ESAB | A6 Mastertrac | Instruction manual | ESAB A6 Mastertrac Brugermanual

ESAB A6 Mastertrac Brugermanual
DK
A6 Mastertrac
A6 TF/ A6 TF (Twin)
Brugsanvisning
0449 265 201 DK 2007--07--12
Valid for serial no. 709--xxx--xxxx
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, forsikrer hermed på eget ansvar, at svejseautomat A6 Mastertrac (A6 TF/A6 TF Twin) fra serienummer 709 xxx xxxx (2007 v.09) er konstrueret og
afprøvet i overensstemmelse med kravene i direktiverne (98/37/EØF) og (2004/108/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--02--21
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
-- 2 --
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svejsemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svejsning på hhv. horisontalt og hældende plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddele A6 TF (UP), A6 TF Twin (UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af hoveddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
6
7
8
9
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af bremsenavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isætning af svejsetråd (A6 TF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af trådrulle (A6 TF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktudstyr til pulversvejsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyldning af svejsepulver (pulversvejsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygning af A6 TF (pulversvejsning) til MIG/MAG--svejsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygning af A6 TF (pulversvejsning) til Twin--arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
16
16
16
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Regelmæssigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
6 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mulige fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
7 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 3 --
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
Vær opmærksom på følgende:
S At frikoblingen til gearet er i låst stilling.
S Hvis operatøren forlader svejseautomaten, skal den parkeres med klodser foran hjulene, således at der ikke er nogen risiko for, at maskinen kommer i ufrivillig bevægelse.
S Før svejsning, kontrollerer man, at svejseautomaten ikke er ustabil.
S At svejsehovedets og trådspolens placering påvirker svejseautomatens tyngdepunkt.
For højt tyngdepunkt giver en ustabil svejseautomat.
S At forbrug af tråd og svejsepulver resulterer i forskydning af vægtfordelingen under svejsning.
safetyD
-- 4 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
safetyD
-- 5 --
DK
2
INTRODUKTION
2.1
Generelt
Svejseautomaten A6 TF er beregnet til UP--svejsning af stump-- og kantsømme.
Al anden anvendelse er forbudt.
Svejseautomaterne er beregnet til brug sammen med manøvreboks
A2--A6 Process Controller (PEH) og ESAB‘s svejsestrømkilder LAF eller TAF.
2.2
Svejsemetode
2.2.1
Pulversvejsning (UP)
S
UP Heavy duty
UP heavy duty med en kontaktenhed Ø 35 mm, der tillader en belastning indtil
1500 A.
Denne udførelse kan udstyres med trådruller til enkelt-- eller dobbelttrådsvejsning
(twinarc). Til rørtråd fås der specielle riflede trådruller, der garanterer en sikker
fremføring af tråden, uden at den deformeres som følge af store fremføringstryk.
2.3
Definitioner
UP--svejsning
Ved svejsning beskyttes svejsestrengen med en pulverdækning.
UP Heavy duty
Denne udførelse tillader en belastning indtil 1500 A (100%)
og at kraftigere tråd anvendes ved svejsning.
Twinarc-- svejsning
Svejsning med två trådar i det samme svejsehoved.
2.4
Svejsning på horisontalt plan
Svejseautomaterne er konstruerede med henblik på svejsning i et horisontalt plan.
A6 TF må ikke anvendes ved svejsning på et hældende plan.
I følgende tilfælde kan der gøres en undtagelse, hvis der anvendes særlige
sikkerhedsforanstaltninger og indstillinger:
S ved op til 20 graders hældning sideværts.
Læs afsnittet 5, på side 4.
fhb3d1da
-- 6 --
DK
2.5
Tekniske data
A6 TF
Tilslutningsspænding
42 V AC
Tilladt belastning ved 100 % intermittens
1500 A DC
Elektrodedimensioner:
massiv enkelt tråd
rørtråd
dobbelt tråd
3,0--6,0 mm
3,0--4,0 mm
2x2,0--3,0 mm
Elektrodefremføringshastighed, max
4 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
Kørehastighed
0,1--2,0 m/min
Elektrodevægt, max.
30 kg
Pulverbeholderens volumen (Må ikke fyldes med forvarmet pulver)
10 l
Vægt (ekskl. elektrode og pulver)
¶137 kg
Hældning, max
*
*Se punkt 2.4 på side 6.
fhb3d1da
-- 7 --
DK
2.6
Hoveddele A6 TF (UP), A6 TF Twin (UP)
1.
Vogn
4.
Slædepakke, manuel
7.
Pulverbeholder
2.
Bærer
5.
Kontaktenhed
8.
Pulverrør
3.
Trådfremførerværk
6.
Motor med gear (A6 VEC)
9.
Pulverdyse
For beskrivelse af hoveddelene, se side 9.
fhb3d1da
-- 8 --
DK
2.7
Beskrivelse af hoveddele
2.7.1
Vogn
Vognen er firehjulstrukken. Den kan låses fast
via låsestangen (1).
2.7.2
Bærer
På bæreren monteres blandt andet
manøvreenhed, trådfremførerværk og pulverbeholder.
2.7.3
Trådfremførerværk
Trådfremførerværket anvendes til at fremføre svejsetråden via kontaktenhed til
svejsefugen.
2.7.4
Manuel slædepakke
Svejsehovedets hhv. horisontale og vertikale placering indstilles med
lineærslæderne.
Vinkelbevægelsen kan frit indstilles med rundslæden.
2.7.5
Kontaktenhed
Giver kontakt med svejsetråden for strømoverføring ved svejsning.
2.7.6
Motor med gear (A6 VEC)
Motoren driver trådfremførerværket.
Yderligere oplysninger om A6 VEC findes i brugsanvisning 0443 393 xxx.
2.7.7
Pulverbeholder/ Pulverrør/ Pulverdyse
Svejsepulveret hældes i Pulverbeholderen og styres derefter til arbejdsstykket via
Pulverrøret og Pulverdysen.
Pulverstrømmen reguleres med ventilen på pulverbeholderen.
Se “Påfyldning af svejsepulver” på side 16.
fhb3d1da
-- 9 --
DK
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL
Roterende dele frembyder risiko for klemning.
Udvis største forsigtighed.
3.2
Montering
3.2.1
Trådspole (Tilbehør)
Trådspolen (1) monteres på bremsenavet (2).
Bemærk: Medbringeren (3) peger opad.
S
OBS! Max. hældning for trådspolen er 25°.
Ved for kraftig hældning slides låsemekanismen
på bremsenavet, og trådspolen glider af bremsenavet.
ADVARSEL
For at forhindre at trådspolen glider af bremsenavet:
S Stil bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde
drejegreb, i henhold til instruktionen som sidder ved
bremsenavet.
3.3
Justering af bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til låst
position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet.
OBS! Drej fjedrene lige meget.
fhb3i1da
-- 10 --
DK
3.4
Tilslutninger
S
A2--A6 Process Controller (PEH) skal tilsluttes af faguddannet person.
S
For tilslutning af A6 GMD, se brugsanvisning 0443 403 xxx.
S
For tilslutning af A6 PAK, se brugsanvisning 0443 405 xxx.
3.4.1
Svejseautomat A6 TF (Pulverlysbuesvejsning, UP)
1. Forbind styreledningen (7) mellem svejsestrømkilden (8) og styreboksen
A2--A6 Process Controller (2).
2. Forbind returkablet (11) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
3. Forbind svejsekablet (10) mellem svejsestrømkilden (8) og svejseautomat (1).
4. Forbind måleledningen (12) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
fhb3i1da
-- 11 --
DK
4
DRIFT
4.1
Generelt
Forsigtighed:
Har De læst og forstået sikkerhedsinformationen?
De må ikke benytte maskinen uden at have læst instruktionerne!
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
S
Vælg trådtype og svejsepulver eller beskyttelsesgas, så svejsematerialet i det
store og hele svarer analysemæssigt til grundmaterialet.
S
Vælg tråddimension og svejsedata i henhold til anbefalingerne fra leverandøren
af tilsatsmaterialet.
S
Der kræves omhyggelige forberedelser for at opnå gode svejseresultater.
BEMÆRK! Der må ikke forekomme varierende spaltebredder i svejsefugen.
S
For at undgå risiko for varmerevner skal svejsesømmens bredde være større
end indtrængningsdybden.
S
Svejs altid en prøve med samme fugetype og pladetykkelse som
produktionsarbejdsstykket.
S
Styring og indstilling af svejseautomaten og svejsestrømkilden: se
brugsanvisning for A2--A6 Process Controller (PEH)
fhb3o1da
-- 12 --
DK
4.2
Isætning af svejsetråd (A6 TF)
1. Montér trådrullen ifølge anvisning på side 10.
2. Kontroller, at trådrullen (1) og kontaktkæberne hhv. kontaktdyserne (3) har
korrekt dimension til den valgte tråddimension.
3. For A6 TF (Twin):
S
Isæt svejsetråden i trådlederen (8).
4. Ved svejsning med tynd tråd:
S
Isæt svejsetråden i tyndtrådsretteværket (6).
Sørg for, at retteværket er korrekt indstillet, således at tråden kommer lige ud
gennem hhv. kontaktbakkerne og kontaktmundstykket (3).
5. Træk enden af tråden gennem Trådfremførerværket (2).
S
Ved tråd med større diameter end 2 mm: ret 0,5 m af tråden ud og før den
ned gennem Trådfremførerværket med hånden.
6. Placer enden af tråden i trådrullens (1) spor.
7. Indstil trådtrykket mod trådrullen med håndhjulet (4).
S
OBS! Spænd det ikke hårdere end nødvendigt for sikker trådfremføring.
8. Før tråden 30 mm frem ved at trykke på
A2--A6 Process Controller (PEH).
på styreboksen
9. Ret tråden ud ved at justere på håndhjulet (5)
S
Brug altid styrerør (7) til sikker fremføring af tynd tråd (1,6 -- 2,5 mm).
fhb3o1da
-- 13 --
DK
4.3
Udskiftning af trådrulle (A6 TF)
Enkelttråd
S
Løsn håndhjulene (3) og (4).
S
Løsn håndhjulet (2).
S
Udskift trådrullen (1).
Rullerne er mærket med tråddimension.
Dobbelttråd (Twin arc)
S
Udskift trådrullen (1) med dobbeltspor på samme måde som ved enkelttråd.
S
BEMÆRK! Udskift også trykrullen (5). Den specielle sfæriske trykrulle til
dobbelttråd erstatter standard trykrullen til enkelttråd.
S
Monter trykrullen med speciel akseltap (best. nr. 046 253 001).
Rørtråd til riflede ruller (Tillbehör)
S
Udskift trådrullen (1) og trykrullen (5) parvist til de enkelte tråddimensioner.
OBS! Der kræves en speciel akseltap til trykrullen (best. nr. 0212 901 101).
S
Spænd trykskruen (4) til med behersket tryk, så rørtråden ikke deformeres.
fhb3o1da
-- 14 --
DK
4.4
Kontaktudstyr til pulversvejsning.
4.4.1
Til enkelttråd 3,0 - 6,0 mm
Anvend svejseautomat A6 TF (UP) hvor følgende indgår:
S
Trådfremførerværk (1),
S
Kontaktenhed D35 (2)
S
Kontaktkæberne (3)
Sørg for at der skabes god kontakt mellem
kontaktkæberne og tråden.
4.4.2
Til dobbelttråd 2 x 2,0 - 3,0 mm (D35)
Anvend svejseautomat A6 TF (UP, Twin) hvor følgende indgår:
S
Trådfremførerværk (1),
S
Kontaktenhed Twin D35 (2)
S
Kontaktkæberne (3)
Sørg for at der skabes god kontakt mellem
kontaktkæberne og tråden.
S
Retteværk til tynd tråd (5)
S
Styrerøret (4) og (6).
Tilbehør:
S
Tyndtrådsretteværk (5) som monteres på
oversiden af klemmen til retterulleværk (1)
NB! Fjern den eksisterende plade (7)
før trådstrammeren monteres.
Indstilling af tråden ved Twinarc--svejsning:
S
Indstil trådene i fugen til optimalt svejseresultat ved at dreje kontaktenheden. De
to tråde kan drejes, så de sidder bag hinanden langs fugen eller i valgfri stilling
indtil 90° på tværs af fugen, dvs. en tråd på hver side af fugen.
fhb3o1da
-- 15 --
DK
4.5
Påfyldning af svejsepulver (pulversvejsning)
1. Luk pulverventilen (1) på pulverbeholderen.
2. Løsn evt. cyklonen til pulversugeren.
3. Påfyld svejsepulver.
OBS!
Svejsepulveret skal være tørt. Undgå så vidt muligt
at bruge agglomerende svejsepulver udendørs og i
fugtige omgivelser.
4. Placer pulverrøret så der ikke kommer knæk på
pulverslangen.
5. Juster pulverdysens højde over svejsebadet, så der
fås en passende pulvermængde.
Pulverlaget skal være så tykt, at der ikke forekommer
gennemslag af lysbuen.
4.6
Ombygning af A6 TF (pulversvejsning) til MIG/MAG--svejsning.
Monter ombygningssættet ifølge den medfølgende brugsanvisning.
4.7
Ombygning af A6 TF (pulversvejsning) til Twin--arc
Monter ombygningssættet ifølge den medfølgende brugsanvisning.
fhb3o1da
-- 16 --
DK
5
VEDLIGEHOLDELSE
5.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
OBS! Inden der udføres nogen vedligeholdelse, skal man sørge for, at
netspændingen er slået fra.
For vedligeholdelse af manøvreboks A2--A6 Process Controller (PEH),
se brugsanvisning 0443 745 xxx.
5.2
Dagligt
S
Hold svejseautomatens bevægelige dele rene og fri for svejsepulver og støv.
S
Kontroller, at kontaktdysen og samtlige elledninger er tilsluttet.
S
Kontroller, at alle skrueforbindelser er spændt til, og at styring og drivruller ikke
er slidt eller beskadiget.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lille, at
elektrodespolen fortsætter med at rotere ved stop af elektrodefremføring, og det
må ikke være så stort, at fremføringsrullerne glider. Vejledende værdi for
bremsemoment for 30 kg elektrodespole er 1,5 Nm.
For justering af bremsemomentet se på side 10.
5.3
Regelmæssigt
S
Kontroller elektrodemotorens kulbørster hvert
kvartal. Udskift dem, når de er nedslidt til 6
mm.
S
Kontroller slæderne of
smør dem hvis de klemmer.
S
Kontroller elektrodefremføringhedens elektrodestyring,
drivruller og kontaktdyse of
udskift slidte eller defekte dele
(se sliddele på side 19).
S
Hvis vognenes drev begynder at rykke,
kontrolleres det at kæden er spændt. Spænd kæden når det er påkævet.
S
Når kæden spændes, løsnes møtrikken, of den excentriske aksel drejes,
derpå spændes møtrikken til igen.
fhb3m1da
-- 17 --
DK
6
FEJLFINDING
6.1
Generelt
Udstyr
S Brugsanvisning styreboks A2--A6 Process Controller (PEH).
Kontroller
S
at svejsestrømkilden er indstillet til rigtig netspænding
S
S
S
at samtlige 3 faser er spændingsførende (rækkefølge uden betydning)
at svejsekabler og tilslutninger er ubeskadigede
at betjeningsgrebene står i ønsket stilling
at netspændingen slås fra, inden reparation påbegyndes
S
6.2
Mulige fejl
1. Symptom
Ampere-- og voltværdier viser store variationer på displayet.
Årsag 1.1
Kontaktbakker hhv. --mundstykke er slidt eller har forkert
dimension.
Afhjælpning
Skift kontaktbakker hhv. --mundstykke.
Årsag 1.2
Trykket på fremføringsrullerne er utilstrækkeligt.
Afhjælpning
Øg trykket på fremføringsrullerne.
2. Symptom
Elektrodefremføringen er ujævn.
Årsag 2.1
Trykket på fremføringsrullerne er forkert justeret.
Afhjælpning
Juster trykket på fremføringsrullerne.
Årsag 2.2
Forkert dimension på fremføringsrullerne.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
Årsag 2.3
Sporene i fremføringsrullerne er slidt.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
3. Symptom
Svejsekablerne bliver overhedede.
Årsag 3.1
Dårlige elektriske forbindelser.
Afhjælpning
Rens og efterspænd alle elektriske forbindelser.
Årsag 3.2
Svejsekablerne har for lille dimension.
Afhjælpning
Brug større kabeldimensioner eller brug parallelle kabler.
7
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 23.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
fhb3f1da
-- 18 --
Sliddele
Feed rollers
SAW and MIG/MAG
Part no
D (mm)
0218 510 281
1,6
0218 510 282
2,0
0218 510 283
2,5
0218 510 286
4,0
0218 510 287
5,0
0218 510 288
6,0
0218 510 298
3,0--3,2
SAW Twin (D35)
Part no
D (mm)
0218 522 480
2,5
0218 522 481
3--3,2
0218 522 484
2,0
0218 522 486
1,2
0218 522 487
1,0
0218 522 488
1,6
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 024 880
0,8--1,6
0146 024 881
2,0--4,0
MIG/MAG
Part no
D (mm)
0145 538 880
0,6
0145 538 881
0,8
0145 538 882
1,0
0145 538 883
1,2
D (mm)
148 772--880
Wear parts
2,0--3,0
-- 19 --
Pressure rollers
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 025 880
0,8--1,6
0146 025 881
2,0--4,0
0146 025 882
5,0--7,0
SAW Twin
Part no
0218 524 580
0146 253 001
Stub shaft
0144 953 001
Sperical ball bearing
0190 452 178
Washer
Stub shaft for pressure roller
SAW tubular wire
Part no
0212 901 101
Contact jaws
SAW HD (D35)
Part no
D (mm)
0265 900 880
3,0
0265 900 881
3,2
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
SAW Twin HD
Part no
D (mm)
0265 902 880
2,5--3,0
0265 902 881
2,0
0265 902 882
1,6
0265 902 883
4,0
Wear parts
-- 20 --
Contact tip
MIG/MAG and SAW Twin LD (D35)
Part no
D (mm)
0153 501 002
0,8
0153 501 004
1,0
0153 501 005
1,2
0153 501 007
1,6
0153 501 009
2,0
0153 501 010
2,4--2,5
MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0258 000 908
1,2
0258 000 909
1,6
0258 000 910
2,0
0258 000 911
2,4
0258 000 913
1,0
0258 000 914
0,8
0258 000 915
3,2
Adapter for contact tip
SAW and MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0147 333 001
M6 / M 10
Wear parts
-- 21 --
Målskitse
dimdoc
-- 22 --
Reservedelsfortegnelse
Edition 2007--02--26
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 260 880
Automatic welding machine
A6 TF SAW
0449 260 881
Automatic welding machine
A6 TF SAW, Twin
0449 260 890
Automatic welding machine
A6 TF SAW
0449 260 891
Automatic welding machine
A6 TF SAW, Twin
Sparefram
-- 23 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF (156:1), SAW
0449260880
Automatic welding machine
1
1
0334183881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250880
Wire feed unit, right
156:1
5
1
0443741880
Control box
PEH
6
1
0449253880
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0456490880
Motor cable
1,5 m
6:3
1
0456504881
Arc welding cable
1,7 m
0449260890
Automatic welding machine
A6TF (74:1), SAW
1
1
0334183881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250890
Wire feed unit, right
74:1
5
1
0443741880
Control box
PEH
6
1
0449253880
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0456490880
Motor cable
1,5 m
6:3
1
0456504881
Arc welding cable
1,7 m
5
3
2
4
6
6
6:2
6:3
1
10
f449260s
-- 24 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF (156:1), SAW Twin
0449260881
Automatic welding machine
1
1
0334183881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250881
Wire feed unit, Twin
156:1
5
1
0443741880
Control box
PEH
6
1
0449253880
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0456490880
Motor cable
1,5 m
6:3
1
0456504881
Arc welding cable
1,7 m
0449260891
Automatic welding machine
A6TF (74:1), SAW Twin
1
1
0334183881
Carriage
2
1
0449254880
carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
4
1
0449250891
Wire feed unit, Twin
74:1
5
1
0443741880
Control box
PEH
90mm
6
1
0449253880
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0456490880
Motor cable
1,5 m
6:3
1
0456504881
Arc welding cable
1,7 m
f449260s
-- 25 --
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0334183881
Carriage
1
2
0334295880
Handle
2
2
0449205880
Guide arm
5
4
0229202280
Wheel
7
4
0219501013
Spring washer
Notes
d18,1/10,2
8
1
0334198880
Front shaft with sprocket
12
4
0334264001
Flange bearing unit
15
1
0218201502
Chain
1/2”x4,88
16
1
0218201602
Chain lock simple
1/2”x4,88
17
1
0334160001
Stub shaft
20
1
0334163880
Sprocket
21
1
0334162880
Sprocket
22
1
0334161001
Exenter
23
1
0334197880
Rear shaft with sprocket
24
1
0334267880
Cover
25
1
0334265880
Motorgear
31
2
0215701019
Grooved ring
32
1
0334189001
Gear wheel
36
1
0321220001
Grommet
38
1
0456491880
Motor cable
43
1
0333630001
Adjustable locking arm
44
1
0211102940
Roll pin
d 3x28
45
1
0215701016
Grooved ring
d20
46
1
0334196001
Bushing
48
1
0334192880
Excenter
52
1
0221307001
Steel ball
7,94 mm
53
14
0219501101
Spring plate
d8/3,2x0,3
63
4
0278300180
Insulator (a6)
f334183s
d25x1,2
1,7m
-- 26 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449254880
Carrier
4
1
0334168880
Column
5
1
0334170001
Clamping ring
7
6
0219504307
Cup spring
d20/10.2
8
3
0193571106
Locking plate steel
26/10,5x22
m10x32
9
1
0193570129
Locking arm
12
1
0334176880
Reel holder
14
1
0146967880
Brake hub
17
1
0334297880
Box holder
21
1
0334185886
Box girder beam
30
1
0334707883
Thread steerer
f449254s
-- 27 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449252880
Slide travel kit, manual
90mm
1
2
0154465880
Slide manual
L=90
2
1
0334171001
Plate
4
1
0334170001
Clamping ring
5
1
0334172001
Gear bracket
f449252s
-- 28 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
1
1
0154464001
Slide frame
6
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
f154465s
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
-- 29 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250880
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Single
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
f449250s
D35/ L275
10 l
-- 30 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250881
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Twin
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639887
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
D35/ L275
10 l
D 8/4
* Not shown in the picture
f449250s
-- 31 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250890
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Singel
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
f449250s
D35/ L275
10 l
-- 32 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250891
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Twin
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639891
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
40*
1
0145787880
Fine wire straightener
42*
1
0334278881
Guide insert for fine wire
D35/ L275
10 l
D8/4
* Not shown in the picture
f449250s
-- 33 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O--ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
f147639s
D35
D11.3x2.4
-- 34 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 D35 TWIN
0147639887
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O--ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
2
0332408001
Stub shaft
12
1
0218524580
Pressure roller twin
13
2
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
11,3x2,4
d18,1/10,2
M10
-- 35 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147639891
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O--ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
12
1
0218524580
Pressure roller twin
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
Notes
D35
D11.3x2.4
d18,1/10,2
M10
-- 36 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Remarks
0334290882
Contact equipment single wire
D35
L=275
2
1
0417959881
Contact jaw tube
11
1
0153299880
Flux nozzle complete
f334290s
-- 37 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959881
Contact jaw tube
L = 275 mm
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
8
1
0443344881
Contact tube
f417959s
d20/10.2, T=1.1
L = 275 mm
-- 38 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
f153299s
Notes
-- 39 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
10l
0147649881
Flux Hopper
1
1
0154007001
Flux hopper
2
1
0148837001
Window (a6 flux hopper)
3
1
0147645001
Mounting
6
1
0153347880
Flux valve
7
1
0215201232
Sealing, O--ring
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
f147649s
69,2x5,7
L=500
-- 40 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145787880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145788001
Case
2
2
0145789001
Roller
3
2
0145790001
Roller
4
2
0145791001
Searing bushing
5
2
0190240103
Bearing bushing
9
2
0145793001
Runner
11
2
0145794001
Knob
13
1
0145795001
Link
0151287001
Hose
15
f145787s
Notes
D12/10
-- 41 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising