocesor nedoká¾e èíst/zapisovat z/do urèitého pamìového místa své vnìj¹í pamìti
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spus»te stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Nízké napìtí napájecího zdroje 5 V
Napìtí napájecího zdroje je pøíli¹ nízké.
Souèasný proces svaøování je zastaven a nelze ho znovu spustit.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
Pomocné stejnosmìrné napìtí je mimo meze
Napìtí je pøíli¹ nízké nebo pøíli¹ vysoké. Pøíli¹ vysoké napìtí mù¾e být zpùsobeno vá¾nými
pøechodovými jevy v síti nebo slabým napájecím zdrojem (vysokou induktancí zdroje nebo
ztrátou fáze).
Napájecí jednotka se vypne a nelze ji znovu spustit.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
-- 27 --
CZ
Poruch Popis
ový
kód
6
Vysoká teplota
Zapùsobila tepelná ochrana.
Souèasný proces svaøování je zastaven a nelze ho znovu spustit, dokud se ochrana znovu
nenastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda pøívody nebo vývody chladicího vzduchu nejsou zablokovány nebo
ucpány neèistotou. Zkontrolujte pou¾itý pracovní cyklus a ujistìte se, ¾e zaøízení není
pøetì¾ováno.
8
Nízké napìtí baterie +3 V (v ovládacím panelu)
Napìtí podpùrné baterie pamìti je pøíli¹ nízké. Kdy¾ se baterie nevymìní, obsah pamìti dat
svaøování v ovládacím panelu bude ztracen.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Vy¾ádejte si výmìnu baterie servisním technikem.
8
Napájecí zdroj +15 V (jednotka podávání drátu a napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +13 V (adaptér jednotky dálkového ovládání)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj -15 V (napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +20 V (jednotka podávání drátu)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +10 V (adaptér jednotky dálkového ovládání)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +24 V
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Rychlost podávání drátu
Rychlost podávání drátu se li¹í od nastavené hodnoty.
Kdy¾ vznikne tato závada, podávání drátu se pøeru¹í.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba komunikace (výstraha)
Zatí¾ení systémové sbìrnice CAN je pøechodnì pøíli¹ vysoké.
Napájecí jednotka nebo jednotka podávání drátu asi ztratila kontakt s ovládacím panelem.
Zákrok: Zkontrolujte zaøízení a ujistìte se, ¾e je pøipojena jen jedna jednotka podávání drátu
nebo jednotka dálkového ovládání s adaptérem. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc
servisního technika.
Chyba komunikace
Systémová sbìrnice CAN pøestala pøechodnì pracovat v dùsledku nadmìrného zatí¾ení.
Souèasný proces svaøování je zastaven.
Zákrok: Zkontrolujte zaøízení a ujistìte se, ¾e je pøipojena jen jedna jednotka podávání drátu
nebo jednotka dálkového ovládání s adaptérem. Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak
vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
8
9
9
9
10
11
12
14
bi08felj9
-- 28 --
CZ
Poruch Popis
ový
kód
15
Ztracené hlá¹ení
Mikroprocesor nedoká¾e zpracovat pøicházející hlá¹ení dostateènì rychle, tak¾e dochází ke ztrátì
informací.
Zákrok:Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
16
Vysoké napìtí naprázdno
Napìtí naprázdno je pøíli¹ vysoké.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
Ztracený kontakt
Ovládací panel ztratil kontakt s jednotkou podávání drátu.
Souèasný proces svaøování je zastaven.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Ztracený kontakt
Ovládací panel ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Souèasný proces svaøování je zastaven.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Nesprávné hodnoty nastavení ve vnìj¹í pamìti RAM
Tato závada bude zji¹tìna, kdy¾ se poru¹í informace v pamìti, zálohované baterií.
Zákrok: Závada se sama odstraní, ale data ulo¾ená v souèasném místì pamìti budou ztracena.
Chyba pøiøazení pamìti
Mikroprocesor si nedoká¾e vyhradit dostateèný pamìový prostor.
Tato závada generuje poruchový kód 26.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Pøeteèení vyrovnávací pamìti vysílaèe
Ovládací panel nedoká¾e pøenést informace do jiných jednotek dostateènì rychle.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte.
Pøeteèení vyrovnávací pamìti pøijímaèe
Ovládací panel nedoká¾e zpracovat informace z jiných jednotek dostateènì rychle.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte.
Hlídání
Nìco zabránilo procesoru provádìt normální operace programu.
Program se automaticky spustí znovu. Souèasný proces svaøování bude zastaven.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Kdy¾ se závada objeví znovu, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
17
18
19
20
22
23
26
27
28
bi08felj9
Do¹el drát (jednotka podávání drátu)
Jednotka podávání drátu nepodává ¾ádný drát. Souèasný proces svaøování bude zastaven a
nepùjde znovu spustit.
Zákrok: Zalo¾te nový drát.
Pøeteèení zásobníku
Neprobíhá vykonávání programu.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
-- 29 --
CZ
Poruch Popis
ový
kód
29
31
32
11
Neteèe chladicí voda
Zapùsobil prùtokový spínaè.
Souèasný proces svaøování je zastaven a nelze ho znovu spustit.
Zákrok: Zkontrolujte okruh a èerpadlo chladicí vody.
Zobrazovací jednotka nereaguje
Mikroprocesor není ve styku s deskou displeje.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Neproudí plyn
Prùtok plynu je ni¾¹í ne¾ 6 litrù/min. Svaøování nelze spustit.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a spojky.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bi08felj9
-- 30 --
Schema
bi08e11a
-- 31 --
U6
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
0458 535 890 Aristot U6
0459 287 170
0459 287 171
0459 287 172
0459 287 173
0459 287 174
0459 287 175
0459 287 176
0459 287 177
0459 287 178
0459 287 179
0459 287 180
0459 287 181
0459 287 182
0459 287 183
0459 287 184
0459 287 187
0459 287 127
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual US
Instruction manual RU, GB
0459 287 990 Spare parts list Aristot U6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi08o11a
-- 32 --
Edition 080115
p
-- 33 --
p
-- 34 --
p
-- 35 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising