ESAB | Tig 3000i AC/DC Origo™ Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC Origo™ Tig 3000i AC/DC Handleiding

ESAB Tig 3000i AC/DC Origo™ Tig 3000i AC/DC Handleiding
NL
Tig 3000i AC/DC
Origot
Gebruiksaanwijzing
0459 942 001 NL 070809
Valid for serial no. 612--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
Aansluitingen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
16
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron Tig 3000i AC/DC van het serienummer 612 zodanig is geconstrueerd en
getest, dat deze in overeenstemming is met norm EN 60974--1 /--3 en EN 60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (2006/95/EEG) en (2004/108/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bt31d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
bt31d1ha
-- 4 --
NL
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
3
INLEIDING
De Tig 3000i AC/DC is een TIG--lasstroombron die ook gebruikt kan worden voor
MMA--lassen. Het apparaat kan worden gebruikt met wisselstroom (AC) of
gelijkstroom (DC).
Zie pagina 16 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De stroombron is uitgerust met:
Instructiehandleiding voor de lasstroombron, instructiehandleiding voor het
bedieningspaneel en 5 m aardkabel.
3.2
Bedieningspaneel
TA24 AC/DC
In de aparte instructiehandleiding vindt u een gedetailleerde beschrijving van het
bedieningspaneel.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 3000i AC/DC
Netspanning
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Primaire stroom
Imax. TIG
Imax. MMA
20 A
25 A
Nullastvermogen minimale vereiste in
30 W
energiebesparende modus, 6,5 minuut na lassen
Instellingsbereik
TIG, AC* / DC
MMA
4--300 A
16--300 A
Maximaal vermogen bij TIG, AC/DC
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
300 A / 22 V
240 A / 19,6 V
200 A / 18 V
Maximaal vermogen bij MMA
30% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
300 A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
TIG
MMA
0,72
0,72
bt31d1ha
-- 5 --
NL
Tig 3000i AC/DC
Rendement bij maximale stroom
TIG
MMA
67%
77%
Open spanning
MMA
54--64 V
Bedrijfstemperatuur
--10 tot +40˚C
Geluidsdruk continu (A--meting)
<x70 dB
Afmetingen, l x b x h
652 x 412 x 423 mm
Gewicht
42 kg
Isolatieklasse transformator
H
Beschermingsklasse behuizing
IP 23C
Gebruiksklasse
*) De minimale stroomsterkte tijdens het lassen hangt af van de legering van de aluminium platen en
van de verontreiniging van het oppervlak.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
5.1
bt31d1ha
Hijsinstructies
-- 6 --
NL
5.2
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.3
Netspanning
Zorg ervoor dat de lasstroombron op de juiste netspanning is
aangesloten en dat deze wordt beveiligd met een zekering van
voldoende sterkte. Zorg dat het apparaat volgens de
voorschriften wordt geaard.
Gegevens over aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringen en kabels
Tig 3000i AC/DC
Netspanning
Diameter netkabel, mm2
FasestroomI RMS
Zekering
anti--piekstroom
Type C MCB
TIG
MMA
400 V 3μ 50 Hz
4G2,5
12 A
400 V 3μ 50 Hz
4G2,5
14 A
16 A
20 A
16 A
20 A
Opmerking! De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Gebruik de lasstroombron in overeenstemming met de relevante nationale
regelgeving.
Opmerking! De lasstroombron is ontworpen voor netspanningsaansluiting van
230/400 volt met dubbele fase.
Als de stroombron wordt gebruikt in een land met een hogere netspanning, moet het
apparaat worden aangesloten via een veiligheidstransformator.
bt31d1ha
-- 7 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Bedieningspaneel,
zie aparte instructiehandleiding
5
Aansluiting voor aardkabel
2
Netschakelaar
6
Aansluiting voor laskabel of lastoorts
3
Aansluiting voor beschermgas
7
Aansluiting voor startsignaal van de
lastoorts
4
CAN--aansluiting voor koeleenheid of
afstandsbedieningseenheid
8
Aansluiting voor gas naar de toorts
6.2
Gebruikte symbolen
MMA
bt31d1ha
TIG
Aardklem
-- 8 --
NL
6.3
Ventilator
De stroombron is voorzien van een tijdregeling waardoor de ventilatoren na het
lassen 6,5 minuut nadraaien. De eenheid wordt hierbij in de energiebesparende
modus gezet. De ventilatoren gaan weer vol draaien als u weer gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 110 A. Bij een hogere
stroom draaien ze op volle snelheid.
6.4
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron is uitgerust met oververhittingsbeveiligingen die worden
ingeschakeld als de temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt dan
onderbroken en op het besturingspaneel verschijnt een foutcode.
Als de temperatuur is gedaald, wordt de oververhittingsbeveiliging weer
uitgeschakeld.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
Onderhoud moet door een professional worden uitgevoerd.
Alleen personen met de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Motor
Controleer regelmatig of de stroombron niet vervuild is.
Hoe vaak en op welke manier er gereinigd moet worden is afhankelijk van: het
lasproces, de lasboogtijden, plaatsing van de apparatuur en de omgeving.
Normaliter volstaat het om de stroombron jaarlijks schoon te blazen met droge
perslucht (lage druk).
Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen oververhitting veroorzaken.
Lastoorts
De onderdelen van de lastoorts moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen
om probleemloos te lassen.
bt31d1ha
-- 9 --
NL
8
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
Onderbroken lasstroom tijdens
het lassen.
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de oververhittingsbeveiliging is ingeschakeld
(foutcode E6 wordt weergegeven op het bedieningspaneel).
Controleer de netspanningszekeringen.
De oververhittingsbeveiliging
wordt vaak ingeschakeld.
S
Zorg ervoor dat u de aangegeven waarden voor de
lasstroombron niet overschrijdt (de eenheid wordt
overbelast).
Slechte lasprestaties.
S
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
Controleer de netspanningszekeringen.
S
S
S
9
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Tig 3000i AC/DC is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1, 60974--3 en EN 60974--10. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien
dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bt31d1ha
-- 10 --
p
-- 11 --
Schema
bt31e
-- 12 --
Edition 070809
bt31e
-- 13 --
Edition 070809
Tig 3000i AC/DC
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origot
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origot
TA24 AC/DC
Control panel Origot
TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt31o
-- 14 --
Edition 070809
p
-- 15 --
Tig 3000i AC/DC
Accessoires
Trolley 2 wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 890
Trolley 4 wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 060 880
Cooling unit CoolMidi 1800 . . . . . . . . . . . . . . 0459 840 880
Includes 5 m cable
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono--ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
bt30a
-- 16 --
R0459 942 /E070809/P20
Tig 3000i AC/DC
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control unit T1 Foot CAN . . . . . . . . 0460 315 880
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 50 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 907
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
bt30a
-- 17 --
R0459 942 /E070809/P20
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising