ESAB | Origo™ Mig 630t Magma | Instruction manual | ESAB Origo™ Mig 630t Magma Kasutusjuhend

ESAB Origo™ Mig 630t Magma Kasutusjuhend
Mig 630tw MAGMA
Mig 630t MAGMA
Origo
Käyttöohjeet
0349 301 120
070618
Valid for serial no. 635
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
8
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Liitännät ka valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puoliautomaattihitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puikkohitsaus (MMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaaritalttaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vesiliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virtausvartija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktanssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
11
11
11
11
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.1 Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Jäähdytysnesteen täyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
8 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA alkaen sarjanumerosta 635 on
valmistettu ja testattu standardin EN 60974--1 ja standardin EN 60974--10 vaatimukset direktiivin
(2006/95/ETY) ja (2004/108/ETY).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--01--17
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
-- 3 -M630tw_x
FI
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta
ja käyttöä.
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
-- 4 -M630tw_x
FI
3
JOHDANTO
OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA on tyristoriohjattu
virtalähde raskaaseen MIG/MAG-- ja puikko hitsaukseen sekä hiilikaaritalttaukseen.
Virtalähde on puhallinjäähdytetty ja se on varustettu ylikuormitussuojalla.
Virtalähde voidaan varustaa pitotoiminnon omaavalla V/A--mittarilla. Kone voidaan
myös tarvittaessa kalibroida.
Kone voidaan myös varustaa virtausvahdilla.
ESAB-- tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 17.
3.1
Varusteet
Hitsausvirtalähteiden mukana toimitetaan:
S
5 m maadoituskaapeli maadoituspihdeillä
S
Maadoituskaapeli
S
Kaasupullon hylly
S
Langansyöttöyksikön ohjausnasta
S
Käyttöohje
4
TEKNISET TIEDOT
OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA
Verkkojännite
230/400--415/500V, 3∼ 50Hz
230/400--460/550V, 3∼ 60Hz
Sallittu kuormitus
60 % katkonainen (MIG/MAG)
80 % katkonainen (MIG/MAG)
100 % katkonainen (MIG/MAG)
100 % katkonainen (MMA)
630A / 44V
560A / 42V
500A / 39V
500A / 40V
Säätöalue (DC) (MIG/MAG)
75A/18V--630A/44V
Säätöalue (DC) (MMA)
40A/21V--500A/40V
Tyhjäkäyntijännite
18--55V
Tehokerroin maksimivirralla
0,90
Hyötysuhde maksimivirralla
78%
Ohjausjännite
42V, 50/60 Hz
Mitat, pxlxk
900 x 640 x 835mm
Paino
254kg
jäähdytyslaitteen kanssa
268kg
Käyttölämpötila
--10 to +40˚C
Kotelointiluokka
IP 23
Käyttöluokka
-- 5 -M630tw_x
FI
Jäähdytyslaite
Jäähdytysteho
2500 W 40 ˚C asteen lämpötilaerolla ja 1,5 l/min virtaamalla
Jäähdytysneste
50 % vettä / 50 % glykolia
Jäähdytysnesteen määrä
5,5 l
Suurin virtaama
2,0 l/min
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Huomautus!
Kytke virtalähde sähköverkkoon, jonka verkkoimpedanssi on enintään 0.103Ω. Suuremmalla verkkoimpedanssilla on olemassa vaara, että valaisimissa esiintyy välkyntää.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
Nosto-- ohje
Virtalähdettä on nostettava nostokorvakkeesta.
Kahva on tarkoitettu ainoastaan virtalähteen
vetämiseen.
5.1
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo-- ja poistoaukkojen
edessä.
-- 6 -M630tw_x
FI
5.2
Osien asennus
VAROITUS!
Kuljetuksen aikana virtalähteen takapyörät (akseli) on etuasennossa. Ennen käyttöönottoa tulee
pyörät siirtää taka--asentoon.
-- 7 -M630tw_x
FI
5.3
Sähköasennus
5.4
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen verkkojännitteeseen ja
että se suojataan oikean kokoisella varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava
määräysten mukaisesti.
OrigoTM Mig 630tw
MAGMA
OrigoTM Mig 630t MAGMA
3µ
µ 50Hz
3µ
µ 50Hz
3µ
µ 50Hz
3µ
µ 60Hz
3µ
µ 60Hz
3µ
µ 60Hz
Verkkojännite
230
400 / 415
500
230
440 / 460
550
Ensiövirta
60 % katkonainen
80 % katkonainen
100 % katkonainen
93
83
74
54
48
43
43
38
34
92
83
74
54
48
43
43
38
34
Verkkojohtimen poikkipinta--ala
4x25
4x10
4x10
4x25
4x10
4x10
Varoke hidastettu varoke
80
50
50
80
50
50
Huomautus! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia.
Hitsausvirtalähteen kytkennät on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
-- 8 -M630tw_x
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS, KAATUMISVAARA!
Jos kone kallistuu käytön tai kuljetuksen aikana yli 10 astetta, on koneen kaatuminen
mahdollista. Tällöin tulee varmistaa, ettei kone pääse kaatumaan!
6.1
Liitännät ka valvontalaitteet
1
Potentiometri virranvoimakkuuden säätöön
puikkohitsauksessa (MMA) ja kaaritalttauksessa.
9
Maadoituskaapelin (–C) liitäntä,
suuri induktanssi
2
Esivalintakytkin kauko/lähisäädölle ja hiilikaaritalttaukselle.
10
Maadoituskaapelin (–B) liitäntä,
keskikokoinen induktanssi
3
Näyttö (digitaalimittari) on lisävaruste, katso sivu 17
11
Maadoituskaapelin (–A) liitäntä,
pieni induktanssi
4
Valkoinen merkkivalo, virta PÄÄLLÄ
12
PUNAINEN liitäntä, langansyöttölaitteesta
tuleva jäähdytysneste
5
Oranssi merkkivalo, ylikuumeneminen ja
jäähdytysveden kiertohäiriö*
13
SININEN liitäntä, langansyöttöyksikköön
menevä jäähdytysneste
6
Virtakytkin
14
Hitsauskaapelin (+) liitäntä
7
ELP**--jäähdytyslaitteen katkaisin
15
Ohjauskaapelin kytkeminen
langansyöttöyksikköön
8
Kaukosäädön liitäntä puikkohitsaukseen ja
hiilikaaritalttaukseen.
16
Automaattivaroke
Huomautus! Jäähdytysnesteliitännät ovat vain tietyissä malleissa.
*630tw MAGMA: Jäähdytysnesteen kiertohäiriön ilmaisu toimii vain virtausvahtia käytettäessä, katso kohta 6.7
**ELP = ESAB Logic Pump, katso kohta 6.6.
630tw MAGMA
-- 9 -M630tw_x
FI
630t MAGMA
6.2
Puoliautomaattihitsaus
1. Valitse oikea suojakaasu suosituksen mukaisesti.
2. Aseta kytkin (6) asentoon (A) puoliautomaattihitsaus. Puhallin käynnistyy ja
merkkivalo (4) syttyy.
3. Paina hitsauspistoolin liipaisimesta. Samalla kun virtalähteen pääkontaktori
käynnistyy, käynnistyy syöttölaite ja kaasuventtiili, jolloin kaasuvirtaus voidaan
säätää suositeltuun arvoon (10--18 l/min sovelluksesta riippuen.) Kaasuvirtausta
säädettäessä on syöttörullan painovarsi irrotettava tarpeettoman langansyötön
estämiseksi.
4. Aseta hitsausjännite ja langansyöttönopeus käyttöpanelista.
6.3
Puikkohitsaus (MMA)
1. Aseta kytkin (6) asentoon puikkohitsaus (B). Ohjausmuuntaja saa silloin
jännitteen. Puhallin käynnistyy ja merkkivalo (4) syttyy. Hitsausvirta on
portaattomasti säädettävissä (1).
2. Liitä hitsauskaapeli liittimeen + tai (--C) puikkotyypistä riippuen ja
maadoituskaapeli liittimeen (--C) tai +.
3. Kiinnitä puikko puikonpitimeen. Hitsaus voi alkaa.
-- 10 -M630tw_x
FI
6.4
Kaaritalttaus
1. Aseta kytkin (6) asentoon kaaritalttaus (C). Ohjausmuuntaja saa silloin
jännitteen. Puhallin käynnistyy, kontaktori aktivoituu ja merkkivalo (4) syttyy.
Hitsausvirta on portaattomasti säädettävissä (1).
2. Liitä talttaushiilenpidin liittimeen + ja maadoituskaapeli liittimeen (--A).
3. Kiinnitä hiili talttauspitimeen. Talttaus voi alkaa.
6.5
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu lämpövarokkeella, joka laukeaa korkeassa
lämpötilassa. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja virtalähteen etupaneelin
oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövaroke palautuu automaattisesti ja merkkivalo
sammuu, kun lämpötila laskee riittävän alas.
6.6
Vesiliitäntä
OrigoTM Feed on varustettu tunnistusjärjestelmällä ELP, ESAB Logic Pump, joka
tunnistaa onko hitsauspistoolin vesiletkut liitetty. Vesipumppu käynnistyy, kun
laitteeseen on kytketty vesijäähdytteinen hitsauspistooli.
Toisen langansyöttöyksikön yhteydessä jäähdytyslaitteen katkaisimen on oltava
asennossa ”I” vesijäähdytteistä hitsauspistoolia käytettäessä.
Kun jäähdytysnesteletkuja liitetään/irrotetaan OrigoTM Feed--langansyöttöyksiköstä,
virtalähteen virtakytkimen on oltava pois päältä.
Itsejäähdytteistä hitsauspistoolia käytettäessä katkaisimen on oltava asennossa
”ELP/0”.
HUOM! Ellei vesipumppu ole aktivoitu kun vesijäähdytteinen hitsauspistooli liitetään,
hitsauspistooli voi vaurioitua.
6.7
Virtausvartija
Virtausvartija katkaisee hitsausvirran syötön jäähdytysnesteen kiertohäiriön
yhteydessä. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja virtalähteen etupaneelin oranssi
merkkivalo syttyy.
Virtausvartija on lisävaruste. Tilausnumerot löydät sivulta 18.
6.8
Induktanssi
Suuri induktanssi synnyttää tasaisemman hitsin ja vähemmän hitsausroiskeita. Pieni
induktanssi synnyttää kovemman äänen ja tasaisen, keskitetyn valokaaren.
-- 11 -M630tw_x
FI
7
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, että hitsausvirtalähde on puhdas.
Käyttöympäristöstä riippuen hitsausvirtalähde on säännöllisesti puhallettava
puhtaaksi kuivalla alennetulla paineilmalla.
Ilmantulo-- ja poistoaukkojen tukkeentuminen voi muussa tapauksessa aiheuttaa
laitteen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi voidaan käyttää ilmansuodatinta.
Ilmansuodatin on lisävaruste. Tilausnumeron löydät sivulta 17.
7.2
Jäähdytysnesteen täyttäminen
Jäähdytysnesteenä on suositeltavaa käyttää veden ja glykolin sekoitusta (50/50 %).
-- 12 -M630tw_x
FI
8
VIANETSINTÄ
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Toimenpide
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
S
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta onko automaattivaroke lauennut.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö hitsausvirtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi hitsauslanka on oikea.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--1 ja EN 60974--10 mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
-- 13 -M630tw_x
Johdotuskaavio
OrigoTM Mig 630tw MAGMA
-- 14 -M630tw_di
OrigoTM Mig 630t MAGMA
-- 15 -M630tw_di
Origo TM Mig 630tw MAGMA, Mig 630t MAGMA
Valid for serial no. 635--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 310 100 OrigoTM Mig 630tw MAGMA
0349 310 110
OrigoTM Mig 630t MAGMA
230/400--415/500V, 3∼ 50Hz;
230/400--460/550V, 3∼ 60Hz
230/400--415/500V, 3∼ 50Hz;
230/400--460/550V, 3∼ 60Hz
-- 16 -M630tw_or
Edition 070618
Origo TM Mig 630tw MAGMA, Mig 630t MAGMA
Lisävarusteet
Feeder for Marathon Pact
t, M13 panel
OrigoTM Feed 304 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
OrigoTM Feed 484 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with water . . . . . . . . . . .
0459 114 883
0459 114 884
0459 114 893
0459 114 894
0459 114 983
0459 114 984
0459 114 993
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
0459 114 994
Feeder with capsulated bobbin, M13 panel
OrigoTM Feed 304 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
OrigoTM Feed 484 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
0459 116 883
0459 116 884
0459 116 893
0459 116 894
0459 116 983
0459 116 984
0459 116 993
0459 116 994
Digital instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 173 882
Transformer for CO2 heater . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 250
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
-- 17 -M630tw_ac
Edition 070618
Origo TM Mig 630tw MAGMA, Mig 630t MAGMA
Water flow guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 251
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 252
Holder for welding gun and cables . . . . . . . . 0349 303 362
Connection set for power sources
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
Start booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 306 125
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
-- 18 -M630tw_ac
Edition 070618
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising