ESAB | TA24 Origo™ | Instruction manual | ESAB TA24 Origo™ Brugermanual

ESAB TA24 Origo™ Brugermanual
DK
TA24
Origot
Brugsanvisning
0459 945 071 DK 070911
Valid from program version 1.01
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 TIG--SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Symboler og funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Skjulte TIG--funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
7
3 MMA--SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Symboler og funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Skjulte MMA--funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
4 SVEJSEDATAHUKOMMELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 FEJLKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Liste over fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Beskrivelse af fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
6 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
INDLEDNING
Manualen beskriver brugen af betjeningspanelet TA24.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til strømkilden.
Ved indkobling af netspændingen udfører enheden en selvtest af
lysdioderne og displayet, hvorefter programversionen vises. I dette
eksempel er det programversion 0.18A
1.1
Betjeningspanel
Knap til indstilling af data (strøm, spænding eller sekunder)
Display
Valg af svejsemetode TIG
eller MMA
Valg af TIG--svejsning med konstant strøm
eller
TIG--pulssvejsning
Valg af HF start
Valg af 2--takt
Indstilling fra panel
eller LiftArct
eller 4--takt
, programskift med brænderkontakt
eller
indkobling af fjernbetjening
Valg af strømvisning (A) eller spændingsvisning (V) under svejsning i displayet
bi13d1da
-- 3 --
DK
Indikation af, hvilken parameter der vises på displayet (strøm, spænding eller
sekunder)
Valg af indstillingsparameter
Visning af valgt indstillingsparameter, se siden 5
Knapper til svejsedatahukommelse, se side 9
2
TIG--SVEJSNING
2.1
Indstillinger
TIG uden pulssvejsning og TIG med pulssvejsning
Funktion
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
HF / LiftArc t 2)
HF eller LiftArct
--
LiftArct
2--takt eller 4--takt
--
2--takt
0 -- 5 s
0,1 s
0,5 s
Slope up--tid
0 -- 10 s
0,1 s
0,0 s
Slope down--tid
0 -- 10 s
0,1 s
1,0 s
Gasefterstrømningstid
0 -- 25 s
0,1 s
5,0 s
Strøm
4 -- 300 A
1A
60 A
Aktivt panel
FRA eller TIL
--
TIL
Skift af triggerdata
FRA eller TIL
--
FRA
Fjernbetjening
FRA eller TIL
--
FRA
2/4--takt 2)
Gasførstrømningstid
1
TIG med pulssvejsning
Funktion
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Pulsstrøm
4 -- 300 A
1A
60 A
Pulstid
Mikro puls 1)
0,01 -- 2,5 s
0,001 -- 0,250 s
0,01
0,001
1,0 s
Grundstrøm
4 -- 300 A
1A
20 A
Grundstrømstid
Mikro puls 1)
0,01 -- 2,5 s
0,001 -- 0,250 s
0,01 s
0,001
1,0 s
1)
2)
Disse funktioner er skjulte TIG--funktioner, se beskrivelsen i punkt 2.3.
Disse funktioner kan ikke ændres, mens svejsning finder sted
bi13d1da
-- 4 --
DK
2.2
Symboler og funktionsforklaringer
TIG-- svejsning
Ved TIG--svejsning smeltes emnet af en lysbue ved hjælp af en ikke--smeltende wolframelektrode. Smeltebadet og wolframelektroden beskyttes af en beskyttelsesgas.
Konstant strøm
Stærkere strøm giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Pulserende strøm
Pulssvejsning anvendes for bedre at kunne styre smeltebadet og størkningsforløbet.
Pulsfrekvensen vælges så langsom, at smeltebadet kan nå at størkne i det mindste
delvist mellem hver puls. Der skal bruges fire parametre for at indstille pulsen:
Pulsstrøm, pulstid, grundstrøm og grundstrømstid.
Parameterindstillinger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Slope up
Svejsestrøm
Pulstid
Grundstrøm
Grundstrømstid
Slope down
Gasefterstrømningstid
Slope up
”Slope up” betyder, at strømmen ved start af TIG--lysbuen langsomt stiger til den
indstillede værdi. Det giver en mere skånsom opvarmning af elektroden, og
svejseren får en chance for at rette elektroden ind, inden den indstillede svejsestrøm
er nået.
Pulsstrøm
Den højeste af de to strømværdier ved pulserende strøm.
Strøm
Grundstrømstid
Pulsstrøm
Grundstrøm
Pulstid
Tid
TIG--pulssvejsning
Pulstid
Den tid pulsstrømmen er koblet til i en pulsperiode.
bi13d1da
-- 5 --
DK
Grundstrøm
Den laveste af de to strømværdier ved pulserende strøm.
Grundstrømstid
Den tid, grundstrømmen er koblet til, som sammen med den tid, pulsstrømmen er
koblet til, udgør pulsperioden.
Slope down
Ved TIG--svejsning anvendes ”Slope down” for at undgå kraterrevner, hvor
svejsningen afsluttes. Her aftager strømmen langsomt i løbet af et tidsrum, der kan
indstilles.
Gasefterstrømning
Gasefterstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker, at beskyttelsesgassen skal
strømme, efter at lysbuen er slukket.
HF
Ved HF tændes lysbuen af den gnistovergang, som sker, når elektroden befinder sig
i en vis afstand fra emnet.
LiftArct
Ved Lift Arct tændes lysbuen, når elektroden kommer i kontakt med emnet, og man
derefter igen løfter elektroden.
Tænding ved hjælp af LiftArct. I første fase holdes elektroden direkte mod emnet. I anden fase
påvirkes aftrækkeren, og en lav strøm begynder at flyde. I tredje fase tændes lysbuen, når svejseren
løfter elektroden fra emnet, hvorefter strømmen automatisk stiger til den indstillede styrke.
2--takt
Gasførstrømning
Slope
up
Slope down
Funktioner ved 2--taktsbetjening af brænderens aftrækker.
bi13d1da
-- 6 --
Gasefterstrømning
DK
Ved 2--taktsbetjening starter eventuel gasforstrømning, når TIG--brænderens
aftrækker trykkes ind (1), og lysbuen tændes. Derefter stiger strømmen til den
indstillede værdi (eventuelt med ”slope up”). Når aftrækkeren senere slippes (2),
daler strømmen igen (eventuelt med ”slope down”), og lysbuen slukkes. Derefter
følger en eventuel gasefterstrømning.
4--takt
Gasførstrømning
Slope
up
Slope down
Gasefterstrømning
Funktioner ved 4--taktsbetjening af brænderens aftrækker.
Ved 4--taktsbetjening starter en eventuel gasførstrømning, når aftrækkeren trykkes
ind (1). Når gasførstrømningstiden udløber, stiger strømmen til pilotstrøm (et par
ampere), og lysbuen tændes. Når aftrækkeren senere slippes (2), stiger strømmen til
den indstillede værdi (eventuelt med ”slope up”). Når aftrækkeren igen trykkes ind
(3), daler strømmen atter til pilotniveau (eventuelt med ”slope down”). Når
aftrækkeren slippes igen (4), slukkes lysbuen, og eventuel gasefterstrømning
begynder.
Aktivt panel
Indstillinger udføres fra betjeningspanelet.
Skift af triggerdata
Med denne funktion er det muligt at skifte mellem forskellige forudindstillede
svejsedataalternativer ved at trykke to gange på svejsebrænderens aftrækker
(trigger).
Gælder kun ved TIG--svejsning.
Fjernbetjening
Indstillinger udføres fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal være tilsluttet maskinens fjernbetjeningsudtag, før aktivering
sker. Når fjernbetjeningen er aktiveret, er panelet inaktivt.
2.3
Skjulte TIG--funktioner
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet.
For at få adgang til funktionerne skal
holdes inde i 5 sekunder. Displayet viser
et bogstav og en værdi. Vælg funktion ved at trykke på højrepilen. Knappen
anvendes til at ændre en valgt funktions værdi.
bi13d1da
-- 7 --
DK
Funktion
Indstillingsmuligheder
Fabriksindstilling
0 -- 5 s
0,5 s
0 = FRA; 1 = TIL
0
A = gasførstrømning
b = mikro puls
For at få gå ud af de skjulte funktioner skal
holdes inde i 5 sekunder.
Gasførstrømning
Gasførstrømning angiver, hvor lang tid beskyttelsesgassen skal strømme, inden
lysbuen tændes.
Mikro puls
.
For at vælge mikro puls skal maskinen være i funktionen pulserende strøm
Værdien for pulstid og grundstrøm er normalt 0,01 -- 2,50 sekunder. Ved at anvende
mikro puls kan tiden gå ned til 0,001 sekund. Når mikro puls--funktionen er aktiv,
vises tider i displayet, der er kortere end 0,25 sekunder uden decimalkomma.
3
MMA--SVEJSNING
3.1
Indstillinger
Funktion
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
16 -- 300 A
1
100 A
0 -- 99
1
0
0 -- 99
1
5
Drypsvejsning 1)
0=FRA eller 1=TIL
--
FRA
Svejseregulator ArcPlust 1)
1=FRA eller 0=TIL
--
TIL
Aktivt panel
FRA eller TIL
--
TIL
Fjernbetjening
FRA eller TIL
--
FRA
Strøm
Varmstart ”Hot Start”
Buetryk ”Arc Force”
1)
1)
1)
Disse funktioner er skjulte funktioner, se beskrivelsen i punkt 3.3.
3.2
Symboler og funktionsforklaringer
MMA--svejsning
MMA--svejsning kaldes også svejsning med beklædte elektroder. Når lysbuen tændes,
smelter den elektroden, idet beklædningen samtidig danner et beskyttende slaggelag.
Aktivt panel
Indstillinger udføres fra betjeningspanelet.
Fjernbetjening
Indstillinger udføres fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal være tilsluttet maskinens fjernbetjeningsudtag, før aktivering
sker. Når fjernbetjeningen er aktiveret, er panelet inaktivt.
bi13d1da
-- 8 --
DK
3.3
Skjulte MMA--funktioner
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet.
For at få adgang til funktionerne skal
holdes inde i 5 sekunder. Displayet viser
et bogstav og en værdi. Vælg funktion ved at trykke på højrepilen. Knappen
anvendes til at ændre en valgt funktions værdi.
Funktion
Indstillingsmuligheder
Fabriksindstilling
0 -- 99
5
d = drypsvejsning
0 = FRA; 1 = TIL
0
F = regulatortype ArcPlust
1 = FRA; 0 = TIL
0
0 -- 99
0
C = buetryk ”Arc Force”
H = varmstart ”Hot Start”
For at få gå ud af de skjulte funktioner skal
holdes inde i 5 sekunder.
Buetryk ”Arc Force”
Buetrykket ”Arc Force” har betydning for, hvordan strømmen ændres ved ændring af
buelængden. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
Drypsvejsning
Drypsvejsning kan anvendes ved svejsning med rustfrie elektroder. Funktionen
indebærer, at lysbuen skiftevis tændes og slukkes for at få bedre kontrol over
varmetilførslen. Elektroden skal blot løftes lidt, for at lysbuen slukkes.
Svejseregulator ArcPlust
Svejsesregulator ArcPlust er en reguleringstype, der giver en mere intensive,
koncentreret og rolig lysbue. Den kommer sig hurtigere efter drypkortslutning, hvilket
mindsker risikoen for, at elektroden går i stå. I de fleste svejseapplikationer opnås
det bedste resultat, når ArcPlust er slået TIL (0).
Varmstart ”Hot Start”
Varmstart ”Hot Start” øger svejsestrømmen i et indstilleligt tidsrum i begyndelsen af
svejseforløbet. Dette formindsker risikoen for bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
4
SVEJSEDATAHUKOMMELSE
Der kan gemmes to forskellige svejsedataprogrammer i betjeningspanelets
hukommelse.
Hold
eller
inde i 5 sekunder for at lagre svejsedata i
hukommelsen. Når den grønne kontrollampe begynder at blinke, er svejsedataene
lagret.
For at skifte mellem de forskellige svejsedatahukommelser skal du trykke på knap
eller
.
Svejsedatahukommelsen backup, så indstillingen ikke forsvinder, selvom maskinen
slukkes.
bi13d1da
-- 9 --
DK
5
FEJLKODER
Fejlkoden anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret. Den angives på
displayet af et E efterfulgt af et fejlkodenummer.
For at vide, hvilken enhed der har genereret fejlen, vise et enhedsnummer.
Fejlkodenummer og enhedsnummer vises skiftevis.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest indtrufne fejl. Tryk på
en funktionsknap eller drej på knappen for at slette fejlindikationen på displayet.
OBS! Er fjernbetjeningen aktiveret, skal den deaktiveres ved at trykke på
for
at fjerne fejlindikationen.
5.1
Liste over fejlkoder
U 0 = svejsedataenhed
U 2 = strømkilde
U 1 = køleaggregat
U 4 = fjernbetjening
5.2
Beskrivelse af fejlkoder
Nedenfor beskrives hændelseskoder, som brugeren selv kan afhjælpe. Hvis der
vises andre koder, tilkaldes en servicetekniker.
Fejlko- Beskrivelse
de
E5
U2
E6
U1
U2
E 12
U0
U1
U4
E 14
U0
U1
Jævnmellemspænding ligger uden for grænseværdi
Netspændingen er for høj eller for lav. For høj spænding kan bero på kraftige transienter
på nettet eller svagt net (høj induktans i nettet) For lav spænding kan bero på, at en fase
er faldet ud.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Høj temperatur
Termoafbryderen er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes og kan ikke startes igen, før temperaturen er faldet.
Afhjælpning: Kontrollér, at indtag og udblæsning af køleluft ikke er tilstoppet eller
tilsmudset. Kontrollér også arbejdscyklus, så den ikke overskrider udstyrets mærkedata.
Kommunikationsfejl (advarsel)
Mindre alvorlige forstyrrelser på CAN--bussen.
Afhjælpning: Kontrollér, at der ikke er koblet en defekt enhed til CAN--bussen. Kontrollér
kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Kommunikationsfejl (bus off)
Alvorlige forstyrrelser på CAN--bussen.
Afhjælpning: Kontrollér, at der ikke er koblet en defekt enhed til CAN--bussen. Kontrollér
kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
E 29
U0
U1
Intet vandflow
Flowovervågningen har standset svejseprocessen.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning: Kontrollér kølevandskredsløb og pumpe.
E 41
U0
Tabt kontakt med køleaggregatet
Svejsedataenheden har tabt kontakten med køleaggregatet. Svejseprocessen standses.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
bi13d1da
-- 10 --
DK
6
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bi13d1da
-- 11 --
TA24
Bestillingsnummer
Ordering no.
0459 773 883
0459 945 070
0459 945 071
0459 945 072
0459 945 073
0459 945 074
0459 945 075
0459 945 076
0459 945 077
0459 945 078
0459 945 079
0459 945 080
0459 945 081
0459 945 082
0459 945 083
0459 945 084
0459 945 027
Denomination
Control panel Origot TA24
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0459 839 003 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi13o
-- 12 --
Edition 070911
p
-- 13 --
p
-- 14 --
p
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising