ESAB | Feed 4804 - Aristo | Instruction manual | ESAB Feed 4804 - Aristo Handleiding

ESAB Feed 4804 - Aristo Handleiding
NL
Feed 3004
Feed 4804
Aristot
Gebruiksaanwijzing
0458 716 201 NL 071005
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Afsluitweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Bedieningselementen en aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druk draadtoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draad vervangen/plaatsen Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draad vervangen/plaatsen Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoerrollen van de Feed 3004 vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoerrollen van de Feed 4804 vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
11
12
12
12
13
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
19
20
24
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid Feed 3004/4804 van het serienummer 620 (2006 w.20) zodanig
is geconstrueerd en getest, dat deze in overeenstemming is met norm EN 60974--5 en EN 60974--10
conform de bespalingen in richtlijn (2006/95/EEG) en (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bm29d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
bm29d1ha
-- 4 --
NL
3
INLEIDING
De Feed 3004 en Feed 4804 draadaanvoereenheden zijn bedoeld voor gebruik met
de Mig--stroombronnen.
Er zijn verschillende varianten beschikbaar: kijk hiervoor op pagina 19.
De units zijn helemaal afgesloten, hebben vier draadaanvoerrollers en de
noodzakelijke bedieningselektronica.
De units zijn geschikt voor gebruik met draad op MarathonPact van ESAB of op
standaard spoelen (standaard Ø 300 mm, accessoire Ø 440 mm).
De units kunnen op verschillende manieren worden geplaatst: direct op de
stroombron, hangend boven de werkpositie, op een steunarm of met een wielset op
de grond.
Zie pagina 24 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Uitrusting
De Feed 3004-- unit is voorzien van:
S Instructiehandleiding voor de draadaanvoereenheid
S Instructiehandleiding voor het bedieningspaneel
S Stickers met aanbevolen onderdelen.
De Feed 4804-- unit is voorzien van:
S Afstandsring (4 stuks)
S Zeskantsleutel (4 mm)
S Instructiehandleiding voor de draadaanvoereenheid
S Instructiehandleiding voor het bedieningspaneel
S Stickers met aanbevolen onderdelen.
3.2
Bedieningspaneel
De units hebben één van de volgende bedieningspanelen:
Leeg paneel voor gebruik met dubbele
draadaanvoereenheden of bedieningseenheid U8.
MA4
Met knoppen voor instelling van de spanning en de
draadtoevoersnelheid / stroom. Andere instellingen
kunnen worden geregeld via drukknoppen, met
corresponderende symbolen op het display.
MA6
Met knoppen voor instelling van de spanning en de
draadtoevoersnelheid / stroom. Andere instellingen
kunnen worden geregeld via drukknoppen, met
tekstindicatie op het display.
U6
Met knoppen voor instelling van de spanning en de
draadtoevoersnelheid / stroom. Andere instellingen
kunnen worden geregeld via drukknoppen, met
tekstindicatie op het display.
bm29d1ha
-- 5 --
NL
Gedetailleerde beschrijvingen van de bedieningspanelen vindt u in aparte
Instructiehandleidingen .
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Feed 3004
Feed 4804
Voedingsspanning
42 V, 50 -- 60 Hz
42 V, 50 -- 60 Hz
Opgenomen vermogen
336 VA
378 VA
Motorstroom
8A
9A
Draadtoevoersnelheid
0,8 -- 25 m/min
0,8 -- 25 m/min
Verbinding lasgereedschap
EURO
EURO
Max. diameter van draadspoel
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
Diameter draad
0,6 -- 1,6 mm
0,6 -- 2,4 mm
Bedrijfstemperatuur
--10 tot +40˚C
--10 tot +40˚C
Gewicht
basiseenheid
met draadspoel
met geïntegreerde draadspoel
13 kg
16 kg
17,5 kg
18 kg
21 kg
22,5 kg
Afmetingen (l x b x h)
basiseenheid
met draadspoel
met geïntegreerde draadspoel
380 x 265 x 340 mm
560 x 265 x 350 mm
690 x 285 x 420 mm
380 x 265 x 340 mm
560 x 265 x 350 mm
690 x 285 x 420 mm
Alle soorten zijn bedoeld
voor MIG/MAG--lassen
0,5 MPa (5 bar)
Alle soorten zijn bedoeld
voor MIG/MAG--lassen
0,5 MPa (5 bar)
50% water / 50% monoethyleenglycol
0,5 MPa (5 bar)
50% water / 50% monoethyleenglycol
0,5 MPa (5 bar)
Toegestane belasting bij
60% inschakelduur
500 A
500 A
Veiligheidsnorm
basiseenheid
met draadspoel
met geïntegreerde draadspoel
IP23
IP2X
IP23
IP23
IP2X
IP23
Beschermgas
Max. druk
Koelmiddel
Max. druk
* Accessoire, zie pagina 24.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Apparatuur met IP 2X is geschikt voor gebruik binnen.
bm29d1ha
-- 6 --
NL
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het lassen in een omgeving met verhoogd elektrisch gevaar, mogen alleen stroombronnen die
speciaal geschikt zijn voor dergelijke omgevingen worden gebruikt. Deze stroombronnen zijn
voorzien van het symbool
.
5.1
Hijsinstructies
Het bestelnummer voor het hijsoog vindt u op pagina 24.
Opmerking! Als er een ander bevestigingsmechanisme wordt gebruikt, moet dit
worden geïsoleerd van de draadaanvoereenheid.
bm29d1ha
-- 7 --
NL
5.2
Afsluitweerstand
Om interferentie te voorkomen, moeten de CAN-bussen worden voorzien van afsluitweerstanden.
Een CAN--bus bevindt zich op het bedieningspaneel
van de draadaanvoereenheid , dat een ingebouwde
afsluitweerstand heeft. De andere CAN--bus bevindt zich op de
voedingseenheid. Als de connector niet wordt gebruikt, moet deze
worden voorzien van een afsluitweerstand, zoals aangegeven in
de afbeelding rechts.
5.3
Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden
tBij aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden (max. 4 stuks) moet u deze
zonder bedieningspaneel en met bedieningseenheid U8 gebruiken.
Neem bij aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden contact op met een
ESAB--onderhoudsmonteur.
Twee draadaanvoereenheden sluit u als volgt aan:
bm29d1ha
-- 8 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
De zijpanelen moeten tijdens het gebruik gesloten zijn!
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat de draadspoel van de remnaaf glijdt:
Vergrendel de spoel met behulp van de rode knop, volgens de
instructie die naast de remnaaf staat.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor kantelen als de elektrodevoedingskast wordt voorzien van een voorziening voor het ontlasten van kabels.Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond
niet egaal is of schuin afloopt.
Gebruik bij het verplaatsen van de apparatuur het daarvoor bestemde handvat.
OPMERKING! Trek nooit aan de lastoorts.
bm29d1ha
-- 9 --
NL
6.1
Bedieningselementen en aansluitingen
Bedieningspaneel
(zie bijbehorende instructiehandleiding)
6
Aansluiting voor lasstroom van de voedingseenheid (OKC)
Aansluiting voor afstandsbediening
Aansluiting voor U8
7
Aansluiting voor de controlekabel van de
voedingseenheid
3
Aansluiting met ELP* voor koelwater naar
de lastoorts -- BLAUW
8
Aansluiting voor koelwater naar de voedingseenheid (koeleenheid) -- ROOD
4
Aansluiting voor koelwater van de las-toorts -- ROOD
9
Aansluiting voor koelwater van de voedingseenheid (koeleenheid) -- BLAUW
5
Aansluiting voor lasbrander
10
Aansluiting voor beschermgas
1
2a
2b
OPMERKING! Koelwateraansluitingen zijn alleen op bepaalde modellen beschikbaar.
* ELP = ESAB Logic Pump, zie 6.2.
6.2
Wateraansluiting
De draadaanvoereenheid met wateraansluiting is uitgerust met een waterdetectiesysteem ELP (ESAB LogicPump) dat controleert of de waterslangen zijn
aangesloten.
Mig 4000i en Mig 5000i
De aan/uit--knop van de stroombron moet in de ”0”--positie (UIT) staan als er een
watergekoelde lastoorts wordt aangesloten.
Zodra de watergekoelde lasbrander is aangesloten, wordt de waterpomp
automatisch gestart als de aan/uit--knop in de positie ”START” wordt gezet en/of
wanneer u gaat lassen. Na het lassen blijft de pomp 6,5 minuut doorlopen, waarna
deze automatisch in de energiebesparende modus geschakeld wordt.
bm29d1ha
-- 10 --
NL
Mig 4500i
De aan/uit--schakelaar voor de koeleenheid moet in de ”I”--stand (AAN) staan als er
een watergekoelde lastoorts wordt aangesloten.
6.3
Afstandsbediening
De programmaversie van U8 moet 1.20 of hoger zijn. Bij apparatuur met
geïntegreerde bedieningspanelen werkt de afstandsbediening alleen als
programmaversie 1.21 of hoger is geïnstalleerd.
Als de afstandsbediening is aangesloten, staan de stroombron en de
draadaanvoereenheid in de stand ”afstandsbediening”; de knoppen en draaiknoppen
zijn dan geblokkeerd. De functies kunnen alleen worden bediend via de
afstandsbediening.
Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, moet deze van de stroombron /
draadaanvoereenheid worden losgekoppeld, anders blijft de afstandbedieningsstand
actief.
Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt om de spanning in te stellen,
verandert de functie in de spanningsinstelling tijdens het MMA--lassen.
Kijk in de handleiding onder het bedieningspaneel voor meer informatie over de
werking van de afstandsbediening.
6.4
Druk draadtoevoer
Controleer om te beginnen of de draad niet stroef door de draadgeleider gaat. Stel
vervolgens de druk in voor de drukrollen in het aanvoermechanisme. Het is
belangrijk dat de druk niet te groot is.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Om te controleren of de bovendruk juist is ingesteld, kan een draad worden
doorgevoerd tegen een geïsoleerd voorwerp, bijvoorbeeld een blokje hout.
Als het pistool circa 5 mm van het houtblokje wordt gehouden (fig. 1) dienen de
aanvoerrollen te slippen.
Als het pistool circa 50 mm van het houtblokje wordt gehouden, dient de draad te
worden doorgevoerd en te buigen (fig. 2).
bm29d1ha
-- 11 --
NL
6.5
S
S
S
S
S
S
S
Draad vervangen/plaatsen Feed 3004
Maak het zijpaneel open.
Maak de veer los door deze naar achteren te klappen. De rollen gaan omhoog.
Draai draad die is achtergebeleven op de rollen terug op de spoel en verwijder
de spoel.
Maak 10--20 cm van het uiteinde van de nieuwe draad recht. Verwijder eventuele
bramen aan het uiteinde van de draad en steek deze dan in de draadaanvoereenheid .
Zorg dat het uiteinde van de draad correct in de groef van de rollen, het
mondstuk en de draadgeleider wordt geplaatst.
Zet de veer weer vast.
Sluit het zijpaneel.
6.6
S
S
S
S
S
S
S
S
Draad vervangen/plaatsen Feed 4804
Maak het zijpaneel open.
Duw de veer naar beneden en trek hem naar u toe en omhoog.
Haal het bovendrukmechanisme eruit.
Draai draad die is achtergebeleven op de rollen terug op de spoel en verwijder
de spoel.
Maak 10--20 cm van het uiteinde van de nieuwe draad recht. Verwijder eventuele
bramen aan het uiteinde van de draad en steek deze dan in de draadaanvoereenheid.
Zorg dat het uiteinde van de draad correct in de groef van de rollen, het
mondstuk en de draadgeleider wordt geplaatst.
Plaats het bovendrukmechanisme terug.
Sluit het zijpaneel.
6.7
Draadaanvoerrollen van de Feed 3004 vervangen
Maak het zijpaneel open.
Maak de veer (1) los door deze naar achteren te
omhoog.
S Maak de drukrollen (2) los door de as (3) een
kwartslag rechtsom te draaien. Verwijder de as. De
drukrollen komen los.
S Maak de draadaanvoerrollen (4) los door de
moeren (5) los te draaien. De rollen kunnen dan
worden uitgenomen.
Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.
S
S
De juiste groef in de draadaanvoerrollen vinden.
Draai de draadaanvoerrollen in de stand waarbij u de
diametermarkering van de gewenste groef ziet.
bm29d1ha
-- 12 --
NL
6.8
Draadaanvoerrollen van de Feed 4804 vervangen
Maak het zijpaneel open.
Duw de veer (1) naar beneden en trek hem naar u
toe en omhoog.
S Haal het bovendrukmechanisme eruit (2).
S Verwijder de inbusbouten (3) op de middelste pijp
en verwijder deze.
S Maak de schroef los die het mondstuk (4)
vasthoudt en duw de pijp naar achteren.
S Verwijder de inbusbout (5) in het midden.
S Draai de twee inbusbouten (6) een halve slag
los.
S Trek de draadaanvoerrollen eruit (7).
Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.
S
S
De juiste groef in de aanvoerrollen
vinden.
Plaats geen, 1 of 2 ringen tussen de
buitenste ring en de draadaanvoerrollen.N.B. Vervang het complete
bovendrukmechanisme als u de
drukrollen (8) gaat vervangen.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk om veilig te kunnen werken.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Draadaanvoereenheid
Controleer regelmatig of de draadaanvoereenheid niet vervuild is.
S
Het draadaanvoermechanisme moet regelmatig worden schoongemaakt en de
versleten onderdelen moeten vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Een te hoge voorspanning kan leiden tot
abnormale slijtage van het drukmechanisme, de aanvoerrol en de
draadgeleider.
bm29d1ha
-- 13 --
NL
De remnaaf
De naaf is al afgesteld bij aflevering, maar indien
deze bijgesteld moet worden, volgt u
onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo in
dat de draad een beetje slap hangt als de
draadtoevoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Draai de rode hendel in de positie ”gesloten”.
S
Steek een schroevendraaier in de veren van de remnaaf.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide
veren even ver door.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
Feed 3004, Feed 4804 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de
internationale en europese norm IEC/EN 60974--5 en EN 60974--10.
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe
te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bm29d1ha
-- 14 --
p
-- 15 --
Schema
Feed 3004, Feed 4804
bm29e11a
-- 16 --
bm29e11a
-- 17 --
page
-- 18 --
Feed 3004, Feed 4804
Bestelnummer
1.
Control
panel
Water
cooling
kit
Aristot Feed 3004
Aristot Feed 3004 W
x
Aristot Feed 3004
MA4
Aristot Feed 3004 W
MA4
Aristot Feed 3004
MA6
Aristot Feed 3004 W
MA6
Aristot Feed 3004
U6
Aristot Feed 3004 W
U6
x
x
x
Aristot Feed 4804
Aristot Feed 4804 W
x
Aristot Feed 4804
MA4
Aristot Feed 4804 W
MA4
Aristot Feed 4804
MA6
Aristot Feed 4804 W
MA6
Aristot Feed 4804
U6
Aristot Feed 4804 W
U6
x
x
x
Spare parts list
Feeder for
Marathon Pact
Feeder with
open bobbin
Feeder with
capsuled bobbin
0458 804 881
0458 805 881
0458 806 881
0458 804 891
0458 805 891
0458 806 891
0458 804 884
0458 805 884
0458 806 884
0458 804 894
0458 805 894
0458 806 894
0458 804 886
0458 805 886
0458 806 886
0458 804 896
0458 805 896
0458 806 896
0458 804 887
0458 805 887
0458 806 887
0458 804 897
0458 805 897
0458 806 897
0458 804 981
0458 805 981
0458 806 981
0458 804 991
0458 805 991
0458 806 991
0458 804 984
0458 805 984
0458 806 984
0458 804 994
0458 805 994
0458 806 994
0458 804 986
0458 805 986
0458 806 986
0458 804 996
0458 805 996
0458 806 996
0458 804 987
0458 805 987
0458 806 987
0458 804 997
0458 805 997
0458 806 997
0458 716 990
0458 716 990
0458 716 990
Instruction manual
MA4
x
0458 818
0458 818
0458 818
Instruction manual
MA6
x
0458 854
0458 854
0458 854
Instruction manual
U6
x
0459 287
0459 287
0459 287
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bm29o11a
-- 19 --
Edition 071005
Feed 3004
Slijtageonderdelen
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
0458 874 002
Feed/pressure rollers
Cored
Ø 1.6 mm
V-- Knurled
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2 , R2 or S2 .
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
Ø 2.0 mm steel for 0.6-- 1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-- 1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V-- Knurled
V-- Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6
0.8
1.0
1.2
1.0
R2
A2
A2
A2
A2
& 2.0
& 1.0
& 1.2
& 1.6
& 1.2
Notes
HI 6
HI 10
Wire dimensions
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
- 20 -
R0458 716/E071005/P28
R2
A2
A2
A2
A2
Feed 3004
bm29whj1
-- 21 --
R0458 716/E071005/P28
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Denomination
Wire type
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6-- 1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0-- 1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0-- 2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6-- 1.2
1.4-- 1.6
1.2
0.6-- 0.8
1.4-- 1.6
.045” / 1.2
0.9-- 1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9-- 1.6
1.2-- 2.0
2.4
0.9-- 1.0
1.2
2.4
1.2
1.4-- 1.6
not used
1.4-- 1.6
2.0
not used
V
V-- Knurled
V-- Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0-- 1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
Denomination
HK10
0215 702 708
HK11
Denomination
Bogey ( HD )
Bogey ( HD )
Bogey ( HD )
Bogey ( HD )
Bogey ( HD )
Bogey ( HD )
Bogey ( HD )
Bogey ( HD )
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 - 1.2 mm
Ø 0.9 - 1.6 mm
Ø 1.4 - 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 - 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 - 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V-- Knurled
V-- Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
-
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-- 1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-- 2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2-- 2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
Nut
M10
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Wire type
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle ( HD )
Inlet nozzle ( HD )
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
- 22 -
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-- 1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-- 2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2-- 2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
R0458 716/E071005/P28
Feed 4804
bm29whk1
-- 23 --
R0458 716/E071005/P28
Feed 3004, Feed 4804
Accessoires
bm29a11a
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 24 --
R0458 716/E071005/P28
Feed 3004, Feed 4804
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
1
Wheel kit for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
bm29a11a
-- 25 --
R0458 716/E071005/P28
Feed 3004, Feed 4804
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control adapter RA23 23 pole . . . . . 0459 491 911
For connecting welding gun with RS3 program
selector to CAN based equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm29a11a
-- 26 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
R0458 716/E071005/P28
Feed 3004, Feed 4804
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Remote adapter kit used from serial no 451--xxx--xxxx
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 881
Connection kit used from serial no 451--xxx--xxxx
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac 1000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
bm29a11a
-- 27 --
R0458 716/E071005/P28
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising