ESAB | Mig 4000i | Instruction manual | ESAB Mig 4000i Brugermanual

ESAB Mig 4000i Brugermanual
DK
Mig 4000i
Aristot
Brugsanvisning
0458 814 201 DK 070920
Valid for serial no. 640--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Forholdsregler ved løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slutmodstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af flere fremføringsenheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Tilslutninger og betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspændingsindkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blæserstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overophedningsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Køleaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
12
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1 Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Ved behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 En gang om året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
8 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde Mig 4000i, Mig 4000iw fra serienummer 620 (2006 w.20) er konstrueret og testet i overensstemmelse med standard EN 60974--1/--2 og standard EN 60974--10 ifølge betingelserne i direktiv
(2006/95/EF) og (2004/108/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
ba34d0da
-- 3 --
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige affald!
Ifølge EU--direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles
separat og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du
skaffe dig oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed!
ba34d1da
-- 4 --
DK
3
INDLEDNING
Mig 4000i er en strømkilde, der er beregnet til MIG/MAG--svejsning og til svejsning
med beklædte elektroder (MMA--svejsning).
BEMÆRK! Denne brugsanvisning beskriver Mig 4000i med køleaggregat.
Strømkilden anvendes sammen med trådfremføringsenhederne Feed 3004 eller
Feed 4804.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 21.
3.1
Udstyr
Strømkilden leveres med slutmodstand, 5m returkabel og brugsanvisning.
ba34d1da
-- 5 --
DK
4
TEKNISKE DATA
Mig 4000i
kan ikke omstilles
Netspænding
400V, 10%, 3∼ 50 Hz
Primærstrøm
Imaks. MIG/MAG
Imaks. MMA
36 A
38 A
Tomgangseffekt med energisparefunktion
6,5 min. efter svejsning
60 W
Indstillingsområde
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
8--60 V / 16--400 A
8--42 V
16 -- 400 A
Tilladt belastning ved MIG/MAG
35% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
Tilladt belastning ved MMA
35% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,65
Virkningsgrad ved maks. strøm
85%
Tomgangsspænding
MIG/MAG
MMA
55 -- 70 V
78 -- 90 V
Arbejdstemperatur
--10 til +40˚C
Transporttemperatur
--25 til +55˚C
Kontinuerligt lydtryk i tomgang
<70 db (A)
Dimensioner lxbxh
med køleaggregat
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Vægt
med køleaggregat
57 kg
77 kg
Isolationsklasse
H
Kapslingsklasse
IP 23
Anvendelsesklasse
ba34d1da
-- 6 --
DK
Køleaggregat
Køleeffekt
2,0 kW ved en temperaturforskel på 40˚C og et
flow på 1,0 l/min
Kølevæske
50% vand / 50% mono--ethylenglykol
Væskemængde
5,5 l
Maks. vandflow
2,0 l/min
Maks. antal vandkølede svejsepistoler/brændere, To MIG--svejsepistoler eller
der må tilsluttes
en TIG--brænder og en MIG--svejsepistol
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Intermittensfaktorerne gælder ved 40˚C.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
ba34d1da
-- 7 --
DK
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
BEMÆRK!
Tilslut strømkilden til elnet med en netimpedans på 0.200 ohm eller lavere. Ved højere netimpedans er
der risiko for, at der opstår flimmer i belysningsarmaturer.
5.1
Forholdsregler ved løft
Med strømkilde
5.2
Med vogn og strømkilde
Med vogn 2 og strømkilde
Placering
Placér strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
ba34d1da
-- 8 --
DK
5.3
Nettilslutning
Kontrollér, at strømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding,
og at der anvendes sikringer af korrekt størrelse. Der skal
etableres jordforbindelse iht. gældende forskrifter.
Mærkning med tilslutningsdata.
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit
Mig 4000i
Netspænding
Tværsnit, netkabel mm2
Fasestrøm I effektiv
Sikring
træg smeltesikring
overstrømsafbryder med kortslutningsudløser type C
50 Hz
400 V
4G4
22 A
25 A
32 A
BEMÆRK!
De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut strømkilden
iht. gældende, lokale forskrifter.
5.4
Slutmodstand
CAN--bussens ender skal være forsynet med
slutmodstand for at undgå elektromagnetiske
forstyrrelser.
CAN--bussens ene ende findes i betjeningspanelet,
som har en indbygget modstand. Den anden ende
findes i strømkilden og skal forsynes med en
slutmodstand som vist på tegningen.
5.5
Tilslutning af flere fremføringsenheder
Med indstillingsboks U8 og fremføringsenhed uden betjeningspanel kan man
håndtere op til 4 fremføringsenheder fra en strømkilde.
Man kan vælge mellem følgende tilslutninger:
S
1 TIG--brænder og 1 MIG--pistol (Universalstrømkilde påkrævet)
S
2 MIG--pistoler
S
1 TIG--brænder og 3 MIG--pistoler (Universalstrømkilde påkrævet)
S
4 MIG--pistoler
ba34d1da
-- 9 --
DK
Ved svejsning med vandkølede MIG--pistoler på alle fremføringsenhederne
anbefales det at tilkoble et separat køleaggregat til de 2 ekstra pistoler.
Vi anbefaler at parallelkoble pistolerne.
To fremføringsenheder
Ved tilslutning af to fremføringsenheder er et tilslutningssæt påkrævet, se tilbehør på
side 21.
Fire fremføringsenheder
Ved tilslutning af fire fremføringsenheder er to tilslutningssæt og et ekstra
køleaggregat påkrævet, se tilbehør på side 21.
ba34d1da
-- 10 --
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
6.1
Tilslutninger og betjeningspanel
1
Tilslutning af kølevand, anvendes ikke i
denne model
8
Hvid kontrollampe, netspænding TILSLUTTET
2
Tilslutning af kølevand, anvendes ikke i
denne model
9
Orange kontrollampe, overophedning
3
Påfyldning af kølevand
10
Tilslutning af kontrolkabel til tråd-fremføringsenhed eller slutmodstand
4
Tilslutning af svejsekabel (+)
(MMA--svejsning)
11
Tilslutning af svejsestrøm til trådfremføringsenhed
5
Tilslutning af fjernbetjening
12
Tilslutning af kølevand til trådfremføringsenhed BLÅ
6
Tilslutning af returkabel (--)
13
Tilslutning af kølevand fra tråfremførings-enhed RØD
7
Strømafbryder for netspænding 0 / 1 /
START
6.2
Netspændingsindkobling
Netspændingen indkobles ved at dreje strømafbryderen (7) til position “START”. Når
den fjederbelastede strømafbryder slippes, vender den selv tilbage til position “1”.
Hvis netspændingen forsvinder og kommer tilbage igen, vil strømkilden forblive
slukket, indtil strømafbryderen igen drejes til position “START”.
Netspændingen udkobles ved at dreje strømafbryderen til position “0”.
Svejsedata lagres både ved normal afbrydelse af netspændingen, og hvis
netspændingen forsvinder, for at kunne genanvendes, næste gang strømkilden
startes.
ba34d1da
-- 11 --
DK
6.3
Blæserstyring
Strømkilden er udstyret med en tidsstyring, som slukker køleblæserne 6,5 minut
efter, at svejsningen er standset, og strømkilden går over til energisparefunktion.
Køleblæserne starter igen, når svejsningen begyndes.
Ved svejsestrømme op til 144 A arbejder køleblæserne med nedsat omdrejningstal,
og ved mere end 144 A arbejder de på fuldt omdrejningstal.
6.4
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden er udstyret med to termoafbrydere, som udløses, hvis temperaturen
bliver for høj. Hvis dette sker, bliver svejsestrømmen afbrudt, og en orange
kontrollampe lyser på forsiden af strømkilden. Når temperaturen daler, genindkobles
termoafbryderen automatisk.
6.5
Køleaggregat
Funktion under svejsning
Ved svejsestart trykker svejseren på pistolkontakten, og strømkilden leverer
spænding til tråden, samtidig med at trådfremføring og vandpumpe starter.
Når svejsningen skal afbrydes, slipper svejseren pistolkontakten, og svejsningen
ophører. Pumpen standser 6,5 minut efter, at svejsningen er afsluttet, og
energisparefunktionen aktiveres.
Flowkontrol
Flowkontrollen afbryder strømkilden, hvis kølevandet svigter. Hvis dette indtræffer,
afbrydes svejsestrømmen, og der vises en fejlmelding på betjeningspanelet.
Flowkontrollen er ekstratilbehør.
6.6
Fjernbetjening
Programversionen i U8 skal være 1.20 eller højere. Maskiner med indbygget
betjeningspanel skal have programversion 1.21 eller højere, for at fjernbetjeningen
skal fungere korrekt.
Med tilsluttet fjernbetjening er strømkilden og trådfremføringsenheden fjernbetjente,
mens alle knapper og drejeknapper er ude af funktion. Funktionerne kan kun
indstilles via fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes, skal den kobles fra strømkilden /
fremføringsenheden, der ellers fortsat vil være fjernbetjent.
Der findes yderligere oplysninger om funktioner ved brug af fjernbetjening i
brugsanvisningen til betjeningspanelet.
ba34d1da
-- 12 --
DK
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Kun personer med de rigtige el--kundskaber må fjerne beskyttelsespladerne.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Dagligt
Følgende vedligeholdelse bør udføres hver dag.
Kontrollér, at alle kabler og tilslutninger er fejlfri. Stram til om nødvendigt og
udskift defekte dele.
Kontrollér vandniveauet og vandflowet, påfyld kølevæske ved behov.
S
S
7.2
S
S
S
Ved behov
Kontrollér regelmæssigt, at strømkilden ikke er tilsmudset.
Tilstoppet eller blokeret luftindløb/--udløb fører ellers til overophedning.
Rengør støvfilteret
S Blæsergitteret med støvfilteret (1)
løsnes.
S Gitteret drejes ud (2).
S Støvfilteret (3) tages af.
S Filteret blæses rent med trykluft
(reduceret tryk).
S Sørg for, at filteret placeres med det
fineste mønster vendt mod gitteret (2)
(bort fra strømkilden).
S Blæsergitter med støvfilter sættes på
plads igen.
Påfyld kølevæske
Som kølevæske anbefales ESAB’s færdigblandede
kølevæske, se tilbehør på side 21.
S
Fyld kølevæske på, indtil påfyldningsrøret er halvt fyldt.
UDVIS FORSIGTIGHED!
Kølevæsken skal behandles som kemiaffald.
ba34d1da
-- 13 --
DK
7.3
En gang om året
Følgende vedligeholdelse bør udføres mindst en gang om året.
S
Rengøring for snavs og støv. Strømkilden blæses ren med tør trykluft (reduceret
tryk).
S
Skift kølevæske, og rengør slangerne og vandbeholderen med rent vand.
S
Kontrollér tætninger, kabler og tilslutninger. Stram til om nødvendigt og udskift
defekte dele.
8
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Strømkilden giver ingen lysbue.
Afhjælpning
S
S
S
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
S
S
Termoafbryderne udløses hyppigt.
S
S
Dårligt svejseresultat.
S
S
S
S
9
Kontrollér, at strømafbryderen til
netspænding er slået til.
Kontrollér, at svejse-- og returkabler er
korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt
indstillet.
Kontrollér, om termoafbryderne er udløst
(orange kontrollampe på strømkildens
forside).
Kontrollér netsikringerne.
Kontrollér, at støvfilteret er sat på plads
igen.
Kontrollér, om strømkildens mærkedata er
overskredet (overbelastning af strømkilden).
Kontrollér, at svejse-- og returkabler er
korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er indstillet
korrekt.
Kontrollér, at der ikke anvendes fejlagtige
elektroder.
Kontrollér netsikringerne.
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reparations-- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB--autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve-- og sliddele fra ESAB.
Mig 4000i er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--1 /--2 og EN 60974--10.
Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at
kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
ba34d1da
-- 14 --
page
-- 15 --
Skema
Mig 4000i
ba34e11a
-- 16 --
Mig 4000i
ba34e11a
-- 17 --
Cooling unit
ba34e11a
-- 18 --
Mig 4000i
Bestillingsnummer
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0458 625 880 Welding power source
0458 625 881 Welding power source
0458 625 890 Welding power source
Mig 4000i
Mig 4000i
Mig 4000i
0458 814 990 Spare part list
Mig 4000i
Notes
with cooling unit
with cooling unit and flow guard
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
ba34o11a
-- 19 --
Edition 070920
Mig 4000i
Reservedelsfortegnelse
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 20 --
Edition 070920
Mig 4000i
Tilbehør
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and
arc force.
ba34a11a
-- 21 --
R0458 814/E070920/P24
Mig 4000i
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
For setting of voltage and current. Choice of
on of 10 programs.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set, water
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
ba34a11a
-- 22 --
R0458 814/E070920/P24
Mig 4000i
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono--ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
ba34a11a
-- 23 --
R0458 814/E070920/P24
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising