ESAB | Aristo Feed 4804 | Instruction manual | ESAB Aristo Feed 4804 Používateľská príručka

ESAB Aristo Feed 4804 Používateľská príručka
SK
Origot
Feed 3004,
Feed 4804
Navod na pouitie
0444 408 001 SK 080110
Valid for serial no. 745--xxx--xxxx
1 SMERNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1 Pokyny na zdvíhanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodovodná prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak podávania drôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena a vkladanie drôtu Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena a vkladanie drôtu Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena podávacích kladiek na Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena podávacích kladiek na Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
10
10
7 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1 Kontrola a čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIELY PODLIEHAJÚCE ZRÝCHLENÉMU OPOTREBENIU . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUšENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
19
TOCk
-- 2 --
SK
1
SMERNICA
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxĺ Švédsko, vyhlasuje, že jednotka
podávača drôtu Feed 3004, Feed 4804 od výrobného čísla 745 je skonštruovaná a odskúšaná
podľa noriem EN 60974-5 a EN 60974-10 (Trieda A) v súlade s požiadavkami smernice
(2006/95/ES) a (2004/108/EHS).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zváracích zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zváracieho zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných
pre dané pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu
zachytiť alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný
elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
bm50d1ka
-- 3 --
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti pri práci
založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite zváraciu jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POIARU
S
Iskry (odstrekujúci kžov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach,
kde sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
bm50d1ka
-- 4 --
SK
Elektrické zariadenia nikdy nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom!
V súlade s európskou Smernicou 2002/96/ES o Odpade z elektrických a
elektronických zariadení a s jej implementáciou v rámci vnútrošátneho
zákonodarstva, elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, musí
byť zberané ako separovaný odpad a vrátené do recyklacnej zberne, ktorá je
kompatibilná s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ako vlastník zariadenia
ste povinný sa informovať na schválené systémy zberu u kompetentných
miestnych orgánov.
Uplatnovaním tejto európskej Smernice zlepšujete životné prostredie a zdravie
človeka!
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
3
ÚVOD
Jednotky podávania drôtu Feed 3004 / Feed 4804 s ovládacím panelom MA23
alebo MA24 sú určené na zváranie MIG/MAG spolu so zvárazími napájacími
zdrojmu 400 A, 500 A a 600 A CAN.
Jednotky podávania drôtu obsahujú štvorkolesové mechanizmy pohonu podávania
drôtu a taktiež riadiacu elektroniku.
Môžu sa používať spolu s drôtom na ESAB MarathonPact, alebo na držiakoch
drôtu (štandardný Ř 300 mm, doplnkové príslušenstvo Ř 440 mm).
Jednotku podávania drôtu možno nainštalovať buď na vozíku so zváracím zdrojom,
zavesenú nad pracoviskom, na nosiči s protizávažím alebo na podlahe, so súpravou
kolies alebo bez nej.
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 19.
3.1
Zariadenia
Jednotka podávania drôtu sa dodáva s:
S
S
S
návodom na obsluhu jednotky podávania drôtu
návodom na obsluhu ovládacieho panelu v angličtine
s etiketou s odporúčanými dielmi, podliehajúcimi opotrebeniu.
3.2
Ovládací panel
Jednotka podávania drôtu sa dodáva s jedným z nasledujúcich ovládacích panelov:
MA23
Gombíky na nastavenie napätia a rýchlosti podávania
drôtu / prúdu. Ostatné nastavenie pomocou
tlačidlových spínačov.
MA24
Gombíky na nastavenie napätia/QSet t a rýchlosti
podávania drôtu / prúdu. Ostatné nastavenie pomocou
tlačidlových spínačov.
bm50d1ka
-- 5 --
SK
Pozri samostatný návod na obsluhu s podrobným popisom ovládacích panelov.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Feed 3004
Feed 4804
Sietové napätie
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
Požiadavky na napájanie
336 VA
378 VA
Prúd motora Imax
8A
9A
Rýchlosť podávania drôtu
0,8 - 25,0 m/min.
0,8 - 25,0 m/min.
Pripojenie pištole
EURO
EURO
Max. priemer držiaka drôtu
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
Fe
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
Ss
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
Al
1,0 & 1,6 mm
1,0 & 2,4 mm
Drôt s jadrom
0,9 - 1,6 mm
0,9 - 2,4 mm
Hmotnosť
15 kg
19 kg
Rozmery (D x Š x V)
690 x 275 x 420 mm
690 x 275 x 420 mm
Pracovná teplota
-10 až +40˚C
-10 až +40˚C
Ochranný plyn
Všetky typy určené na
zváranie MIG/MAG
Všetky typy určené na
zváranie MIG/MAG
0,5 MPa ( 5 barov)
0,5 MPa ( 5 barov)
50 % voda / 50 %
monoetylénglykol
50 % voda / 50 %
monoetylénglykol
0,5 MPa ( 5 barov)
0,5 MPa ( 5 barov)
500 A
500 A
IP23
IP23
Rozmery drôtu
max. tlak
Typ chladenia
max. tlak
Maximálne dovolené zaťaženie
pri
60 % zaťažovacom cykle
Krytie
* Príslušenstvo, pozri na strane 19.
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie označené IP23 je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom
prostredí.
bm50d1ka
-- 6 --
SK
5
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
VAROVANIE!
Pri zváraní v prostredí so zvýšeným elektrickým rizikom možno použiť iba
napájacie zdroje určené do tohto prostredia. Tieto napájacie zdroje sa
označujú symbolom
.
5.1
Pokyny na zdvíhanie
Objednávacie číslo závesného oka sa uvádza na strane 19.
POZNÁMKA! Pri použtí iného montážneho zariadenia sa toto zariadenie musí
elektricky odizolovať od jednotky podávania drôtu.
6
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 3. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
Pri presúvaní zariadenia používajte na to určenú rukoväť. POZOR! Pištoľ nikdy
neťahajte.
VAROVANIE!
Zabezpečte, aby počas prevádzky boli bočné steny zatvorené.
bm50d1ka
-- 7 --
SK
VAROVANIE!
Aby ste predišli skĺznutiu cievky z náboja:
Zaistite cievku otočením červeného ovládača, ako je to
znázornené na výstražnom štítku vedľa náboja.
VAROVANIE!
Rotujúce diely môžu spôsobiť úraz, buďte preto veľmi
opatrný.
VAROVANIE!
Ak je jednotka podávania drôtu vybavená ramenom s protizávažím, hrozí
nebezpečenstvo prevrhnutia. Zaistite zariadenie, predovšetkým ak sa používa
na nerovnom alebo šikmom povrchu.
6.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Ovládací panel,
(pozri samostatný návod na obsluhu)
6
Pripojenie zváracieho prúdu zo
zváracieho zdroja, (OKC)
2
Pripojenie jednotky diaľkového ovládania
7
Pripojenie ovládacieho kábla zo
zváracieho zdroja alebo chladiacej
jednotky
3
Pripojenie MODRÉ, s ELP* pre chladivo k
zváracej pištoli
8
Pripojenie ČERVENÉ, pre chladivo k
chladiacej jednotke
4
Pripojenie ČERVENÉ, pre chladivo zo
zváracej pištole
9
Pripojenie pre ochranný plyn
5
Pripojenie pre zváraciu pištoľ
10
Pripojenie MODRÉ, pre chladivo z
chladiacej jednotky
POZNÁMKA! Pripojenie displeja (digitálneho prístroja) a chladiva sú iba na určitých modeloch.
* ELP = ESAB Logic Pump, pozri bod 6.2.
bm50d1ka
-- 8 --
SK
6.2
Vodovodná prípojka
Jednotka podávania drôtu s pripojením vody je vybavená detekčným systémom
ELP (ESAB Logic Pump), ktorý kontroluje pripojenie vodných hadíc. Pri pripojovaní
vodou chladenej zváracej pištole sa uvedie do činnosti vodné čerpadlo.
Detekcia funguje iba so zváracími zdrojmi vybavenými ELP.
6.3
Tlak podávania drôt
Najprv skontrolujte, či sa vo vedení drôt hladko pohybuje. Potom nastavte prítlak
prítlačných kladiek podávača drôtu. Dôležité je, aby tlak nebol príliš veľký.
Obr. 1
Obr. 2
Správne nastavenie prítlaku podávania možno skontrolovať posúvaním drôtu proti
izolovanému predmetu, napr. kúsku dreva.
Ak pištoľ držíte približne 5 mm od kúska dreva (obr. 1), podávacie kladky majú
prekĺzavať.
Ak pištoľ držíte približne 50 mm od kúska dreva, drôt sa má vysúvať a zohýbať
sa (obr. 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
S
Výmena a vkladanie drôtu Feed 3004
Otvorte bočnú stenu.
Odpojte snímač tlaku jeho sklopením dozadu, prítlačné kladky sa vysunú nahor.
V prípade potreby pretočte drôt naspäť a vyberte držiak drôtu.
Nový drôt vyrovnajte na dĺžke 10-20 cm. Pred vložením do jednotky podávania
drôtu opilujte ostriny a ostré hrany z konca drôtu.
Presvedčite sa, že drôt správne prechádza cez podávacie kladky a do výfukovej
dýzy alebo vedenia drôtu.
Zaistite snímač tlaku.
Zatvorte bočný panel.
6.5
S
S
S
S
S
Výmena a vkladanie drôtu Feed 4804
Otvorte bočnú stenu.
Stlačte nadol a potiahnite tlakový prístroj k sebe a nahor.
Vytiahnite vozík.
V prípade potreby pretočte drôt naspäť a vyberte držiak drôtu.
Nový drôt vyrovnajte na dĺžke 10-20 cm. Pred vložením do jednotky podávania
drôtu opilujte ostriny a ostré hrany z konca drôtu.
bm50d1ka
-- 9 --
SK
S
S
S
Presvedčite sa, že drôt správne prechádza cez podávacie kladky a do výfukovej
dýzy alebo vedenia drôtu.
Znova nainštalujte vozík.
Zatvorte bočný panel.
6.6
Výmena podávacích kladiek na Feed 3004
S
S
S
Otvorte bočnú stenu
Odpojte snímač tlaku (+) jeho sklopením dozadu.
Odpojte prítlačné kladky (2) pootočením nápravy
(3) 1/4 v smere pohybu hodinových ručičiek a
vytiahnutím nápravy. Prítlačné kladky odpojte.
S Odpojte kanálové kladky (4) odskrutkovaním matíc (5)
a vytiahnutím kladiek.
Pri inštalácii tento postup zopakujte v obrátenom poradí.
Výber dráhy v podávacích kladkách
Otočte podávaciu kladku s dimenzovacou značkou pre
požadovanú dráhu smerom k sebe.
6.7
Výmena podávacích kladiek na Feed 4804
S
S
Otvorte bočnú stenu.
Stlačte nadol a potiahnite tlakový prístroj (1) k sebe
a nahor.
S Vytiahnite vozík (2).
S Vyberte skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
(3) na vloženej dýzy a vyberte ju.
S Vyberte skrutku výfukovej dýzy (4) dýzu
zatlačte naspäť.
S Úplne vyberte skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom
(5) v strede.
S Vyberte dve vonkajšie skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom (6) 1/2 a otočte ju.
S Vytiahnite podávacie kladky (7).
Pri inštalácii tento postup zopakujte v obrátenom poradí.
Výber dráhy v podávacích kladkách
Vložte žiadnu, jednu alebo dve hnacie
podložky medzi vonkajšiu podložku a
podávaciu kladku. POZNÁMKA! Pri
výmene prítlačných kladiek (8) sa
vymieňa celý vozík.
bm50d1ka
-- 10 --
SK
7
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Pozor!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi
svojpomocne uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe
odstrániť akékoľvek prípadné poruchy.
7.1
Kontrola a čistenie
Jednotka podávania drôtu
Pravidelne kontrolujte, či jednotka podávania drôtu nie je zanesená nečistotami.
S
Opotrebené diely mechanizmu podávania drôtu sa musia čistiť a vymieňať v
pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečilo bezproblémové podávanie drôtu.
Majte na zreteli, že sa nesmie nastaviť príliš silné predpätie, pretože to môže
spôsobiť abnormálne opotrebenie prítlačnej kladky, podávacej kladky a
vedenia drôtu.
Náboj brzdy
Náboj sa nastavuje po dodávke. Ak je potrebné
opätovné nastavenie, postupujte podľa dolu
uvedených pokynov. Nastavte náboj brzdy tak,
aby drôt po zastavení podávania drôtu zostal
trocha voľný.
S
Nastavenie brzdového momentu:
S
Prestavte červenú rukoväť do zaistenej polohy.
S
Zasuňte skrutkovač do pružiny na náboji.
Otáčaním pružiny v smere pohybu hodinových ručičiek sa brzdiaci moment
znižuje
Otáčaním pružiny proti smeru hodinových ručičiek sa brzdový moment
zvyšuje. Poznámka: Obidve pružiny otáčajte rovnako.
Zváracia pištoľ
S
Opotrebené diely zváracej pištole sa musia čistiť a vymieňať v pravidelných
intervaloch, aby sa zabezpečilo bezproblémové podávanie drôtu. Vedenia
drôtu pravidelne čistite stlačeným vzduchom; vyčistite kontaktný hrot.
bm50d1ka
-- 11 --
SK
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Feed 3004, Feed 4804 bol navrhnutý a odskú¹aný v súlade s medzinárodnými a
európskymi normami IEC/EN 60974--5 a EN 60974--10 Je povinnos»ou servisnej
jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, aby sa presvedèila, ¾e výrobok
aj naïalej zodpovedá vy¹¹ie uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
bm50d1ka
-- 12 --
Diagram
bm50e
-- 13 --
Edition 080110
Feed 3004, Feed 4804
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 526 887 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 889 Wire feed unit
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 897 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA23
0460 526 899 Wire feed unit with water
Origot Feed 3004, MA24
0460 526 987 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 989 Wire feed unit
Origot Feed 4804, MA24
0460 526 997 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA23
0460 526 999 Wire feed unit with water
Origot Feed 4804, MA24
0459 839 017 Spare parts list
Feed 3004, Feed 4804
0460 454
Instruction manual
Origot
MA23, Origot
MA24
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bm50o
-- 14 --
Edition 080110
Feed 3004
Diely podliehajúce zrýchlenému opotrebeniu
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
0458 874 002
Item
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Feed/pressure rollers
Cored
Ø 1.6 mm
V--Knurled
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
F102 440 880
Quick connector
Wire dimensions
For Marathon PacTM
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 15 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004
2
bm29whj1
-- 16 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Denomination
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
M10
-- 17 --
R0444 408/E080110/P24
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 18 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
R0444 408/E080110/P24
Feed 3004, Feed 4804
Príslušenstvo
bm50a
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
-- 19 --
R0459 839 025/E080207/P24
Feed 3004, Feed 4804
1
Wheel kit for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole -- 10 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 980
Remote adapter kit
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 300wPP / MXH 400wPP / PSF RS3 . 0459 681 881
bm50a
-- 20 --
R0459 839 025/E080207/P24
Feed 3004, Feed 4804
Connection kit
For MXH 300wPP / MXH 400wPP . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 300w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 m 45˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 pole
0459 528 780
0459 528 781
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
10 pole
0459 528 790
0459 528 791
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
0700 200 017
0700 200 018
0700 200 015
0700 200 016
0700 200 019
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac 1000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
bm50a
-- 21 --
R0459 839 025/E080207/P24
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising