ESAB Feed 4804 - Aristo User manual

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

ESAB Feed 4804 - Aristo User manual | Manualzz

GR

Feed 3004 Feed 4804

Aristo

t

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0458 716 201 GR 071005 Valid for serial no. 620--xxx--xxxx

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

3.2

Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

5.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2

5.3

ÁíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

6.2

ÓõíäÝóåéò êáé Ýëåã÷ïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óýíäåóç íåñïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3

6.4

6.5

6.6

ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò Feed 3004 ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7

6.8

ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò Feed 3004 ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 13

13

13 11 11 12 12

14 9

8 8 10 10

3 3 5 6

5 5

7

7

15 18 19 23

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 2 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç ESAB AB, Welding Equipment, ðçãÞ ôñöïäóôéêü Feed 3004/4804

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

SE--695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (2006/95/EEG) óå (2004/108/EEG).

620 (2006 w.20) êáôáóêåõÜæïíôáé êáé õðïâÜëëïíôáé óå äïêéìÝò, óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï EN 60974-5 óå EN 60974-10 óýìöùíá ìå ôéò

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laxå 2007--03--14 Kent Eimbrodt Global Director Equipment and Automation

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ S S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò S óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

-- 3 --

bm29d1ya

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.

-- 4 --

bm29d1ya

Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!

Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý, èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.

Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ïé ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ñÞóç ìå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Mig.

Feed 3004

êáé

Feed 4804

ðñïïñßæïíôáé ãéá ÕðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìåò äéÜöïñåò ðáñáëëáãÝò: âëÝðå óôç óåëßäá 18.

Âñßóêïíôáé åî ïëïêëÞñïõ óå êïõâïýêëéï êáé ðåñéÝ÷ïõí ìç÷áíéóìü ôñïöïäïóßáò ìå ôÝóóåñéò ôñï÷ïýò êáé ôïí áíáãêáßï çëåêôñïíéêü åîïðëéóìü åëÝã÷ïõ.

Åßíáé êáôÜëëçëåò ãéá ÷ñÞóç ìå óýñìá óôï ESAB’s MarathonPac t , Þ óå ôõðïðïéçìÝíåò ìðïìðßíåò (ôõðïðïéçìÝíç O 300 mm, åîÜñôçìá O 440 mm).

Ïé ìïíÜäåò ìðïñïýí íá ôïðïèåôïýíôáé ìå ìéá ðïéêéëßá ôñüðùí: ðÜíù óôçí ßäéá ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, êñåìáóìÝíïé ðÜíù áðü ôç èÝóç åñãáóßáò, óå âñá÷ßïíá óôÞñéîçò Þ ìå óåô ôñï÷þí ðÜíù óôï äÜðåäï.

ÂëÝðå óåëßäá 23 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.

3.1

Åîïðëéóìüò

Ç ìïíÜäá Feed 3004 ðáñáäßäåôáé ìå:

S S S Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

Áõôïêüëëçôá ìå óõíéóôþìåíá öèåéñüìåíá ìÝñç.

Ç ìïíÜäá Feed 4804 ðáñáäßäåôáé ìå:

S S S S S ÑïäÝëá áðüóôáóçò (4 ôåìÜ÷éá).

ÅîÜãùíï êëåéäß (4 mm) Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

Áõôïêüëëçôá ìå óõíéóôþìåíá öèåéñüìåíá ìÝñç.

3.2

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ

Ïé ìïíÜäåò ðáñáäßäïíôáé ìå Ýíáí áðü ôïõò áêüëïõèïõò ðßíáêåò åëÝã÷ïõ: ¢äåéïò ðßíáêáò ãéá ÷ñÞóç ìå äéðëÝò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ìå ÷ñÞóç ôïõ êéâùôßïõ åëÝã÷ïõ U8.

MA4

Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå áíôßóôïé÷á óýìâïëá óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.

-- 5 --

bm29d1ya

MA6 U6

Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå Ýíäåéîç êåéìÝíïõ óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.

Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå Ýíäåéîç êåéìÝíïõ óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.

Ëåðôïìåñåßò ðåñéãñáöÝò ôùí ðéíÜêùí åëÝã÷ïõ ìðïñïýí íá âñåèïýí óå ÷ùñéóôÜ Åã÷åéñßäéáïäçãéþí.

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò Áðáßôçóç éó÷ýïò Ñåýìá êéíçôÞñá Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Óýíäåóç ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò ÌÝã. äéÜìåôñïò ìðïìðßíáò óýñìáôïò ÄéÜìåôñïò óýñìáôïò Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò ÂÜñïò

âáóéêÞ ìïíÜäá ìå öïñåßï ìðïìðßíáò ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï

ÄéáóôÜóåéò (ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò)

âáóéêÞ ìïíÜäá ìå öïñåßï ìðïìðßíáò ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï

Ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï

ìÝã. ðßåóç

Øõêôéêü

ìÝã. ðßåóç

Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå

êýêëï äñÜóçò 60%

ÔÜîç Ðñáïôá áßáò

âáóéêÞ ìïíÜäá ìå öïñåßï ìðïìðßíáò ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï * ÅîÜñôçìá, âëÝðå óåëßäá 23.

Feed 3004

42 V 50 - 60 Hz 336 VA 8 A 0,8 - 25 m/min EURO 300 mm (*440 mm) 0,6 - 1,6 mm -10 Ýùò +40 ˚ C 13 kg 16 kg 17,5 kg

Feed 4804

42 V 50 - 60 Hz 378 VA 9 A 0,8 - 25 m/min EURO 300 mm (*440 mm) 0,6 - 2,4 mm -10 Ýùò +40 ˚ C 18 kg 21 kg 22,5 kg 380 x 265 x 340 mm 560 x 265 x 350 mm 690 x 285 x 420 mm ¼ëïé ïé ôýðïé ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG 0,5 MPa (5 bar) 50% íåñü / 50% ìïíïáéèõëåíïãëõêüëç 0,5 MPa (5 bar) 380 x 265 x 340 mm 560 x 265 x 350 mm 690 x 285 x 420 mm ¼ëïé ïé ôýðïé ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG 0,5 MPa (5 bar) 50% íåñü / 50% ìïíïáéèõëåíïãëõêüëç 0,5 MPa (5 bar) 500 A IP23 IP2X IP23 500 A IP23 IP2X IP23

-- 6 --

bm29d1ya

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí öïñôßï

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

Ï åîïðëéóìüò ðïõ åðéóçìáßíåôáé

ìå IP 2X

÷þñïõò.

åßíáé ó÷åäéáóìÝíïò ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêïýò

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç óå ðåñéâÜëëïí ìå áõîçìÝíï çëåêôñéêü êßíäõíï, åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíï ðçãÝò ñåýìáôïò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãé’ áõôü ôï ðåñéâÜëëïí. ÁõôÝò ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óçìåéþíïíôáé ìå ôï óýìâïëï .

5.1

Ïäçãßåò áíýøùóçò

Ï áñéèìüò ðáñáããåëßáò ãéá ôïí êñßêï áíýøùóçò âñßóêåôáé óôç óåëßäá 23.

Óçìåßùóç!

ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôáé Üëëç äéÜôáîç åãêáôÜóôáóçò, áõôÞ èá ðñÝðåé íá åßíáé ìïíùìÝíç áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

-- 7 --

bm29d1ya

5.2

ÁíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý

Ãéá íá áðïöåýãåôáé ðáñåìâïëÞ óôçí åðéêïéíùíßá, ôá Üêñá ôïõ âýóìáôïò åðéêïéíùíßáò CAN ðñÝðåé íá ôåñìáôßæïíôáé ìå ùìéêÜ öïñôßá.

Ôï Ýíá Üêñï ôïõ âýóìáôïò åðéêïéíùíßáò CAN åßíáé óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, ðïõ Ý÷åé åíóùìáôùìÝíï áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý. Ôï Üëëï Üêñï åßíáé óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò. Áí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ï óõíäåôÞñáò, ðñÝðåé íá åöïäéÜæåôáé ìå áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý, üðùò öáßíåôáé óôï ó÷Þìá äåîéÜ.

5.3

Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

¼ôáí óõíäÝåôå ðïëëáðëÝò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò (ìÝãéóôï 4 ôì÷.) èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ùñßò ðßíáêá åëÝã÷ïõ êáé ìå êéâþôéï åëÝã÷ïõ U8.

ÊáëÝóôå Ýíáí åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB üôáí óõíäÝåôå ðïëëáðëÝò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

ÓõíäÝóôå äýï ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ùò åîÞò: bm29d1ya

-- 8 --

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3 . ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Âåâáéùèåßôå üôé ôá ðëåõñéêÜ áíïßãìáôá åßíáé êëåéóôÜ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.

¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìü ÷ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëç ÷åéñïëáâÞ.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ!

ÐïôÝ ìçí ôñáâÜôå ôï ðéóôüëé.

bm29d1ya

-- 9 --

6.1

ÓõíäÝóåéò êáé Ýëåã÷ïé

1 2a 2b 3 4

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ (âëÝðå áíôßóôïé÷ï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí) Óýíäåóç ãéá ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ Óýíäåóç ãéá U8 Óýíäåóç ìå ELP* ãéá íåñü øýîçò ðñïò ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò - ÌÐËÅ Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò - ÊÏÊÊÉÍÏ

6 7 8 9

Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò (OKC) Óýíäåóç ãéá ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò ðñïò ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò (ìïíÜäá øýîçò) - ÊÏÊÊÉÍÏ Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò (ìïíÜäá øýîçò) - ÌÐËÅ

5

Óýíäåóç ãéá ôçí ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò

10

Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï ÓÇÌÅÉÙÓÇ! ÓõíäÝóåéò íåñïý øýîçò äéáôßèåíôáé ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá.

* ELP = ESAB Logic Pump (Áíôëßá “Logic” ôçò ESAB), âëÝðå óçìåßï6.2

6.2

Óýíäåóç íåñïý

Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìå óýíäåóç íåñïý åßíáé åöïäéáóìÝíç ìå óýóôçìá áíß÷íåõóçò

ELP

(

E

SAB

L

ogic

P

ump) ôï ïðïßï åëÝã÷åé áí åßíáé óõíäåäåìÝíïé ïé åýêáìðôïé óùëÞíåò íåñïý.

Mig 4000i êáé Mig 5000i

Ïé äéáêüðôåò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôç” èÝóç 0” (Off) üôáí óõíäÝåôáé ôï õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò.

Áí óõíäÝåôáé õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò, ç áíôëßá íåñïý îåêéíÜ áõôïìÜôùò üôáí ï êåíôñéêüò äéáêüðôçò On/Off ãõñßóåé óôï ”START” êáé/Þ üôáí îåêéíÜ ç óõãêüëëçóç. ÌåôÜ ôç óõãêüëëçóç, ç áíôëßá óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá 6,5 ëåðôÜ êáé êáôüðéí ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.

-- 10 --

bm29d1ya

Mig 4500i

Ï äéáêüðôçò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ãéá ôç ìïíÜäá øýîçò ðñÝðåé íá åßíáé óôç èÝóç ”I” (ON) üôáí óõíäÝåôáé õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò.

6.3

ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ

Ç Ýêäïóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôï U8 èá ðñÝðåé íá åßíáé 1.20 Þ áíþôåñç. Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé óùóôÜ ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ïé ìç÷áíÝò ìå åíóùìáôùìÝíï ðßíáêá åëÝã÷ïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýêäïóç ðñïãñÜììáôïò 1.21 Þ áíþôåñç.

¼ôáí óõíäÝåôáé ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ç ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ. Ôá ðëÞêôñá êáé ôá êïõìðéÜ åßíáé ìðëïêáñéóìÝíá. Ïé ëåéôïõñãßåò ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ìüíï ìÝóù ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ.

ÅÜí äåí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ðñÝðåé íá áðïóõíäÝåôáé áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò/ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, åðåéäÞ äéáöïñåôéêÜ èá ðáñáìåßíåé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ.

¼ôáí ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç ñýèìéóç ôçò ôÜóçò, ç ëåéôïõñãßá èá áëëÜîåé óýìöùíá ìå ôç ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò êáôÜ ôç óõãêüëëçóç ÌÌÁ.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ, âëÝðå ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

6.4

Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.

åéê.

1

åéê

2

Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï ôåìÜ÷éï.

¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï (åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.

ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï, ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).

-- 11 --

bm29d1ya

6.5

S S S S S S S

ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò Feed 3004

Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù, ôá ñÜïõëá ðßåóçò ãëéóôñïýí ðñïò ôá ðÜíù.

Ôõëßîôå ðßóù óôç ìðïìðßíá ôï óýñìá ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé ìåßíåé áíÜìåóá óôá ñÜïõëá êáé âãÜëôå ôç ìðïìðßíá.

Éóéþóôå 10-20 cm ôïõ Üêñïõ ôïõ íÝïõ óýñìáôïò. ËéìÜñåôå ôõ÷üí ãñÝæéá áðü ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò êáé êáôüðéí ðåñÜóôå ôï óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò.

Âåâáéùèåßôå üôé ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíï óôï áõëÜêé óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò êáé óôï óôüìéï åîüäïõ êáèþò êáé óôïí áãùãü ôïõ óýñìáôïò.

Óößîôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò.

Êëåßóôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

S S S S

6.6

S S S S

ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò Feed 4804

Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

ÐéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï åîÜñôçìá ðßåóçò êáé ôñáâÞîôå ôï ðñïò åóÜò êáé ðñïò ôá ðÜíù.

ÔñáâÞîôå Ýîù ôï öïñåßï Ôõëßîôå ðßóù óôç ìðïìðßíá ôï óýñìá ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé ìåßíåé áíÜìåóá óôá ñÜïõëá êáé âãÜëôå ôç ìðïìðßíá.

Éóéþóôå 10-20 cm ôïõ Üêñïõ ôïõ íÝïõ óýñìáôïò. ËéìÜñåôå ôõ÷üí ãñÝæéá áðü ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò êáé êáôüðéí ðåñÜóôå ôï óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò.

Âåâáéùèåßôå üôé ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíï óôï áõëÜêé óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò êáé óôï óôüìéï åîüäïõ êáèþò êáé óôïí áãùãü ôïõ óýñìáôïò.

ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï öïñåßï.

Êëåßóôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

6.7

ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò Feed 3004

S S S S Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò (1) äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðÜíù.

ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ðßåóçò (2) ãõñßæïíôáò ôïí Üîïíá (3) . ôçò óôñïöÞò ðñïò ôá äåîéÜ êáé ôñáâþíôáò Ýîù ôïí Üîïíá. Ôá ñÜïõëá ðßåóçò áðïóõíäÝïíôáé.

ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (4) îåâéäþíïíôáò ôá ðáîéìÜäéá (5) êáé ôñáâþíôáò Ýîù ôá ñÜïõëá.

ÓõíáñìïëïãÞóôå îáíÜ ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.

ÅðéëïãÞ ôïõ óùóôïý áõëáêéïý óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò.

Ãõñßóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ýôóé þóôå ôï óçìÜäé ôïõ ìåãÝèïõò ôïõ áðáéôïýìåíïõ áõëáêéïý íá åßíáé ãõñéóìÝíï ðñïò åóÜò.

-- 12 --

bm29d1ya

6.8

ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò Feed 4804

S S S S Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

ÐéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï åîÜñôçìá ðßåóçò (1) êáé ôñáâÞîôå ôï ðñïò åóÜò êáé ðñïò ôá ðÜíù.

ÔñáâÞîôå Ýîù ôï öïñåßï (2).

ÁöáéñÝóôå ôéò âßäåò Üëåí (3) óôï åíäéÜìåóï óôüìéï êáé áöáéñÝóôå ôï.

S S S Ëýóôå ôç âßäá ðïõ êñáôÜ ôï óôüìéï åîüäïõ (4) êáé óðñþîôå ôï óôüìéï ðñïò ôá ðßóù.

ÁöáéñÝóôå ôç âßäá Üëåí (5) óôï êÝíôñï.

×áëáñþóôå ôéò äýï âßäåò Üëåí (6) êáôÜ ìéóÞ óôñïöÞ.

S ÔñáâÞîôå Ýîù ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (7).

ÓõíáñìïëïãÞóôå îáíÜ ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.

ÅðéëïãÞ ôïõ óùóôïý áõëáêéïý óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò

ÔïðïèåôÞóôå ìßá Þ äýï ñïäÝëåò öïñåßò ìåôáîý ôçò åîùôåñéêÞò ñïäÝëáò êáé ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò.

Óçì: ÁíôéêáôáóôÞóôå ïëüêëçñï ôï öïñåßï üôáí áëëÜæåôå ôá ñÜïõëá ðßåóçò (8).

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ç êáíïíéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá ôçí åîáóöÜëéóç áóöÜëåéáò êáé áîéïðéóôßáò.

Óçìåßùóç!

¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.

7.1

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò

ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå âñùìéÜ.

S Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí ìåñþí ôïõ ìç÷áíéóìïý ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. Óçìåéþóôå üôé åÜí ç ðñïÝíôáóç åßíáé ñõèìéóìÝíç ðïëý óöé÷ôÜ, áõôü ìðïñåß íá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá áíþìáëç öèïñÜ ôïõ ñÜïõëïõ ðßåóçò, ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò êáé ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò.

-- 13 --

bm29d1ya

Áöáëüò öñÝíïõ

Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï ÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò.

S

Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:

S Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.

S ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Óçì:

Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.

Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò

S Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèåéñüìåíùí ìåñþí ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. ÖõóÜôå ôáêôéêÜ ôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò êáé êáèáñßæåôå ôï Üêñï åðáöÞò.

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.

Tá Feed 3004, Feed 4804 äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá 60974--5 êáé ÅN 60974--10 )

ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.

bm29d1ya

-- 14 --

Ó÷Þì á óýíäåóçò Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ Feed 3004, Feed 4804

bm29e11a

-- 15 --

bm29e11a

-- 16 --

page

-- 17 --

1.

Feed 3004, Feed 4804

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ Control panel Water cooling kit Feeder for Marathon Pac

t

Feeder with open bobbin Feeder with capsuled bobbin

Aristo t Feed 3004 Aristo t Feed 3004 W Aristo t Feed 3004 Aristo t Feed 3004 W Aristo t Feed 3004 Aristo t Feed 3004 W Aristo t Feed 3004 Aristo t Feed 3004 W Aristo t Feed 4804 Aristo t Feed 4804 W Aristo t Feed 4804 Aristo t Feed 4804 W Aristo t Feed 4804 Aristo t Feed 4804 W Aristo t Feed 4804 Aristo t Feed 4804 W Spare parts list Instruction manual Instruction manual Instruction manual MA4 MA4 MA6 MA6 U6 U6 MA4 MA4 MA6 MA6 U6 U6 MA4 MA6 U6 x x x x x x x x x x x 0458 804 881 0458 804 891 0458 804 884 0458 804 894 0458 804 886 0458 804 896 0458 804 887 0458 804 897 0458 804 981 0458 804 991 0458 804 984 0458 804 994 0458 804 986 0458 804 996 0458 804 987 0458 804 997 0458 716 990 0458 818 0458 854 0459 287 0458 805 881 0458 805 891 0458 805 884 0458 805 894 0458 805 886 0458 805 896 0458 805 887 0458 805 897 0458 805 981 0458 805 991 0458 805 984 0458 805 994 0458 805 986 0458 805 996 0458 805 987 0458 805 997 0458 716 990 0458 818 0458 854 0459 287 0458 806 881 0458 806 891 0458 806 884 0458 806 894 0458 806 886 0458 806 896 0458 806 887 0458 806 897 0458 806 981 0458 806 991 0458 806 984 0458 806 994 0458 806 986 0458 806 996 0458 806 987 0458 806 997 0458 716 990 0458 818 0458 854 0459 287 Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at

www.esab.com

bm29o11a

-- 18 - Edition 071005

Feed 3004

Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ Item Ordering no.

Denomination

HI 1 HI 2 HI 3 HI 4 HI 5a 0455 072 002 0456 615 001 0469 837 880 0469 837 881 0191 496 114 0215 701 007 0459 440 001 Intermediate nozzle Intermediate nozzle Outlet nozzle Outlet nozzle Key Locking washer Motor gear euro

Wire type

Fe, Ss & cored Al Fe, Ss & cored Al

Wire dimensions

Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm

Item Ordering no.

Denomination

HI 5b 0459 052 001 0459 052 002 0459 052 003 0459 052 013 0458 825 001 0458 825 002 Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers

Wire type

Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Cored Cored

Wire dimensions

Ø 0.6 & 0.8 mm Ø 0.8 & 1,0 mm Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm Ø 1.4 & 1.6 mm Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm Ø 1.2 & 1.4 mm

Groove typ

V V V V V--Knurled V--Knurled 0458 825 003 0458 824 001 0458 824 002 0458 824 003 0458 874 002 Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Feed/pressure rollers Cored Al Al Al Al Ø 1.6 mm Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm Ø 1.0 & 1.2 mm Ø 1.2 & 1.6 mm Ø 1.0 & 1.2 mm V--Knurled U U U U Use only pressure and feed rollers marked A2 , R2 or S2 .

The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.

Roller markings

0.6 S2 & 0.8 S2 0.8 S2 & 1.0 S2 1.0 S2 & 1.2 S2 1.4 S2 & 1.6 S2 1.0 R2 & 1.2 R2 1.2 R2 & 1.4 R2 1.6 R2 & 2.0 R2 0.8 A2 & 1.0 A2 1.0 A2 & 1.2 A2 1.2 A2 & 1.6 A2 1.0 A2 & 1.2 A2

Item

HI 6 HI 7 HI 8 HI 9 HI 10 HI 11 HI 12 HI 13 HI 14

Ordering no.

0469 838 001 0458 722 880 0459 441 880 0455 049 001 0458 999 001

Denomination

Washer Screw Screw Washer Cover Axle and Nut Gear adapter Inlet nozzle Shaft

Notes

Ø 16/5x1 M4x12 M6x12 Ø 16/8.4x1.5

Welding with aluminium wire

In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate wear parts.

-- 19 --

R0458 716/E071005/P28 bm29whj1

Feed 3004

bm29whj1

-- 20 --

R0458 716/E071005/P28

Feed 4804

Item HK1 Ordering no.

Denomination

0469 837 880 0469 837 881 0469 837 882 Outlet nozzle Outlet nozzle Outlet nozzle

Wire type

Fe, Ss & cored Al Fe, Ss & cored

Wire dimensions

Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm

Item HK7 Item HK8 HK9 Item HK10 HK11 HK12 HK13 Item HK14 Ordering no.

Denomination

0366 902 880 0366 902 900 0366 902 881 0366 902 894 0366 902 882 0366 902 883 0366 902 899 0366 902 886

Ordering no.

0366 944 001 0156 603 001 0156 603 002 0332 322 001 0332 322 002

Ordering no.

0215 702 708 0458 748 002 0458 748 001

Ordering no.

0156 602 001 0156 602 002 0332 318 001 0332 318 002 Bogey ( HD ) Bogey ( HD ) Bogey ( HD ) Bogey ( HD ) Bogey ( HD ) Bogey ( HD ) Bogey ( HD ) Bogey ( HD )

Denomination

Washer Intermediate nozzle Intermediate nozzle Intermediate nozzle Intermediate nozzle

Denomination

Locking washer Nut Insulating washer Insulating bushing

Denomination

Inlet nozzle Inlet nozzle Inlet nozzle ( HD ) Inlet nozzle ( HD )

Wire type Wire Ø

Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Cored Cored Al Al Fe, Ss & Al Fe, Ss & Al Cored Cored M10

mm Wire type Note Wire type

Fe, Ss, Al & Cored Fe, Ss, Al & Cored Fe, Ss & Cored Fe, Ss & Cored

Groove 1

Ø 0.6 -- 1.2 mm Ø 0.9 -- 1.6 mm Ø 1.4 -- 2.4 mm Ø 1.2 mm Ø 1.2 -- 2.0 mm Ø 2.4 mm Ø 1.0 -- 1.6 mm Ø 1.2 mm x 3

Groove 2 Wire dimensions

Ø 4 mm copper for 2.4 mm

Wire dimensions Groove 3 HK2

0366 966 880 0366 966 881 0366 966 889 0366 966 900 0366 966 882 0366 966 883 Feed Roller Feed Roller Feed Roller Feed Roller Feed Roller Feed Roller

Item HK3 HK4 HK5 HK6

0366 966 885 0366 966 899

Ordering no.

0156 707 001 0156 707 002

HD = Heavy Duty Item Ordering no.

Feed Roller Feed Roller

Denomination

Distance washer Al Al Adjustment spacer Screw Screw

Denomination

Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Fe, Ss & cored Cored Cored M5x20 M5x16 0.6--1.2

1.4--1.6

1.2

0.9--1.6

1.2--2.0

2.4

1.2

1.0--1.6

Notes Wire type

0.6--0.8

1.4--1.6

.045” / 1.2

0.9--1.0

2.0

.045” / 1.2

0.9--1.0

1.2

2.4

1.2

1.0

1.2

1.4--1.6

not used 1.2

1.2

1.2

2.4

.045” / 1.2

1.4--1.6

2.0

not used 1.2

1.6

V V V V V--Knurled V--Knurled U U

Wire dimensions

Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm Ø 4 mm steel for 2.4 mm

Groove typ Groove typ

V V V V V--Knurled V--Knurled U U

Roller / Bogey markings

1 6 2 .045 / 7 3 4 U4 --

Roller / Bogey mark ings

1 2 .045 / 7 6 3 4 U2 U4

-- 21 --

R0458 716/E071005/P28 bm29whk1

Feed 4804

bm29whk1

-- 22 --

R0458 716/E071005/P28

Feed 3004, Feed 4804

Aîåóïõáñ ÁÎÅÓÏÕÁÑ 1 Bobbin cover, plastic

18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880

1 Bobbin cover, metal

18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880

1 2 Bobbin holder Adapter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0458 704 880 0455 410 001

1 Adapter

for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880

1 2 Lifting eye

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quick connector

MarathonPac t . . . . . . . . . . .

0458 706 880 F102 440 880

1 2 3 Turning piece Guide pin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quick connector

MarathonPac t . . . . . . . . . . .

0458 703 880 0458 731 880 F102 440 880

-- 23 --

R0458 716/E071005/P28 bm29a11a

Feed 3004, Feed 4804

1 Strain relief

for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881

1 Wheel kit

for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880

Strain relief bracket for connection set

. . . . 0459 234 880

Counter balance device

(includes mast and counter balance) for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0458 705 880 0458 705 882 bm29a11a

-- 24 --

R0458 716/E071005/P28

Feed 3004, Feed 4804

Remote control adapter RA12

For analogue remote controls to CAN based equipment.

12 pole . . . . .

0459 491 910

Remote control adapter RA23

23 pole . . . . .

For connecting welding gun with RS3 program selector to CAN based equipment.

0459 491 911

Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . .

MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA: current and arc force TIG: current, pulse and background current 0459 491 880

Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . .

Choice of on of 10 programs MIG/MAG: voltage deviation TIG and MMA: current deviation 0459 491 882

Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . .

MMA and TIG: current 0459 491 883

Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . .

MMA and TIG: rough and fine setting of current.

0459 491 884

Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 554 880 0459 554 881 0459 554 882 0459 554 883 0459 554 884 bm29a11a

-- 25 --

R0458 716/E071005/P28

Feed 3004, Feed 4804

Connection set

1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 m . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connection set water

1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0456 528 880 0456 528 890 0456 528 881 0456 528 882 0456 528 883 0456 528 884 0456 528 885 0456 528 895 0456 528 886 0456 528 887 0456 528 888 0456 528 889

Remote adapter kit

used from serial no 451--xxx--xxxx For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 681 880 0459 681 881

Connection kit

used from serial no 451--xxx--xxxx For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 020 883

Welding gun MXH 400w PP

6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0700 200 015 0700 200 016

Miggytrac 1000, Miggytrac 2000

Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . .

More infor- mation at the nearest ESAB agency

Railtrac 1000

Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . .

More infor- mation at the nearest ESAB agency Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.

-- 26 --

bm29a11a R0458 716/E071005/P28

p

-- 27 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Vamberk Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Amersfoort Tel: +31 33 422 35 55 Fax: +31 33 422 35 44

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.

Katowice Tel: +48 32 351 11 00 Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 8 310 960 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcalá de Henares (MADRID) Tel: +34 91 878 3600 Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB international AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 2191 4333 Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 5308 9922 Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 0188 Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan Tokyo Tel: +81 3 5296 7371 Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 8027 9869 Fax: +60 3 8027 4754

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 6861 43 22 Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: +82 55 269 8170 Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE Dubai Tel: +971 4 887 21 11 Fax: +971 4 887 22 63

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA

LLC ESAB Moscow Tel: +7 095 543 9281 Fax: +7 095 543 9280 LLC ESAB St Petersburg Tel: +7 812 336 7080 Fax: +7 812 336 7060

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

070514

advertisement

Related manuals

advertisement