ESAB | MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i | Instruction manual | ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i Brugermanual

ESAB MechTig 4000i Aristo MechTig 4000i Brugermanual
DK
MechTig 4000i
Aristot
Brugsanvisning
0460 194 001 DK 070529
Valid for serial no. 652--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Forholdsregler ved løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af slutmodstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Tilslutninger og styreelementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspændingsindkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blæserstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termoafbryder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Køleaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Svejsestrømkilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Rørsvejseværktøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
8 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
14
15
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde MechTig 4000i fra serienummer 652 (2006 w.52) er konstrueret og testet i overensstemmelse med
standard EN 60974--1 /--2 /--3 og standard EN 60974--10 ifølge betingelserne i direktiv (2006/95/EF)
og (2004/108/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--12--15
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
dp03d1da
-- 3 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige affald!
Ifølge EU--direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles
separat og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du
skaffe dig oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed!
dp03d1da
-- 4 --
DK
3
INDLEDNING
MechTig 4000i er en svejsestrømkilde, der er beregnet til mekanisk svejsning.
Strømkilden anvendes sammen med styreenhed MechControl 2 MechControl 4.
Al indstilling sker fra styreenheden.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 15.
3.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
S
Slutmodstand
S
5 m returkabel
S
Brugsanvisning.
4
TEKNISKE DATA
MechTig 4000i
Netspænding
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Primærstrøm Imaks.
21,5 A
Tomgangseffekt med energisparefunktion 6,5
minutter efter svejsning
60 W
Indstillingsområde
4 -- 400 A
Tilladt belastning
35% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,75
Virkningsgrad ved maks. strøm
97,1 %
Tomgangsspænding
78 -- 90 V
Arbejdstemperatur
--10 til +40˚C
Transporttemperatur
--25 til +55˚C
Kontinuerligt lydtryk i tomgang
<70 dB (A)
Dimensioner lxbxh
625 x 394 x 776 mm
Vægt
81 kg
Isolationsklasse
H
Kapslingsklasse
IP 23
Anvendelsesklasse
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
dp03d1da
-- 5 --
DK
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
Køleaggregat
Køleeffekt
2 kW ved en temperaturforskel på 40˚C og et flow på 1,5 l/min
Kølevæske
50% vand / 50% monoethylenglykol
Væskemængde
5,5 l
Maks. vandflow
2,0 l/min
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
OBS!
Tilslut strømkilden til elnet med en netimpedans på 0,200 ohm eller lavere. Ved højere netimpedans
er der risiko for, at der opstår flimmer i belysningsarmaturer.
5.1
Forholdsregler ved løft
Med strømkilde
5.2
Med vogn og strømkilde
Placering
Placér svejsestrømkilden, så køleluftens ind-- og udløb friholdes.
5.3
Nettilslutning
Kontrollér, at strømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding, og at der anvendes
sikringer af korrekt størrelse. Se mærkeskilt med tilslutningsdata. Der skal etableres
jordforbindelse iht. gældende forskrifter.
dp03d1da
-- 6 --
DK
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit
MechTig 4000i
400 V 3μ 50 Hz
Netspænding
Tværsnit, netkabel mm2
Fasestrøm I effektiv
Sikring
træg smeltesikring
effektafbryder type C
Svejsekabeltværsnit
400 V
4G4
13 A
16 A
20 A
70 mm2
OBS!
De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut strømkilden
iht. gældende, lokale forskrifter.
5.4
Tilslutning af slutmodstand
Fjernudtaget skal være forsynet med en slutmodstand, når der ikke er tilkoblet en
fjernbetjening, for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser.
dp03d1da
-- 7 --
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
6.1
Tilslutninger og styreelementer
1
Tilslutning af kølevand fra styreenhed
RØD
9
Hvid kontrollampe, netspænding er
TILSLUTTET
2
Tilslutning med ELP* for kølevand til
styreenhed, BLÅ
10
Orange kontrollampe, overophedning
3
Påfyldning af kølevand
11
Mærkeskilt med tilslutningsdata
4
Tilslutning af svejsestrøm (+) til
styreenhed
12
Tilslutning (CAN) til styrekabel eller til
slutmodstand
5
Tilslutning (CAN) af kontrolkabel til
styreenhed
13
Tilslutning af svejsestrøm (+), anvendes
ikke i denne model
6
Tilslutning af svejsestrøm (--) til
styreenhed
14
Tilslutning af kølevand, BLÅ, anvendes
ikke i denne model
7
Tilslutning af målekabel AVC til styreenhed
(buespændingskontrol)
15
Tilslutning af kølevand, RØD, anvendes
ikke i denne model
8
Strømafbryder for netspænding 0 / 1 /
START
* ELP = ESAB Logic Pump, se punkt 6.5.
dp03d1da
-- 8 --
DK
6.2
Netspændingsindkobling
Netspændingen indkobles ved at dreje strømafbryderen (8) til position ”START”. Når
den fjederbelastede strømafbryder slippes, vender den selv tilbage til position ”1”.
Hvis netspændingen forsvinder og kommer tilbage igen, vil strømkilden forblive
slukket, indtil strømafbryderen igen drejes til position ”START”.
Netspændingen udkobles ved at dreje strømafbryderen til position ”0”.
Svejsedata lagres både ved normal afbrydelse af netspændingen, og hvis
netspændingen forsvinder, for at kunne genanvendes, næste gang strømkilden
startes.
6.3
Blæserstyring
Svejsestrømkilden er udstyret med en tidsstyring, som slukker køleblæserne 6,5
minutter efter, at svejsningen er standset, og strømkilden går over til energisparefunktion. Køleblæserne starter igen, når svejsningen begyndes.
Ved svejsestrømme op til 144 A arbejder køleblæserne med nedsat omdrejningstal,
og ved mere end 144 A arbejder de på fuldt omdrejningstal.
6.4
Termoafbryder
Strømkilden er udstyret med to termoafbrydere, som udløses, hvis temperaturen
bliver for høj. Hvis dette sker, afbrydes svejsestrømmen, og en orange kontrollampe
lyser på forsiden af strømkilden. Når temperaturen daler, genindkobles
termoafbryderen automatisk.
6.5
Køleaggregat
Vandtilslutning
Køleaggregatet er forsynet med et aflæsningssystem ELP (ESAB Logic Pump), som
aflæser, om vandslangerne er tilsluttet.
Ved tilslutning af vandkølet svejseværktøj skal strømkildens strømafbryder være i
position ”0” (afbrudt).
Hvis der er tilsluttet vandkølet svejseværktøj, starter vandpumpen automatisk, når
strømkildens strømafbryder drejes til position ”START” samt ved svejsestart. Ved
afslutning af svejsningen standser vandpumpen efter 6,5 minutter og skifter til
energisparefunktion.
Flowkontrol
Flowkontrollen afbryder strømkilden, hvis kølevandet svigter. Hvis dette indtræffer,
afbrydes svejsestrømmen, og der vises en fejlmelding i styreenhed.
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Vedligeholdelse må kun udføres af behørigt personale.
Kun personer med de rigtige el--kundskaber må fjerne beskyttelsespladerne.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
dp03d1da
-- 9 --
DK
7.1
Svejsestrømkilden
Kontrollér regelmæssigt, at svejsestrømkilden ikke er tilsmudset.
Hvor ofte og hvordan rengøringen skal udføres, afhænger af:
S
svejseproces
S
lysbuetid
S
omstilling
S omgivende miljø
Normalt er det nok at blæse strømkilden ren med tør trykluft (reduceret tryk) én gang
om året.
Tilstoppet eller blokeret luftindløb/--udløb kan medføre overophedning.
Rengøring af støvfilter
S
Blæsergitteret med støvfilteret (1)
løsnes.
S
Gitteret drejes ud (2).
S
Støvfilteret (3) tages af.
S
Filteret blæses rent med trykluft
(nedsat tryk).
S
Sørg for, at filteret placeres med det
fineste mønster vendt mod gitteret (2)
(bort fra strømkilden).
S
Blæsergitter med støvfilter sættes på
plads igen.
Påfyldning af kølevæske
Fyld kølevæske på, indtil påfyldningsrøret er halvt fyldt.
Som kølemedium anbefales ESAB’s kølemedier, se tilbehør
på siden 15.
UDVIS FORSIGTIGHED!
Kølevæsken skal behandles som kemiaffald.
7.2
Rørsvejseværktøj
Rengøring og udskiftning af rørsvejseværktøjets sliddele bør ske med jævne
mellemrum for at sikre fejlfri svejsning.
dp03d1da
-- 10 --
DK
8
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Afhjælpning
Svejsestrømkilden giver ingen
lysbue.
S
S
S
S
S
Kontrollér, at strømafbryderen til netspænding er slået til.
Kontrollér, at svejse-- og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér kølevandsflow.
Kontrollér kølevæskestanden.
Svejsestrømmen afbrydes
under svejsning.
S
Kontrollér, om termoafbryderne er udløst (gul kontrollampe
på strømkildens forside).
Kontrollér kølevandsflow.
Kontrollér netsikringerne.
S
S
Termoafbryderen udløses
hyppigt.
S
S
Kontrollér, at støvfilteret er sat på plads igen.
Kontrollér, om svejsestrømkildens mærkedata er overskredet
(overbelastning af svejsestrømkilden).
Dårligt svejseresultat.
S
S
S
S
S
Kontrollér, at svejse-- og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér, at der ikke anvendes forkert elektrode / tråd.
Kontrollér netsikringerne.
Kontrollér, at der bruges den rigtige svejsegas.
9
BESTILLING AF RESERVEDELE
MechTig 4000i er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk
standard IEC/EN 60974--1, 60974--2, 60974--3 og EN 60974--10. Efter udført service
eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reparations-- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB--autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve-- og sliddele fra ESAB.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
dp03d1da
-- 11 --
Skema
dp03e
-- 12 --
Edition 070529
dp03e
-- 13 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0458 625 886 Welding power source
Aristot MechTig 4000i
0459 839 012 Spare parts list
Aristot MechTig 4000i
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dp03o
-- 14 --
Edition 070529
MechTig 4000i
Tilbehør
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 530 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 145 880
Handle for autotransformer (1 piece) with mounting
screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 307 881
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8m ..........................................
0460 210 880
0460 210 881
Return cable 5 m, 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 895
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0194 230 002
For more information regarding accessories, see instruction manual for
MechControl.
dp03a
-- 15 --
Edition 070529
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising