ESAB | MechTig 3000i Aristo MechTig 3000i | Instruction manual | ESAB MechTig 3000i Aristo MechTig 3000i Kasutusjuhend

ESAB MechTig 3000i Aristo MechTig 3000i Kasutusjuhend
FI
MechTig 3000i
Aristot
Käyttöohjeet
0460 369 001 FI 071017
Valid for serial no. 718--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päätevastuksen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1 Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
7 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Hitsausvirtalähde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Putkihitsaustyökalut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
8 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
12
14
15
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde MechTig 3000i alkaen sarjanumerosta 718 (2007 w.18) on valmistettu ja testattu standardin
EN 60974--1 /--3 ja EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (2006/95/ETY) ja (2004/108/ETY).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--09--20
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dp04d1xa
-- 3 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
dp04d1xa
-- 4 --
FI
3
JOHDANTO
MechTig 3000i --hitsausvirtalähde on tarkoitettu mekanisoituun hitsaukseen.
Hitsausvirtalähdettä käytetään yhdessä MechControl 2 ja MechControl 4
–ohjausyksiköiden kanssa.
Kaikki asetukset tehdään ohjausyksikössä.
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 15.
3.1
Varusteet
Hitsausvirtalähteen mukana toimitetaan:
S
S
5 m maadoituskaapeli
käyttöohje
4
TEKNISET TIEDOT
MechTig 3000i
Verkkojännite
400 V, ±10 %, 3∼ 50/60 Hz
EnsiövirtaImaks.
14,1 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5
minuuttia hitsauksen lopetuksen jälkeen
30 W
Sallittu kuormitus
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
300 A / 22 V
240 A / 19,6 V
200 A / 18 V
Tehokerroin maksimivirralla
0.89
Hyötysuhdemaksimivirralla
81,5 %
Tyhjäkäyntijännite
86 V
Käyttölämpötila
--10 – +40 ˚C
Kuljetuslämpötila
--25 – +55 ˚C
Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynnillä
<70 dB (A)
Mitat, pxlxk
652 x 249 x 423 mm
Paino
35 kg
Eristysluokka muuntaja
H
Kotelointiluokka
IP 23
Käyttöluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
dp04d1xa
-- 5 --
FI
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
Nostaminen
5.2
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo-- ja poistoaukkojen
edessä.
5.3
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen
verkkojännitteeseen ja että se suojataan oikean kokoisella
varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
dp04d1xa
-- 6 --
FI
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
MechTig 3000i
TIG
Verkkojännite
Verkkojohdon poikkipinta-ala mm2
Vaihevirta I tehokas
Varoke
hidastettu varoke
mikrokytkin, tyyppi C
400 V 3μ 50 Hz
4G2,5
8A
10 A
16 A
Huomautus! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät
on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
Huomautus! Hitsausvirtalähde on suunniteltu kytkettäväksi 230 / 400 V
–järjestelmään neljällä johtimella.
Jos käyttöpaikan verkkojännite on suurempi, virtalähde on kytkettävä
suojamuuntajan kautta.
5.4
Päätevastuksen kytkeminen
Tietoliikennehäiriöiden välttämiseksi kauko--ohjausliitännässä pitää olla päätevastus
silloin, kun siihen ei ole kytketty kauko--ohjausta.
dp04d1xa
-- 7 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
6.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
CAN--liitäntä ohjausyksikköön menevälle
ohjauskaapelille
4
Hitsausvirtaliitäntä (+) ohjausyksikköön.
2
AVC--syöttökaapelin liitäntä
ohjausyksikköön (kaarijännitteen ohjaus)
5
Virtakytkin
3
Hitsausvirtaliitäntä (--) ohjausyksikköön
6.2
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alle 110 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 110 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
6.3
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu lämpövarokkeella, joka laukeaa, jos laitteen lämpötila
nousee liian korkeaksi. Tällöin hitsausvirta katkeaa ja punainen vilkkuva kenttä,
jossa on teksti ”OVERHEAT”, näkyy säätöpaneelin oikeassa alakulmassa.
Lämpövaroke palautuu automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas ja
punainen vilkkuva kenttä sammuu.
Lisätietoa on säätöpaneelin käyttöohjeessa.
dp04d1xa
-- 8 --
FI
7
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Suojapellit saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
7.1
Hitsausvirtalähde
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Puhdistusten väli ja suoritustapa riippuvat seuraavista:
S
hitsausprosessi
S
kaariaika
S
asennus
S ympäristö
Normaalisti riittää, kun virtalähde puhalletaan kuivalla paineilmalla puhtaaksi
(alennetulla paineella) kerran vuodessa.
Tukkeentunut ilman tulo-- tai poistoaukko voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.
7.2
Putkihitsaustyökalut
Putkihitsaustyökalujen kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein
häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
8
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastukset suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Toimenpide
Ei valokaarta.
S
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Tarkasta, että kaapelit on oikein kytketty.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta onko ylikuumenemissuoja lauennut.
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
S
S
S
S
Tarkasta, että kaapelit on oikein kytketty.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi elektrodit ovat oikeita.
Tarkasta verkkovarokkeet.
Tarkasta, että käytät oikeaa suojakaasua.
dp04d1xa
-- 9 --
FI
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
MechTig 3000i on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin
IEC/EN 60974--1, 60974--3 ja EN 60974--10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote
poikkea yllä mainitusta standardista.
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
dp04d1xa
-- 10 --
p
-- 11 --
Johdotuskaavio
dp04e
-- 12 --
Edition 071017
dp04e
-- 13 --
Edition 071017
MechTig 3000i
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
0459 745 882 Welding power source
Aristot MechTig 3000i
0459 839 016 Spare parts list
Aristot MechTig 3000i
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dp04o
-- 14 --
Edition 071017
MechTig 3000i
Lisävarusteet
dp04a
Cooling unit CoolMidi 1800 . . . . . . . . . . . . .
0459 840 881
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono--ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . .
0194 230 002
-- 15 --
Edition 071017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising