ESAB | Aristo Feed 4804 | Instruction manual | ESAB Aristo Feed 4804 User manual

ESAB Aristo Feed 4804 User manual
LV
Origot
Feed 3004,
Feed 4804
Lieto¹anas pamàcïba
0444 408 001 LV 080110
Valid for serial no. 745--xxx--xxxx
1 DIREKTÏVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 DRO©ÏBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Aprïkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroles panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 UZSTÀDÏ©ANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1
Cel¹anas instrukcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DARBÏBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Savienojumi un kontroles ierïces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þdens savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vada padeves spiediens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padeves 3004 vada nomainï¹ana un ievieto¹ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padeves 4804 vada nomainï¹ana un ievieto¹ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padeves 3004 padeves rullï¹u nomainï¹ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padeves 4804 padeves rullï¹u nomainï¹ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
10
10
7 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
Pàrbaude un tïrï¹ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 REZERVES DA¦U PASÞTÏ©ANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHºMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASÞTϹANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DILSTO¹ÀS SASTÀVDA¦AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
14
18
TOCl
-- 2 --
LV
1
DIREKTÏVA
ATBILSTÏBAS DEKLARÀCIJA
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Zviedrija, paziño, ka vada padeves ierïce Feed 3004, Feed
4804 ar sºrijas numuru 745 konstruºta un pàrbaudïta atbilsto¹i standartiem EN 60974-5 un EN 60974-10
(A klase) saskañà ar direktïvu (2006/95/EK) un (2004/108/EEK) prasïbàm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
DRO©ÏBA
ESAB metinà¹anas iekàrtas lietotàji pilnïbà atbild par to, lai tiktu nodro¹inàts tas, ka visi, kas stràdà ar iekàrtu
vai pie tàs, ievºrotu visus attiecïgos dro¹ïbas pasàkumus. Dro¹ïbas pasàkumiem jàatbilst prasïbàm, kas
attiecas uz ¹ï tipa metinà¹anas iekàrtàm. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu,
jàievºro ¹àdi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificºts personàls, kas labi pàrzina metinà¹anas iekàrtas darbïbu. Nepareizas iekàrtas
ekspluatàcijas rezultàtà var rasties bïstamas situàcijas, kuru dº¶ iekàrtas operators var savainoties un iekàrta
var tikt sabojàta.
1.
Visiem, kas lieto metinà¹anas iekàrtu, jàpàrzina:
S tàs darbïba
S kur atrodas avàrijas slºd¾i
S tàs funkcijas
S attiecïgie dro¹ïbas pasàkumi
S metinà¹ana
2.
Operatoram jànodro¹ina, lai:
S neviena nepiedero¹a persona iedarbinà¹anas brïdï neatrodas iekàrtas darbïbas zonà.
S neviens nebþtu neaizsargàts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietà:
S jàbþt metinà¹anai piemºrotiem apstàk¶iem
S nedrïkst bþt caurvºj¹
4.
Individuàlàs aizsardzïbas lïdzek¶i
S Vienmºr lietojiet ieteiktos dro¹ïbas lïdzek¶us, tàdus kà aizsargbrilles, ugunsdro¹u ap»ºrbu,
aizsargcimdus.
S Nevalkàjiet nepiegu¶o¹us aksesuàrus, tàdus kà ¹alles, rokasspràdzes, gredzenus utt., kas var
aizóerties vai radït apdegumus.
5.
Parastie dro¹ïbas pasàkumi
S Pàrliecinieties, vai atpaka¶stràvas kabelis ir pievienots dro¹i.
S Stràdàt ar augstsprieguma iekàrtu drïkst tikai kvalificºts elektrióis.
S Piemºrotai ugunsdzº¹anas iekàrtai jàbþt skaidri apzïmºtai un jàatrodas ¶oti tuvu.
S Iekàrtas e¶¶o¹anu un apkopi nedrïkst veikt tàs darbïbas laikà.
bm50d1la
-- 3 --
LV
BRÏDINÀJUMS
Metinot un grie¾ot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ieverojiet dro¹ibas pasàkumus.
Prasiet. Lai darba devejs jþsd iepazïstina ar dro¹ïbas praksi. Kas pamatojas uz ra¾otàja noràdït ajiem
bïstamïbas datiem.
ELEKTRO©OKS - bïstams dzïvïbai
S
Uzstàdiet un iezemºjiet metinà¹anas agregàtu atbilsto¹i piemºrojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrïbu vado¹ajàm da¶àm vai elektrodiem ar kailu àdu, slapjiem cimdiem vai slapju ap»ºrbu.
S
Esiet izolºts no zemes un apstràdàjamà materiàla.
S
Stràdàjiet dro¹à pozà.
DÞMI UN GÀZES - var bþt kaitïgi veselïbai
S
Neturiet galvu dþmos.
S
Lai aizvadïtu dþmus un gàzes no elpo¹anas zonas un darba zonas, ieslºdziet ventilàciju, nosþcºju pie loka vai
abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzinàt àdu.
S
Sargiet acis un óermeni. Lietojiet pareizu metinà¹anas masku un aizsarglºcas un lietojiet aizsargàjo¹u
apȼrbu.
S
Aizsargàjiet blakus eso¹às personas ar piemºrotàm maskàm vai aizslietñiem.
UGUNSBÏSTAMÏBA
S
Dzirkste¶u dº¶ var izcelties ugunsgrºks. Pàrliecinieties, vai tuvumà nav viegli uzliesmojo¹u materiàlu.
TROKSNIS - pàrmºrïgs troksnis var bojàt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiñas vai citus dzirdes aizsardzïbas lïdzek¶us.
S
Brïdiniet blakus eso¹os par iespºjamo apdraudºjumu.
DARBÏBAS TRAUCªJUMI - rodoties darbïbas traucºjumiem, meklºjiet profesionàlu palïdzïbu.
Pirms uzstàdï¹anas vai ekspluatàcijas ar izpratni izlasiet liet o¹anas pamàcïbu.
SARGÀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANÏBU!
Pirms uzstàdï¹anas vai ekspluatàcijas ar izpratni
izlasiet lieto¹anas pamàcïbu.
UZMANÏBU!
“Class A” iekàrtas nav paredzºtas lieto¹anai dzïvojamàs màjàs, kuràs
elektriskà stràva tiek piegàdàta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotïklu. ©àdàs vietàs var bþt grþtïbas nodro¹inàt “Class A“ iekàrtu
elektromagnºtisko saderïbu, ñemot vºrà pàrvades un starojuma izraisïtos
traucºjumus.
UZMANÏBU!
©is ra¾ojums paredzºts tikai elektriskà loka metinà¹anai.
bm50d1la
-- 4 --
LV
Nelikvidºjiet elektroiekàrtas kopà ar parastajiem atkritumiem!
Ievºrojot Eiropas Parlamenta un Padomes DirektÏvu 2002/96/EK par elektrisko un
elektronisko iekàrtu atkritumiem (EEIA) un izpildot to saskanà ar valsts tiesïbu aktiem,
elektroiekàrtas, kuru kalpo¹anas laiks ir beidzies, jàsavàc atsevi¹ki un jànodod videi nekaïtigà
atkritumu pàrstràdes uznºmumà. Kà ¹o iekàrtu ïpa¹niekam, jums jàiegþst informàcija par
sertificºtàm atkritumu savàk¹anas sistàmàm no mþsu vietºjà pàrstàvja.
Ievie¹ot ¹o Eiropas Padomes direktÏvu, jþs uzlabosiet vidi un cilvºku veselïbu!
ESAB var nodro¹inàt visus vajadzïgos piederumus aizsardzïbai un metinà¹anai.
3
IEVADS
Vada padeves ierïces Padevºjs 3004 / Padevºjs 4804 ar kontroles paneli MA23 vai
MA24 paredzºtas MIG/MAG metinà¹anai kopà ar 400A, 500A un 600A CAN
metinà¹anas baro¹anas avotiem.
Vada padeves ierïces ietver sevï vada padeves pilnpiedziñas mehànismus, kà arï kontrolºjo¹o
elektroniku.
Tàs var tikt izmantotas kopà ar vadu uz ESAB’s MarathonPact, vai uz vada spoles
(standarts Ø 300 mm, piederums Ø 440 mm).
Vada padeves ierïce var tikt uzstàdïta vai nu uz baro¹anas avota ratiñiem, kas novietoti virs
darbvirsmas, uz skaitïtàja lïdzsvara ierïces vai arï uz grïdas ar vai bez riteñiem.
Izstràdàjuma ESAB piederumu sarakstu var atrast lapà 18.
3.1
Aprïkojums
Vada padeves ierïces komplektà ietilpst:
S
vada padeves ierïces lieto¹anas instrukcija
S
kontroles pane¶a lieto¹anas instrukcija ang¶u valodà
S
ilustrºts saraksts ar da¶u pie¶aujamo nodilumu.
3.2
Kontroles panelis
Vada padeves iekàrta tiek piegàdàta ar vienu no noràdïtajiem pane¶iem:
MA23
Grozàmslºd¾i sprieguma un vada padeves àtruma / stràvas
iestatï¹anai. Citi iestatïjumi veicami ar pogàm.
MA24
Grozàmslºd¾i sprieguma / QSett un vada padeves àtruma
/ stràvas iestatï¹anai. Citi iestatïjumi veicami ar pogàm.
Pla¹àku aprakstu par kontroles pane¶iem skatiet atsevi¹óà lieto¹anas instrukcijà.
bm50d1la
-- 5 --
LV
4
TEHNISKIE DATI
Padeve 3004
Padeve 4804
Tïkla spriegums
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
Jaudas nosacïjumi
336 VA
378 VA
Motora stràva I maks.
8A
9A
Vada padeves àtrums
0,8 - 25,0 m/min
0,8 - 25,0 m/min
Pistoles savienojums
EURO
EURO
Vada spoles maks. diametrs
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
Vada izmºrs
Fe
Ss
Al
Dobs vads
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 1,6 mm
1,0 & 1,6 mm
0,9 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
0,8 - 2,4 mm
1,0 & 2,4 mm
0,9 - 2,4 mm
Svars
15 kg
19 kg
Izmºri (L x W x H)
690 x 275 x 420 mm
690 x 275 x 420 mm
Darba temperatþra
-10 lïdz +40˚C
-10 lïdz +40˚C
Ekranºjo¹à gàze
maks. spiediens
Visi tipi paredzºti MIG/MAG
metinà¹anai.
0,5 MPa (5 bàri)
Visi tipi paredzºti MIG/MAG
metinà¹anai.
0,5 MPa (5 bàri)
Dzesº¹anas tips
maks. spiediens
50% þdens / 50%
monoetilºnglikols
0,5 MPa (5 bàri)
50% þdens / 50%
monoetilºnglikols
0,5 MPa (5 bàri)
Maksimàlà pie¶aujamà slodze pie
60% darba cikla
500 A
500 A
Aizsardzïbas klase
IP23
IP23
* Piederumus skatiet 18. lpp.
Darba re¾ïma cikls
Darba re¾ïma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minþ¹u laikposmà un kad var metinàt ar noteiktu
slodzi, neradot pàrslodzi.
Izturïbas klase
Ar kodu IP apzïmº izturïbas klasi, t. i., aizsardzïbas pakàpi pret cietu priek¹metu un þdens iedarbïbu. Iekàrta,
kas maróºta ar IP23, paredzºta lieto¹anai telpàs un àrpus tàm.
5
UZSTÀDÏ©ANA
Uzstàdï¹ana jàveic aroda speciàlistam.
BRÏDINÀJUMS!
Metinot vidº ar paaugstinàtu elektrisku bïstamïbu, drïkst lietot tikai tos stràvas
avotus, ko paredzºts lietot ¹àdà vidº. ©ie stràvas avoti maróºti ar simbolu
.
bm50d1la
-- 6 --
LV
5.1
Cel¹anas instrukcijas
Cel¹anas cilpas pasþtïjuma numurs atrodams 18. lpp.
IEVªROJIET! Ja tiek izmantota cita stiprinà¹anas ierïce, tai jàbþt elektriski izolºtai no
vada padeves ierïces.
6
DARBÏBA
Vispàrïgus dro¹ïbas noteikumus attiecïbà uz apie¹anos ar iekàrtu sk.
3. lapà. Pirms sàkat lietot iekàrtu, izlasiet tos pilnïbà!
Pàrvietojot iekàrtu, izmantojiet tam paredzºto rokturi. IEVªROJIET! Nekad nevelciet aiz
stobra!
BRÏDINÀJUMS!
Pàrliecinieties, vai ekspluatàcijas laikà sànu pane¶i ir aizvºrti.
BRÏDINÀJUMS!
Lai spole nenoslïdºtu no rumbas, spoli nofiksº tàs vietà,
pagrie¾ot sarkano kloói, kà noràdïts brïdino¹ajà etióetº,
kas piestiprinàta blakus rumbai.
BRÏDINÀJUMS!
Rotºjo¹às da¶as var radït savainojumu, esiet ¶oti
piesardzïgi.
BRÏDINÀJUMS!
Ja vada padeves agregàtam ir atsvars, metinà¹anas iekàrta var sa¹óiebties.
Nostipriniet iekàrtu, jo ïpa¹i tad, ja to lieto uz nelïdzenas vai slïpas virsmas.
bm50d1la
-- 7 --
LV
6.1
Savienojumi un kontroles ierïces
1
Kontroles panelis,
(skatiet atsevi¹óu lieto¹anas instrukciju)
6
Metinà¹anas stràvas savienojums no
baro¹anas avota (OKC)
2
Tàlvadïbas ierïces savienojums
7
Kontroles kabe¶a savienojums no baro¹anas
avota vai dzesº¹anas ierïces
3
ZILS savienojums ar ELP* dzesºtàjam uz
metinà¹anas pistoli.
8
SARKANS savienojums dzesºtàjam uz
dzesº¹anas ierïci
4
SARKANS savienojums dzesºtàjam no
metinà¹anas pistoles.
9
Savienojums ekranºjo¹ai gàzei
5
Savienojums metinà¹anas pistolei
10
ZILS savienojums dzesºtàjam no dzesº¹anas
ierïces
IEVªROJIET! Ekràna (digitàls instruments) un dzesºtàja savienojumi pieejami tikai noteiktiem mode¶iem.
* ELP = ESAB lo”iskais sþknis, skatiet punktu 6.2.
6.2
Þdens savienojums
Vada padeves mehànisms ar þdens savienojumu ir aprïkots ar noteik¹anas sistºmu ELP
(ESAB lo”iskais sþknis), kas pàrbauda, vai þdens ¹¶þtenes ir pievienotas. Kad tiek pievienota
ar þdeni dzesºjama metinà¹anas pistole, ieslºdzas þdens sþknis.
Noteik¹ana darbojas tikai ar baro¹anas avotiem, kas aprïkoti ar ELP.
bm50d1la
-- 8 --
LV
6.3
Vada padeves spiediens
Vispirms jàpàrliecinàs, vai vads virzàs caur vada vadàmierïci bez aizóer¹anàs. Tad vada
padeves spiediena rullï¹iem iestata spiedienu. Svarïgi, lai spiediens nebþtu pàràk liels.
1. attºls
2. attºls
Lai pàrbaudïtu, vai padeves spiediens ir iestatïts pareizi, vadu var padot pret izolºtu
priek¹metu, piem., koka gabalu.
Ja stobru tur apmºram 5 mm attàlumà no koka gabala (1. attºls), padeves rullï¹iem ir
jàslïd.
Ja stobru tur apmºram 50 mm attàlumà no koka gabala, vadam jàtiek padotam un
jàsaliecas (2. attºls).
6.4
S
S
S
S
S
S
S
Atveriet sànu paneli.
Atvienojiet spiediena sensoru, atliecot to atpaka¶, spiediena rullï¹i pàrbïdàs uz aug¹u.
Ja nepiecie¹ams, uztiniet vadu atpaka¶ un noñemiet vada spoli.
Iztaisnojiet jauno vadu 10-20 cm garumà. Nogludiniet nelïdzenumus un asàs malas
vada beigàs, pirms ievietojat to vada padeves ierïcº.
Pàrliecinieties, ka vads pareizi ieslïd padeves rullï¹a celiñà un izvades sprauslà vai vada
vadàmierïcº.
Nostipriniet spiediena sensoru.
Aizveriet sànu paneli.
6.5
S
S
S
S
S
S
S
S
Padeves 3004 vada nomainï¹ana un ievieto¹ana
Padeves 4804 vada nomainï¹ana un ievieto¹ana
Atveriet sànu paneli.
Nospiediet uz leju un velciet spiediena ierïci uz savu pusi un aug¹up.
Izvelciet ¹asiju.
Ja nepiecie¹ams, uztiniet vadu atpaka¶ un noñemiet vada spoli.
Iztaisnojiet jauno vadu 10-20 cm garumà. Nogludiniet nelïdzenumus un asàs malas
vada beigàs, pirms ievietojat to vada padeves ierïcº.
Pàrliecinieties, ka vads pareizi ieslïd padeves rullï¹a celiñà un izvades sprauslà vai vada
vadàmierïcº.
Ievietojiet ¹asiju atpaka¶.
Aizveriet sànu paneli.
bm50d1la
-- 9 --
LV
6.6
Padeves 3004 padeves rullï¹u nomainï¹ana
Atveriet sànu paneli
Atvienojiet spiediena sensoru (1), atliecot to atpaka¶.
Atvienojiet spiediena rullï¹us (2), pagrie¾ot asi (3) par
1/4 pulksteñràdïtàju kustïbas virzienà un izvelkot àrà.
Spiediena rullï¹i atvienojas.
S Atvienojiet padeves rullï¹us (4), atskrþvºjot uzgrie¾ñus (5)
un izvelkot rullï¹us àrà.
Veicot uzstàdï¹anu, atkàrtojiet iepriek¹minºtàs darbïbas pretºjà secïbà.
S
S
S
Celiña izvºle padeves rullï¹os.
Pagrieziet padeves rullïti ar izmºru atzïmi, kas atbilst
nepiecie¹amajam celiñam, sev priek¹à.
6.7
Padeves 4804 padeves rullï¹u nomainï¹ana
Atveriet sànu paneli.
Nospiediet uz leju un velciet spiediena ierïci (1) uz savu
pusi un aug¹up.
S Izvelciet ¹asiju (2).
S Atskrþvºjiet vidºjàs sprauslas turºtàja skrþves ar
padzi¶inàtu galviñu (3) un noñemiet to.
S Atskrþvºjiet izvades sprauslas (4) skrþvi un
atspiediet sprauslu atpaka¶.
S Pilnïbà atskrþvºjiet centràlo skrþvi ar padzi¶inàtu galviñu (5).
S Atskrþvºjiet divas àrºjàs skrþves ar padzi¶inàtu galviñu (6) par
1/2 apgriezienu.
S Izvelciet padeves rullï¹us (7).
Veicot uzstàdï¹anu, atkàrtojiet iepriek¹minºtàs darbïbas pretºjà secïbà.
S
S
Celiña izvºle padeves rullï¹os
Neievietojiet nevienu vai arï ievietojiet vienu
vai divas kustïgas starplikas starp àrºjo
starpliku un padeves rullïti. IEVªROJIET!
Kad nomainàt spiediena rullï¹us (8),
jànomaina visa ¹asija.
bm50d1la
-- 10 --
LV
7
APKOPE
Lai darbïba bþtu dro¹a un stabila, svarïgi veikt regulàru apkopi.
Ievºrojiet!
Visas piegàdàtàja garantijas saistïbas vairs nav spºkà, ja klients garantijas laikà pats
mº»ina ra¾ojumu labot, lai novºrstu kàdu bojàjumu.
7.1
Pàrbaude un tïrï¹ana
Vada padeves ierïce
Regulàri jàpàrbauda, vai vada padeves ierïci nav aizsprostoju¹i netïrumi.
S
Lai nerastos problºmas ar vada padevi, regulàri jàveic vada padeves ierïces mehànisma
dilsto¹o da¶u tïrï¹ana un nomaiña. Jàñem vºrà, ka tad, ja iepriek¹ºjais spriegojums ir
iestatïts par lielu, tas var radït spiediena rullï¹a, padeves rullï¹a un vada vadàmierïces
nodilumu, kas pàrsniedz normu.
Bremzes rumba
Rumbu noregulº pºc piegàdes. Ja nepiecie¹ams
pieregulºt, ievºro turpmàk izklàstïtàs instrukcijas.
Bremzes rumbu noregulº tà, lai, vada padevei
apstàjoties, vads bþtu nedaudz va¶ïgs.
S
Bremzºjo¹às griezes regulº¹ana.
S
Pagrieziet sarkano rokturi, lai bloóºtu rumbu.
S
Rumbas atsperºs ieliek skrþvgriezi.
Lai bremzºjo¹o griezi samazinàtu, atsperes pagrie¾ pulksteñràdïtàja kustïbas virzienà
Lai bremzºjo¹o griezi palielinàtu, atsperes pagrie¾ pretºji pulksteñràdïtàja kustïbas
virzienam. NB! Abas atsperes pagrieziet vienlïdz.
Metinà¹anas stobrs
S
Lai nerastos problºmas ar vada padevi, regulàri jàveic metinà¹anas stobra dilsto¹o da¶u
tïrï¹ana un mainï¹ana. Vada vadàmierïce regulàri jàiztïra ar gaisa strþklu, un saskares
vieta jànotïra.
8
REZERVES DA¦U PASÞTÏ©ANA
Feed 3004, Feed 4804 ir projektºts un testºts atbilsto¹i starptautiskiem un Eiropas
standartiem IEC/EN 60974--5 un EN 60974--10. Servisa centram, kas izdarïjis apkopi vai
remontu, jànodro¹ina tas, lai ra¾ojums joprojàm atbilstu minºtajam standartam.
Rezerves da¶as var pasþtït no tuvàkà ESAB preèu izplatïtàja - sk. ¹ïs publikàcijas pºdºjo
lappusi.
bm50d1la
-- 11 --
Shºma
bm50e
-- 12 --
Edition 080110
Feed 3004, Feed 4804
Pasþtï¹anas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
0460 526 887 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 889 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 897 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 899 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 987 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 989 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA24
0460 526 997 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 999 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA24
0459 839 017 Spare parts list
Feed 3004, Feed 4804
0460 454
Instruction manual
Origot
MA23, Origot
MA24
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bm50o
-- 13 --
Edition 080110
Feed 3004
Dilsto¹às sastàvda¶as
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
0458 874 002
Item
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Feed/pressure rollers
Cored
Ø 1.6 mm
V--Knurled
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
F102 440 880
Quick connector
Wire dimensions
For Marathon PacTM
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 14 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004
2
bm29whj1
-- 15 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Denomination
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
M10
-- 16 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 17 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004, Feed 4804
Piederumi
bm50a
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
-- 18 --
R0459 839 025/E080207/P24
Feed 3004, Feed 4804
1
Wheel kit for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole -- 10 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 980
Remote adapter kit
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 300wPP / MXH 400wPP / PSF RS3 . 0459 681 881
bm50a
-- 19 --
R0459 839 025/E080207/P24
Feed 3004, Feed 4804
Connection kit
For MXH 300wPP / MXH 400wPP . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 300w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m 45˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 pole
0459 528 780
0459 528 781
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
10 pole
0459 528 790
0459 528 791
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
0700 200 017
0700 200 018
0700 200 015
0700 200 016
0700 200 019
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac 1000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
bm50a
-- 20 --
R0459 839 025/E080207/P24
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising