ESAB | MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i | Instruction manual | ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Handleiding

ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Handleiding
NL
MechTig C2002i
Aristot
Gebruiksaanwijzing
0444 620 001 NL 070605
Valid for serial no. 652--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Bedieningspaneel WO 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afsluitweerstand aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
7
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Aansluitingen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasstroommeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB--aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroombeveiliging, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroombeveiliging, gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
9
9
9
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Inspectie en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Koelmiddel bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
8 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POMPGEGENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOELGEGENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
14
18
19
20
21
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding power source MechTig C2002i from serial number 652 (2006 w.52) are constructed and tested in
compliance with the standard EN 60974--1 /--2 /--3 /--5 and EN 60974--10 in accordance with the requirements of directive (2006/95EC) and (2004/108/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2006--12--15
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
dp02d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
dp02d1ha
-- 4 --
NL
3
INLEIDING
De MechTig C2002i is een lasstroombron die is bedoeld voor mechanisch
TIG--lassen.
Zie pagina 21 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De stroombron is uitgerust met:
S
instructiehandleiding voor de lasstroombron
S
instructiehandleiding voor het bedieningspaneel
S
aardkabel van 5 m
S
afsluitweerstand.
3.2
Bedieningspaneel WO 100
Een gedetailleerde beschrijving van het bedieningspaneel vindt u in de afzonderlijke
instructiehandleiding.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
MechTig C2002i
Netspanning
230 V, ±10%, 1∼ 50/60 Hz
Primaire stroom Imax
34 A
Instellingsbereik
4 A -- 200 A
Maximaal vermogen
25% inschakelduur
35% inschakelduur
60 % inschakelduur
100% inschakelduur
200 A / 18 V
180 A / 17 V
140 A / 15,5 V
110 A / 14,5 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
0,62
Rendement bij maximale stroom
75 %
Open spanning
71 -- 78 V
Bedrijfstemperatuur
--10 tot +40˚C
Transporttemperatuur
--25 tot +55˚C
dp02d1ha
-- 5 --
NL
MechTig C2002i
Geluidsdruk continu (A--meting)
< 70 dB
Afmetingen l x b x h
470 x 479 x 472 mm
Gewicht
30 kg
Beschermingsklasse behuizing
Gebruiksklasse
IP 23
Koeleenheid
Koelvermogen
bij 50 Hz
bij 60 Hz
670 W bij 40˚C temperatuurverschil en waterstroom van 1,0 l/min
650 W bij 40˚C temperatuurverschil en waterstroom van 1,0 l/min
Soort koelmiddel
50 % water / 50% monoethyleenglycol
Hoeveelheid koelmiddel
2.0 l
Maximale waterstroom
bij 50 Hz
bij 60 Hz
1.22 l/min
1.44 l/min
Maximale waterdruk
bij 50 Hz
bij 60 Hz
0.32 MPa (3.2 bar)
0.42 MPa (4.2 bar)
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
dp02d1ha
-- 6 --
NL
5.1
Hijsinstructies
5.2
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.3
Netspanning
Zorg dat de lasstroombron op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze
wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte. Zorg dat het apparaat
volgens de voorschriften wordt geaard.
Aanbevolen zekeringen en kabels
MechTig C2002i
Netspanning
Diameter netkabel
FasestroomI RMS
Zekering
anti--piekstroom
Type C MCB
230 V 1 μ 50/60 Hz
3 G 2,5 mm2
17.2 A
20 A
25 A
Diameter laskabel
25 mm2
OPMERKING!De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Gebruik de lasstroombron in overeenstemming met de relevante nationale
regelgeving.
5.4
Afsluitweerstand aansluiten
Om interferentie te voorkomen, moet de aansluiting van de afstandsbediening
worden voorzien van een afsluitweerstand als de afstandsbediening niet is
aangesloten.
dp02d1ha
-- 7 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Aansluiting voor startgas, toevoer
2
Aansluiting voor lasgas, toevoer
3
Aansluiting voor grondgas, toevoer
4
Netschakelaar
5
Typeplaatje voor aansluitingsgegevens
6
Bedieningspaneel,
zie afzonderlijke instructiehandleiding
7
Gasstroommeter
8
Printer
9
USB--aansluiting, zie punt 6.3.
10
Aansluiting voor documentatiesysteem
WMS 4000
11
Aansluiting (CAN) voor afstandsbediening,
afsluitweerstand of lasstation A25
12
Aansluiting voor draadaanvoer
13
Aansluiting voor grondgas, afvoer
14
Aansluiting voor las-- en startgas, afvoer
15
Aansluiting voor rotatie
16
Aansluiting voor koelmiddel van
pijplasgereedschap ROOD
17
Aansluiting met *ELP voor koelmiddel naar
pijplasgereedschap BLAUW
18
Koelmiddel bijvullen
19
Aansluiting voor lasstroom (--)
20
Aansluiting voor handmatige TIG--toorts
21
Aansluiting aardkabel (+)
* ELP = ESAB Logic Pump, zie 6.4.
6.2
Gasstroommeter
OPMERKING! Om de juiste stroom te bereiken, moet de stroom bij het gereedschap
worden gemeten.
De gasstroommeter is gekalibreerd voor Argongas met een druk van 4 bar. De
gasstroom van het gereedschap is afhankelijk van het aangesloten gereedschap. Bij
gebruik van een andere druk of andere gassen, moet de gasstroom bij het werkstuk
worden gemeten.
ESAB raadt het gebruik van een op 4 bar ingestelde drukregelaar aan.
dp02d1ha
-- 8 --
NL
6.3
USB--aansluiting
Het externe USB--geheugen kan worden gebruikt voor de overdracht van
programma’s van en naar systemen.
Opmerking!
Bij normaal gebruik is er geen risico op ”virussen” die de apparatuur kunnen
infecteren. Om de kans op virussen volledig uit te sluiten, raden we u aan het
geheugen dat in combinatie met deze apparatuur wordt gebruikt niet voor andere
doeleinden in te zetten.
Sommige USB--geheugens zijn niet compatibel met deze apparatuur. We raden u
aan USB--geheugens van gerenommeerde leveranciers te gebruiken.
ESAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een
incorrect gebruik van het USB--geheugen.
6.4
Wateraansluiting
De stroombron is uitgerust met een detectiesysteem ELP (ESAB Logic Pump) dat
controleert of de waterslangen zijn aangesloten. De waterpomp wordt gestart als er
een watergekoelde lastoorts wordt aangesloten.
6.5
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die wordt
ingeschakeld als de temperatuur te hoog wordt. Als dit gebeurt, wordt de lasstroom
onderbroken en verschijnt er een rood knipperend veld met de tekst ”OVERHEAT”
rechtsonder in het bedieningspaneel.
Als de temperatuur daalt, wordt de oververhittingsbeveiling automatisch gereset en
het veld knippert niet langer rood.
Voor meer informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van het bedieningspaneel.
6.6
Stroombeveiliging, water
De waterstroombeveiliging blokkeert de stroombron als de toevoer van het koelwater
stopt (minimale waterstroom 0,7 l/min). De lasstroom wordt dan onderbroken en op
het bedieningspaneel verschijnt een foutmelding.
Voor meer informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van het bedieningspaneel.
6.7
Stroombeveiliging, gas
De stroombeveiliging stopt het lasproces als de gasstroom onder de 4 l/min. komt.
Als dit gebeurt, verschijnt er een foutmelding op het bedieningspaneel.
Voor meer informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van het bedieningspaneel.
6.8
dp02d1ha
Betekenis van de symbolen
TIG--toorts
Start-- en lasgas, afvoer
Pijplasgereedschap
Grondgas, afvoer
-- 9 --
NL
Rotatie
Grondgas, toevoer
Draadaanvoer
Lasgas, toevoer
Startgas, toevoer
Voor een gedetailleerde beschrijving van de functie kijkt u in de instructiehandleiding
van het bedieningspaneel.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Onderhoud moet door een professional worden uitgevoerd.
Alleen personen met de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspectie en reiniging
Stroombron
Controleer regelmatig of de stroombron niet vervuild is.
Hoe vaak en op welke manier er gereinigd moet worden, is afhankelijk van
S
lasproces
S
boogtijd
S
plaatsing
S omgeving.
Normaliter volstaat het om de stroombron jaarlijks schoon te blazen met droge
perslucht (lage druk).
Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen oververhitting veroorzaken.
Pijplasgereedschap
De onderdelen van het pijplasgereedschap moeten regelmatig worden gereinigd en
vervangen om probleemloos te lassen.
dp02d1ha
-- 10 --
NL
7.2
Koelmiddel bijvullen
Bijvullen met koelmiddel tot aan de rand
van de vulopening.
Het gebruik van ESAB--koelmiddel wordt
aanbevolen. Zie accessoires op pagina 21.
LET GOED OP!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
8
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
S
S
Onderbroken lasstroom tijdens
het lassen.
S
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer de koelmiddelstroom.
Controleer het koelmiddelniveau.
Controleer of de oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (foutcode 6 2 wordt op het bedieningspaneel
weergegeven.
Controleer de koelmiddelstroom.
Controleer de netspanningszekeringen.
De overhittingsbeveiliging wordt
vaak ingeschakeld.
S
Zorg ervoor dat u de aangegeven waarden voor de
lasstroombron niet overschrijdt (de eenheid wordt
overbelast).
Slechte lasprestaties.
S
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
Controleer de netspanningszekeringen.
Controleer of het juiste lasgas wordt gebruikt.
S
S
S
S
dp02d1ha
-- 11 --
NL
9
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
MechTig C2002i is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm EN 60974--1, 60974--2, 60974--3, 60974--5 en EN
60974--10. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde
norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
dp02d1ha
-- 12 --
p
-- 13 --
Schema
dp02e
-- 14 --
Edition 070605
dp02e
-- 15 --
Edition 070605
dp02e
-- 16 --
Edition 070605
dp02e
-- 17 --
Edition 070605
Pompgegens
P = Pompdruk
Q = Debiet
dp02k
-- 18 --
Koelgegens
P = Vermogen
tö = Debiet
dp02k
-- 19 --
MechTig C2002i
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0444 600 880 Welding power source
Aristot MechTig C2002i, WO100
0459 839 009 Spare parts list
Aristot MechTig C2002i, WO100
0444 536
Instruction manual
Control panel WO100
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dp02o
-- 20 --
Edition 070605
MechTig C2002i
Accessoires
dp02a
Thermal paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 529 002
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0194 230 002
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 209 880
-- 21 --
Edition 070605
MechTig C2002i
Product
Ordering number
Tube welding tool PRB
17--49 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33--90 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60--170 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17--49 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33--90 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60--170 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 750 882
0443 760 882
0443 770 882
0443 750 883
0443 760 883
0443 770 883
Tube welding tool PRD
160 (for meltwelding with floating head) . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 with wire feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 151 880
0444 151 881
Tube welding tool PRH
3--12 enclosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3--38 enclosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6--76 enclosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 300 880
0444 301 880
0444 302 880
Tube welding tool POC 12--60 with wire feed unit . . . . . . . . . . . . .
0443 930 880
TIG hand torch TXH 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
Wire feed unit MEI 10
for PRB 17--49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 33--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 60--170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 211 880
0444 212 880
0444 213 880
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 830 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
g Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole,
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
c for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 904 880
0456 906 880
Extension set
e for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f for current, water, gas and torch contact, 8 m . . . . . . . . . . . . .
0456 905 880
0466 705 881
dp02a
-- 22 --
Edition 070605
MechTig C2002i
dp02a
-- 23 --
Edition 070605
MechTig C2002i
Product
Automatic welding machine A25
with floating head and TIG torch BTE 250
with floating head and TIG torch BTE 500
with manual slide and TIG torch BTE 250
with manual slide and TIG torch BTE 500
Ordering number
................
................
................
................
0443 912 880
0443 912 881
0443 912 886
0443 912 887
Terminal box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 591 880
VEC--motor with gear and pulse generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection cable
0457 258 880
h for CAN 42 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i for rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 527 881
0457 222 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
g Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
c for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 904 880
0456 906880
Extension set
e for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dp02a
-- 24 --
0456 905 880
Edition 070605
MechTig C2002i
dp02a
-- 25 --
Edition 070605
p
-- 26 --
p
-- 27 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising