ESAB | Aristo Feed 4804 | Instruction manual | ESAB Aristo Feed 4804 Instrukcja obsługi

ESAB Aristo Feed 4804 Instrukcja obsługi
PL
Origot
Feed 3004,
Feed 4804
Instrukcja obs³ugi
0444 408 001 PL 080110
Valid for serial no. 745--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Sprzêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 MONTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 OBS£UGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Przyå±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyå±cze wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dociskanie podawanego drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana i zakåadanie drutu w podajniku Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana i zakåadanie drutu w podajniku Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana rolek podaj±cych w podajniku Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana rolek podaj±cych w podajniku Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
10
10
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
Kontrola i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZʶCI EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
14
18
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORMA
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z peln± odpowiedzialno¶±, ¿e podajnik
elektrody Feed 3004, Feed 4804 od numeru seryjnego 745 zostaåy skonstruowane i przetestowane
zgodnie z norm± EN 60974-5, EN 60974-10 (Class A), wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie
(2006/95/EEG), (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
bm50d1oa
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
Spawanie i ciêcie ³ukowe mo¿e zagra ¿aæ bezpieczeñst wu operatora i pozosta³ych osób
przebywaj±cych w pobli¿u. Dlatego podczas spawania nale¿y zachowac szczególne ¶rodki
ostro¿no¶ci. Przed przyst ±pieniem do spawania zapoznaj siê z przepisami bezpieczeñstwa i higieny
pracy obowi± zuj±ymi na twoismstanowisku pracy.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz± instrukcj±
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
OSTRONIE!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz± instrukcj±.
OSTRONIE!
Urz±dzenia Class A nie s± przeznaczone do u¿ytku w budynkach, gdzie
zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapiêciowego ukåadu
zasilania. Ze wzglêdu na przewodzone i emitowane zakåócenia, w takich
lokalizacjach mog± wystêpowaæ potencjalne trudno¶ci w zapewnieniu
kompatybilno¶ci elektromagnetycznej urz±dzeñ Class A.
OSTRONIE!
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
bm50d1oa
-- 4 --
PL
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
3
WPROWADZENIE
Podajniki drutu Feed 3004 / Feed 4804 z panelem sterowania MA23 lub MA24 s±
przeznaczone do spawania MIG/MAG ze ¼ródåami pr±du spawania 400A, 500A i 600A
CAN.
Podajniki drutu zawieraj± mechanizmy podawania drutu z napêdem czterokoåowym, jak
równie¿ elektronikê steruj±c±.
Mog± byæ stosowane z drutem na MarathonPact firmy ESAB lub na szpuli (standard ø
300 mm, wyposa¿enie dodatkowe ø 440 mm).
Podajnik drutu mo¿na instalowaæ przy wózku ¼ródåa pr±du, zawieszony nad miejscem pracy, na
ramieniu równowa¿±cym lub na podåo¿u z koåami lub bez.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 18.
3.1
Sprzêt
Wraz z podajnikiem drutu dostarczane s±:
S
instrukcja obsåugi podajnika drutu
S
instrukcja obsåugi panelu sterowania w jêzyku angielskim
S
szablon z zalecanymi czê¶ciami zamiennymi.
3.2
Panel sterowania
Podajnik drutu jest dostarczany z jednym z nastêpuj±cych paneli sterowania:
MA23
Pokrêtåa do regulacji napiêcia i prêdko¶ci / pr±du podawania
drutu. Do innych ustawieñ såu¿± przyciski.
MA24
Pokrêtåa do regulacji napiêcia / QSett i prêdko¶ci / pr±du
podawania drutu. Do innych ustawieñ såu¿± przyciski.
Szczegóåowy opis paneli sterowania znajduje siê w oddzielnej instrukcji obsåugi.
bm50d1oa
-- 5 --
PL
4
DANE TECHNICZNE
Feed 3004
Feed 4804
Napiêcie sieciowe
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
Zapotrzebowanie mocy
336 VA
378 VA
Pr±d silnikowy Imaks.
8A
9A
Prêdko¶æ podawania drutu
0,8 - 25,0 m/min.
0,8 - 25,0 m/min.
Przyå±cze uchwytu
EURO
EURO
Maks. ¶rednica szpuli drutu
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
¦rednica drutu
Fe
Ss
Al
Drut rdzeniowy
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 1,6 mm
1,0 i 1,6 mm
0,9 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
0,8 - 2,4 mm
1,0 i 2,4 mm
0,9 - 2,4 mm
Waga
15 kg
19 kg
Wymiary (då. x szer. x wys.)
690 x 275 x 420 mm
690 x 275 x 420 mm
Temperatura pracy
-10 do +40˚C
-10 do +40˚C
Gaz osåonowy
Wszystkie typy przeznaczone
do spawania MIG/MAG
0,5 MPa (5 bar)
Wszystkie typy przeznaczone
do spawania MIG/MAG
0,5 MPa (5 bar)
50% woda /
50% glikol monoetylenowy
0,5 MPa (5 bar)
50% woda /
50% glikol monoetylenowy
0,5 MPa (5 bar)
Maksymalne dopuszczalne
obci±¿enie przy
60% cyklu pracy
500 A
500 A
Klasa obudowy
IP23
IP23
ci¶nienie maks.
Typ chåodzenia
ci¶nienie maks.
* Akcesoria, patrz strona 18.
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
5
MONTA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
OSTRZEENIE!
Podczas spawania w ¶rodowisku o podwy¿szonym zagro¿eniu pora¿eniem
pr±dem nale¿y stosowaæ wy³±cznie ¼ród³a zasilania przeznaczone do
takiego ¶rodowiska. Te ¼ród³a zasilania zosta³y oznaczone symbolem
.
bm50d1oa
-- 6 --
PL
5.1
Instrukcja podnoszenia
Numer zamówieniowy uchwytu do podnoszenia znajduje siê na stronie 18.
UWAGA! W razie korzystania z innego urz±dzenia do monta¿u, nale¿y je elektrycznie
odizolowaæ od podajnika drutu.
6
OBS£UGA
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
Przesuwaj±c sprzêt nale¿y korzystaæ z odpowiedniego uchwytu. UWAGA! Nigdy nie
nale¿y ci±gn±æ za uchwyt spawalniczy.
OSTRZEENIE!
W trakcie pracy maszyny panele boczne powinny bya zamkniete.
OSTRZEENIE!
Aby unikn±æ opadania szpuli z drutem spawalniczym
nale¿y przekrêciæ czerwone pokrêt³o znajduj±ce siê w
korpusie hamulca zgodnie z rysunkiem umieszczonym
na podstawie
bm50d1oa
-- 7 --
PL
OSTRZEENIE!
Elementy obrotowe - niebezpieczeñstwo wypadku! Zachowaj jak
najwiêksz± ostro¿no¶æ!
OSTRZEENIE!
Je¶li komora podajnika drutu zostanie wyposa¿ona w ramiê przeciwwagi, zachodzi
niebezpieczeñstwo wywrócenia. Urz±dzenie nale¿y umocowaæ szczególnie wtedy,
gdy pod³o¿e jest nierówne lub pochy³e.
6.1
Przyå±cza i elementy nastawcze
1
Panel sterowania,
(patrz oddzielna instrukcja obsåugi)
6
Zå±cze pr±du spawania ze ¼ródåa pr±du,
(OKC)
2
Zå±cze zdalnego sterowania
7
Zå±cze przewodu sterowniczego ze ¼ródåa
pr±du lub chåodnicy
3
Zå±cze NIEBIESKIE z ELP* do chåodziwa
uchwytu spawalniczego
8
Zå±cze CZERWONE do chåodziwa do
chåodnicy
4
Zå±cze CZERWONE do chåodziwa z uchwytu 9
spawalniczego
5
Zå±cze uchwytu spawalniczego
10
Zå±cze gazu osåonowego
Zå±cze NIEBIESKIE do chåodziwa z chåodnicy
UWAGA! Wy¶wietlacz (urz±dzenie cyfrowe) i zå±cza chåodziwa s± dostêpne jedynie w niektórych
modelach.
* ELP = ESAB Logic Pump, patrz punkt 6.2.
6.2
Przyå±cze wodne
Podajnik drutu ze zå±czem wodnym jest wyposa¿ony w system detekcji ELP (ESAB Logic
Pump), który sprawdza, czy podå±czono wê¿e doprowadzaj±ce wodê. Po podå±czeniu
uchwytu spawalniczego chåodzonego wod± uruchamia siê pompa wodna.
Detekcja dziaåa tylko wtedy, gdy ¼ródåa pr±du s± wyposa¿one w ELP.
bm50d1oa
-- 8 --
PL
6.3
Dociskanie podawanego drutu
Nale¿y upewniæ siê, ¿e drut nie napotyka na opór podczas przesuwania siê we wk³adzie
uchwytu. Nastêpnie nale¿y ustawiæ docisk rolek dociskowych. Wa¿ne jest aby docisk nie
by³ zbyt du¿y.
Rysunek 1
Rysunek 2
W celu przytykaj±c czy nacisk podawania jest prawid³owo ustawiony, mo¿na wysuwaæ
drut przytykaj±c go do jakiego¶ izolowanego przedmiotu, np. do drewnianego klocka .
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 5 mm od klocka drewnianego, (rysunek 1) rolki
podajnika powinny ¶lizgaæ siê.
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 50 mm od drewnianego klocka, drut powinien
wysuwaæ siê i zaginaæ (rysunek 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
S
Otwórz panel boczny.
Odå±cz czujnik nacisku, odchylaj±c go w tyå. Unie¶ rolki dociskowe.
W razie potrzeby odwiñ resztê drutu i zdejmij szpulê.
Wyprostuj 10-20 cm nowego drutu. Spiåuj zadziory i ostre krawêdzie koñcówki drutu
przed umieszczeniem go w podajniku.
Sprawd¼, czy drut prawidåowo przechodzi przez rolki prowadz±ce podajnika do dyszy
wylotowej lub prowadnicy drutu.
Zabezpiecz czujnik nacisku.
Zamknij panel boczny.
6.5
S
S
S
S
S
S
S
S
Wymiana i zakåadanie drutu w podajniku Feed 3004
Wymiana i zakåadanie drutu w podajniku Feed 4804
Otwórz panel boczny.
Doci¶nij i poci±gnij urz±dzenie dociskaj±ce do siebie i do góry.
Wyci±gnij wózek.
W razie potrzeby odwiñ resztê drutu i zdejmij szpulê.
Wyprostuj 10-20 cm nowego drutu. Spiåuj zadziory i ostre krawêdzie koñcówki drutu
przed umieszczeniem go w podajniku.
Sprawd¼, czy drut prawidåowo przechodzi przez rolki prowadz±ce podajnika do dyszy
wylotowej lub prowadnicy drutu.
Ponownie zainstaluj wózek.
Zamknij panel boczny.
bm50d1oa
-- 9 --
PL
6.6
Wymiana rolek podaj±cych w podajniku Feed 3004
Otwórz panel boczny
Odå±cz czujnik nacisku (1), odchylaj±c go w tyå.
Odå±cz rolki dociskowe (2), obracaj±c o¶ (3) o 1/4
obrotu w prawo i wyci±gaj±c j±. Odå±cz rolki
dociskowe.
S Odå±cz rolki podaj±ce (4), odkrêcaj±c nakrêtki (5) i
wyjmuj±c rolki.
W trakcie instalacji nale¿y powtórzyæ powy¿sze czynno¶ci
w odwrotnej kolejno¶ci.
S
S
S
Wybór ¶cie¿ki w rolkach podaj±cych
Obróæ rolkê podaj±c± znakiem wymiarowym wymaganej ¶cie¿ki do
siebie.
6.7
Wymiana rolek podaj±cych w podajniku Feed 4804
Otwórz panel boczny.
Doci¶nij i poci±gnij urz±dzenie dociskaj±ce (1) do siebie i
do góry.
S Wyci±gnij wózek (2).
S Odkrêæ ¶rubki z åbem gniazdowym (3) na uchwycie
dyszy po¶redniej i wyjmij go.
S Odkrêæ ¶rubkê dyszy wylotowej (4) i wepchnij
dyszê z powrotem.
S Caåkowicie wykrêæ ¶rodkow± ¶rubkê z åbem
gniazdowym (5).
S Odkrêæ dwie zewnêtrzne ¶rubki z åbem gniazdowym (6) o
1/2 obrotu.
S Wyci±gnij rolki podaj±ce (7).
W trakcie instalacji nale¿y powtórzyæ powy¿sze czynno¶ci w odwrotnej
kolejno¶ci.
S
S
Wybór ¶cie¿ki w rolkach podaj±cych
Miêdzy podkåadkê zewnêtrzn± a rolkê
podaj±c± mo¿na wåo¿yæ maksymalnie dwie
podkåadki prowadz±ce. UWAGA!
Wymieniaj±c rolki dociskowe (8), nale¿y
wymieniæ caåy wózek.
bm50d1oa
-- 10 --
PL
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
Kontrola i czyszczenie
Podajnik drutu
Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy podajnik drutu nie jest zapchany brudem.
S
Czyszczenie i wymianê zu¿ytych czê¶ci mechanizmu podajnika drutu nale¿y
przeprowadzaæ w regularnych odstêpach czasu, co zapewni bezproblemowe
podawanie drutu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy zbyt mocnym dociskaniu drutu mo¿e
doj¶æ do szybszego zu¿ycia rolek dociskowych, rolek podaj±cych i prowadnicy drutu.
Piasta hamulca
Piasta jest regulowana przy dostawie, je¶li wymagana
jest ponowna regulacja, wówczas nale¿y postêpowaæ
wed³ug nastêpuj±cych instrukcji. Wyregulowaæ piastê
hamulca tak, aby drut by³ lekko poluzowany, gdy
podajnik zostanie zatrzymany.
S
Regulacja momentu obrotu:
S
Obróciæ czerwony uchwyt w celu w³±czenia blokady.
S
W³ozyæ ¶rubokrêt do sprê¿yny piasty.
Obracaæ sprê¿ynê w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, ¿eby
zredukowaæ moment obrotu
Obracaæ sprê¿ynê w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, by zwiêkszyæ
moment obrotu. NB: Obróciæ obie ¶ruby o tak± sam± warto¶æ.
Uchmyt spawalniczy
S
Aby zapewniæ bezproblemowe podawanie drutu nale¿y regularnie przeprowadzaæ
czyszczenie i wymianê zu¿ytych elementów uchwytu. Nale¿y regularnie
przedmuchiwaæ prowadnicê drutu i czy¶ciæ koñcówkê stykow±.
8
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Feed 3004, Feed 4804 s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z
miêdzynarodow± i europejsk± norm± IEC/EN 60974--5 i EN 60974--10. Obowi±zkiem
jednostki serwisowej dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e
produkt w dalszym ci±gu odpowiada wymienionym normom.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bm50d1oa
-- 11 --
Schemat
bm50e
-- 12 --
Edition 080110
Feed 3004, Feed 4804
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0460 526 887 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 889 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 897 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 899 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 987 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 989 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA24
0460 526 997 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 999 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA24
0459 839 017 Spare parts list
Feed 3004, Feed 4804
0460 454
Instruction manual
Origot
MA23, Origot
MA24
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bm50o
-- 13 --
Edition 080110
Feed 3004
Czê¶ci eksploatacyjne
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
0458 874 002
Item
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Feed/pressure rollers
Cored
Ø 1.6 mm
V--Knurled
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
F102 440 880
Quick connector
Wire dimensions
For Marathon PacTM
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 14 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004
bm29whj1
-- 15 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Denomination
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
M10
-- 16 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 17 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004, Feed 4804
Wyposa¿enie
bm50a
WYPOSA¯ENIE
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
-- 18 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004, Feed 4804
1
Wheel kit for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole -- 10 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 980
Remote adapter kit
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 300wPP / MXH 400wPP / PSF RS3 . 0459 681 881
bm50a
-- 19 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004, Feed 4804
Connection kit
For MXH 300wPP / MXH 400wPP . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 300w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m 45˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 780
0459 528 781
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
0459 528 790
0459 528 791
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
0700 200 017
0700 200 018
0700 200 015
0700 200 016
0700 200 019
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac 1000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
bm50a
-- 20 --
R0444 408/E080110/P24
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising