ESAB | Mag C140 | Instruction manual | ESAB Mag C140 Handleiding

ESAB Mag C140 Handleiding
Mag C140/C150
Mag C170/C200/C250
Origo
Gebruiksaanwijzing
0349 301 114
071119
Valid for serial no. 626
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelen monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netzspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
10
11
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lassen zonder gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druk draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdraad verwisselen en plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanschakelen van de machine en thermische bescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
13
14
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
8 STORINGZOEKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
24
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron OrigoTM Mag C140/C150/C170/C200/C250 van het serienummer 626
zodanig is geconstrueerd en getest, dat deze in overeenstemming is met norm EN 60974--1 en EN
60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (2006/95/EEG) en (2004/108/EEG).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--01--17
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
-- 3 -MC1425h
NL
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor u overgaat tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
-- 4 -MC1425h
NL
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
3
INLEIDING
OrigoTM Mag C140/C150/C170/C200/C250 zijn stappengeregelde stroombronnen, met een compact
design en bedoeld voor het lassen van staal, roestvast staal of met zowel aluminium als gevulde
draad, met of zonder beschermgas. De mogelijkheid om te lassen met homogene draden/beschermgas en met gevulde draad zonder gas wordt verkregen door de + & -- verbindingen om te schakelen
op de terminal van de aanvoereenheid.
Zie pagina 24 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De stroombron is uitgerust met:
S
Lastoorts
S
Aardkabel van 3,5 m met aardklem
S
Plaats voor gascilinder (C150--C250)
S
Instructiehandleiding
4
TECHNISCHE GEGEVENS
OrigoTM Mag C140
OrigoTM Mag C150
OrigoTM Mag C170
Spanning
220--230V, 1∼ 50/60Hz
220--230V, 1∼ 50/60Hz
220--230V, 1∼ 50/60Hz
Toegestane belasting
100% intermittentie
42A/16,1V
67A/17,4V
76A/17,8V
60% intermittentie
54A/16,7V
86A/18,3V
98A/18,9V
@% intermittentie
67A/17,4V @ 40%
95A/18,7V @ 50%
150A/21,8V @ 25%
20% intermittentie
100A/13,0V
150A/13,8V
170A/19,3V
Instelbereik (DC)
35A/15,7V--67A/17,4V
(100A/13,0V)
35A/15,7V--95A/18,7V
(150A/13,8V)
30A/15,5V--150A/19,3
V (170A/19,3V)
Nullastspanning
19,6--27,5V
18,5--30,5V
15,5--30,6V
Nullastvermogen
90W
100W
145W
Vermogensfactor
0,92
0,91
0,90
Stuurspanning
220--230V, 50/60Hz
220--230V, 50/60Hz
42V, 50/60Hz
Draadaanvoersnelheid
2,0--14m/min
2,0--14m/min
1,0--17m/min
Nabrandtijd
--
--
0,02--0,25s
Puntlassen
--
--
0,2--2,5s
Verbinding lasgereedschap
fixed
fixed
EURO
-- 5 -MC1425h
NL
Diameter draad
0,6--0,8(Fe)
0,8(cored)
0,8(CuSi)
0,6--0,8(Fe)
0,8(cored)
0,8(CuSi)
0,6--0,8(Fe)
1,0(Al)
0,8(cored)
0,8--1,0(CuSi)
Max. diameter draadspoel
200mm/5kg
200mm/5kg
300mm/15kg
Afmetingen lxbxh
650x300x550
650x300x550
860x420x730
Gewicht
25kg
37,5kg
59kg
Bedrijfstemperatuur
--10 ÷ +40oC
--10 ÷ +40oC
--10 ÷ +40oC
Klasse omhulsel
IP 23
IP 23
IP 23
Gebruiksklasse
OrigoTM Mag C200
OrigoTM Mag C250
Spanning
220--230V, 1∼ 50/60Hz
220--230V, 1∼ 50/60Hz
Toegestane belasting
100% intermittentie
90A/18,5V
110A/19,5V
60% intermittentie
115A19,7V
140A/21,0V
@% intermittentie
150A/21,5V @ 35%
200A/24,0V @ 30%
20% intermittentie
200A/18,0V
250A/21,0V
Instelbereik (DC)
30A/15,5V--150/21,5
(200A/18V)
40A/16,0V--200A/24,0V
(250A/21,0V)
Nullastspanning
17,5--33,0V
19,0--41,5V
Nullastvermogen
240W
200W
Vermogensfactor
0,83
0,92
Stuurspanning
42V, 50/60Hz
42V, 50/60Hz
Draadaanvoersnelheid
1,0--17m/min
1,9--19m/min
Nabrandtijd
0,02--0,25s
0--0,25s
Puntlassen
0,2--2,5s
0,2--2,5s
Verbinding lasgereedschap
EURO
EURO
Diameter draad
0,6--1,0(Fe)
1,0(Al)
0,8--1,0(cored)
0,8--1,0(CuSi)
0,6--1,2(Fe)
1,0--1,2(Al)
0,8--1,2(cored)
0,8--1,0(CuSi)
Max. diameter draadspoel
300mm/15kg
300mm/15kg
Afmetingen lxbxh
860x420x730
860x420x730
Gewicht
68kg
94kg
Bedrijfstemperatuur
--10 ÷ +40oC
--10 ÷ +40oC
Klasse omhulsel
IP 23
IP 23
Gebruiksklasse
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
-- 6 -MC1425h
NL
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
Opmerking!
Sluit de stroombron aan op een stopcontact met een netwerkimpedenatie van (C150 -- 0,419, C170 -0,286, C200 -- 0,203, C250 -- 0,212) ohm of minder. Als de netwerkimpedantie hoger is kunnen de lampjes
gaan flikkeren.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
5.1
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.2
Onderdelen monteren
WAARSCHUWING!
Voor het verpakken en het vervoer van de machine worden de wielen gedemonteerd. Deze dienen
gemonteerd te worden vooraleer de machine in gebruik genomen wordt.
-- 7 -MC1425h
NL
5.2.1
OrigoTM Mag C140
-- 8 -MC1425h
NL
5.2.2
OrigoTM Mag C150
1.
2.
3.
-- 9 -MC1425h
NL
5.2.3
OrigoTM Mag C170/C200/C250
1.
2.
3.
5.3
Elektrische installatie
-- 10 -MC1425h
NL
5.4
Netzspanning
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze wordt beveiligd door een
zekering van voldoende sterkte. Zorg dat de eenheid volgens de regels wordt geaard.
Gegevens over aansluiting op netspanning
OrigoTM
Mag C140
OrigoTM
Mag C150
OrigoTM
Mag C170
OrigoTM
Mag C200
OrigoTM
Mag C250
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
220--230V,
1∼ 50/60Hz
Primaire stroom A
100% inschakelduur
5,4
9,6
10,4
14,3
16,6
60% inschakelduur
7,6
12,9
15,0
17,6
23,4
@% inschakelduur
10,2A @40%
15,2 @ 50%
26,5 @ 25%
26,2 @ 35%
38,7 @ 30%
20% inschakelduur
13,8
22,6
29
32,5
47,5
Diameter voedingska- 3 x 1.5
belmm2
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 4,0
Zekering beveiligt tot A 10
10
16
16
35
Netspanning V
NB: De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Ze zijn misschien niet van toepassing in andere landen: zorg dat de kabeldiameters en
zekeringen in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving.
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat de draadspoel van de remnaaf glijdt:
Vergrendel de spoel met behulp van de rode knop, volgens de
instructie die naast de remnaaf staat.
-- 11 -MC1425h
NL
WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR KANTELEN!
Er is een gevaar van omkanteling gedurende het transport en werking indien de machine
meer dan 10o overhelt. In dit geval dienen er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen
te worden!
6.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
1
Voedingsschakelaar, met indicatielamp,
enkel bij C170/C200/C250
5a Aardkabel met aardklem,
enkel bij C140/C150/C170/C200
2
Oranje indicatielampje, oververhitting
6
Knop voor puntlassen -- AAN/UIT en
tijd instelling
7
Knop voor instelling van de draadaanvoersnelheid
8
Digitale V/A, enkel in optie bij
C170/C200/C250 (zie pag.24)
9
Knop voor instellen van Nabrandtijd,
bevindt zich in de draadaanvoereenheid
van de C250
3
Schakelaar, lasspanning
C140: UIT + 4 stappen (Hoofdschakelaar AAN/UIT)
C150: UIT + 7 stappen (Hoofdschakelaar AAN/UIT)
C170: 8 stappen
C200: 12 stappen
C250: 12 stappen
4 Euro--verbinding voor laspistool,
enkel bij C170/C200/C250
4a Laspistool, vast enkel bij C140/C150
5
Aansluiting voor aardkabel (--), enkel bij C250
-- 12 -MC1425h
NL
6.2
Lassen zonder gas
(Fe) (Al) (cored)
(CuSi)
connected when delivered
(cored)
6.3
Druk draadaanvoer
Controleer om te beginnen of de draad niet stroef door de draadgeleider gaat. Stel
vervolgens de druk in voor de drukrollen in het aanvoermechanisme. Het is
belangrijk dat de druk niet te groot is.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Om te controleren of de bovendruk juist is ingesteld, kan een draad worden
doorgevoerd tegen een geïsoleerd voorwerp, bijvoorbeeld een blokje hout.
Als het pistool circa 5 mm van het houtblokje wordt gehouden (fig. 1) dienen de
aanvoerrollen te slippen.
Als het pistool circa 50 mm van het houtblokje wordt gehouden, dient de draad te
worden doorgevoerd en te buigen (fig. 2).
6.4
S
S
S
S
Lasdraad verwisselen en plaatsen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor los door deze naar achteren te duwen. De drukrollen
komen dan omhoog.
Rol de nieuwe lasdraad 10--20 cm uit. Vijl eventuele bramen en scherpe randen
aan het uiteinde van de draad weg voordat u deze in de draadaanvoereenheid
laat lopen.
Zorg ervoor dat de draad op de juiste manier in de groef van de draadrol en in
het uitvoermondstuk en de lasdraadgeleider wordt geplaatst.
-- 13 --
MC1425h
NL
S
Zet de druksensor vast.
S
Sluit het zijpaneel.
6.5
Aanschakelen van de machine en thermische bescherming
Als de machine aangezet wordt met de schakelaar (1) of (3), afhankelijk van de machine, brandt lamp (1) en lamp (2) brandt niet, dan is de machine operationeel.
Indien de interne temperatuur gedurende het lassen te hoog oploopt, zal het lassen onderbroken worden. Dit wordt aangeduid door het permanent branden van het oranje
lampje (2) op het voorste paneel. De machine start automatisch terug op wanneer de
temperatuur gedaald is.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Controleer regelmatig of de stroombron niet vuil is.
De stroombron moet regelmatig worden schoongeblazen met behulp van droge
perslucht met verminderde druk. Vaker schoonmaken onder vuile arbeidsomstandigheden.
Anders kan de luchtinlaat/--uitlaat verstopt raken en kan het apparaat oververhit
raken.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
De remnaaf
De naaf is al afgesteld bij aflevering, maar indien
deze bijgesteld moet worden, volgt u
onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo in
dat de draad een beetje slap hangt als de
draadtoevoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Draai de rode hendel in de positie ”gesloten”.
S
Steek een schroevendraaier in de veren van de remnaaf.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide
veren even ver door.
-- 14 -MC1425h
NL
8
STORINGZOEKEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Oplossing
Probleem
Geen lasboog.
S
S
S
De lasstroom wordt tijdens het
lassen onderbroken.
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar in de ”ON”--stand
staat.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde).
Controleer de netspanningszekeringen.
De overhittingsbeveiliging treedt S
vaak in werking
S
Controleer of de lucht in-- & uitgangen niet verstopt zitten.
Zorg dat u de aangegeven data voor de stroombron niet
overschrijdt (de eenheid wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
Controleer de netspanningszekeringen.
Controleer in de draadaanvoereenheid na of de correcte
rollen worden gebruikt en kijk na of de druk is ingesteld voor
de drukrollen.
S
S
S
S
S
9
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
OrigoTM Mag C140/C150/C170/C200/C250 is zodanig geconstrueerd en getest dat
deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1 en EN
60974--10. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde
norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
-- 15 -MC1425h
Schema
OrigoTM Mig C140, 230V
-- 16 -dC1425
OrigoTM Mig C150, 230V
-- 17 -dC1425
OrigoTM Mig C170, 230V
-- 18 -dC1425
OrigoTM Mig C200, 230V
-- 19 -dC1425
OrigoTM Mig C250, 230V
-- 20 -dC1425
Origo TM Mag C140/C150/C170/C200/C250
Valid for serial no. 626--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 306 220 OrigoTM Mig C140
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 306 532
OrigoTM
Mig C150
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 305 236
OrigoTM
Mig C170
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 306 560
OrigoTM
Mig C200
230V 1∼
∼50/60Hz
0349 305 238 OrigoTM Mig C250
230V 1∼
∼50/60Hz
-- 21 -oC1425
Edition 071119
Origo TM Mag C140/C150
(W. F. Mechanism 0469 475 880)
Item
A
Denomination
Ordering no.
Notes
Feed roller kit
0469 517 880
Ø 0.6--0.8mm Fe, cored wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
-- 22 -wOC1415
Edition 071119
Origo TM Mag C170/C200/C250
(W. F. Mechanism 0455 890 890 / 0455 890 882)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Notes
Ø 0.6--0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8--1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0--1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0--1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for
aluminium wires MUST be used. It is recommended to use 3m long welding gun for
aluminium wires, equipped with appropriate wear parts.
-- 23 -wOC1725
Edition071119
Origo TM Mag C140/C150/C170/C200/C250
Accessoires
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater (42V) . . . . . .
0349 302 250
Traction KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(for C141)
0349 309 073
-- 24 -aC1425
Edition 071119
-- 25 -hints
-- 26 -hints
-- 27 -hints
-- 28 -hints
-- 29 -hints
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising