ESAB | Arc 4000i | Instruction manual | ESAB Arc 4000i Brugermanual

ESAB Arc 4000i Brugermanual
NO
Arc 4000i
Aristot / Origot
Bruksanvisning
0458 636 201 NO 070613
Valid for serial no. 640--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Innstillingspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1 Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Strømtilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Tilkoplinger og kontrollorganer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av nettspenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viftestyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overopphetingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernregulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Rengjøring av støvfilteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
14
15
16
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 2 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVARSERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde Arc 4000i fra serienummer 620 (2006 w.20) er konstruert og testet i overensstemmelse med standard EN 60974--1 og EN 60974--10 ifølge vilkårene i direktiv (2006/95/EF) og (2004/108/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
bh23d0na
-- 3 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og
brukes.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall!
I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske
produkter som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om
godkjente innsamlingssystemer fra vår lokale representant.
Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse!
bh23d1na
-- 4 --
NO
3
INNLEDNING
Arc 4000i er en sveisestrømkilde beregnet på sveising med dekkede elektroder
(MMA--sveising).
Strømkilden fåes i to varianter:
S
Arc 4000i med A2 innstillingspanel
S
Arc 4000i med A4 innstillingspanel
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 16.
3.1
Utstyr
Arc 4000i leveres med bruksanvisning for strømkilde og innstillingspanel.
3.2
Innstillingspanel
Strømkilden leveres med et av følgende innstillingspaneler:
S
A2
Ratt for samtlige innstillinger.
S
A4
Ratt for innstilling av strøm. Øvrige innstillinger med trykknapper og symboler i
display.
Du finner en utførlig beskrivelse av innstillingspanelene i egne bruksanvisninger.
bh23d1na
-- 5 --
NO
4
TEKNISKE DATA
Nettspenning
Primærstrøm Imaks.
Tomgangseffekt i energisparemodus, 6,5 minutter etter sveising
Innstillingsområde
Tillatt belastning ved
35 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
Ytelsesfaktor ved maks. strøm
Virkningsgrad ved maks. strøm
Tomgangsspenning
Driftstemperatur
Mål l x b x h
Kontinuerlig A--veid lydtrykk
Vekt
Isolasjonsklasse
Beskyttelsesklasse
Anvendelsesklasse
Arc 4000i
400 V, ±10 %, 3∼ 50 Hz
38 A
50 W
16 A -- 400 A
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
0,65
85%
78 -- 90 V
-- 10 til + 40˚C
625 x 294 x 492 mm
<70 db
45 kg
H
IP 23
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning.
Intermittensfaktoren gjelder ved 40˚C.
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
5
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
OBS!
Kople strømkilden til et strømnett med en nettimpedans på 0.200 ohm eller lavere. Ved høyere nettimpedans foreligger risiko for flimring i belysningsarmaturer.
bh23d1na
-- 6 --
NO
5.1
Løfteanvisning
5.2
Plassering
Plasser sveisestrømkilden slik at kjøleluften har fritt inn-- og utløp.
5.3
Strømtilkopling
Kontroller at strømkilden koples til riktig nettspenning samt at det benyttes riktig
størrelse på sikringene. Følg gjeldende normer for hvert enkelt land når det gjelder
strømkabelens tverrsnitt. Jording skal skje ifølge gjeldende forskrifter.
Merkeplate med tilkoplingsdata.
Anbefalt sikringsstørrelse og min. kabeltverrsnitt
Arc 4000i
Nettspenning
Tverrsnitt strømkabel mm2
Fasestrøm I effektiv
Sikring
treg type
automatsikring type C
400 V, 3~50 Hz
400 V
4G4
22 A
25 A
32 A
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er ifølge svenske forskrifter. Kople til strømkilden
ifølge gjeldende lokale forskrifter.
bh23d1na
-- 7 --
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
6.1
Tilkoplinger og kontrollorganer
1
Tilkopling for sveisekabel (+)
5
Hvit indikasjonslampe, nettspenning PÅ
2
Tilkopling for fjernregulator
6
Oransje indikasjonslampe, overoppheting
3
Tilkopling for jordingskabel (--)
7
Innstillingspanel (se respektive
bruksanvisning)
4
Strømbryter for nettspenning 0 / 1 / START
6.2
Tilkopling av nettspenning
Nettspenningen koples til ved å dreie strømbryteren (4) til stilling “START”. Når du
slipper strømbryteren, fjærer den tilbake til stilling“1”.
Hvis nettspenningen skulle falle bort for deretter å komme tilbake igjen, forblir
strømkilden avslått inntil strømbryteren igjen dreies til stilling “START”.
Spenningen koples fra ved å dreie strømbryteren til stilling “0”.
Både ved bortfall av nettspenning og ved normal frakopling av spenning vil
sveisedataene bli lagret, slik at de kan brukes igjen neste gang strømkilden startes.
6.3
Viftestyring
Strømkilden er utstyrt med tidsstyring som slår av kjøleviftene 6,5 minutter etter at
sveisingen er avsluttet – strømkilden går over i energisparemodus. Kjøleviftene
starter igjen når sveisingen begynner.
Ved sveisestrøm opptil 144 A går kjøleviftene med redusert turtall, og over 144 A går
de på fullt turtall.
bh23d1na
-- 8 --
NO
6.4
Overopphetingsvern
Strømkilden er utstyrt med to termovakter som løser ut når temperaturen blir for høy.
Når dette skjer, brytes sveisestrømmen og en oransje indikasjonslampe foran på
strømkilden lyser. Når temperaturen synker, tilbakestilles termovakten automatisk.
6.5
Fjernregulator
Aristomaskiner med innebygd innstillingspanel skal ha programversjon 1.21 eller
høyere for at fjernregulatoren skal fungere tilfredsstillende.
Med tilkoplet fjernregulator er strømkilden i fjernregulatorstilling, og knapper og ratt
blir sperret. Funksjonene kan bare stilles inn via fjernregulatoren.
Hvis fjernregulatoren ikke skal brukes, må fjernregulator koples fra strømkilden
ellers står den fortsatt i fjernregulatorstilling.
Du finner flere opplysninger om funksjon ved bruk av fjernregulator i de respektive
bruksanvisningene til innstillingspanelene.
7
VEDLIKEHOLD
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
Bare personer med relevante el--kunnskaper auktorisert personell får fjerne
beskyttelsesplater for: tilkoble, utføre service, vedlikehold og reparasjoner på
sveiseutstyr.
7.1
Rengjøring av støvfilteret
S
Løsne gitteret foran viften med
støvfilteret (1).
S
Trekk gitteret (2) ut til siden.
S
Ta ut støvfilteret (3).
S
Blås filteret rent med trykkluft (redusert
trykk).
S
Pass på at fileteret med det fineste mønsteres
plasseres inn mot gitteret (2).
S
Sett gitteret med støvfilteret tilbake på plass.
bh23d1na
-- 9 --
NO
8
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Strømkilden gir ingen lysbue.
Tiltak
S
S
S
Kontroller om strømbryteren er slått på.
Kontroller om sveise-- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Sveisestrømmen blir brutt mens S
sveising pågår.
S
Kontroller om termovaktene har løst ut (oransje
indikasjonslampe foran på strømkilden).
Kontroller sikringene.
Termovakten løser ofte ut.
S
S
Kontroller om støvfilteret er på plass.
Kontroller om strømkildens merkedata er overskredet
(overbelastning av strømkilden).
Dårlig sveiseresultat.
S
S
S
S
Kontroller om sveise-- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om stømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at det ikke benyttes gal type elektroder.
Kontroller sikringene.
9
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB--autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
Arc 4000i er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/
EN 60974--1 og EN 60974--10. Etter utført service eller reparasjon er det utførende
serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen.
bh23d1na
-- 10 --
p
-- 11 --
Skjema
Arc 4000i
bh23e11a
-- 12 --
Arc 4000i
bh23e11a
-- 13 --
Arc 4000i
Bestillingsnummer
1.
Ordering no.
Denomination
0458 635 880 Welding power source
0458 635 881 Welding power source
Type
Origot Arc 4000i, A2
Aristot Arc 4000i, A4
0458 636 990 Spare part list
0458 817
0458 856
Instruction manual
Instruction manual
Control panel A2
Control panel A4
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh23o11a
-- 14 --
Edition 070613
Arc 4000i
Reservedelsliste
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0458 397 001
Filter
2
1
0458 382 001
Front grill
bh27s
Denomination
-- 15 --
Edition 070613
Arc 4000i
Tilbehør
0458 525 880
Trolley
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and arc
force.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m .......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
ESAB 400 electrode holder with 6 m cable . . . 0349 501 060
bh23a11a
-- 16 --
R0458 636/E070613/P20
p
-- 17 --
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising