ESAB | A6 Tandem Mastertrac | Instruction manual | ESAB A6 Tandem Mastertrac Brugermanual

ESAB A6 Tandem Mastertrac Brugermanual
NO
A6 Mastertrac
A6 TFE2
Bruksanvisning
0449 468 101 NO 2007--07--12
Valid for serial no. 709
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, forsiker på eget ansvar at sveiseautomat A6
Mastertrac (A6 TFE2) fra serienummer 709 xxx xxxx (2007 v.09) er konstruert og kontrollert i samsvar med publiserte standarder ifølge vilkårene i direktivene (98/37/EF) og (2004/108/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--02--21
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
-- 2 --
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
4
6
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveisemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveising på horisontalt plan hhv. hellende plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning av Hoveddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
7
8
3 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1
3.2
3.3
3.4
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av Bremsenavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoplinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lading av sveisetråd (A6 TF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skift av materulle (A6 TF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktutstyr for UP--sveising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfylling av sveisepulver (UP--sveising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygging av A6 TFE2 til Twin--arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
14
15
15
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
6 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mulige feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SLITEDELER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 3 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
Tenk på dette:
S At frikoplingen til giret er i låst stilling.
S Hvis operatøren forlater sveiseautomaten, skal den parkeres med klosser foran hjulene, slik
at det ikke er noen fare for at maskinen ufrivillig skal komme i bevegelse.
S Før sveising, kontroller at sveiseautomaten ikke er ustabil.
S At sveisehodets og trådrullens plassering påvirker sveiseautomatens tyngdepunkt.
For høyt tyngdepunkt gir en ustabil sveiseautomat.
S At forbruket av tråd og sveisepulver fører til at vektfordelingen forskyves under sveising.
ffa8safN
-- 4 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ffa8safN
-- 5 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Allment
Sveiseautomat A6 TFE2 med to sveisehoder er monteret på en traktorvogn og
tilegnet UP--sveising av støtfuger.
All øvrig bruk er forbudt.
Sveisehodets plassering kan innstilles horisontalt og vertikalt med linjalslirene.
Vinkelbevegelsen stilles inn med vinkelsleiden.
Sveiseautomatene brukes sammen med ESABs kontrollpanel A2--A6 Process
Controller (PEH) og ESABs sveisestrømkilder LAF og TAF.
2.2
Sveisemetode
UP--sveising
Ved sveising beskyttes sveisestrengen av et pulverdekke.
S
UP Heavy duty
UP heavy duty med en kontaktanordning Ø 35 mm som tillater en belastning opp
til 1500 A.
Denne utførelsen kan utstyres med matevalser for enkelt-- eller dobbelttrådsveising (twinarc). For rørtråd finnes det spesielle matevalser med riller som
garanterer at tråden mates sikkert uten at den deformeres p.g.a høyt
matningstrykk.
S
Tandemsveising (UP)
Til tandemsveising brukes alltid sveiseautomaten som må koples til 2
sveise--strømkilder og 2 kontrollpaneler (A2--A6 Process Controller).
I tandemsveisehodet inngår 2 enkle sveisehoder (A6 SF) med hvert sitt
kontaktmunnstykke. Hvert kontaktmunnstykke belastes med max 1500 A.
2.3
Sveising på horisontalt plan hhv. hellende plan
Sveiseautomatene er konstruert for sveising i horisontalplanet.
A6 TFE2 må ikke brukes ved sveising på hellende underlag.
Les avsnittet 5, på side 4.
ffb9d1na
-- 6 --
NO
2.4
Tekniske data
A6 TFE2
Nettspenning
42 V AC
Tillatt belastning 100 %
1500 A DC/AC
Elektrodedimensjoner:
massiv enkelttråd
rørtråd
dobbelttråd
3,0--6,0 mm
3,0--4,0 mm
2x2,0--3,0 mm
Elektrodematningshastighet, max
4 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
Kjørehastighet
0,1--2,0 m/min
Elektrodevekt, max
Pulverbeholderens volum
(Må ikke fylles med pulver som er oppvarmet på forhånd.)
2 x 15 kg
10 l
Vekt (uten elektrode og pulver)
158 kg
Kontinuerlig A--vekt lydtrykk
68 dB
2.5
Hoveddeler
1.
Vogn
4.
Kontaktstykke
6.
Pulverbeholder
2.
Trådmateverk
5.
Motor med gir (A6 VEC)
7.
Pulvermunnstykke
3.
Manuell sleide
For beskrivelse av hoveddelene se side 8.
ffb9d1na
-- 7 --
NO
2.6
Beskrivning av Hoveddeler
2.6.1
Vogn
Vogna er firehjulsdrevet.
Den kan låses fast med låsespaken (1).
2.6.2
Trådmateverk
Trådmateverket brukes for å styre sveisetråden ned i kontaktstykket.
2.6.3
Manuell sleide
Den horisontale og vertikale plasseringen av sveisehodet stilles inn med
lineærsleidene.
2.6.4
Kontaktstykke
Danner kontakt med sveisetråden for strømoverføring ved sveising.
2.6.5
Motor med gir (A6 VEC)
Motoren brukes til å mate fram sveisetråden.
Du får flere opplysninger om A6 VEC i bruksanvisningen 0443 393 xxx.
2.6.6
Pulverbeholder/ Pulverrør/ Pulvermunnstykke
Sveisepulveret helles i pulverbeholderen og styres deretter til arbeidsstykket via
pulverrøret og Pulvermunnstykket
Pulvermengden som slippes ned, styres via pulverventilen som sitter på
pulverbeholderen.
Se “Påfylling av sveisepulver på side 15.
ffb9d1na
-- 8 --
NO
3
INSTALLASJON
3.1
Allment
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor
forsiktighet.
3.2
Montering
3.2.1
Trådtrommel (Tilbehør)
Trådtrommelen (1) monteres på bremsenavet (2).
Legg merke til at medbringeren (3) peker oppover.
S
OBS! Max. hældning for trådspolen er 25°.
Ved for kraftig hældning slides låsemekanismen
på bremsenavet, og trådspolen glider af bremsenavet.
ADVARSEL!
For at forhindre at trådtrommelen glider af bremsenavet:
S Still det røde håndtaket i låst stilling, slik etiketten ved
siden av bremsenavet viser.
3.3
Justering av Bremsenavet
Navet er justert ved levering. Ved behov for etterjustering,
følg anvisningene nedenfor. Juster bremsenavet slik at
tråden er noe slak når matingen opphører.
S
Justering av bremsemomentet:
S
Still den røde bryteren i
låst stilling.
S
Før en skrutrekker inn i
navets fjær.
Vridning av fjærene med urviseren gir mindre bremsemoment.
Vridning mot urviseren gir større bremsemoment.
OBS! Vri fjærene like mye.
ffb9i1na
-- 9 --
NO
3.4
Tilkoplinger
3.4.1
Allment
S
A2--A6 Process Controller (PEH) må tilkobles av ansvarlig person.
S
For tilkobling av A6 GMD se bruksanvisning 0443 403 xxx.
S
For tilkobling av A6 PAK se bruksanvisning 0443 405 xxx.
3.4.2
Sveising under dekkpulverlag (UP)
1. Kople til styrekabelen (7) mellom sveisestrømkilden (8) og styreenheten
A2--A6 Process Controller (2).
2. Kople til returlederen (11) mellom sveisestrømkilden (8) og
arbeidsstykket (9).
3. Kople til sveisekabelen (10) mellom sveisestrømkilden (8) og
sveiseautomaten (1).
4. Kople til måleledningen (12) mellom sveisestrømkilden (8) og arbeidsstykket (9).
ffb9i1na
-- 10 --
NO
4
DRIFT
4.1
Allment
Forsiktig:
Har du lest og forstått sikkerhetsinformasjonen?
Du må ikke ta maskinen i bruk på forhånd!
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
S
Velg trådtype og sveisepulver eller dekkgass slik at sveiseobjektet stort sett
stemmer overens med grunnmaterialet analysemessig.
Velg tråddimensjon og sveisedata i samsvar med anbefalte verdier fra
utstyrsleverandøren.
S
Det er nødvendig å forberede fugen godt for å oppnå et bra sveisesresultat.
NB! Varierende spalteåpninger i sveisefugen må ikke forekomme.
S
For å unngå faren for varmesprekker må sveisingen være bredere enn
inntrengningsdybden.
S
Sveis alltid et teststykke med samme fugetype og platetykkelse som
produksjonsarbeidsstykket.
S
Mer om manøvrering og innstilling av sveiseautomaten og sveisestrømkilden i
bruksanvisningen for A2--A6 Process Controller (PEH)
S
Manuell forflytning av traktoren kan foretas etter frikopling av frikoplingsspaken,
se ill. side 8.
S
Ved utskifting av slitte deler se tabell på side 18.
ffb9o1na
-- 11 --
NO
4.2
Lading av sveisetråd (A6 TF)
1. Monter trådtrommelen slik det er vist på side 9.
2. Kontrollere at materullen (1) og kontaktbakker og kontaktmunnstykker (3) har
riktig dimensjon for valgt tråddimensjon.
3. For A6 TF (Twin):
S
Mat inn sveisetråden i trådlederen (8).
4. Ved sveising med tynn tråd:
S
Mat inn sveisetråden i retteverket for tynn tråd (6).
Pass på at retteverket er korrekt innstilt slik at tråden kommer rett ut av
kontaktbakkene eller kontaktmunnstykket (3).
5. Trekk fram enden av tråden gjennom trådmateverket (2).
S
Når tråddiameteren er større enn 2mm; rett ut 0,5 m av tråden og mat den
for hånd gjennom trådmateverket.
6. Plasser trådenden i sporet i materullen (1).
7. Still inn trådtrykket mot materullen med rattet (4).
S
OBS! Ikke spenn hardere enn at sikker matning opprettholdes.
8. Mat tråden 30 mm ved å trykke
på styreenheten A2--A6 Process Controller (PEH).
9. Rett på tråden ved å justere rattet (5) .
S
Anvend alltid styrerør (7) for sikker mating av tynntråde (1,6 -- 2,5 mm).
ffb9o1na
-- 12 --
NO
4.3
Skift av materulle (A6 TF)
Enkelttråd
S
Løsne rattene (3) og (4).
S
Løsne håndratt (2).
S
Skift materuller (1). De er merket med den aktuelle
tråddimensjonen.
Dobbelttråd (Twin arc)
S
Skift materuller (1) med doble spor på samme måte som for enkeltråd.
S
NB! Skift også trykkrulle (5). Den spesielle sfæriske trykkrullen for dobbeltråd
erstatter standard trykkrulle for enkeltråd.
S
Montere trykkrullen med en spesiell akseltapp (best. nr. 0146 253 001).
Riflede ruller for rørtråd (Tilbehør)
S
Skift ut materuller (1) og trykkrulle (5) parvis for aktuelle tråddimensjoner.
NB! For trykkrullen kreves en spesiell akseltapp (best. nr. 0212 901 101).
S
Trekk til trykkskruen (4) med måtelig trykk slik at rørtråden ikke blir deformert.
ffb9o1na
-- 13 --
NO
4.4
Kontaktutstyr for UP--sveising.
For enkelttråd 3,0 -- 6,0 mm. Heavy duty (D35)
S
Bruk lager (3) kontaktanordning (1) D35 med kontaktflater (2).
S
Montere den ene kontaktflaten med de M5--skruene om
leveres med i den faste kontaktanordningen (a).
S
Montere den andre kontaktflaten i den løse halvdelen av den
delte kontaktanordningen (b) under skruen (8) og dra godt til
slik at god kontakt opprettholdes mellom kontaktflatene og tråden.
For rørtråd 1,6 mm -- 4,0 mm (D20 og D35) (Tilbehør) .
Dersom kontaktflater (D35) anvendes, må trykket over kontaktflatene dras til
med måtelig kraft slik at rørtråden ikke blir deformert.
S
Se til at god kontaktovergang til rørtråden opprettholdes.
Innstilling av tråden ved tandemsveising.
Avstanden mellom den første og den andre tråden må ikke være så stor at
slagget rekker å stivne mellom trådene.
S
Se til at det er god pulverdekning mellom den første og andre tråden.
For dobbelttråd 2 x 2,0 -- 3,0 Heavy Twin (D35) (Tilbehør) .
S
Bruk lager (3) kontaktanordning (1) D35 med kontakflater (2).
S
Montere den ene kontaktflaten med de M5--skruene
som leveres med i den faste kontaktanordningen (a)
S
Montere den andre kontaktflaten i den løse halvdelen av
den delte kontaktanordningen (b) under skruen (8) og
dra godt til slik at god kontakt opprettholdes mellom
kontaktflatene og tråden.
ffb9o1na
-- 14 --
NO
For dobbelttråd 2 x 1,2 -- 2,0 mm, Light Twin (D35) (Tilbehør) .
S
S
S
S
S
Bruk lager (3), kontaktanordning (1) D35 med
twinadapter (9) og 2 kontaktmunnstykker (2)
(M6--gjenger) og separat kontaktstrømretter for tynn tråd (4)
med to styrerør (6).
For dobbelttråd < 1,6 mm brukes en svingkrans som settes
inn i hvert styrerør.
Montere twinadapter (9) for M6--kontaktmunnstykker (2)
med M5--skrue i den faste delen av den delte
kontaktanordningen (1).
Montere klemmen (7) med styrerørene (6) i M12--hullet på en
standard lager (3). Styrerørene skal bunne mot twinadapteren (9)
foran kontaktmunnstykket (2).
Dra til kontaktmunnstykkene (2) med en nøkkel for at god
kontakt skal kunne opprettholdes.
Kapp evt av. lengden på styrerøret (6) slik at matevalsen (5)
løper fritt.
Innstilling av tråden ved Twinarc--sveising:
S
Still inn trådene i fugen for å oppnå et optimalt sveiseresultat ved å
vri kontaktanordningen.
Begge trådene kan vris slik at de er plassert etter hverandre i linje med fugen
eller i valgfritt posisjon opp til 90_ på tvers av fugen, dvs. en tråd på hver side
av fugen.
4.5
Påfylling av sveisepulver (UP--sveising)
1. Steng pulverventilen (1) på pulverbeholderen.
2. Løsne eventuelt syklonen til pulversugeren.
3. Fyll på sveisepulver.
OBS! Sveisepulveret må være tørt. Hvis mulig,
unngå å anvende agglomerende sveisepulver
utendørs og i fuktige omgivelser.
4. Plassere pulverrøret slik at ikke pulverslangen
vikler seg inn.
5. Juster pulvermunnstykkets høyde over sveiseapparatet,
slik at passende pulvermengde opprettholdes.
Pulverdekningen skal være så tykt at lysbuegjennomslag ikke forekommer.
4.6
S
Ombygging av A6 TFE2 til Twin--arc
Montere i samsvar med følgende bruksanvisning for ombyggingssett.
ffb9o1na
-- 15 --
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Generelt
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
OBS! Påse at nettspenningen er frakoblet før vedlikehold.
Se bruksanvisning 0443 745 xxx, for vedlikehold av bryterskap,
A2--A6 Process Controller (PEH).
5.2
Daglig
S
Hold sveiseautomatens bevegelige deler fri for fluks og støv.
S
Kontroller at kontaktmunnstykket og alle elektriske ledninger er tilkoblet.
S
Kontroller at alle skrueforbindelser er strammet og at styring og drivvalser ikke er
slitt eller skadet.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lite at elektrodespolen fortsetter å rotere når elektrodematingen stopper, og det må ikke være
såhøyt at matevalsene glir. Anbefalt bremsemoment for en 30 kg elektrodespole
er 1,5 Nm.
For justering av bremsemomentet se på side 9.
5.3
Periodisk
S
Kontroller elektrodemotorens karbonbørster hvert kvartal. Skift når de er nedslitt
til 6 mm.
S
Kontroller sleidene og smør dem hvis de går tregt.
S
Kontroller elektrodeføringen,
drivvalsene og kontaktmunnstykket
og skift slitte eller skadede deler
(se slitedeler på side 18).
S
Hvis fremdriften av vognen
begynner å rykke, kontroller
at kjeder er strammet. Ved
behov stram kjedet.
S
Når kjedet skal strammes, skru løs
mutteren og vri på den eksentriske
akselen, trekk deretter til mutteren igjen.
ffb9u1na
-- 16 --
NO
6
FEILSØKING
6.1
Generelt
Utstyr
S
Bruksanvisning for bryterskap A2--A6 Process Controller (PEH),
best.nr 0443 745 xxx
S
Brukerhåndbok for motor med gir A6 VEC, best.nr 0443 393 xxx
Kontroller
S
at sveisestrømkilden er tilkoblet riktig nettspenning
S
at alle 3 faser er spenningsførende (faserekkefølgen er uten betydning)
S
at sveiseledningene og tilkoblingene til disse er uskadde
S
at innstillinger står i ønsket posisjon
S
at nettspenningen kobles fra før reparasjon påbegynnes
6.2
Mulige feil
1. Symptom
Årsak 1.1
Tiltak
Årsak 1.2
Tiltak
Store variasjoner i ampere-- og voltverdier på displayet.
Kontaktbakker eller --munnstykke er slitt eller har feil dimensjon.
Skift kontaktbakker eller --munnstykke.
Trykket på matevalsene er utilstrekkelig.
Øk trykket på matevalsene.
2. Symptom
Årsak 2.1
Tiltak
Årsak 2.2
Tiltak
Årsak 2.3
Tiltak
Elektrodematingen er ujevn.
Trykket på matevalsene er feil justert.
Endre trykket på matevalsene.
Feil dimensjon på matevalsene.
Skift matevalser.
Sporene i matevalsene er slitt.
Skift matevalser.
3. Symptom
Årsak 3.1
Tiltak
Årsak 3.2
Tiltak
Sveiseledningene blir overopphetede.
Dårlige strømtilkoblinger.
Rengjør og trekk til alle strømtilkoplinger.
Sveiseledningene har for liten dimensjon.
Øk ledningsdimensjonen eller bruk parallelle ledninger.
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 21.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
ffb9f1na
-- 17 --
Slitedeler
Feed rollers
SAW tubular wire
Part no
D (mm)
0146 024 880
0,8--1,6
0146 024 881
2,0--4,0
Pressure rollers
SAW tubular wire
Part no
D (mm)
0146 025 880
0,8--1,6
0146 025 881
2,0--4,0
Contact jaws
SAW HD (D35)
Part no
D (mm)
0265 900 880
3,0
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
dfa8s11a
-- 18 --
Målskisse
ffb9dim
-- 19 --
sida
-- 20 --
Reservedelsliste
Edition 2007--07--12
Ordering no.
0334 191 882
spareFram
Denomination
Automatic welding machine
Notes
A6 TFE2
-- 21 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0334191882
Automatic welding machine
A6 TFE2
3
2
0443741880
Control box
PEH, see separate manual
6
2
0146967880
Brake hub
7
1
0334457880
Wire guide
8
1
0334184001
Plate
10
1
0147639881
Wire straightener (left mounted)
11
2
0334170001
Clamping ring
13
2
0417959880
Contact jaw tube
14
1
0334183881
Carriage
15
2
0334171001
Plate
17
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
18
1
0334294001
Bracket
19
1
0148487880
Bracket for fluxhopper
20
1
0147649881
Flux hopper
10 l
21
4
0154465880
Manual Slide
L=90
23
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
24
2
0456490880
Motor cable
1.6 m
25
2
0218810183
Insulated hand wheel
26
1
0334172001
Gear bracket
27
1
0334180880
Reel holder
29
1
0334177001
Plate
31
8
0278300180
Insulator
32
1
0334168881
Column
33
1
0145063896
Motor with gear
34
1
0334297881
Box holder
35
1
0334179001
Plate
36
1
0334185887
Box girder beam complete
40
1
0153491001
Branching tube
42
0443383001
Flux hose
43
1
0153299880
Flux nozzle
57
1
0334709001
Spacer
80
2
0457713001
Bar
90
2
0456504881
Cable (arc--voltage)
f334191s
D35
L=220
D35
2000 V
A6 VEC (156:1), see separate manual
D32/25
1,7m
-- 22 --
f334191s
-- 23 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O--ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
f147639s
D35
D11.3x2.4
-- 24 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0147639881
Straightener (left mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O--ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
Remarks
D35
D11.3x2.4
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212601110
Nut
M10
f147639s
-- 25 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959880
Contact jaw tube
L = 220 mm
L = 220 mm
1
1
0443344880
Contact tube
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
f417959s
d20/10.2, T=1.1
-- 26 --
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0334183881
Carriage
1
2
0334295880
Handle
2
2
0449205880
Guide arm
5
4
0229202280
Wheel
7
4
0219501013
Spring washer
Notes
d18,1/10,2
8
1
0334198880
Front shaft with sprocket
12
4
0334264001
Flange bearing unit
15
1
0218201502
Chain
1/2”x4,88
16
1
0218201602
Chain lock simple
1/2”x4,88
17
1
0334160001
Stub shaft
20
1
0334163880
Sprocket
21
1
0334162880
Sprocket
22
1
0334161001
Exenter
23
1
0334197880
Rear shaft with sprocket
24
1
0334267880
Cover
25
1
0334265880
Motorgear
31
2
0215701019
Grooved ring
32
1
0334189001
Gear wheel
36
1
0321220001
Grommet
38
1
0456491880
Motor cable
43
1
0333630001
Adjustable locking arm
44
1
0211102940
Roll pin
d 3x28
45
1
0215701016
Grooved ring
d20
46
1
0334196001
Bushing
48
1
0334192880
Excenter
52
1
0221307001
Steel ball
7,94 mm
53
14
0219501101
Spring plate
d8/3,2x0,3
63
4
0278300180
Insulator (a6)
f334183s
d25x1,2
1,7m
-- 27 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
10l
0147649881
Flux Hopper
1
1
0154007001
Flux hopper
2
1
0148837001
Window (a6 flux hopper)
3
1
0147645001
Mounting
6
1
0153347880
Flux valve
7
1
0215201232
Sealing, O--ring
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
f147649s
69,2x5,7
L=500
-- 28 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
1
1
0154464001
Slide frame
6
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
f154465s
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
-- 29 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
f153299s
Notes
-- 30 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising