ESAB | Tig 3000i AC/DC Origo™ Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC Origo™ Tig 3000i AC/DC User manual

ESAB Tig 3000i AC/DC Origo™ Tig 3000i AC/DC User manual
HU
Tig 3000i AC/DC
Origot
Kezelési utasítások
0459 942 101 HU 080506
Valid for serial no. 802--xxx--xxxx
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helyszín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
Bekötések és vezérlõeszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventillátorvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1
Ellenõrzés és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
16
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
IRÁNYELV
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 LAXÅ, Svédország, felelõssége tudatában ijelenti, hogy a Tig
3000i AC/DC hegesztõ áramforrás a 802 (2008 w02) hegesztõpisztoly a (2006/95/EGK),
(2004/108/EGK) irányelv követelményeivel összhangban megfelel az EN 60974-1 /-3, EN 60974-10
(Class A) szabványnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést
betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
bt31d1ua
-- 3 --
HU
FIGYELEM!
Ívhegesztés és vágás sérülésvesaélyes lehet önre és környezetére. Legyen óvatos hevesztéskor.
Tartsa be a biztonsági elõírásokat melyek a gyártó figyelmeztetõ szövegeire épülnek.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
S
S
Ne nyúljon feszültség alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõ pajzsot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a fülét. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és használatbavételelõtt
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
“Class A” osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol az
tápellátás a kisfeszültségû hálózaton keresztül biztosított. A vezetett,
valamint a sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken potenciális
nehézséget okozhat “Class A” osztályú berendezés elektromágneses
kompatibilitásának biztosítása.
VIGYÁZAT!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
VIGYÁZAT!
hálózatra kapcsolás el figyelmesen a használati
utasítást a hálózatra kapcsolás és használatbavétel
elött.
bt31d1ua
-- 4 --
HU
A villamos berendezéseket ne helyezze a kommunális hulladékba!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel a villamos berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza kell szállítani egy
környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe. A berendezés
tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie az engedélyezett begyûjtõ
helyekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
3
BEVEZETÉS
A Tig3000i AC/DC olyan TIG hegesztõáram-forrás, amellyel MMA hegesztés is
végezhetõ. Üzemeltethetõ váltóárammal és egyenárammal is.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 16 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
Az áramforrásokat az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:
Használati útmutató a hegesztõáram-forráshoz, használati útmutató a vezérlõpanelhez s 5
m összekötõ kábel.
3.2
Vezérlõpanel
TA24 AC/DC
A vezérlõpanel részletes leírását lásd a külön kezelési útmutatókban.
4
MÛSZAKI ADATOK
Tig 3000i AC/DC
Hálózati feszültség
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Elektromos hálózat
Ssc min 1,7 MVA
Primér áram
Imax TIG
Imax MMA
16 A
22 A
Terhelés nélküli áramigény energiatakarékos
üzemmódban, hegesztés után 6,5 perccel
30 W
Beállítási tartomány TIG , AC* / DC
MMA
4-300 A
16-300 A
Megengedhetõ terhelés -nál TIG, egyenáram /
váltóáram
35%-os mûködési ciklus
60%-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
300 A / 22 V
240 A / 19,6 V
200 A / 18 V
bt31d1ua
-- 5 --
HU
Tig 3000i AC/DC
Megengedhetõ terhelés -nál MMA hegesztéskor
30%-os mûködési ciklus
60%-os mûködési ciklus esetén
100%-os mûködési ciklus
300 A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
Teljesítménytényezõ maximális áram esetén
TIG
MMA
0,90
0,89
Hatékonyság maximális áram esetén
TIG
MMA
69%
76%
Nyílt áramköri feszültség
MMA
54-64 V
Üzemi hõmérséklet
-10-tõl +40˚C-ig
Szállítási hõmérséklet
-20-tõl +55˚C-ig
Állandó A-hangnyomás
<x 70 dB
Befoglaló méretek, h x sz x m
652 x 412 x 423 mm
Tömeg
44,5 kg
Szigetelési fokozat transzformátor
H
A készülékház védettségi foka
IP 23
Alkalmazási osztály
*) A váltóáram hegesztés során a minimális áram az alumínium lemezekhez használt ötvözettõl és a
felület tisztaságától függ.
Bekapcsolási idõ
A bekapcsolási idõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt meghatározott
terheléssel lehet hegeszteni.
A burkolat osztályba sorolása
Az IP-kód a burkolat osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás fokozottan veszélyes környezetben történõ használatra lett
tervezve.
Elektromos hálózat, Ssc min
A hálózatban a minimális zárlati áram megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
Megjegyzés!
A villamos hálózatra vonatkozó követelmények
A primer áramot a villamos hálózatból nyerõ nagy teljesítményigényû berendezés befolyásolhatja a
hálózatban a feszültség minõségét. Ezért egyes berendezéstípusok esetén (lásd a technikai adatokat)
csatlakozási korlátozásokat vagy követelményeket kell alkalmazni a villamos hálózat csatlakozási
pontjának maximális megengedett hálózati impedanciájára vagy a szükséges minimális hálózati
teljesítményre vonatkozóan. Ebben az esetben a berendezés telepítõje vagy használója felelõs azért, hogy
szükség esetén a hálózat üzemeltetõjével való konzultáció révén is biztosítsa, hogy a berendezés
csatlakoztatható legyen.
bt31d1ua
-- 6 --
HU
5.1
Emelési utasítások
5.2
Helyszín
Az áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a hûtõlevegõ
áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
5.3
Hálózati áramellátás
Ellenõrizze, hogy a hegesztõ áramforrás megfelelõ feszültségre
van-e kapcsolva és megfelelõ méretû biztosítékkal védett-e. Az
elõírásoknak megfelelõ védõföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Tig 3000i AC/DC
Hálózati feszültség
A hálózati kábel
keresztmetszete mm 2
Fázisáram I1eff
Biztosíték
Túláram-védelem
C MCB típus
TIG
MMA
400 V 3μ 50 Hz
4G2,5
400 V 3μ 50 Hz
4G2,5
8,9 A
11 A
10 A
16 A
16 A
16 A
Megjegyzés! A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek megfelelnek
a svéd elõírásoknak. A hegesztõáram-forrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell
használni.
Megjegyzés!A hegesztõáram-forrást úgy tervezték, hogy 230 / 400 V-os,
négyvezetõs rendszerhez csatlakoztassák.
Ha a hegesztõáram-forrást olyan országokban használják, ahol a hálózat nagyobb
feszültséggel mûködik, az áramforrást biztonsági transzformátoron keresztül kell
csatlakoztatni.
bt31d1ua
-- 7 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a 3. oldaltól
olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
6.1
Bekötések és vezérlõeszközök
1
Vezérlõpanel,
(Lásd a külön használati utasítást!)
5
A visszafutó kábel bekötése (+)
2
Fõkapcsoló
6
Csatlakozás a hegesztõkábelhez vagy a
hegesztõpisztolyhoz
3
A védõgáz csatlakoztatása
7
A hegesztõpisztolytól érkezõ indítási jel
bekötése
4
A CAN hûtõ- vagy a távirányító egység
csatlakoztatása
8
A gáz bekötése a hegesztõpisztolyhoz
6.2
A szimbólumok ismertetése
MMA
bt31d1ua
TIG
Visszafutó rögzítõ
-- 8 --
HU
6.3
Ventillátorvezérlés
Az áramforrás idõzítõvel van felszerelve, ami azt jelenti, hogy a ventilátorok a hegesztés
befejezése után még 6,5 percig mûködnek, majd a berendezés energiatakarékos
üzemmódra kapcsol. A ventilátorok a hegesztés folytatásakor újraindulnak.
A ventillátorok 110 A áramerõsségig csökkentett fordulattal üzemelnek, nagyobb
áramerõsség mellett teljes sebességgel.
6.4
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztõáram-forrás túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, amely akkor lép
mûködésbe, ha a hõmérséklet túl magas lesz. Amikor ez bekövetkezik, a hegesztõáram
megszakad és a vezérlõegységen megjelenik a hibakód.
A túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsol, amikor a hõmérséklet lecsökken.
7
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható mûködéshez.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra, hogy
bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
A biztonsági lemezeket csak megfelelõ villanyszerelõi ismeretekkel (és engedéllyel)
rendelkezõ személyek távolíthatják el.
7.1
Ellenõrzés és tisztítás
Áramforrás
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a hegesztõáram-forrás nem tömõdött-e el a
szennyezõdéstõl.
A tisztítás gyakorisága, és az alkalmazandó módszer függ a hegesztési eljárástól, az ív
idejétõl, az elhelyezkedéstõl, és a környezettõl. Általában elegendõ, ha évente egyszer
száraz sûrített levegõvel (csökkentett nyomással) lefúvatja az áramforrást.
Máskülönben az eltömõdött légbeömlõ és -kiömlõ nyílások miatt túlmelegedés következhet
be.
Hegesztõpisztoly
A problémamentes hegesztés érdekében a hegesztõpisztoly kopó alkatrészeit rendszeresen
meg kell tisztítani és ki kell cserélni.
bt31d1ua
-- 9 --
HU
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenõrzési és
vizsgálati módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív
Megszüntetésére tett intézkedés
S
S
S
Hegesztés közben megszakad a
hegesztõáram-ellátás.
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy mûködött-e a túlmelegedés elleni védelem (a
vezérlõpanelen megjelent az E6 hibakód).
Ellenõrizze az elektromos hálózat biztosítékait.
A túlmelegedés elleni védelem
gyakran lép mûködésbe.
S
Gyõzõdjön meg róla, hogy nem lépték-e túl a
hegesztõáram-forrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy megfelelõ elektródákat használ-e?
Ellenõrizze az elektromos hálózat biztosítékait.
S
S
S
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Tig 3000i AC/DC kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1, 60974--3 és az EN
60974--10 nemzetközi és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást
végzõ szerviz feladata annak ellenõrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt
szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bt31d1ua
-- 10 --
p
-- 11 --
Kapcsolási rajz
bt31e
-- 12 --
Edition 080506
bt31e
-- 13 --
Edition 080506
Tig 3000i AC/DC
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origot
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origot
TA24 AC/DC
Control panel Origot
TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt31o
-- 14 --
Edition 080506
p
-- 15 --
Tig 3000i AC/DC
Kopó alkatrészek
Trolley 2 wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 890
Trolley 4 wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 060 880
0459 840 880
Cooling unit CoolMidi 1800 . . . .
Includes 5 m cable
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono--ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
bt30a
-- 16 --
R0459 839 025/E080207/P20
Tig 3000i AC/DC
Remote control unit AT1 CAN . .
MMA and TIG: current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control unit RAT1 CAN .
For TIG--torch TXHr
Including holder and 0.25 m cable
0459 491 912
Remote control unit T1 Foot CAN . . . . . . . . 0460 315 880
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m .............
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 50 mm2 . . . . . .
0156 743 907
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
bt30a
-- 17 --
R0459 839 025/E080207/P20
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising