ESAB | Mag C140 | Instruction manual | ESAB Mag C140 Používateľská príručka

ESAB Mag C140 Používateľská príručka
Mag C140/C150
Mag C170/C200/C250
Origo
Návod k pou¾ívání
0349 301 114
071119
Valid for serial no. 626
ÈESKY
1 DIREKTIVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Zaøíení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Umístìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montá¾ souèástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrická instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
9
10
6 PROVOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Pøipojení a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svaøování bez plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak podávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna a vlo¾ení drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí svaøovacího zdroje a tepelná ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
12
13
7 ÚDR®BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrola a èi¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
14
14
15
23
TOCj
-- 2 --
CZ
1
DIREKTIVY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení OrigoTM Mag C140/C150/C170/C200/C250 od èísla série 626 jsou navr¾eny a
odzkou¹eny v souladu s normou EN 60974--1, EN 60974--10 dle podmínek ve smìrnicích (2006/95/ EEG),
(2004/108/EEG).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--01--17
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
MC1425j
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe
rozumíte.
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
Nevyhazujte elektrická zaøízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smìrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své ¾ivotnosti, shroma¾dovat samostatne a vracet
do zaøízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat informace o
schválených sbìrných systémech od va¹eho místního zastupitelstva.
Dodr¾ováním této evropské smernice zlep¹íte ¾ivotní prostøedí a lidské zdraví!
MC1425j
-- 4 --
CZ
3
ÚVOD
Zdroje OrigoTM Mag C140/C150/C170/C200/C250 jsou kompaktní stupòovì øízené zdroje. Jsou
urèeny pro svaøování v ochranné atmosféøe èi bez ochranné atmosféry jak plnìnými dráty, tak i plnými
ocelovými, nerezovými i hliníkovými dráty. Volba svaøování plný - plný drát/ochranná atmosféra nebo plnìný
drát- se provádí pøepínaèem + a - na terminálu podavaèe.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na sránce 23.
3.1
Zaøíení
Napájecí zdroj se dodává se:
S
Svaøovací pistole
S
zemnicím vodièem o délce 3,5 m se zemnicí svorkou
S
podstavcem pro plynovou láhev (C150-C250)
S
návodem k pou¾ití
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
OrigoTM Mag C140
OrigoTM Mag C150
OrigoTM Mag C170
Sí»ové napìtí
220--230V, 1∼ 50/60Hz
220--230V, 1∼ 50/60Hz
220--230V, 1∼ 50/60Hz
Pøípustná zátì¾ pøi
100 % pracovním cyklu
42A/16,1V
67A/17,4V
76A/17,8V
60 % pracovním cyklu
54A/16,7V
86A/18,3V
98A/18,9V
@ % pracovním cyklu
67A/17,4V @ 40%
95A/18,7V @ 50%
150A/21,8V @ 25%
20 % pracovním cyklu
100A/13,0V
150A/13,8V
170A/19,3V
Rozsah nastavení (ss)
35A/15,7V--67A/
17,4V (100A/13,0V)
35A/15,7V--95A/
18,7V (150A/13,8V)
30A/15,5V--150A/
19,3V (170A/19,3V)
Klidové napìtí
19,6--27,5V
18,5--30,5V
15,5--30,6V
Klidový výkon
90W
100W
145W
Úèiník
0,92
0,91
0,90
Ovládací napìtí
220--230V, 50/60Hz
220--230V, 50/60Hz
42V, 50/60Hz
Rychlost podávání
drátu
2,0--14m/min
2,0--14m/min
1,0--17m/min
Doba zhá¹ení
--
--
0,02--0,25s
Bodové svaøování
--
--
0,2--2,5s
Pøipojení svaøovací
pistole
fixed
fixed
EURO
Prùmìr svaøovacího
drátu
0,6--0,8(Fe)
0,8(cored)
0,8(CuSi)
0,6--0,8(Fe)
0,8(cored)
0,8(CuSi)
0,6--0,8(Fe)
1,0(Al)
0,8(cored)
0,8--1,0(CuSi)
Max. prùmìr cívky
svaøovacího drátu
200mm/5kg
200mm/5kg
300mm/15kg
Rozmìry, dx¹xv
650x300x550
650x300x550
860x420x730
Hmotnost
25kg
37,5kg
59kg
MC1425j
-- 5 --
CZ
Provozní teplota
--10 ÷ +40oC
--10 ÷ +40oC
--10 ÷ +40oC
Tøída krytí
IP 23
IP 23
IP 23
Tøída pou¾ití
OrigoTM Mag C200
OrigoTM Mag C250
Sí»ové napìtí
220--230V, 1∼ 50/60Hz
220--230V, 1∼ 50/60Hz
Pøípustná zátì¾ pøi
100 % pracovním cyklu
90A/18,5V
110A/19,5V
60 % pracovním cyklu
115A19,7V
140A/21,0V
@ % pracovním cyklu
150A/21,5V @ 35%
200A/24,0V @ 30%
20 % pracovním cyklu
200A/18,0V
250A/21,0V
Rozsah nastavení (ss)
30A/15,5V--150/21,5
(200A/18V)
40A/16,0V--200A/24,0V
(250A/21,0V)
Klidové napìtí
17,5--33,0V
19,0--41,5V
Klidový výkon
240W
200W
Úèiník
0,83
0,92
Ovládací napìtí
42V, 50/60Hz
42V, 50/60Hz
Rychlost podávání drátu
1,0--17m/min
1,9--19m/min
Doba zhá¹ení
0,02--0,25s
0--0,25s
Bodové svaøování
0,2--2,5s
0,2--2,5s
Pøipojení svaøovací pistole
EURO
EURO
Prùmìr svaøovacího drátu
0,6--1,0(Fe)
1,0(Al)
0,8--1,0(cored)
0,8--1,0(CuSi)
0,6--1,2(Fe)
1,0--1,2(Al)
0,8--1,2(cored)
0,8--1,0(CuSi)
Max. prùmìr cívky
svaøovacího drátu
300mm/15kg
300mm/15kg
Rozmìry, dx¹xv
860x420x730
860x420x730
Hmotnost
68kg
94kg
Provozní teplota
--10 ÷ +40oC
--10 ÷ +40oC
Tøída krytí
IP 23
IP 23
Tøída pou¾ití
Faktor periodiènosti
Faktor periodiènosti specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
MC1425j
-- 6 --
CZ
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
Poznámka!
Pøipojte napájeící zdroj k elektrické síti se sí»ovou impedancí (C150 -- 0,419, C170 -- 0,286, C200 -- 0,203,
C250 -- 0,212) ohmù nebo ni¾¹í. Je-li sí»ová impedance vy¹¹í, existuje riziko blikání osvìtlovacích tìles.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
5.1
Umístìní
Umístìte svaøovací napájecí zdroj tak, aby jeho vstupním a výstupním otvorùm chladicího
vzduchu nic nepøeká¾elo.
5.2
Montá¾ souèástí
VÝSTRAHA!
Zdroje jsou dodávány bez namontovaných pojezdových kol, které pøipevnìte pøed uvedením do provozu
podle návodu.
5.2.1 OrigoTM Mag C140
MC1425j
-- 7 --
CZ
5.2.2 OrigoTM Mag C150
1.
2.
3.
MC1425j
-- 8 --
CZ
5.2.3 OrigoTM Mag C170/C200/C250
1.
2.
3.
5.3
MC1425j
Elektrická instalace
-- 9 --
CZ
5.4
Napájení ze sítì
Zkontrolujte, zda je jednotka pøipojena ke správnému sí»ovému napìtí a zda je chránìna
správnì dimenzovanou pojistkou. Ochranné uzemnìní musí být provedeno v souladu s
pøíslu¹nými pøedpisy.
Typový ¹títek s údaji o pøipojovaném napájení
OrigoTM
Mag C140
OrigoTM
Mag C150
OrigoTM
Mag C170
OrigoTM
Mag C200
OrigoTM
Mag C250
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
Primární proud A
100% pracovní cyklus
5,4
9,6
10,4
14,3
16,6
60% pracovní cyklus
7,6
12,9
15,0
17,6
23,4
@% pracovní cyklus
10,2A @40%
15,2 @ 50%
26,5 @ 25%
26,2 @ 35%
38,7 @ 30%
13,8
22,6
29
32,5
47,5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 4,0
10
10
16
16
35
Sí»ové napìtí V
20% pracovní cyklus
Prùøez sí»ového vodièe
mm2
Pojistka rázového pøepìtí A
Poznámka: Vý¹e uvedené prùøezy sí»ových vodièù a velikosti pojistek odpovídají ¹védským pøedpisùm. V
jiných zemích nemusí být vyhovující: ujistìte se, ¾e prùøezy vodièù a velikosti pojistek odpovídají
pøíslu¹ným národním pøedpisùm.
6
PROVOZ
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 3. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
VAROVÁNÍ!
Dávejte pozor na otáèející se díly, které mohou zpùsobit zranìní.
VAROVÁNÍ!
Aby se buben nesesmekl z náboje, zablokujte jej pootoèením èerveného
knoflíku, jak je to znázornìno na varovném ¹títku u náboje.
VÝSTRAHA - NEBEZPEÈÍ PØEVR¾ENÍ !
Je-li stroj pøi pøepravì èi práci na desetistupòovém èi vìt¹ím svahu, existuje riziko pøevrhnutí
celého zaøízení!
MC1425j
-- 10 --
CZ
6.1
Pøipojení a ovládací prvky
1
Hlavní vypínaè napájení s kontrolkou
je pouze v C170/C200/C250
5a
Zemnicí vodiè se zemnicí svorkou
je pouze v C140/C150/C170/C200
2
Oran¾ová kontrolka - pøehøátí
6
Spínaè pro bodové svaøování - ON/OFF a
nastavení èasu
3
7
Voliè rychlosti podávání svaøovacího drátu
8
4a
Pøepínaè svaøovacího napìtí
C140: OFF + 4 stupòù (hlavní spínaè ON/OFF)
C150: OFF + 7 stupòù (hlavní spínaè ON/OFF)
C170: 8 stupòù
C200: 12 stupòù
C250: 12 stupòù
EURO - konektor pro svaøovací hoøák,
pouze u C170/C200/C250
Svaøovací hoøák u C140/C150 je fixní
Digitální V / A lze pro C170/C200/C250
dokoupit jako volitelné pøíslu¹enství (viz. str. 23)
Pøepínaè pro nastavení èasu dohoøívání.
U C250 je umístìn v podavaèi drátu,
U C170/C200 je umístìn na øídící desce.
5
Konektor pro uzemnìní (-), pouze u C250
4
MC1425j
9
-- 11 --
CZ
6.2
Svaøování bez plynu
(Fe) (Al) (cored)
(CuSi)
connected when delivered
(cored)
6.3
Tlak podávání
Zaènìte tím, ¾e zkontrolujete, zda se drát ve vodítku pohybuje volnì. Pak nastavte tlak
pøítlaèných kladky v podávání drátu. Je dùle¾ité, aby tlak nebyl pøíli¹ vysoký.
Obr. 1
Obr. 2
Pro kontrolu, zda je tlak v podávání nastaven správnì, mù¾ete nechat drát vysouvat proti
samostatnému pøedmìtu, napøíklad proti kusu døeva.
Kdy¾ dr¾íte pistoli ve vzdálenosti pøibli¾nì 5 mm od tohoto kusu døeva (Obr. 1), podávací
kladky by mìly prokluzovat.
Kdy¾ dr¾íte pistoli ve vzdálenosti pøibli¾nì 50 mm od tohoto kusu døeva, drát by se mìl
vysouvat a ohýbat (Obr. 2).
6.4
Výmìna a vlo¾ení drátu
S
Otevøete postranní panel.
S
Odpojte snímaè tlaku tak, ¾e ho otoèíte dozadu; pøítlaèné kladky se vysunou nahoru.
S
Narovnejte 10 - 20 cm nového drátu. Ne¾ vlo¾íte drát do podavaèe, opilujte z jeho
konce otøepy a ostré hrany.
S
Ujistìte se, ¾e dát se nále¾itì zasune do stopy podávací kladky a do výstupní hubice a
vodicí vlo¾ky drátu.
S
Zajistìte snímaè tlaku.
MC1425j
-- 12 --
CZ
S
Zavøete postranní panel.
6.5
Zapnutí svaøovacího zdroje a tepelná ochrana
Zapneme -li zdroj hlavním spínaèem [1] nebo [3] v závislosti na zdroji, kontrolka [1] svítí a
kontrolka [2] je vypnutá - zdroj je pøipraven k práci.
Pokud v prùbìhu svaøování pøesáhne vnitøní teplota zdroje povolenou mez, svaøovací proces
je pøeru¹en. Tento stav je indikován rozsvícením oran¾ové kontrolky (2) na pøedním panelu
zdroje. Po sní¾ení teploty se zdroj automaticky resetuje.
7
ÚDR®BA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
7.1
Kontrola a èi¹tìní
Pravidelnì kontrolujte, zda napájecí zdroj není zneèi¹tìn.
Napájecí zdroj je nutno pravidelnì profukovat stlaèeným vzduchem pøi sní¾eném tlaku. Ve
zneèi¹tìném prostøedí je nutné èastìj¹í profukování.
Jinak by se mohl ucpat vstup èi výstup vzduchu a zpùsobit pøehøátí.
Svaøovací pistole
S
K zaji¹tìní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných intervalech
provádìt èi¹tìní a výmìnu opotøebovaných dílù svaøovací pistole. Pravidelnì èistìte
vedení drátu profukováním a oèi¹»ujte dotekový hrot.
Hlava brzdy
Hlava brzdy je pøi dodání ji¾ nastavena. V pøípadì
potøeby nového nastavení postupujte podle ní¾e
uvedených pokynù. Nastavte hlavu brzdy tak, aby drát
byl pøi zastavení podávání mírnì uvolnìný.
S
Nastavení brzdného momentu:
S
Natoète èervené dr¾adlo do zamèené polohy.
S
Do pru¾in v hlavì brzdy vlo¾te ¹roubovák.
Kdy¾ chcete brzdný moment sní¾it, natoète pru¾iny ve smìru otáèení hodinových
ruèièek.
Kdy¾ chcete brzdný moment zvý¹it, natoète pru¾iny proti smìru otáèení hodinových
ruèièek. NB: Obì pru¾iny natoète stejnì.
MC1425j
-- 13 --
CZ
8
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Ne¾ si vy¾ádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveïte tyto doporuèované kontroly a prohlídky.
Zákrok
Druh závady
Není oblouk
S
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínaè sí»ového napájení.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu svaøovacího proudu a
uzemnìní.
S
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Bìhem svaøování do¹lo k pøeru¹ení S
svaøovacího proudu.
Zkontrolujte, zda se neuvedla do chodu ochrana proti tepelnému
pøetí¾ení (indikováno oran¾ovou kontrolkou v pøední èásti
zaøízení).
S
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
Èasté spínání ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení
S
Zkontrolujte, zda vstupy èi výstupy vzduchu jsou ucpány.
S
Pøesvìdète se, ¾e nejsou pøekroèeny pøedepsané hodnoty
napájecího zdroje (tj. ¾e zaøízení není pøetí¾eno).
Nízký svaøovací výkon.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu svaøovacího proudu a
uzemnìní.
S
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
S
Zkontrolujte, zda jsou pou¾ity správné svaøovací dráty.
S
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
S
Zkontrolujte v podavaèi, zda jsou pou ity odpovídající kladky a
nastaven správný pøítlak
9
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
OrigoTM Mag C140/C150/C170/C200/C250 je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s
mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974--1 a EN 60974--10. Servisní jednotka,
která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
MC1425j
-- 14 --
Schema
OrigoTM Mig C140, 230V
dC1425
-- 15 --
OrigoTM Mig C150, 230V
dC1425
-- 16 --
OrigoTM Mig C170, 230V
dC1425
-- 17 --
OrigoTM Mig C200, 230V
dC1425
-- 18 --
OrigoTM Mig C250, 230V
dC1425
-- 19 --
Origo TM Mag C140/C150/C170/C200/C250
Valid for serial no. 626--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 306 220 OrigoTM Mig C140
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 306 532
OrigoTM
Mig C150
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 305 236
OrigoTM
Mig C170
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 306 560
OrigoTM
Mig C200
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 305 238 OrigoTM Mig C250
230V 1∼
∼50/60Hz
oC1425
-- 20 --
Edition 071119
Origo TM Mag C140/C150
(W. F. Mechanism 0469 475 880)
Item
A
Denomination
Ordering no.
Notes
Feed roller kit
0469 517 880
Ø 0.6--0.8mm Fe, cored wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
wOC1415
-- 21 --
Edition 071119
Origo TM Mag C170/C200/C250
(W. F. Mechanism 0455 890 890 / 0455 890 882)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Notes
Ø 0.6--0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8--1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0--1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0--1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for
aluminium wires MUST be used. It is recommended to use 3m long welding gun for
aluminium wires, equipped with appropriate wear parts.
wOC1725
-- 22 --
Edition071119
Origo TM Mag C140/C150/C170/C200/C250
Spotøební díly
aC1425
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater (42V) . . . . . .
0349 302 250
Traction KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(for C141)
0349 309 073
-- 23 --
Edition 071119
hints
-- 24 --
hints
-- 25 --
hints
-- 26 --
hints
-- 27 --
hints
-- 28 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising