ESAB | Mig U4000i | Instruction manual | ESAB Mig U4000i Používateľská príručka

ESAB Mig U4000i Používateľská príručka
GR
Mig U4000i
Aristot
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0459 419 201 GR 070920
Valid for serial no. 640--xxx--xxxx
1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéóôÜôçò ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá øýîçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
12
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
7.3
ÊáèçìåñéíÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÜí åßíáé áðáñáßôçôï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åôçóßùò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
20
23
24
25
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÁ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Mig U4000i, Mig U4000iw áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 620 (2006 w.20)
êáôáóêåõÜæïíôáé êáé õðïâÜëëïíôáé óå äïêéìÝò, óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï EN 60974--1 /--2 óå EN
60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (2006/95/EEG) óå (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
bu20d1ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
bu20d1ya
-- 4 --
Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!
Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí
çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí
åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï
ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå
ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý,
èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá
óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.
Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç
õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï Mig U4000i åßíáé ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò MIG/MAG / TIG, ðïõ ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß åðßóçò ãéá óõãêüëëçóç MMA.
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Feed 3004 Þ Feed 4804.
¼ëåò ïé ñõèìßóåéò ãßíïíôáé áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ôï êéâþôéï
åëÝã÷ïõ U8.
ÂëÝðå óåëßäá 25 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðáñáäßäåôáé ðëÞñçò ìå áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý, 5m êáëþäéï
åðéóôñïöÞò êáé åã÷åéñßäéï ïäçãéþí.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
Mig U4000i
ÔÜóç äéêôýïõ
Ðñùôåýïí ñåýìá IìÝã.
MIG/MAG
MMA
TIG
ÆÞôçóç éó÷ýïò åí êåíþ óå ëåéôïõñãåßá ìå åîïéêïíüìçóç
åíÝñãåéáò, 6.5 min ìåôÜ ôç óõãêüëëçóç
Ðåñéï÷Þ ôÜóçò/ñåýìáôïò
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
TIG
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MIG/MAG
êýêëï äñÜóçò 35%
êýêëï äñÜóçò 60 %
êýêëï äñÜóçò 100%
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MMA
êýêëï äñÜóçò 35%
êýêëï äñÜóçò 60 %
êýêëï äñÜóçò 100%
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå TIG
êýêëï äñÜóçò 35%
êýêëï äñÜóçò 60 %
êýêëï äñÜóçò 100%
bu20d1ya
400V, ±10%, 3∼ 50 Hz
36 A
38 A
29 A
60 W
8-60 V / 16-400 A
8- 42 A
16- 400 A
4 - 400 A
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
-- 5 --
Mig U4000i
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
Âáèìüò áðüäïóçò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
ÔÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò
MIG/MAG
MMA
TIG
Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò
Èåñìïêñáóßá ìåôáöïñÜò
Óõíå÷Þò ç÷çôéêÞ ðßåóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò
ÄéáóôÜóåéò, ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò
ìå ìïíÜäá øýîçò
ÂÜñïò
ìå ìïíÜäá øýîçò
Êáôçãïñßá ìüíùóçò
Êáôçãïñßá ðñïóôáôåõôéêïý êïõâïõêëßïõ
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
0.65
85 %
55 - 70 V
78 - 90 V
78 - 90 V
-10 Ýùò +40˚C
-25 Ýùò +55˚C
<70 db (A)
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
61 kg
81 kg
H
IP 23
ÌïíÜäá øýîçò
Éó÷ýò øýîçò
2,0 kW ìå 40˚C äéáöïñÜ èåñìïêñáóßáò êáé
ðáñï÷Þ 1,0 l/min
Øõêôéêü
50 % íåñü / 50 % ìïíïáéèõëåíïãëõêüëç
Ðïóüôçôá øõêôéêïý
5,5 l
ÌÝãéóôç ðáñï÷Þ íåñïý
2,0 l/min
ÌÝãéóôïò áñéèìüò õäñüøõêôùí ðéóôïëéþí
óõãêüëëçóçò/ôóéìðßäùí ðïõ ìðïñïýí íá
óõíäÝïíôáé
äýï ðéóôüëéá óõãêüëëçóçò MIG Þ
ìßá ôóéìðßäá TIG êáé Ýíá ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
MIG
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
Óçìåßùóç!
ÓõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óôçí ðáñï÷Þ çëåêôñéóìïý ìå óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ ôï ðïëý
bu20d1ya
-- 6 --
0.200 ohm. ÅÜí ç óýíèåôç áíôßóôáóç äéêôýïõ åßíáé õøçëüôåñç, õðÜñ÷åé êßíäõíïò ôñåìïóâÞìáôïò
óôéò äéáôÜîåéò öùôéóìïý.
5.1
Ïäçãßåò áíýøùóçò
Ìå ðçãÞ ñåýìáôïò
5.2
Ìå öïñåßï êáé ðçãÞ
ñåýìáôïò
Ìå öïñåßï2 êáé ðçãÞ
ñåýìáôïò
ÔïðïèÝôçóç
ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå íá ìç öñÜæïíôáé ïé
åßóïäïé êáé Ýîïäïé ôïõ áÝñá øýîçò.
5.3
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ
ÅëÝãîôå áí ç ìïíÜäá åßíáé óõíäåäåìÝíç ìå ôç óùóôÞ ôÜóç
ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ êáé áí ðñïóôáôåýåôáé ìå áóöÜëåéåò
óùóôïý ìåãÝèïõò. ÐñÝðåé íá ãßíåôáé óýíäåóç ãåßùóçò
ðñïóôáóßáò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò
Ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ìå óôïé÷åßá óýíäåóçò ðáñï÷Þò
Óõíéóôþìåíá ìåãÝèç áóöÜëåéáò êáé åëÜ÷éóôåò äéáôïìÝò êáëùäßïõ
Mig U4000i
ÔÜóç äéêôýïõ
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ
äéêôýïõ, mm2
Ñåýìá öÜóçò, I RMS
ÁóöÜëåéá
Ðñïóôáóßáò áðü õðÝñôáóç
Ôýðïõ C MCB
400 V 3μ 50 Hz
400 V
4G4
22 A
25 A
32 A
Óçì:
Ïé äéáôïìÝò ôïõ êáëùäßïõ äéêôýïõ êáé ôá ìåãÝèç áóöáëåéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù åßíáé
bu20d1ya
-- 7 --
óýìöùíá ìå ôïõò óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò. Ìðïñåß íá ìçí éó÷ýïõí óå Üëëåò ÷þñåò:
âåâáéùèåßôå üôé ç äéáôïìÞ ôïõ êáëùäßïõ êáé ôá ìåãÝèç ôùí áóöáëåéþí óõìöùíïýí ìå ôïõò
ó÷åôéêïýò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.
5.4
ÁíôéóôÜôçò ôåñìáôéóìïý
Ãéá íá áðïöåýãåôáé ðáñåìâïëÞ óôçí åðéêïéíùíßá, óôá
Üêñá ôçò áñôçñßáò CAN ðñÝðåé íá ôïðïèåôïýíôáé
áíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý.
Ôï Ýíá Üêñï ôçò áñôçñßáò CAN åßíáé óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ, ï
ïðïßïò Ý÷åé åíóùìáôùìÝíï áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý. Óôï Üëëï
Üêñï óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôáé ï áíôéóôÜôçò
ôåñìáôéóìïý, üðùò öáßíåôáé äåîéÜ.
5.5
Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Ìå ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ U8 êáé ôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ùñßò
ðßíáêá åëÝã÷ïõ, åßíáé äõíáôÞ ç äéá÷åßñéóç ìÝ÷ñé êáé 4 ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò áðü ìßá ðçãÞ ñåýìáôïò.
Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ìåôáîý ôùí áêüëïõèùí óõíäÝóåùí:
S
1 ôóéìðßäá TIG êáé 1 ðéóôüëé MIG (áðáéôåßôáé ãåíéêÞ ðçãÞ ñåýìáôïò)
S
2 ðéóôüëéá MIG
S
1 ôóéìðßäá TIG êáé 3 ðéóôüëéá MIG/ (áðáéôåßôáé ãåíéêÞ ðçãÞ ñåýìáôïò)
S 4 ðéóôüëéá MIG
ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç ìå ôá õäñüøõêôá ðéóôüëéá MIG óå üëåò ôéò ìïíÜäåò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, óõíéóôÜôáé ç óýíäåóç ìéáò îå÷ùñéóôÞò ìïíÜäáò øýîçò
ãéá ôá 2 åðéðñüóèåôá ðéóôüëéá.
Óõíéóôïýìå ôá ðéóôüëéá íá óõíäÝïíôáé ðáñÜëëçëá.
bu20d1ya
-- 8 --
Äýï ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
¼ôáí óõíäÝïíôáé äýï ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, áðáéôåßôáé êéô
óýíäåóçò, äåßôå ôá åîáñôÞìáôá óôç óåëßäá 25.
ÔÝóóåñéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
¼ôáí óõíäÝïíôáé ôÝóóåñéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, áðáéôïýíôáé ëýó
êéô óýíäåóçò êáé ìéá åðéðñüóèåôç ìïíÜäá øýîçò, äåßôå ôá åîáñôÞìáôá óôç
óåëßäá 25.
bu20d1ya
-- 9 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
6.1
1
2
3
4
5
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí
ôóéìðßäá TIG - ÊÏÊÊÉÍÏ
Óýíäåóç ìå ELP* ãéá íåñü øýîçò ðñïò
ôçí ôóéìðßäá TIG - ÌÐËÅ
Åßóïäïò íåñïý øýîçò
10
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò (+) óå óõãêüëëçóç MMA Þ
ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò óå óõãêüëëçóç
TIG
Óýíäåóç ãéá ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ
13
11
12
14
ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá - Ðáñï÷Þ
ñåýìáôïò ÅÍÔÏÓ
Ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ÕðåñèÝñìáíóç
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åëÝã÷ïõ ðñïò ôç
ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ôïí
áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý
Óýíäåóç ãéá åýêáìðôï óùëÞíá áåñßïõ
Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò ðñïò
ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò ðñïò ôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò - ÌÐËÅ
15
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò (-) Þ
ãéá êáëþäéï ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò óå
óõãêüëëçóç TIG
7
Óýíäåóç ãéá óÞìá åêêßíçóçò áðü ôçí
16 Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôç ìïíÜäá
ôóéìðßäá.
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò - ÊÏÊÊÉÍÏ
8
Óýíäåóç ãéá áÝñéï ðñïò ôçí ôóéìðßäá
TIG
9
Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò, 0 / 1 / START
* ELP = ESAB Logic Pump (Áíôëßá “Logic” ôçò ESAB), âëÝðå óçìåßï6.5
6
bu20d1ya
-- 10 --
6.2
ÈÝóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óå ëåéôïõñãßá
ÈÝóôå óå ëåéôïõñãßá ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ãõñßæïíôáò ôïí äéáêüðôç (7) óôç
èÝóç ”START”. ÁöÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé èá åðéóôñÝøåé óôç èÝóç ”1”.
ÅÜí èá ðñÝðåé íá äéáêïðåß ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ üôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç
êáé êáôüðéí íá áðïêáôáóôáèåß, ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò èá ðáñáìåßíåé
áðåíåñãïðïéçìÝíç Ýùò üôïõ ï äéáêüðôçò ðåñéóôñáöåß ðÜëé ìå ôï ÷Ýñé óôç èÝóç
”START”.
Äéáêüøôå ôç ìïíÜäá ãõñßæïíôáò ôïí äéáêüðôç óôç èÝóç ”0”.
Óå ðåñßðôùóç áðþëåéáò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò Þ äéáêïðÞò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò
ìå êáíïíéêü ôñüðï, ôá óôïé÷åßá ôçò óõãêüëëçóçò èá áðïèçêåýïíôáé, Ýôóé þóôå
íá åßíáé äéáèÝóéìá ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá îåêéíÞóåé ç ìïíÜäá.
6.3
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá
Ïé áíåìéóôÞñåò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõíå÷ßæïõí íá ëåéôïõñãïýí ãéá 6,5 ëåðôÜ
ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò óõãêüëëçóçò êáé ç ìïíÜäá ìåôáöÝñåôáé óå ëåéôïõñãßá
åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò. Ïé áíåìéóôÞñåò îåêéíïýí ðÜëé üôáí áñ÷ßæåé åê íÝïõ ç
óõãêüëëçóç.
Ïé áíåìéóôÞñåò ëåéôïõñãïýí ìå ìåéùìÝíç ôá÷ýôçôá ãéá ñåýìáôá óõãêüëëçóçò
Ýùò 144 A êáé ìå ðëÞñç ôá÷ýôçôá ãéá õøçëüôåñá ñåýìáôá.
6.4
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò Ý÷åé äýï èåñìéêïýò äéáêüðôåò õðåñöüñôéóçò ðïõ ëåéôïõñãïýí
åÜí ç åóùôåñéêÞ èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ, äéáêüðôïíôáò ôï ñåýìá
óõãêüëëçóçò êáé áíÜâïíôáò ôçí ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôï åìðñüò ìÝñïò
ôçò ìïíÜäáò. ÅðáíáöÝñïíôáé áõôüìáôá üôáí ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá.
6.5
ÌïíÜäá øýîçò
Óýíäåóç íåñïý (óõãêüëëçóç TIG)
Ç ìïíÜäá øýîçò åßíáé åöïäéáóìÝíç ìå óýóôçìá áíß÷íåõóçò ELP (ESAB Logic
Pump) ôï ïðïßï åëÝã÷åé áí åßíáé óõíäåäåìÝíïé ïé åýêáìðôïé óùëÞíåò íåñïý.
Ïé äéáêüðôåò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôç èÝóç “0” (Off)
üôáí óõíäÝåôáé õäñüøõêôç ôóéìðßäá TIG.
ÅÜí óõíäÝåôáé õäñüøõêôç ôóéìðßäá TIG, ç áíôëßá íåñïý îåêéíÜ áõôïìÜôùò üôáí
ï êåíôñéêüò äéáêüðôçò On/Off ãõñßóåé óôï “START” êáé/Þ üôáí îåêéíÜ ç
óõãêüëëçóç. ÌåôÜ ôç óõãêüëëçóç, ç áíôëßá óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá 6,5
ëåðôÜ êáé êáôüðéí ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.
Ëåéôïõñãßá êáôÜ ôç óõãêüëëçóç
Ãéá íá îåêéíÞóåé ôç óõãêüëëçóç, ï óõãêïëëçôÞò ðéÝæåé ôïí äéáêüðôç óêáíäÜëçò
ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò. Ç ðçãÞ ñåýìáôïò ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá êáé îåêéíÜ
ôçí ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò êáé ôçí áíôëßá íåñïý øýîçò.
Ãéá íá óôáìáôÞóåé ôç óõãêüëëçóç, ï óõãêïëëçôÞò áöÞíåé ôïí äéáêüðôç
óêáíäÜëçò ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò. Ç óõãêüëëçóç óôáìáôÜ, áëëÜ ç áíôëßá
íåñïý øýîçò óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá 6,5 ëåðôÜ, êáé êáôüðéí ç ìïíÜäá
ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.
bu20d1ya
-- 11 --
Ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý
Ç ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý äéáêüðôåé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò óå ðåñßðôùóç
áðþëåéáò øõêôéêïý êáé åìöáíßæåé ìÞíõìá óöÜëìáôïò óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ. Ç
ðñïóôáóßá ðáñï÷Þò íåñïý åßíáé Ýíá åîÜñôçìá.
6.6
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ
Ç Ýêäïóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôï U8 èá ðñÝðåé íá åßíáé 1.20 Þ áíþôåñç. Ãéá íá
ëåéôïõñãÞóåé óùóôÜ ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ïé ìç÷áíÝò ìå åíóùìáôùìÝíï
ðßíáêá åëÝã÷ïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýêäïóç ðñïãñÜììáôïò 1.21 Þ áíþôåñç.
¼ôáí óõíäÝåôáé ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ç ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ. Ôá ðëÞêôñá êáé
ôá êïõìðéÜ åßíáé ìðëïêáñéóìÝíá. Ïé ëåéôïõñãßåò ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ìüíï
ìÝóù ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ.
ÅÜí äåí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ðñÝðåé íá
áðïóõíäÝåôáé áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò/ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, åðåéäÞ
äéáöïñåôéêÜ èá ðáñáìåßíåé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ.
¼ôáí ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç ñýèìéóç ôçò ôÜóçò, ç
ëåéôïõñãßá èá áëëÜîåé óýìöùíá ìå ôç ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç ÌÌÁ.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò
ôçëååëÝã÷ïõ, âëÝðå ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Ç áöáßñåóç ôùí ðéíáêßäùí áóöáëåßáò ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìüíï áðü
ðñïóùðéêü ìå êáôÜëëçëç çëåêôñïëïãéêÞ êáôÜñôéóç (åîïõóéïäïôçìÝíïé
çëåêôñïëüãïé).
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
7.1
ÊáèçìåñéíÜ
ÄéåîÜãåôå, åðß êáèçìåñéíÞò âÜóåùò, ôéò ðáñáêÜôù ðñáêôéêÝò óõíôÞñçóçò.
S
ÅëÝã÷åôå åÜí üëá ôá êáëþäéá êáé ïé óõíäÝóåéò äåí åßíáé åëáôôùìáôéêÜ. ÅÜí
åßíáé áðáñáßôçôï, óößããåôå êáé áíôéêáèéóôÜôå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêÜ
åîáñôÞìáôá.
S
ÅëÝã÷åôå ôç óôÜèìç êáé ôç ñïÞ íåñïý, óõìðëçñþíåôå ìå øõêôéêü, åöüóïí
åßíáé áðáñáßôçôï.
bu20d1ya
-- 12 --
7.2
S
ÅÜí åßíáé áðáñáßôçôï
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå ñýðïõò.
Ïé ìðëïêáñéóìÝíåò Þ öñáãìÝíåò åßóïäïé êáé Ýîïäïé ðñïêáëïýí
õðåñèÝñìáíóç.
S
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ óêüíçò
S
S
ÁöáéñÝóôå ôç ãñßëéá ôïõ áíåìéóôÞñá
ìå ôï ößëôñï óêüíçò (1).
S
ÐåñéóôñÝøôå ðñïò ôá Ýîù ôç ãñßëéá
(2).
S
Åëåõèåñþóôå ôï ößëôñï óêüíçò (3).
S
Êáèáñßóôå ôï ößëôñï öõóþíôáò ìå
ðåðéåóìÝíï áÝñá (ìå ìåéùìÝíç
ðßåóç).
S
ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï ößëôñï ìå ôï
ëåðôü ðëÝãìá ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò
ãñßëéáò (2) (Ýîù áðü ôçí ðçãÞ
ñåýìáôïò).
S
ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôç ãñßëéá ôïõ
áíåìéóôÞñá ìå ôï ößëôñï óêüíçò.
Óõìðëçñþóôå ìå øõêôéêü
ÓõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç Ýôïéìïõ øõêôéêïý õãñïý ôçò
ESAB. ÂëÝðå åîáñôÞìáôá óôç óåëßäá 25.
S
Óõìðëçñþóôå ìå øõêôéêü Ýùò üôïõ áõôü êáëýøåé êáôÜ ôï Þìéóõ ôïí
áãùãü åéóüäïõ.
ÄÅÉÎÔÅ ÌÅÃÁËÇ ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ôï øõêôéêü ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæåôáé ùò ÷çìéêü áðüâëçôï.
7.3
Åôçóßùò
ÄéåîÜãåôå ôéò ðáñáêÜôù ðñáêôéêÝò óõíôÞñçóçò ôïõëÜ÷éóôïí ìéá öïñÜ åôçóßùò.
S
Áöáéñåßôå ôõ÷üí ñýðïõò êáé óêüíåò. Êáèáñßóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò
öõóþíôáò ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá (ìå ìåéùìÝíç ðßåóç).
S
ÁëëÜæåôå ôï øõêôéêü êáé êáèáñßæåôå ôïõò åýêáìðôïõò óùëÞíåò êáé ôç
äåîáìåíÞ íåñïý ìå êáèáñü íåñü.
S
ÅëÝã÷åôå ôá óöñáãßóìáôá, ôá êáëþäéá êáé ôéò óõíäÝóåéò. ÅÜí åßíáé
áðáñáßôçôï, óößããåôå êáé áíôéêáèéóôÜôå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêÜ åîáñôÞìáôá.
bu20d1ya
-- 13 --
8
ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
ÄïêéìÜóôå áõôïýò ôïõò óõíéóôþìåíïõò åëÝã÷ïõò êáé åðéèåùñÞóåéò ðñïôïý
êáëÝóåôå åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ôýðïò óöÜëìáôïò
ÅíÝñãåéá
S
ÅëÝãîôå áí ï äéáêüðôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ åßíáé
åíôüò.
S
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
ÅëÝãîôå ìÞðùò Ý÷ïõí ëåéôïõñãÞóåé ïé èåñìéêïß äéáêüðôåò
õðåñöüñôéóçò (Ýíäåéîç ôçò ðïñôïêáëß ëõ÷íßáò óôïí
åìðñüò ðßíáêá).
S
ÅëÝãîôå ôéò êåíôñéêÝò áóöÜëåéåò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
Ïé èåñìéêïß äéáêüðôåò
õðåñöüñôéóçò ëåéôïõñãïýí
óõ÷íÜ.
S
ÅëÝãîôå ìÞðùò ôá ößëôñá áÝñá åßíáé öñáãìÝíá.
S
Âåâáéùèåßôå üôé äåí õðåñâáßíåôå ôéò ïíïìáóôéêÝò ôéìÝò
ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò (äçëáäÞ üôé ç ìïíÜäá äåí
õðåñöïñôßæåôáé).
ÊáêÞ åðßäïóç óõãêüëëçóçò.
S
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
ÅëÝãîôå áí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá óùóôÜ çëåêôñüäéá.
S
ÅëÝãîôå ôéò êåíôñéêÝò áóöÜëåéåò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
Äåí äçìéïõñãåßôáé ôüîï.
Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò
äéáêüðôåôáé êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç
bu20d1ya
-- 14 --
9
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá Mig U4000i åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé
åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 /--2 êáé ÅN 60974--10) Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç
Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï
ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bu20d1ya
-- 15 --
p
-- 16 --
p
-- 17 --
p
-- 18 --
p
-- 19 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
bu20e11a
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
-- 20 --
bu20e11a
-- 21 --
Cooling unit
bu20e11a
-- 22 --
Mig U4000i
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
1.
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885 Welding power source
Mig U4000i
with cooling unit
0458 625 884 Welding power source
Mig U4000i
without cooling unit
0459 419 990 Spare part list
Mig U4000i
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bu20o11a
-- 23 --
Edition 070920
Mig U4000i
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
-- 24 --
Edition 070920
Mig U4000i
Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws . . 0459 307 881
ba37a11a
-- 25 --
R0459 419/E070920/P28
Mig U4000i
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ba37a11a
-- 26 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
R0459 419/E070920/P28
Mig U4000i
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50 % water and 50%
ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
ba37a11a
-- 27 --
R0459 419/E070920/P28
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising