ESAB | Arc 4000i | Instruction manual | ESAB Arc 4000i User manual

ESAB Arc 4000i User manual
HU
Arc 4000i
Aristot / Origot
Kezelési utasítások
0458 636 301 HU 080105
Valid for serial no. 802--xxx--xxxx, 803--xxx--xxxx
1 UTASÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1
5.2
5.3
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Csatlakozások és vezérlõ eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati feszültség csatlakozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A ventillátor vezérlés idõzítõje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlmelegedés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
A légszûrõ tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
10
10
12
14
15
15
16
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
UTASÍTÁSOK
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equiment, SE-695 81 Laxa, Svédország fenntartás nélkûl garanciát vállal arra, hogy a
802 (2008 w.02) gyártási számtól kezdõdõen az Arc 4000i típusú hegesztõ áramforrás kialakítása és
ellenõrzése megfelel a 2006/95/EK és a 2004/108/EGK irányelvekkel harmonizált EN 60974-1 és EN
60974-10 (Class A) szabványoknak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést
használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
bh23d1ua
-- 3 --
HU
FIGYELEM!
Ívhegesztés és vágás sérülésvesaélyes lehet önre és környezetére. Legyen óvatos hevesztéskor.
Tartsa be a bizt onságielõírásokat melyek a gyárt ó figyelmeztetõ szövegeire épülnek.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és használatbavételelõtt
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a
bekötés és használatbavétel elött.
VIGYÁZAT!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
VIGYÁZAT!
“Class A” osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol az
áramellátás a kisfeszültségû hálózaton keresztül biztosított. A vezetett,
valamint a sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken potenciális
nehézséget okozhat “Class A” osztályú berendezés elektromágneses
kompatibilitásának biztosítása.
bh23d1ua
-- 4 --
HU
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe. A
berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
3
BEVEZETÉS
Az Arc 4000i bevonatos elektródákkal használandó hegesztõáram-forrás (MMA hegesztés).
Két változatban áll rendelkezésre:
S
Arc 4000i − A2-es vezérlõ panellel
S Arc 4000i − A4-es vezérlõ panellel
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 16 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
Az Arc 4000i-at az áramforrásra és a vezérlõpanelre vonatkozó kezelési útmutatóval együtt
szállítjuk.
3.2
Vezérlõpanel
A berendezéseket az alábbi vezérlõpanelek valamelyikével szállítjuk:
S
A2
Gombokkal a beállításokhoz
S
A4
Egy gombbal a hegesztõáram beállításához Az egyéb funkciók nyomógombokkal és a
kijelzõn megjelenõ szimbólumokkal állíthatók be.
A vezérlõpanelek részletes leírását lásd a külön kezelési útmutatókban.
bh23d1ua
-- 5 --
HU
4
MÛSZAKI ADATOK
Arc 4000i
Hálózati feszültség
Elektromos hálózat
400V, ±10%, 3∼ 50 Hz
Ssc min 2,0 MVA
Primer áram Imax
Terhelés nélküli áramfelvétel energiatakarékos üzemmódban ,
hegesztés után 6 és fél perccel
Beállítási tartomány
Maximális megengedett terhelés
35 %-os mûködési ciklus
60 %-os mûködési ciklus
100 %-os mûködési ciklus
Teljesítménytényezõ maximális áramerõsség esetén
Hatékonyság maximális áramerõsség esetén
Nyilt áramköri feszültség
Hõmérséklet tartomány
Befoglaló méretek (h x sz x m)
Folyamatos A-súlyozású hangnyomás
27 A
Tömeg
Szigetelési fokozat
Készülékház védettségi foka
Alkalmazási osztály
47,5 kg
H
IP 23
50 W
16 A -- 400 A
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
0,90
86%
78 -- 90 V
--10 − +40˚C
625 x 294 x 492 mm
< 70 db
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
A mûködési ciklus 40 ˚ C-ig érvényes
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
Elektromos hálózat, Ssc min
A hálózatban a minimális zárlati áram megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
Megjegyzés!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
A primer áramot az elektromos hálózatból nyerõ nagy teljesítményigényû berendezés befolyásolhatja a
hálózatban a feszültség minõségét. Ezért egyes berendezéstípusok esetén (lásd a technikai adatokat)
csatlakozási korlátozásokat vagy követelményeket kell alkalmazni az elektromos hálózat csatlakozási
pontjának maximális megengedett hálózati impedanciájára vagy a szükséges minimális hálózati
teljesítményre vonatkozóan. Ebben az esetben a berendezés telepítõje vagy használója felelõs azért, hogy
szükség esetén a hálózat üzemeltetõjével való konzultáció révén is biztosítsa, hogy a berendezés
csatlakoztatható legyen.
bh23d1ua
-- 6 --
HU
5.1
Emelési utasítások
5.2
Elhelyezés
Úgy helyezzük el a hegesztõ áramforrást, hogy a hûtõlevegõ bemeneti és kimeneti nyílásai
ne legyenek elfedve.
5.3
Hálózati áramellátás
Ellenõrizzük, hogy a berendezés megfelelõ feszültségre van-e kapcsolva és megfelelõ
méretû biztosítékkal védett. Alakítsunk ki védõföldelést, hogy eleget tegyünk az
alkalmazandó rendeletek elõírásainak.
Adattábla az áramellátás kapcsolási adataival
A biztosíték ajánlott és a kábel minimális mérete
Arc 4000i
Tápfeszültség
Az áramkábel keresztmetszete mm
Fázisáram, I tényleges
Biztosíték
Túláram-védelem
Típus C, MCB
400 V, 3~50 Hz
400 V
4G4
16 A
2
20 A
20 A
MEGJEGYZÉS!
A kábelkeresztmetszet és a biztosíték méretezése a svéd elektromos rendeleteknek felel meg. Az
áramellátást a helyi rendeleteknek megfelelõen biztosítsuk.
bh23d1ua
-- 7 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a NO TAG.
oldaltól olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
6.1
Csatlakozások és vezérlõ eszközök
1
A hegesztõáram kábel bekötése (+)
5
Fehér jelzõlámpa − áramellátás bekapcsolva
(BE)
2
Csatlakozás a távirányító egységhez
6
Narancs jelzõláma − túlmelegedés
3
A visszatérõ hegesztõáram kábel bekötése (+)
7
Vezérlõpanel
(Lásd a megfelelõ használati útmutatót!)
4
Hálózati fõkapcsoló, 0 / 1 / START
6.2
Hálózati feszültség csatlakozás
A (4) kapcsolót − a rugó ellen dolgozva − kapcsolja “START” állásba és helyezze áram alá a
berendezést. Amikor elengedi, a kapcsoló “ 1 ” állásba áll vissza.
Ha áramszünet következik be, majd az áramellátás helyreáll, az áramforrás mindaddig
kikapcsolt állapotban marad, ameddig a kapcsolót ismét “ START ” pozícióba állítja, majd
elengedi.
A berendezést a kapcsoló “ 0 ” állásba helyezésével kapcsolja ki.
Akár áramszünet következik be, akár az áramforrást a rendes módon kapcsoljuk ki, a
hegesztési adatokat a berendezés úgy tárolja, hogy azok annak következõ újraindításakor
rendelkezésre állnak.
6.3
A ventillátor vezérlés idõzítõje
Az áramforrás ventillátorai a hegesztés befejezése után még 6 és fél percig üzemelnek és
a berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol . A hegesztés újrakezdésével
újraindulnak.
A ventillátorok 144 A áramerõsségig csökkentett fordulattal üzemelnek, nagyobb
áramerõsség mellett már teljes sebességgel.
bh23d1ua
-- 8 --
HU
6.4
Túlmelegedés elleni védelem
Az áramforrás két túlhevülés elleni kapcsolóval van ellátva, amelyek akkor lépnek
mûködésbe, ha a belsõ hõmérséklet túlságosan megnõ. A hegesztõáram megszakad és
kigyullad a berendezés elõlapján egy narancsszínû lámpa. Automatikusan kikapcsolnak,
amikor a hõmérséklet lecsökken.
6.5
Távvezérlõ-egység
A távvezérlõ helyes mûködéséhez az integrált vezérlõpanellel felszerelt Aristo-gépeknél
legalább 1.21 vagy ennél magasabb programverzió szükséges.
Az csatlakoztatásakor az áramforrás távvezérlés módba kerül, és a nyomógombok nem
reagálnak. A funkciók kizárólag a távvezérlõ-egységen keresztül módosíthatók.
Amennyiben nem kívánja használni a távvezérlõ-egységet, az távvezérlõ-egységet le kell
választani az áramforrásról, máskülönben az áramforrás távvezérlés módban marad.
Amennyiben további információt kíván kapni a távvezérlõ-egységrõl, tanulmányozza át a
vezérlõpanel használati utasítását.
7
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható mûködéshez.
Csak megfelelõ képzettségû (jogosult) személy veheti le a hegesztõ berendezés takaró
lemezeit a gép bekötésekor, szervizelésekor, karbantartásakor vagy javításakor.
7.1
A légszûrõ tisztítása
S
Nyissa fel a porszûrõt tartalmazó
fedõlemezt. (1)
S
Fordítsa ki a fedõlemezt. (2)
S
Távolítsa el a porszûrõt. (3)
S
Csökkentett nyomású sûrített levegõvel
fúvassa át.
S
Helyezze vissza a szûrõt úgy, hogy a
finomabb méretû lyukak a fedõlemez felé
nézzenek. (2)
S
Helyezze vissza a fedõlemezt a szûrõvel.
bh23d1ua
-- 9 --
HU
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenõrzési és
vizsgálati módszerekkel:
Hiba típusa
Nincs ív
Intézkedés
S
S
S
Hegesztés közben megszakad a
hegesztõáram-ellátás.
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek helyesen
vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy a túlmelegedés elleni kapcsolók valóban
mûködtek-e (ég-e az elõlapon a narancsszínû lámpa ).
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
A túlmelegedés elleni kapcsolók
gyakran lépnek mûködésbe.
S
S
Ellenõrizze, hogy nincsenek-e eltömõdve a légszûrõk.
Gyõzõdjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az áramforrásra
megadott határértékeket (azaz a berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek helyesen
vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy megfelelõ elektródákat használ-e?
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
S
S
S
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkezõ ESAB szerelõ végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
A Arc 4000i kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1 és az EN 60974--10 nemzetközi
és európai szabványok szerinti.
A szervizelést vagy javítást végzõ szerviz feladata annak ellenõrzése, hogy a termék
még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bh23d1ua
-- 10 --
p
-- 11 --
Kapcsolási rajz
Arc 4000i
bh23e11a
-- 12 --
Arc 4000i
bh23e11a
-- 13 --
Arc 4000i
Rendelési szám
1.
Ordering no.
Denomination
0458 635 880 Welding power source
0458 635 881 Welding power source
Type
Origot Arc 4000i, A2
Aristot Arc 4000i, A4
0458 636 990 Spare part list
0458 817
0458 856
Instruction manual
Instruction manual
Control panel A2
Control panel A4
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh23o11a
-- 14 --
Edition 080105
Arc 4000i
Tartalékalkatrészlista
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0458 397 001
Filter
2
1
0458 382 001
Front grill
bh27s
Denomination
-- 15 --
Edition 080105
Arc 4000i
Kopó alkatrészek
0458 525 880
Trolley
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and arc
force.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m .......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
ESAB 400 electrode holder with 6 m cable . . . 0349 501 060
bh23a11a
-- 16 --
R0458 636/E080105/P20
p
-- 17 --
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising