ESAB | Origo™ Mig 630t Magma | Instruction manual | ESAB Origo™ Mig 630t Magma Användarmanual

ESAB Origo™ Mig 630t Magma Användarmanual
Mig 630tw MAGMA
Mig 630t MAGMA
Origo
Bruksanvisning
0349 301 120
070618
Valid for serial no. 635
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halvautomatsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsvetsning (MMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftbågsmejsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överhettningskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vattenanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flödesvakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
11
11
11
11
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.1 Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Påfyllning av kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA från serienummer 635 är konstruerade och provade i överensstämmelse med standard EN 60974--1 och EN 60974--10 enligt villkoren i direktiv (2006/95/EG) och (2004/108/EG).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--01--17
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
M630tw_s
-- 3 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information
från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
M630tw_s
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA är en tyristorströmkälla
konstruerad för högproduktiv MIG/MAG--svetsning och svetsning med belagda
elektroder (MMA).
Strömkällan är fläktkyld och utrustad med överhettningsskydd.
Strömkällan kan utrustas med ett instrument för visning av ström och spänning.
Detta instrument inkluderar håll--funktion och det kan kalibreras.
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 17.
3.1
Utrustning
Svetsströmkällan levereras med:
S
Återledarkabel 5m med återledarklamma
S
Svetskabel
S
Hylla för gasflaska
S
Styrpinne för trådmatarenhet
S
Bruksanvisning
4
TEKNISKA DATA
OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA
Nätspänning
230/400--415/500V, 3∼ 50Hz
230/400--460/550V, 3∼ 60Hz
Tillåten belastning vid
60% intermittens (MIG/MAG)
80% intermittens (MIG/MAG)
100% intermittens (MIG/MAG)
100% intermittens (MMA)
630A / 44V
560A / 42V
500A / 39V
500A / 40V
Inställningsområde (DC) (MIG/MAG)
75A/18V--630A/44V
Inställningsområde (DC) (MMA)
40A/21V--500A/40V
Tomgångsspänning
18--55V
Effektfaktor vid max ström
0,90
Verkningsgrad vid max ström
78%
Manöverspänning
42V, 50/60 Hz
Dimensioner lxbxh
900 x 640 x 835mm
Vikt
254kg
med kylaggregat
268kg
Arbetstemperatur
--10 to +40˚C
Kapslingsklass
IP 23
Användningsklass
M630tw_s
-- 5 --
SE
Kylaggregat
Kyleffekt
2500 W vid 40˚C temperaturskillnad och flöde 1,5l/min
Kylvätska
50 % vatten / 50% glykol
Vätskemängd
5,5 l
Max vattenflöde
2,0 l/min
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
OBS!
Anslut strömkällan till elnät med en nätimpedans på 0.103Ω eller lägre. Vid högre nätimpedans finns risk
att flimmer uppstår i belysningsarmaturer.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
Lyftanvisning
Strömkällan skall lyftas i lyftöglan.
Handtaget är endast avsett för att dra strömkällan.
5.1
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in-- och utlopp förblir fria.
M630tw_s
-- 6 --
SE
5.2
Montering av detaljer
VARNING!
Vid leverans är bakhjulen monterade i transportläge!
Bakhjulen måste flyttas till bakre läget innan utrustningen kan tas i bruk.
M630tw_s
-- 7 --
SE
5.3
Elektrisk installation
5.4
Nätanslutning
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt
säkringsstorlek används. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
OrigoTM Mig 630tw
MAGMA
OrigoTM Mig 630t MAGMA
3µ
µ 50Hz
3µ
µ 50Hz
3µ
µ 50Hz
3µ
µ 60Hz
3µ
µ 60Hz
3µ
µ 60Hz
Nätspänning
230
400 / 415
500
230
440 / 460
550
Primärström
60% intermittens
80% intermittens
100% intermittens
93
83
74
54
48
43
43
38
34
92
83
74
54
48
43
43
38
34
4x25
4x10
4x10
4x25
4x10
4x10
80
50
50
80
50
50
Nätkabelarea
Säkring trög smältsäkring
OBS! Kabelareor och särkingsstorlekar ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan
enligt gällande lokala föreskrifter.
M630tw_s
-- 8 --
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING TIPPRISK!
Om utrustningen lutar mer än 10 grader måste den säkras för att inte riskera tippning!
6.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Potentiometer för strömstyrkeinställning
handsvetsning (MMA) och luftbågsmejsling.
9
Anslutning för återledarkabel (--C),
hög induktans
2
Omkopplare för fjärrdon PA / AV vid MMA
svetsning och bagluftsmejsling.
10
Anslutning för återledarkabel (--B),
medium induktans
3
Display (digitalt instrument) är ett tillbehör
se på sidan 17
11
Anslutning för återledarkabel (--A),
låg induktans
4
Vit indikeringslampa, nätspänning TILL
12
Anslutning RÖD, för kylvatten från
trådmatarenhet
5
Orange indikeringslampa, överhettning
och kylvattenbortfall*
13
Anslutning BLÅ, för kylvatten till
trådmatarenhet
6
Elkopplare för nätspänning
14
Anslutning för svetskabel (+)
7
Elkopplare för kylaggregat ELP**
15
Anslutning av manöverkabel till
trådmatarenhet
8
Anslutning för fjärrdon vid MMA svetsning
och bagluftsmejsling.
16
Automatsäkring
OBS! Kylvattenanslutningar finns endast på vissa modeller.
*630tw MAGMA: Indikering av kylvattenbortfall sker endast vid använding av flödesvakt,
se punkt 6.7
**ELP = ESAB Logic Pump se punkt 6.6.
630tw MAGMA
M630tw_s
-- 9 --
SE
630t MAGMA
6.2
Halvautomatsvetsning
1. Välj rätt skyddsgas enligt rekommendation.
2. Ställ elkopplaren (6) i läge (A) halvautomatsvetsning. Fläkten startar och
signallampa (4) börjar lysa.
3. Tryck in svetspistolens avtryckare. Samtidigt som strömkällans huvudkontaktor
aktiveras, aktiveras matarverket och gasventilen varvid gasflödet kan ställas till
rekommenderad mängd (10--18 l/min beroende på tillämpning.) Vid inställning av
gasflödet bör man lossa på matarrullens tryckarm för att förhindra onödig
trådmatning.
4. Ställ in önskad svetsspänning med potentiometer på matarverkets framsida och
önskad trådmatning med potentiometer på matarverkets framsida.
6.3
Handsvetsning (MMA)
1. Ställ omkopplaren (6) i läge handsvets (B). Manövertransformatorn tillförs då
spänning. Fläkten startar och signallampa (4) tänds. Svetsströmmen är
kontinuerligt inställbar (1).
2. Anslut svetskabeln till + eller (--C), beroende på elektrodtyp och återledarkabeln
till (--C) eller +.
3. Sätt fast elektroden i elektrodhållaren. Svetsningen kan börja.
M630tw_s
-- 10 --
SE
6.4
Luftbågsmejsling
1. Ställ omkopplaren (6) i läge luftbågsmejsling (C). Manövertransformatorn tillförs
då spänning. Fläkten startar, kontaktorn aktiveras och signallampa (4) tänds.
Svetsströmmen är kontinuerligt inställbar (1).
2. Anslut fogbrännaren till + och återledarkabeln till (--A)
3. Sätt fast kolelektroden i fogbrännaren. Mejslingen kan börja.
6.5
Överhettningskydd
Svetsströmkällan är försedd med en termovakt som löser ut vid för hög temperatur.
När detta sker bryts svetsströmmen och en orange indikeringslampa lyser på
strömkällans front. När temperaturen sjunker återställs termovakten automatiskt och
indikeringslampan slocknar.
6.6
Vattenanslutning
OrigoTM Feed är försedd med ett avkänningssystem ELP, ESAB Logic Pump, som
känner av om svetspistolens vattenslangar är anslutna. När vattenkyld svetspistol
ansluts startar vattenpumpen.
Vid anslutning av en andra trådmatarenheter ska elkopplare för kylaggregatet vara i
läge “I” när vattenkyld svetspistol används.
Vid anslutning av kylvattenslangar till/från trådmatarenhet OrigoTM Feed ska
strömkällans elkopplare för nätspänning vara avstängd.
När egenkyld svetspistol används ska elkopplaren stå i läge “ELP/0”.
OBS! Om vattenpumpen inte är aktiverad vid anslutning av vattenkyld svetspistol
kan pistolen förstöras.
6.7
Flödesvakt
Flödesvakten blockerar svetsströmkällan vid kylvattenbortfall. När detta sker bryts
svetsströmmen och en orange indikeringlampa lyser på strömkällans front.
Flödesvakten är ett tillbehör. Beställningsnummer se på sidan 18.
6.8
Induktans
Högre induktans ger en mer utfluten svets och mindre sprut. Lägre induktans ger ett
hårdare ljud och en stabil koncentrerad ljusbåge.
M630tw_s
-- 11 --
SE
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Kontroll och rengöring
Kontrollera regelbundet att svetsströmkällan ej är nedsmutsad.
Beroende på miljö skall strömkällan med jämna intervaller blåsas ren med torr
reducerad tryckluft.
Igensatt eller blockerat luftin-- och utlopp leder annars till överhettning. För att
förhindra detta kan man använda ett luftfilter.
Luftfiltret är ett tillbehör. Beställningsnummer se på sidan 17.
7.2
Påfyllning av kylvätska
Som kylvätska rekommenderas en blandning av 50% vatten och 50% glykol.
M630tw_s
-- 12 --
SE
8
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Åtgärd
Typ av fel
Svetsströmkällan ger ingen ljus- S
båge.
S
S
S
Svetsströmmen bryts under pågående svetsning.
S
S
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera om automatsäkringen har löst ut.
Kontrollera om termovakterna har löst ut (orange
indikeringslampa på svetsströmkällans front).
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ut ofta.
S
S
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsströmkällan).
Dåligt svetsresultat.
S
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det är rätt svetstråd som används.
Kontrollera nätsäkringarna.
S
S
S
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
OrigoTM Mig 630tw MAGMA, OrigoTM Mig 630t MAGMA är konstruerade och provade i
enlighet med internationell och europeisk standard IEC/EN 60974--1 och EN
60974--10. Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans
att förvissa sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
M630tw_s
-- 13 --
Schema
OrigoTM Mig 630tw MAGMA
M630tw_di
-- 14 --
OrigoTM Mig 630t MAGMA
M630tw_di
-- 15 --
Origo TM Mig 630tw MAGMA, Mig 630t MAGMA
Valid for serial no. 635--XXX--XXXX
Ordering numbers
0349 310 100 OrigoTM Mig 630tw MAGMA
0349 310 110
M630tw_or
OrigoTM Mig 630t MAGMA
230/400--415/500V, 3∼ 50Hz;
230/400--460/550V, 3∼ 60Hz
230/400--415/500V, 3∼ 50Hz;
230/400--460/550V, 3∼ 60Hz
-- 16 --
Edition 070618
Origo TM Mig 630tw MAGMA, Mig 630t MAGMA
Tillbehör
Feeder for Marathon Pact
t, M13 panel
OrigoTM Feed 304 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
OrigoTM Feed 484 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with water . . . . . . . . . . .
0459 114 883
0459 114 884
0459 114 893
0459 114 894
0459 114 983
0459 114 984
0459 114 993
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
0459 114 994
Feeder with capsulated bobbin, M13 panel
OrigoTM Feed 304 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 M13 with display and water
OrigoTM Feed 484 M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with water . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 484 M13 with display and water
0459 116 883
0459 116 884
0459 116 893
0459 116 894
0459 116 983
0459 116 984
0459 116 993
0459 116 994
Digital instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 173 882
Transformer for CO2 heater . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 250
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
M630tw_ac
-- 17 --
Edition 070618
Origo TM Mig 630tw MAGMA, Mig 630t MAGMA
Water flow guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 251
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 252
Holder for welding gun and cables . . . . . . . . 0349 303 362
Connection set for power sources
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
Start booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 306 125
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
M630tw_ac
-- 18 --
Edition 070618
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising