ESAB | Mig U4000i | Instruction manual | ESAB Mig U4000i Instrukcja obsługi

ESAB Mig U4000i Instrukcja obsługi
PL
Mig U4000i
Aristot
Instrukcja obs³ugi
0459 419 201 PL 070920
Valid for serial no. 640--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezystor bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podå±czanie wielu podajników drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Przy³±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W³±czanie ¼ród³a pr±du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterowanie wentylatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ch³odnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
12
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1
7.2
7.3
Codziennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W razie potrzeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
8 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORM¡
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z pe³n± odpowiedzialno¶ci±, ¿e
¼ród³o pr±du Mig U4000i, Mig U4000iw pocz±wszy od numeru seryjnego 620 (2006 w.20) zostaåy
skonstruowane i przetestowane zgodnie z norm± EN 60974--1 /--2 , EN 60974--10 wed³ug warunków
ustalonych w dyrektywie (2006/95/EEG), (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
bu20d1oa
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
OSTRZE¯ENIE!
Nie wolno u¿ywaæ ¼ród³a pr±du do rozmra¿ania zamarzniêtych rur.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
bu20d1oa
-- 4 --
PL
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
3
WSTÊP
Mig U4000i to ¼ród³o pr±du dla spawania MIG/MAG/TIG, które mo¿na tak¿e stosowaæ do
spawania MMA.
¬ród³o pr±du jest przeznaczone do u¿ytku z podajnikami drutu Feed 3004 lub Feed 4804.
Wszystkie ustawienia zosta³y pobrane z podajnika drutu lub skrzynki sterowania U8.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 21.
3.1
Wyposa¿enie
¬ród³o pr±du dostarczane jest w komplecie z rezystorem bezpieczeñstwa, 5m kabla
powrotnego i instrukcj± obs³ugi.
4
DANE TECHNICZNE
Mig U4000i
Napiêcie sieciowe
400 V, ±10%, 3∼ 50 Hz
Pr±d pierwotny
Imaks MIG/MAG
Imaks MMA
Imaks TIG
36 A
38 A
29 A
Zapotrzebowanie na pr±d ja³owy w trybie oszczêdzania
energii, 6,5 min. po spawaniu
60 W
Napiêcie/zakres pr±dowy
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
TIG
8--60 V / 16--400 A
8-- 42 A
16-- 400 A
4 -- 400 A
Obci±¿enie dopuszczalne przy MIG/MAG
35% cyklu pracy
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
Obci±¿enie dopuszczalne przy MMA
35% cyklu pracy
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Obci±¿enie dopuszczalne przy TIG
35% cyklu pracy
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Wspó³czynnik mocy przy pr±dzie maksymalnym
0.65
Wydajno¶æ przy pr±dzie maksymalnym
85 %
bu20d1oa
-- 5 --
PL
Mig U4000i
Napiêcie obwodu otwartego
MIG/MAG
MMA
TIG
55 -- 70 V
78 -- 90 V
78 -- 90 V
Temperatura pracy
--10 do +40˚C
Temperatura transportu
-25 do +55˚C
Ci±gåe ci¶nienie akustyczne, obwodu otwartego
<70 db (A)
Wymiary, D³. x Szer. x Wys.
z ch³odnic±
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Masa
z ch³odnic±
61 kg
81 kg
Klasa izolacji
H
Klasa obudowy
IP 23
Klasa zastosowania
Ch³odnica
Zdolno¶æ ch³odzenia
2,0 kW przy 40˚C ró¿nicy temperatur i przep³ywie
1,0 l/min
Ch³odziwo
50 % woda / 50% glikol monoetylenowy
Ilo¶æ ch³odziwa
5,5 l
Maksymalny przep³yw wody
2,0 l/min
Maksymalna liczba mo¿liwych do podå±czenia
chåodzonych wod± uchwytów
spawalniczych/uchwytów elektrod
dwa uchwyty spawalnicze MIG lub
jeden uchwyt elektrody TIG i jeden uchwyt
spawalniczy MIG
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do u¿ycia w miejscach, gdzie
wystêpuje zwiêkszone niebezpieczeñstwo pora¿enia pr±dem elektrycznym.
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
Uwaga!
Podå±czyæ ¼ródåo pr±du do sieci elektrycznej o impedancji 0.200 omów lub ni¿szej. Je¶li impedancja
sieci bêdzie wy¿sza, mo¿e dochodziæ do przygasania o¶wietlenia.
bu20d1oa
-- 6 --
PL
5.1
Instrukcja podnoszenia
Ze ¼ród³em pr±du
5.2
Z wózkiem i ¼ród³em pr±du
Z wózkiem 2 i ¼ród³em pr±du
Monta¿
¬ród³o pr±du do pó³automatu nale¿y umie¶ciæ w taki sposób, aby wloty i wyloty
ch³odz±cego powietrza nie by³y zablokowane.
5.3
Zasilanie sieciowe
Sprawdziæ, czy urz±dzenie zosta³o pod³±czone do zasilania
sieciowego o odpowiednim napiêciu oraz czy jest zabezpieczone
przez odpowiedni bezpiecznik. Zgodnie z przepisami, nale¿y
wykonaæ ochronne po³±czenie uziemiaj±ce.
Tabliczka znamionowa z danymi dotycz±cymi pod³±czenia zasilania
bu20d1oa
-- 7 --
PL
Zalecane bezpieczniki i rozmiar pnewodu zasilaj±cego
Mig U4000i
Napiêcie sieciowe
Rozmial przewodu
zasilj±cego, mm2
Pr±d fazowy, I RMS
Bezpiecznik
Przeciwudarowy
Typ C miniaturowy bezpiecznik
automatyczny (MCB)
400 V 3μ 50 Hz
400 V
4G4
22 A
25 A
32 A
Uwaga:
Przekroj okablowania sieciowego i bezpieczniki pokazane powy¿ej s± zgodne z przepisami szwedzkimi.
Mo¿liwe, ¿e nie bêd± one odpowiednie w innych krajach: nale¿y siê upewniæ, ¿e przekroj okablowania i
bezpieczniki s± zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
5.4
Rezystor bezpieczeñstwa
W celu unikniêcia zak³óceñ komunikacyjnych, koñce szyny
CAN musz± byæ wyposa¿one w rezystory bezpieczeñstwa.
Jeden koniec szyny CAN znajduje siê przy panelu sterowania,
który posiada integralny rezystor bezpieczeñstwa. Drugi koniec znajduje
siê przy ¼ródle pr±du i musi byæ wyposa¿ony w rezystor bezpieczeñstwa,
zgodnie z rysunkiem po prawej.
5.5
Podå±czanie wielu podajników drutu
Za pomoc± sterowania U8 i podajników drutu bez panelu sterowania mo¿na zarz±dzaæ
maks. 4 podajnikami drutu z jednego ¼ródåa pr±du.
Dostêpne s± nastêpuj±ce przyå±cza:
S
1 uchwyt spawalniczy TIG i 1 uchwyt spawalniczy MIG (wymagane uniwersalne ¼ródåo
pr±du)
S
2 uchwyty spawalnicze MIG
S
1 uchwyt spawalniczy TIG i 3 uchwyty spawalnicze MIG (wymagane uniwersalne
¼ródåo pr±du)
S 4 uchwyty spawalnicze MIG
Spawaj±c za pomoc± chåodzonych wod± uchwytów spawalniczych MIG z dowolnym
podajnikiem drutu, zaleca siê podå±czenie rezerwowej chåodnicy dla 2 dodatkowych
uchwytów.
Zalecamy równolegåe podå±czanie uchwytów.
bu20d1oa
-- 8 --
PL
Dwa podajniki drutu
Podå±czaj±c dwa podajniki drutu, nale¿y zastosowaæ zestaw poå±czeniowy, patrz akcesoria
na stronie 21.
Cztery podajniki drutu
Podå±czaj±c cztery podajniki drutu, nale¿y zastosowaæ dwa zestawy poå±czeniowe i
dodatkow± chåodnicê, patrz akcesoria na stronie 21.
bu20d1oa
-- 9 --
PL
6
DZIA£ANIE
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
6.1
Przy³±cza i elementy nastawcze
1
Po³±czenie wody ch³odz±cej z uchwytu
elektrody TIG - CZERWONE
10
Bia³a lampka sygnalizacyjna
w³±czone (ON)
2
Po³±czenie z ELP* dla wody ch³odz±cej do
uchwytu elektrody TIG - NIEBIESKI
11
Pomarañczowa lampka sygnalizacyjna
przegrzanie.
3
Wlew wody ch³odz±cej
12
Z³±cze kabla sterowania podajnika drutu lub
rezystora bezpieczeñstwa
4
Z³±cze kabla pr±du spawania (+) przy
spawaniu MMA lub kabla powrotnego przy
spawaniu TIG
13
Z³±cze wê¿a gazowego
5
Po³±czenie dla zdalnego sterowania
14
Z³±cze pr±du spawania podajnika drutu
6
Z³±cze kabla powrotnego (-) lub kabla pr±du
spawania przy spawaniu TIG
15
Z³±cze wody ch³odz±cej podajnika drutu NIEBIESKI
7
Z³±cze sygna³u startowego z uchwytu.
16
Z³±cze wody ch³odz±cej podajnika drutu CZERWONY
8
Z³±cze gazu uchwytu TIG
9
Wy³±cznik zasilania sieciowego, 0 / 1 /
START
* ELP = ESAB Logic Pump, patrz punkt 6.5
bu20d1oa
-- 10 --
zasilanie
PL
6.2
W³±czanie ¼ród³a pr±du
W³±czyæ zasilanie sieciowe, ustawiaj±c prze³±cznik (7) w pozycji “START”. Po zwolnieniu
prze³±cznika powróci on do pozycji “1”.
Je¶li podczas spawania nast±pi przerwa w dostawie zasilania sieciowego, po czym zostanie
ono przywrócone, ¼ród³o pr±du pozostanie wy³±czone spod napiêcia a¿ do ponownego
uruchomienia poprzez rêczne ustawienie prze³±cznika w pozycji “START”.
Wy³±czyæ urz±dzenie, ustawiaj±c prze³±cznik w pozyji “0”.
W przypadku przerwy w dostawie zasilania, czy te¿ z powodu normalnego wy³±czenia
zasilania, dane dotycz±ce spawania zostan± zapamiêtane i bêd± dostêpne przy nastêpnym
uruchomieniu urz±dzenia.
6.3
Sterowanie wentylatorem
Wentylatory ¼ród³a pr±du pracuj± dodatkowe 6,5 minuty po zatrzymaniu spawania, a
urz±dzenie prze³±cza siê w tryb oszczêdzania energii. Uruchamiaj± siê przy ponownym
rozpoczêciu spawania.
Wentylatory pracuj± z prêdko¶ci± ograniczon± w przypadku pr±du spawania o natê¿eniu nie
przekraczaj±cym 144 A oraz z pe³n± prêdko¶ci± w przypadku pr±du o natê¿eniu wy¿szym.
6.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
¬ród³o pr±du wyposa¿ono w dwa termiczne, samoczynne wy³±czniki przeci±¿eniowe, które
zadzia³aj±, je¶li temperatura wewnêtrzna bêdzie zbyt wysoka, od³±czaj±c pr±d spawania i
zapalaj±c pomarañczow± lampkê wskazuj±c± z przodu urz±dzenia. Kiedy temperatura
opadnie, nast±pi automatyczny reset wy³±czników.
6.5
Ch³odnica
Z³±cze wodne (spawanie TIG)
Ch³odnica jest wyposa¿ona w system detekcji ELP (ESAB Logic Pump), który sprawdza,
czy wê¿e doprowadzaj±ce wodê s± pod³±czone.
Podczas pod³±czania uchwytu TIG ch³odzonego wod±, wy³±cznik ¼ród³a pr±du musi
znajdowaæ siê w pozycji 0” (wy³±czony = Off).
Je¶li ch³odzony wod± uchwyt TIG zostanie pod³±czony, pompa wodna w³±czy siê
automatycznie po przekrêceniu wy³±cznika g³ównego w pozycjê “START” i/lub w chwili
rozpoczêcia spawania. Po zakoñczeniu spawania pompa bêdzie pracowaæ przez
dodatkowe 6,5 minuty, po czym prze³±czy siê w tryb oszczêdzania energii.
Dzia³anie podczas spawania
W celu rozpoczêcia spawania spawacz powinien nacisn±æ spust uchwytu. Nast±pi
uruchomienie ¼ród³a pr±du, podajnika drutu i pompy wody ch³odz±cej.
W celu zatrzymania spawania, spawacz powinien zwolniæ spust uchwytu. Spawanie
zostanie zatrzymane, lecz pompa wody ch³odz±cej bêdzie nadal pracowaæ przez 6,5
minuty, po czym urz±dzenie prze³±czy siê w tryb oszczêdzania energii.
Zabezpieczenie przep³ywu wody
Zabezpieczenie przep³ywu wody przerywa pr±d spawania w przypadku braku ch³odziwa i
wy¶wietla informacjê o b³êdzie na panelu sterowania. Zabezpieczenie przep³ywu wody
stanowi wyposa¿enie dodatkowe.
bu20d1oa
-- 11 --
PL
6.6
Zdalne sterowanie
W U8 powinien byæ program w wersji 1.20 lub nowszej. Urz±dzenia ze zintegrowanymi
panelami sterowania powinny posiadaæ program w wersji 1.21 lub nowszej, aby urz±dzenie
zdalnego sterowania mogåo dziaåaæ prawidåowo.
Kiedy urz±dzenie zdalnego sterowania jest podå±czone, ¼ródåo pr±du i podajnik drutu
przechodz± w tryb zdalnego sterowania; przyciski i pokrêtåa zostaj± zablokowane.
Wszystkie funkcje mo¿na regulowaæ wyå±cznie za pomoc± zdalnego sterowania.
Je¶li zdalne sterowanie nie bêdzie u¿ywane, urz±dzenie nale¿y odå±czyæ od ¼ródåa pr±du /
podajnika drutu, poniewa¿ w przeciwnym razie pozostanie ono w trybie zdalnego
sterowania.
Kiedy zdalne sterowanie u¿ywane jest do ustawienia napiêcia, funkcja zostanie zmieniona
do ustawieñ pr±du podczas spawania MMA.
Dodatkowe informacje dotycz±ce dzia³ania urz±dzenia zdalnego sterowania znajduj± siê w
instrukcji obs³ugi panelu sterowania.
bu20d1oa
-- 12 --
PL
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest bardzo wa¿na dla bezpiecznego i niezawodnego dziaåania.
Tylko personel posiadaj±cy odpowiedni± wiedzê elektryczn± (autoryzowani elektrycy) mo¿e
zdejmowaæ osåony bezpieczeñstwa.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
Codziennie
Nastêpuj±ce czynno¶ci konserwacyjne nale¿y wykonywaæ codziennie.
S
S
Sprawdzaæ, czy wszystkie kable i przyå±cza s± sprawne. W razie potrzeby dokrêcaæ lub
wymieniaæ wadliwe czê¶ci.
Sprawdzaæ poziom i przepåyw wody. W razie potrzeby uzupeåniaæ chåodziwem.
7.2
S
S
S
W razie potrzeby
Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy otwory wentylacyjne ¼ródåa pr±du nie s±
zablokowane zanieczyszczeniami.
Zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza spowoduj± przegrzanie.
Czyszczenie filtra przeciwpyåowego
S Zdj±æ kratkê wentylatora z filtrem
przeciwpyåowym (1).
S Odchyliæ kratkê (2).
S Zwolniæ filtr przeciwpyåowy (3).
S Przedmuchaæ go do czysta sprê¿onym
powietrzem (przy zmniejszonym
ci¶nieniu).
S Przyåo¿yæ filtr drobniejsz± siatk± z boku
do kratki (2) (ze ¼ródåa pr±du).
S Zaåo¿yæ kratkê wentylatora z filtrem
przeciwpyåowym.
Uzupeånianie chåodziwa
Zalecamy stosowanie gotowej mieszaniny chåodz±cej
ESAB. Patrz akcesoria na stronie21.
S
Uzupeåniaæ chåodziwo, a¿ siêgnie poåowy rury wlotowej.
ZACHOWAÆ MAKSYMALN¥ OSTRONOÆ!
Chåodziwo nale¿y traktowaæ jak odpady chemiczne.
bu20d1oa
-- 13 --
PL
7.3
Co rok
Nastêpuj±ce czynno¶ci konserwacyjne nale¿y wykonywaæ co najmniej raz w roku.
S
Usuwaæ wszelki brud i pyå. Przedmuchaæ ¼ródåo pr±du do czysta suchym sprê¿onym
powietrzem (przy zmniejszonym ci¶nieniu).
S
Wymieniaæ chåodziwo i myæ wê¿e i zbiornik wody czyst± wod±.
S
Sprawdzaæ uszczelki, kable i przyå±cza. W razie potrzeby dokrêcaæ lub wymieniaæ
wadliwe czê¶ci.
8
USUWANIE USTEREK
Przed odes³aniem urz±dzenia do autoryzowanego technika serwisu nale¿y
przeprowadziæ nastêpuj±ce sprawdzenia i kontrole.
Typ usterki
Brak ³uku.
Czynno¶æ
S
S
S
W trakcie spawania wyst±pi³a przerwa w dostawie
pr±du spawania
S
S
Sprawdziæ, czy zasilanie sieciowe zosta³o
w³±czone.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne
zosta³y odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy zosta³a ustawiona odpowiednia
warto¶æ pr±du.
Sprawdziæ, czy zadzia³a³y termiczne,
samoczynne wy³±czniki przeci±¿eniowe (co
jest sygnalizowane pomarañczow± lampk± na
przednim panelu).
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
Czêsto zdarza siê, ¿e w³±czaj± siê termiczne,
samoczynne wy³±czniki przeci±¿eniowe.
S
S
Sprawdziæ, czy filtry powietrza nie s± zatkane.
Upewniæ siê, ¿e nie zosta³y przekroczone dane
znamionowe ¼ród³a pr±du (tj. ¿e urz±dzenie nie
jest przeci±¿one).
S³aba wydajno¶æ spawania.
S
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne
zosta³y odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy zosta³a ustawiona odpowiednia
warto¶æ pr±du.
Sprawdziæ, czy u¿ywane s± odpowiednie
elektrody.
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
S
S
S
9
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Mig U4000i s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z miêdzynarodow± i
europejsk± norm± IEC/EN 60974--1 /--2 i EN 60974--10. Obowi±zkiem jednostki
serwisowej dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e produkt w
dalszym ci±gu odpowiada wymienionym normom.
Naprawy i prace zwi±zane z z obwodomi elektrycznymi powinny byæ przeprowadzane
przez upowa¿nionego serwisanta ESAB.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne i zu¿ywaj±ce siê ESAB.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bu20d1oa
-- 14 --
p
-- 15 --
Schemat
bu20e11a
-- 16 --
bu20e11a
-- 17 --
Cooling unit
bu20e11a
-- 18 --
Mig U4000i
Numer zamówieniowy
1.
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885 Welding power source
Mig U4000i
with cooling unit
0458 625 884 Welding power source
Mig U4000i
without cooling unit
0459 419 990 Spare part list
Mig U4000i
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bu20o11a
-- 19 --
Edition 070920
Mig U4000i
Spis czê¶ci zapasowych
Item
Ordering no.
SPiS CZʦCI ZAPASOWYCH
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 20 --
Edition 070920
Mig U4000i
Wyposa¿enie
WYPOSA¯ENIE
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws . . 0459 307 881
ba37a11a
-- 21 --
R0459 419/E070920/P24
Mig U4000i
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ba37a11a
-- 22 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
R0459 419/E070920/P24
Mig U4000i
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50 % water and 50%
ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
ba37a11a
-- 23 --
R0459 419/E070920/P24
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising