ESAB | Arc 4000i | Instruction manual | ESAB Arc 4000i Kasutusjuhend

ESAB Arc 4000i Kasutusjuhend
FI
Arc 4000i
Aristot / Origot
Käyttöohjeet
0458 636 301 FI 080105
Valid for serial no. 802--xxx--xxxx, 803--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1 Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Liitännät ja valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päälle kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko--ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
7 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Pölysuodattimen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
15
16
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde Arc 4000i alkaen sarjanumerosta 802 (2008 w.02) on valmistettu ja testattu standardin EN
60974--1 ja standardin EN 60974--10 (Class A) vaatimukset direktiivin (2006/95/ETY) ja
(2004/108/ETY).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
bh23d1xa
-- 3 --
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi.
Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoitustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
HUOMAA!
Class A--laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pinejänniteverkosta. ”Class A”--laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
bh23d1xa
-- 4 --
FI
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
3
JOHDANTO
Arc 4000i --hitsausvirtalähde soveltuu päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaan
hitsaukseen (MMA eli puikkohitsaus).
Virtalähdettä on saatavana kahta eri mallia:
S
Arc 4000i varustettuna A4--ohjauspaneelilla
S
Arc 4000i varustettuna A4--ohjauspaneelilla.
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 16.
3.1
Varusteet
Arc 4000i –virtalähteen mukana toimitetaan käyttöohje virtalähdettä ja
ohjauspaneelia varten.
3.2
Ohjauspaneeli
Hitsausvirtalähteen mukana toimitetaan joku seuraavista ohjauspaneeleista:
S
A2
Säätöpyörät kaikille asetuksille.
S
A4
Säätöpyörä hitsausvirran säätämistä varten. Muut säädöt tehdään painikkeilla ja
näytön symbolien avulla.
Ohjauspaneelit on kuvattu tarkemmin erillisissä käyttöohjeissa.
bh23d1xa
-- 5 --
FI
4
TEKNISET TIEDOT
Arc 4000i
Verkkojännite
Verkkosyöttö
400 V, ±10 %, 3∼ 50 Hz
Ssc min 2,0 MVA
EnsiövirtaImaks.
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa, 6,5 minuuttia hitsauksen lopetuksen jälkeen
Säätöalue
Sallittu kuormitus
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
Tehokerroin maksimivirralla
Hyötysuhdemaksimivirralla
Tyhjäkäyntijännite
Käyttölämpötila
Mitat, pxlxk
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
Paino
Eristysluokka
Suojausluokka
Käyttöluokka
27 A
50 W
16 A -- 400 A
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
0,90
86 %
78 -- 90 V
--10 – + 40 ˚C
625 x 294 x 492 mm
<70 db
47,5 kg
H
IP 23
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Katkonaisuustekijä koskee 40˚C asteen lämpötilaa.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Verkkosyöttö, Ssc min.
Pienin sallittu oikosulkuteho verkossa IEC 61000--3--12 mukaisesti.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Huom!
Sähköverkolle asetettavat vaatimukset
Suuritehoinen laite voi verkosta ottamansa suuren virran johdosta vaikuttaa verkkojännitteeseen
epäsuotuisasti. Joillakin laitetyypeillä saattaa lisäksi olla liitäntärajoituksia tai vaatimuksia koskien
suurinta sallittua verkkoimpedanssia tai pienintä vaadittua ottotehoa yleisen sähköverkon
liitäntäpisteessä (ks. tekniset tiedot). Sellaisissa tapauksissa laitteen käyttäjän velvollisuus on
tarkistaa (tarvittaessa sähköntoimittajalta), voiko kyseisen laitteen liittää verkkoon.
bh23d1xa
-- 6 --
FI
5.1
Nostaminen
5.2
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo-- ja poistoaukkojen
edessä.
5.3
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen verkkojännitteeseen ja
että se suojataan oikean kokoisella varokkeella. Johtimien poikkipintoja valittaessa
on noudatettava paikallisia määräyksiä. Suojamaadoitus on toteutettava määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
Arc 4000i
Verkkojännite
Verkkojohdon poikkipinta--ala mm2
Vaihevirta I1eff
Varoke
hidastettu varoke
mikrokytkin, tyyppi C
400 V, 3~50 Hz
400 V
4G4
16 A
20 A
20 A
Huomautus!
Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät on suoritettava
paikallisten määräysten mukaisesti.
bh23d1xa
-- 7 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
6.1
Liitännät ja valvontalaitteet
1
Hitsauskaapelin (+) liitäntä
5
Valkoinen virran merkkivalo
2
Kauko--ohjaus liitäntä
6
Oranssi ylikuumenemisen merkkivalo
3
Maadoituskaapelin (–) liitäntä
7
Ohjauspaneeli (katso kyseinen käyttöohje)
4
Virtakytkin 0 / 1 / START
6.2
Päälle kytkeminen
Hitsausvirtalähde kytketään päälle kääntämällä virtakytkin (4) asentoon “START”.
Virtakytkin palautuu asentoon “1”, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde pysyy pois päältä, kunnes virtakytkin
käännetään uudelleen asentoon “START”.
Hitsausvirtalähde kytketään pois päältä kääntämällä virtakytkin asentoon “0”.
Sähkökatkoksen sattuessa ja kun hitsausvirtalähde kytketään pois päältä,
hitsaustiedot tallennetaan muistiin. Tämän ansiosta ne ovat käytettävissä, kun
virtalähde seuraavan kerran kytketään päälle.
6.3
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alla 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
bh23d1xa
-- 8 --
FI
6.4
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos
laitteen lämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja
virtalähteen etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet nollautuvat
automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas.
6.5
Kauko--ohjaus
Aristo--koneissa yhdennetyllä säätöpaneelilla ohjelmaversion pitää olla 1.21 tai
suurempi, jotta kaukosäädin toimisi oikein.
Kun kauko--ohjain on kytkettynä, virtalähde ovat kauko--ohjaustilassa eivätkä
painikkeet ja säätöpyörät ole käytössä. Toimintoja voidaan ohjata vain
kauko--ohjaimella.
Kun kauko--ohjainta ei käytetä, pitää kauko--ohjain kytkeä irti virtalähteestä. Muussa
tapauksessa ne jäävät kauko--ohjaustilaan.
Lisätietoja kauko--ohjauksen käytöstä on säätöpaneelin käyttöohjeessa.
7
KUNNOSSAPITO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
7.1
Pölysuodattimen puhdistus
S
Irrota puhaltimen ritilä ja pölysuodatin
(1).
S
Käännä ritilä (2) ulos.
S
Irrota pölysuodatin (3).
S
Puhalla puhtaaksi paineilmalla (pienellä
paineella).
S
Aseta pölynsuodattimen pienireikäinen puoli
ritilää (2) vasten.
S
Asenna puhaltimen ritilä ja pölynsuodatin.
bh23d1xa
-- 9 --
FI
8
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi elektrodit ovat oikeita.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Arc 4000i on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/
EN 60974--1 ja EN 60974--10) mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bh23d1xa
-- 10 --
p
-- 11 --
Johdotuskaavio
Arc 4000i
bh23e11a
-- 12 --
Arc 4000i
bh23e11a
-- 13 --
Arc 4000i
Tilausnumero
1.
Ordering no.
Denomination
0458 635 880 Welding power source
0458 635 881 Welding power source
Type
Origot Arc 4000i, A2
Aristot Arc 4000i, A4
0458 636 990 Spare part list
0458 817
0458 856
Instruction manual
Instruction manual
Control panel A2
Control panel A4
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh23o11a
-- 14 --
Edition 080105
Arc 4000i
Varaosaluettelo
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0458 397 001
Filter
2
1
0458 382 001
Front grill
bh27s
Denomination
-- 15 --
Edition 080105
Arc 4000i
Lisävarusteet
0458 525 880
Trolley
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and arc
force.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m .......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
ESAB 400 electrode holder with 6 m cable . . . 0349 501 060
bh23a11a
-- 16 --
R0458 636/E080105/P20
p
-- 17 --
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising