ESAB | Aristo Feed 4804 | Instruction manual | ESAB Aristo Feed 4804 Navodila za uporabo

ESAB Aristo Feed 4804 Navodila za uporabo
SI
Origot
Feed 3004,
Feed 4804
Priroènik z navodili
0444 408 001 SL 080110
Valid for serial no. 745--xxx--xxxx
1 DIREKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komandna plo¹èa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEHNIÈNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1
Navodila za dvigovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Prikljuèki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikljuèek za vodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pritisk podajanja ¾ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamenjava in vstavljanje ¾ice Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamenjava in vstavljanje ¾ice Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamenjava podajalnih valjèkov pri Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamenjava podajalnih valjèkov pri Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
10
10
7 VZDR®EVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
Pregledovanje in èi¹èenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 NAROÈANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
©TEVILKA ZA NAROÈANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POTRO¹NI DELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
14
18
TOCv
-- 2 --
SI
1
DIREKTIVA
DEKLARACIJA O SKLADNOSTIES
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, ©vedska, daje neomejeno jamstvo, da so enote Feed 3004,
Feed 4804 od serijske ¹tevilke 745 naprej izdelani in preizku¹eni skladno s standardoma EN 60974-5 in EN
60974-10 (Razred A) v skladu z zahtevami direktiv 2006/95/ES in 2004/108/EGS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
VARNOST
Osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, morajo upo¹tevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upo¹tevati ¹e naslednja priporoèila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem varilne opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroèi nevarnost ter kot posledico telesne po¹kodbe delavca in ¹kodo
na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem obmoèju ni nobene nepoobla¹èene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihèe od navzoèih ni neza¹èiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S za¹èiteno pred prepihom;
4.
Osebna za¹èitna oprema
S Vedno nosite priporoèeno osebno za¹èitno opremo, med katero spadajo za¹èitna oèala,
ognjeodporne obleke, za¹èitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblaèil ali predmetov, kakr¹ni so ¹ali, veri¾ice, prstani ipd., saj jih lahko oprema
zagrabi ali pa povzroèijo opekline.
5.
Splo¹na varnostna opozorila
S Preprièajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrièar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno oznaèena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdr¾evati med delovanjem.
bm50d1va
-- 3 --
SI
OPOZORILO
Obloèno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in va¹o okolico. Bodite previdni pri varjenju.
Upo¹tevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIÈNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod elektrièno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo ko¾o, mokrimi rokavicami ali mokrimi oblaèili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so ¹kodljivi za zdravje
S
Dr¾ite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezraèujte, odvajajte pline in dim z delovnega obmoèja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko po¹koduje oèi in povzroèi opekline.
S
Za¹èitite si oèi in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z za¹èitnim steklom in nosite za¹èitno
obleko.
S
Osebe v okolici za¹èitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST PO®ARA
S
Iskre (brizgajoèa talina) lahko povzroèijo po¾ar. Zato poskrbite, da v bli¾ini ni nikakr¹nih vnetljivih snovi.
HRUP - Premoèan hrup lahko po¹koduje sluh.
S
Za¹èitite si u¹esa. Uporabljajte glu¹nike ali drugo za¹èito slu¹nih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju poklièite na pomoè
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preuèite priroènik z navodili.
ZA©ÈITITE SEBE IN OKOLICO!
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in
preuèite priroènik z navodili.
POZOR!
Oprema ”Class A” ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
elektrièno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omre¾je. V takih
prostorih lahko pride do te¾av pri zagotavljanju elektromagnetne
zdru¾ljivosti opreme ”Class A” zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izkljuèno za obloènemu varjenju.
Elektriène naprave ne spadajo med gospodinjske odpadke.
V skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o ravnanju z odpadno elektrièno in elektronsko
opremo ter ustrezno nacionalno zakonodajo je treba odslu¾eno elektrièno opremo zbirati
loèeno in jo reciklirati na okolju prijazen naèin. Kot lastnik opreme lahko podatke o ustreznih
zbirnih centrih dobite pri na¹em predstavniku.
Upo¹tevanje te evropske direktive bo izbolj¹alo okolje in zdravje ljudi.
bm50d1va
-- 4 --
SI
ESAB vam ponuja vsa potrebna za¹èitna sredstva in pribor za varjenje.
3
UVOD
Podajalnika ¾ic Feed 3004/Feed 4804 s komandno plo¹èo MA23 ali MA24 sta
namenjena varjenju MIG/MAG z varilnimi transformatorji 400A, 500A in 600A CAN.
Podajalniki ¾ice vsebujejo pogonski mehanizem s ¹tirimi kolesi za podajanje ¾ice in krmilno
elektroniko.
Lahko se uporabljajo z ¾ico na ESAB’s MarathonPact ali pa z ¾ico na tuljavi (standardno Ø
300 mm, pomo¾no Ø 440 mm).
Podajalnik ¾ice je lahko name¹èen na vozièku transformatorja, obe¹en nad delovnim mestom,
name¹èen na podporni roki s protiute¾jo ali pa na tleh (s kolesi ali brez).
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 18.
3.1
Oprema
Podajalniku ¾ice so prilo¾eni:
S
priroènik z navodili za podajalnik ¾ice;
S
priroènik z navodili za komandno plo¹èo v angle¹èini;
S
list s seznamom priporoèenih nadomestnih obrabnih delov.
3.2
Komandna plo¹èa
Podajalnik ¾ice je opremljen z eno od naslednjih komandnih plo¹è:
MA23
Gumba za nastavljanje napetosti in hitrosti podajanja
¾ice/toka. Druge nastavitve s tipkami.
MA24
Gumba za nastavljanje napetosti/QSett in hitrosti podajanja
¾ice/toka. Druge nastavitve s tipkami.
Podrobnej¹i opis komandnih plo¹è najdete v posebnem priroèniku z navodili.
bm50d1va
-- 5 --
SI
4
TEHNIÈNI PODATKI
Feed 3004
Feed 4804
Napajalna napetost
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
Zahtevana moè
336 VA
378 VA
Tok motorja Inajveè
8A
9A
Hitrost podajanja ¾ice
0,8-25,0 m/min
0,8-25,0 m/min
Prikljuèek za varilno pi¹tolo
EURO
EURO
Najveèji premer tuljave z ¾ico
300 mm (* 440 mm)
300 mm (* 440 mm)
Mere ¾ice
Fe
Ss
Al
®ica z jedrom
0,8-1,6 mm
0,8-1,6 mm
1,0 & 1,6 mm
0,9-1,6 mm
0,8-2,4 mm
0,8-2,4 mm
1,0 & 2,4 mm
0,9-2,4 mm
Masa
15 kg
19 kg
Mere (d x ¹ x v)
690 x 275 x 420 mm
690 x 275 x 420 mm
Obratovalna temperatura
-10 do +40˚C
-10 do +40˚C
Za¹èitni plin
najveèji tlak
Vse vrste, namenjene varjenju
MIG/MAG
0,5 MPa (5 bar)
Vse vrste, namenjene varjenju
MIG/MAG
0,5 MPa (5 bar)
Vrsta hlajenja
najveèji tlak
50 % vode/50 %
monoetilenglikola
0,5 MPa (5 bar)
50 % vode/50 %
monoetilenglikola
0,5 MPa (5 bar)
Najveèja dovoljena obremenitev
pri
60-odstotnem obratovalnem
ciklu
500 A
500 A
Razred za¹èite
IP23
IP23
* Veè o pripomoèkih najdete na strani 18.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni èas, izra¾en kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti z
doloèeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo.
Razred za¹èite ohi¹ja
Razred za¹èite ohi¹ja oziroma njegovo za¹èito pred vodo in trdnimi delci oznaèuje koda IP. Oprema z
oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
5
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
OPOZORILO!
Za varjenje v okolju z vi¹jimi tveganji smete uporabljati le varilni izvor, ki je
namenjen za tako okolje. Taki varilni izvori so oznaèeni z znakom
.
bm50d1va
-- 6 --
SI
5.1
Navodila za dvigovanje
©tevilko za naroèanje dvi¾nega u¹esa najdete na strani 18.
OPOMBA! Èe uporabljate drugaèno monta¾no napravo, mora biti elektrièno izolirana
od podajalnika ¾ice.
6
DELOVANJE
Splo¹ni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 3. Preberite jih,
preden zaènete uporabljati opremo!
Pri premikanju opreme uporabite temu namenjen. POZOR! Opreme nikoli ne premikajte
tako, da bi jo vlekli za varilno pi¹tolo.
OPOZORILO!
Pazite, da so stranske plo¹èe ohi¹ja med delovanjem zaprte.
OPOZORILO!
Pazite, da kolut z ¾ico ne pade z zavornega pesta. Kolut
blokirajte tako, da zasukate roèico z rdeèo barvo, kot
ka¾e slika na nalepki ob zavornem pestu.
OPOZORILO!
Vrteèi se deli vas lahko po¹kodujejo; bodite zelo pazljivi.
bm50d1va
-- 7 --
SI
OPOZORILO!
Èe je podajalnik naprave opremljen z roèico s protiute¾jo, se lahko aparat prevrne.
Pritrdite ga, zlasti pri delu na neravni ali nagnjeni podlagi.
6.1
Prikljuèki in krmilne naprave
1
Komandna plo¹èa
(glejte posebni priroènik z navodili).
6
Prikljuèek za varilni tok iz transformatorja
(OKC)
2
Prikljuèek za enoto za daljinsko upravljanje
7
Prikljuèek za krmilni kabel od transformatorja
ali hladilne enote
3
MODRI prikljuèek z ELP* za hladilno tekoèino
v varilno pi¹tolo
8
RDEÈI prikljuèek za hladilno tekoèino v
hladilno enoto
4
RDEÈI prikljuèek za hladilno tekoèino iz varilne 9
pi¹tole
5
Prikljuèek za varilno pi¹tolo
10
Prikljuèek za za¹èitni plin
MODRI prikljuèek za hladilno tekoèino iz
hladilne enote
OPOMBA! Zaslon (digitalni instrument) in prikljuèki za vodno hlajenje so na voljo samo pri nekaterih
modelih.
* ELP = ESAB Logic Pump, glejte toèko6.2.
6.2
Prikljuèek za vodo
Podajalnik ¾ice s prikljuèkom za vodo je opremljen z detektorskim sistemom ELP (ESAB
Logic Pump), ki preverja, ali so cevi za vodo prikljuèene. Ko prikljuèite vodno hlajeno varilno
pi¹tolo, zaène vodna èrpalka obratovati.
Ta funkcija deluje samo pri virih energije, opremljenih z ELP.
bm50d1va
-- 8 --
SI
6.3
Pritisk podajanja ¾ice
Najprej se preprièajte, ali varilna ¾ica gladko teèe skozi vodilo. Nato nastavite pritisk
pritisnih koles podajalne naprave. Pazite, da pritisk ni prevelik.
Slika 1
Slika 2
Ali je pritisk ustrezen, lahko preverite tako, da preizkusite podajanje varilne ¾ice ob kak
elektrièni izolator, npr. kos lesa.
Ko dr¾ite pi¹tolo pribli¾no 5 mm pred kosom lesa (slika 1), morajo podajalna kolesa
zdrseti.
Èe dr¾ite pi¹tolo pribli¾no 50 mm pred kosom lesa, mora ¾ica teèi in se kriviti (slika 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
S
Odprite stransko plo¹èo.
Pritisno/Tlaèno tipalo odklopite tako, da ga zlo¾ite nazaj, da pritisni/tlaèni valjèki
zdrsnejo navzgor.
Po potrebi navijte varilno ¾ico nazaj na tuljavo in tuljavo odstranite.
Poravnajte 10 do 20 cm nove ¾ice. Odbrusite ostre robove in bodice s konca ¾ice,
preden jo vstavite v podajalnik ¾ice.
Preprièajte se, da je ¾ica pravilno vstavljena v pot valjèkov in izhodno ¹obo ali vodilo
¾ice.
Pritrdite pritisno/tlaèno tipalo.
Zaprite stransko plo¹èo.
6.5
S
S
S
S
S
S
S
S
Zamenjava in vstavljanje ¾ice Feed 3004
Zamenjava in vstavljanje ¾ice Feed 4804
Odprite stransko plo¹èo.
Pritisno/tlaèno napravo potisnite navzdol ter jo povlecite k sebi in navzgor.
Izvlecite vozièek.
Po potrebi navijte varilno ¾ico nazaj na tuljavo in tuljavo odstranite.
Poravnajte 10 do 20 cm nove ¾ice. Odbrusite ostre robove in bodice s konca ¾ice,
preden jo vstavite v podajalnik ¾ice.
Preprièajte se, da je ¾ica pravilno vstavljena v pot valjèkov in izhodno ¹obo ali vodilo
¾ice.
Ponovno namestite vozièek.
Zaprite stransko plo¹èo.
bm50d1va
-- 9 --
SI
6.6
Zamenjava podajalnih valjèkov pri Feed 3004
Odprite stransko plo¹èo.
Odklopite pritisno/tlaèno tipalo (1) tako, da ga zlo¾ite
nazaj.
S Odstranite pritisne/tlaène valjèke (2) tako, da os (3)
zavrtite za èetrtino obrata v smeri urnega kazalca in jo
izvleèete. Pritisni/Tlaèni valjèki odstopijo.
S Odstranite podajalne valjèke (4) tako, da odvijete matice
(5) in valjèke izvleèete.
Pri name¹èanju zgornje postopke ponovite v nasprotnem vrstnem redu.
S
S
Izbiranje usmeritve podajalnih valjèkov
Podajalni valjèek obrnite tako, da je oznaka za ¾eleno smer obrnjena
proti vam.
6.7
Zamenjava podajalnih valjèkov pri Feed 4804
Odprite stransko plo¹èo.
Pritisno napravo (1) potisnite navzdol ter jo povlecite k
sebi in navzgor.
S Izvlecite vozièek (2).
S Odvijte spojni vijak z ugreznjeno glavo (3) na dr¾alu za
vmesno ¹obo in odstranite dr¾alo.
S Odvijte vijak na izhodni ¹obi (4) in jo potisnite
nazaj.
S Popolnoma odvijte spojna vijaka z ugreznjeno glavo (6) v
sredini.
S Za pol obrata odvijte oba zunanja spojna vijaka z ugreznjeno
glavo (6).
S Izvlecite podajalne valjèke (7).
Pri name¹èanju zgornje postopke ponovite v nasprotnem vrstnem redu.
S
S
Izbiranje usmeritve podajalnih
valjèkov
Med zunanje tesnilo in podajalni valjèek
namestite do dve pogonski tesnili.
OPOMBA! Kadar se pritisni/tlaèni valjèki
obrabijo (8), zamenjajte celoten vozièek.
bm50d1va
-- 10 --
SI
7
VZDR®EVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdr¾evanje.
Pozor!
Vsak kupèev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo iznièi
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
7.1
Pregledovanje in èi¹èenje
Podajalnik ¾ice
Redno preverjajte, da podajalna naprava ni zama¹ena z umazanijo.
S
Za zagotovitev brezhibnega podajanja varilne ¾ice redno èistite mehanizem podajalne
naprave in zamenjujte njegove obrabne dele. Posledica prevelikega prednapetja ¾ice je
lahko nenormalna obraba pritisnih koles, podajalnih koles in vodila ¾ice.
Zavorno pesto
Pesto je tovarni¹ko nastavljeno; èe ga je treba znova
nastaviti, upo¹tevajte naslednja navodila. Zavorno
pesto nastavite tako, da je ¾ica po ustavitvi podajanja
rahlo ohlapna.
S
Nastavitev zavornega navora:
S
Zasukajte rdeèo roèico v utrjen polo¾aj.
S
Vstavite izvijaè v vzmet v pestu.
Za zmanj¹anje zavornega navora zavrtite izvijaè v smeri urnega kazalca.
Za poveèanje zavornega navora zavrtite izvijaè v nasprotni smeri.
Opomba: Obe vzmeti zavrtite za enak kot.
Varilna pi¹tola
S
Za zagotovitev brezhibnega podajanja varilne ¾ice redno èistite varilno pi¹tolo in
zamenjujte njene obrabne dele. Vodilo ¾ice redno èistite s prepihovanjem in èistite
kontaktno konico.
8
NAROÈANJE REZERVNIH DELOV
Feed 3004, Feed 4804 je projektiran in preizku¹en v skladu z mednarodnimi in
evropskimi standardi IEC/EN 60974--5 in EN 60974--10 Servisna delavnica, ki je opravila
servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek ¹e vedno skladen z
omenjenim standardom.
Nadomestne dele lahko naroèite pri najbli¾jem predstavniku proizvajalca ESAB - glejte
zadnjo stran tega priroènika.
bm50d1va
-- 11 --
Vezalna shema
bm50e
-- 12 --
Edition 080110
Feed 3004, Feed 4804
©tevilka za naroèanje
Ordering no.
Denomination
Type
0460 526 887 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 889 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 897 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 899 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 987 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 989 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA24
0460 526 997 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 999 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA24
0459 839 017 Spare parts list
Feed 3004, Feed 4804
0460 454
Instruction manual
Origot
MA23, Origot
MA24
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bm50o
-- 13 --
Edition 080110
Feed 3004
Potro¹ni deli
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
0458 874 002
Item
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Feed/pressure rollers
Cored
Ø 1.6 mm
V--Knurled
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
F102 440 880
Quick connector
Wire dimensions
For Marathon PacTM
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 14 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004
2
bm29whj1
-- 15 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Denomination
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
M10
-- 16 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 17 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004, Feed 4804
Pribor
bm50a
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
-- 18 --
R0459 839 025/E080207/P24
Feed 3004, Feed 4804
1
Wheel kit for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole -- 10 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 980
Remote adapter kit
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 300wPP / MXH 400wPP / PSF RS3 . 0459 681 881
bm50a
-- 19 --
R0459 839 025/E080207/P24
Feed 3004, Feed 4804
Connection kit
For MXH 300wPP / MXH 400wPP . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 300w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m 45˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 pole
0459 528 780
0459 528 781
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
10 pole
0459 528 790
0459 528 791
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
0700 200 017
0700 200 018
0700 200 015
0700 200 016
0700 200 019
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac 1000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
bm50a
-- 20 --
R0459 839 025/E080207/P24
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising